Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 32
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 793)
Naslov Datum
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata 20.1.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sukladno članku 14. Zakona, pregovarački odbor sindikata u državnoj i javnoj službi može se utemeljiti jedino odlukom Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti i to na način „da svako područje bude zastupljeno s jednim članom, predstavnikom sindikata koji na tom području ima najveći broj radnika članova, a preostali članovi pregovaračkog odbora utvrdit će se razmjerno broju radnika članova ostalih sindikata koji sudjeluju u postupku utvrđivanja pregovaračkog odbora u ...
Isključenje protupravnosti za tjelesnu ozljedu kod uporabe sredstava prisile od strane policijskih službenika 15.1.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Liječnik koji primarno pregledava pacijenta, dužan je kritički ocijeniti ozljede koje uočava na osobi, građaninu koji je zatražio liječničku pomoć, uz postavljanje ispravne dijagnoze, vodeći računa o tome da te ozljede naknadno mogu biti objektivno potvrđene kao tjelesne ozljede i dokazive za potrebe sudskog postupka 3. Držimo da je pitanje dijagnoze određenog tjelesnog oštećenja, to shvaćeno u širem smislu riječi, samo liječnička procjena težine ozljede osobe koja je ...
Prilog raspravi o reformi stečajnog zakonodavstva 13.1.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE U pogledu obveza povjerenik je obvezan: 1. ispitati stanje imovine i poslovanje dužnika, 2. ispitati popis vjerovnika i popis dužnikovih dužnika, 3. ispitati vjerodostojnost prijavljenih tražbina, 4. osporiti tražbine ako na temelju priopćenja vjerovnika ili iz nekog drugog razloga posumnja u njihovo postojanje; 5. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te poslovanje u ...
Erasmus - novi programi i mogućnosti u području obrazovanja 13.1.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 2 Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na prethodne programe, a najvažnije su:● jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore ● jednostavnije strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)● naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)● jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta ● održivost rezultata nakon završetka projekta ...
Od ideje do prijave projektnog prijedloga - pravila natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava 13.1.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Znači da bi projekt dobio sredstva moraju biti zadovoljeni prije svega formalni kriteriji koje natječaj propisuje, a zatim svaka pojedina stavku natječaja koja će se u prijavi projektnog prijedloga detaljno razraditi Kada se projektna ideja prijavljuje na određeni natječaj prije svega potrebno je dobro proučiti odredbe natječaja, specifičnosti koje se putem natječaja traže od prijavitelja i kriterije koji moraju biti ispunjeni da bi se projekt mogao prijaviti na natječaj. U sklopu...
Prioriteti u školskom obrazovanju u programu Erasmus+ u razdoblju 2014-2020 13.1.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Program Erasmus+ nastavlja u tom smjeru te kroz slične aktivnosti potiče ostvarivanje novih projekata i partnerstva među obrazovnim ustanovama slavljenjem naglaska na nove prioritete, a to su : Sprečavanje ranog napuštanja škole, Povećanje uspješnosti učenika sa slabim osnovnim vještinama, Razvoj visokokvalitetnih programa u području ranog odgoja i obrazovanja i Razvoj nastavničke profesije. Termin rano napuštanje škole odnosi se na one mlade ljude koji napuste školu i ...
Institut zastare u prekršajnom pravu 9.1.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Takve bitne razlike -su: u prekršajnom pravu predviđene su dvije varijante zastarnih rokova glede prekršajnog progona i to opći četverogodišnji zastarni rok te trogodišnji rok za prekršaje za koje je ovlašteni tužitelj obvezan izdati prekršajni nalog, dok kazneno pravo predviđa šest varijatni zastarnih rokova za prekršajni progon, s tim da je najduži takav rok 40 godina, a najkraći 6 godina- prekršajno pravo ne poznaje nezastarijevanje prekršaja, dok u kaznenom pravu ...
Ozljede na radu u sustavu odgojno-obrazovnih ustanova 7.1.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 2.3 Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu ozljede na radu Uz popunjenu i ovjerenu tiskanicu OR obveznik podnošenja prijave obvezno prilaže: medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je ozljeda kao i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezana uz proces rada, odnosno obavljanja djelatnosti, a u slučaju nastanka ozljede na putu na posao ili s posla dokaz da se radi o redovitom i uobičajenom putu i u primjerenom vremenu prije ili nakon radnog vremena, a koja ...
Priznanje i ovrha sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima temeljem Uredbe Bruxelles Ia 7.1.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ako se zahtijeva izvršenje sudske odluke donesene u drugoj državi članici, potvrda o izvršenju dostavlja se osobi protiv koje se zahtijeva izvršenje prije prve mjere izvršenja s time da se potvrdi prilaže presuda, ako već nije dostavljena toj osobi 12. Ako osoba protiv koje se zahtijeva izvršenje ima domicil u državi članici koja nije država članica porijekla, ona može zahtijevati prijevod sudske odluke kako bi pobijala izvršenje, ako sudska odluka nije napisana ili joj nije ...
Drugo noveliranje Zakona o upravnim sporovima 30.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Nadalje, u odnosu na odluke koje se donose u formi rješenja, drugom novelom ZUS-a zadržan je režim načelne nedopuštenosti žalbe (kad izrijekom nije drukčije propisano), ali su znatno prošireni slučajevi dopuštenosti žalbe protiv rješenja, pa je sada žalba dopuštena i protiv:a) svih rješenja o odbacivanju tužbe (dosad je žalba bila dopuštena samo protiv rješenja o odbacivanju tužbe kao neuredne);b) svih rješenja kojima prvostupanjski sud prilikom postupanja po žalbi ...
Faktoring - novi imenovani ugovor u hrvatskom pravu 24.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV ZOF propisuje da ugovor o faktoringu obvezno mora sadržavati sljedeće odredbe, odnosno podatke: 1. podatke o ugovornim stranama (tvrtka, skraćena tvrtka, ime i prezime, sjedište, odnosno adresa stanovanja i osobni identifikacijski broj - OIB); 2. određenje faktoring-posla s obzirom na obilježje i vrstu; 3. određenje predmeta faktoringa; 4. određenje stope kamate i načina obračuna, odnosno naznaku da je navedeno utvrđeno posebnim sporazumom između pružatelja usluga faktoringa i ...
Specifičnosti zbrinjavanja organizacijskih viškova u osnovnoškolskom sustavu 19.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U slučaju da dva ili više zaposlenika koji ispunjavaju uvjete za određeno radno mjesto imaju isti broj bodova na temelju navedenih kriterija, Povjerenstvo koristi i dodatne -kriterije: zaposlenik roditelj djeteta s većim teškoćama u razvoju - 2 -boda, zaposlenik s utvrđenim invaliditetom - 2 -boda, zaposlenik koji je već bio iskazan organizacijskim viškom za svaki put kada je iskazan organizacijskim viškom - 1 -bod, zaposlenici čija je udaljenost od mjesta prebivališta do škole ...
Pravilnik o stalnim sudskim vještacima u RH 18.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Dakle, to je osoba pozvana da pred sudom, koristeći se svojim stručnim znanjem, iznese svoja sadašnja stručna zapažanja potrebna za utvrđenje sadržaja neke relevantne činjenice (NALAZ) i svoje stajalište o značenju, vjerovanju, uzrocima i posljedicama određenih činjenica koje bi mogle biti važne za utvrđivanje istinitosti u dokazivanju (MIŠLJENJE)1.Vještačenje je parnična radnja u okviru koje vještak, kao osoba koja raspolaže posebnim znanstvenim ili stručnim znanjem i ...
Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja u školama 17.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju i Zakona o ustanovama Školski odbor dužan je razriješiti dužnosti ravnatelja i prije isteka mandata na koji je imenovan u slučajevima:1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu sa ugovorom o radnom odnosu,2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne ...
Menadžment rizika 16.12.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Najčešći uzroci rizika (ne)likvidnosti banke obično -su: postojanje kvantitativne neusklađenosti u bilanci banke kod aktive, koja uslijed nerentabilnog poslovanja i gubitka postaje manja od pasive, - postojanje neusklađenosti rokova dospijeća obveza i potraživanja, odnosno prisutnost poremećaja u ročnoj strukturi aktive i pasive, - izostanak realizacije očekivanih priljeva banke po osnovu naplate dospjelih potraživanja, praćeno istovremeno značajnijim odljevom sredstava, - ...
Izdavanje duplikata svjedodžbe 16.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 8/96, 77/96, 95/76, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/,5, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14)Pravilnikom o sadržaju i obliku svjedodžbe i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim (Narodne novine, br. Prema članku 2. Zakona o dokazivanju stečene školske spreme propisano je da ako građanin ne posjeduje ispravu o stečenoj školskoj ...
Europski ovršni naslov-nova vrsta ovršne isprave - 2. dio 11.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV S druge strane, pokraj činjenice da je pravomoćnim i ovršnim rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave utvrđena nesporna novčana tražbina (pravomoćnost i ovršnost nastupile su upravo zahvaljujući činjenici što ovršenik nije uložio prigovor i time osporio tražbinu), te da je takvo rješenje, zapravo, javna isprava čiji je sadržaj i vjerodostojnost potvrđena po ovlaštenom tijelu, životno bi i u duhu Uredbe bilo zauzeti stajalište o dopuštenosti potvrde ...
Sudjelovanje radnika u upravljanju trgovačkim društvima prema novom Zakonu o radu 9.12.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB participare - biti dionik), a znači sudjelovanje, sudioništvo, učešće, udio, učestvovanje, zajedničko uživanje nekog dobra 1. U pravnoj teoriji naglašeno je da se od prvobitnog stanja u kojem su sva upravljačka prava u trgovačkim društvima pripadala samo članovima društva, do današnjeg zakonodavstvima priznatog prava zaposlenika, odnosno radnika da sudjeluju u upravljanju društvom, učinjen veliki napredak u demokratizaciji trgovačkih društava i poduzetništva uopće, ...
Složenost odlučivanja o parničnim troškovima 4.12.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kod ovakvog djelomičnog povlačenja tužbe sud nije dužan postupiti donošenjem posebnog rješenja o troškovima postupka nakon djelomičnog povlačenja tužbe, jer ovo povlačenje tužbe nema za posljedicu završetak postupka, već se procesne aktivnosti stranaka nastavljaju tako da u trenutku smanjenja tužbenog zahtjeva ukupni troškovi i konačni uspjeh stranaka u sporu još nisu poznati, a o naknadi parničnih troškova koji se odnose na smanjeni dio tužbenog zahtjeva sud treba ...
Organiziranje izvanučioničke nastave prema Pravilniku o izvođenju izleta i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 3.12.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Izvanučionička nastava koje ja kombinacija najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga koje čine cjelinu, a pružaju se u vremenu duljem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje i čija cijena mora biti unaprijed određena, škola mora angažirati davatelja usluga u skladu s propisima kojima se uređuje promet Prije angažiranja davatelja usluga škola obvezno objavljuje javni poziv za ponude na ...
Kako organizirati izbore za povjerenika radnika za zaštitu na radu? 2.12.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB U roku od 5 radnih dana od dana imenovanja na skupu radnika, izborni odbor donosi odluku o provođenju izbora za povjerenika radnika za zaštitu na radu 2. Odluka sadrži broj povjerenika koji se biraju, dan, vrijeme, mjesto ili mjesta te prostoriju ili prostorije gdje će se održati glasovanje, obavijest da se liste kandidata podnose u roku od pet radnih dana od donošenja odluke, obavijest o mogućnosti glasovanja poštom 3 te poziv podnositeljima lista kandidata da imenuju predstavnike u ...
Psihičko nasilje u obitelji kao zasebno kazneno djelo 27.11.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sudska praksa kroz dvanaestogodišnje razdoblje primjene zakonskih odrednica o nasilničkom ponašanju u obitelji, stvorila je izvrsnu podlogu za razgraničenje prekršajnih delikata u pogledu nasilja u obitelji od istovrsnih kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, a posljedica kod noveliranog kaznenog djela iscrpljuje se u teškom narušavanju psihičkog integriteta žrtve 4.2. Pojmovno određenje obitelji Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10 i 60/10; u ...
Ugovori o izgradnji i financiranju izgradnje komunalne infrastrukture 25.11.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Sudjelovanje u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete obveza je vlasnika građevinskog zemljišta putem plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno investitora drugih objekata i ova obveza u slučaju ugovornog odnosa o izgradnji, odnosno financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture između JLS i privatnih osoba sudjeluje kroz prebijanje vrijednosti izgrađene, odnosno ...
Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkim ugovorima 20.11.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI ZZP je kombinirao ta dva kriterija jer je najprije naveo što se smatra nepoštenom ugovornom odredbom (članak 49. ZZP-a), a zatim je propisao i sivu listu nepoštenih ugovornih odredbi 12.Ugovorne odredbe koje bi se, uz ispunjenje općih pretpostavki o nepoštenim ugovornim odredbama mogle smatrati nepoštenima jesu: odredba o ograničenju ili isključenju odgovornosti trgovca za štetu uzrokovanu smrću ili tjelesnom ozljedom potrošača, ako je šteta posljedica štetne radnje trgovca; ...
Europski ovršni naslov-nova vrsta ovršne isprave - 1. dio 18.11.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ/96) uvedeni članak 307.a do 307.i OZ/96, odnosno četvrti dio Zakona pod naslovom „Postupak za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu za nesporne tražbine te za određivanje i provedbu ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga“, stupanje na snagu tih pravila „čekalo je“ da Republika Hrvatska postane članicom Europske unije 1. Naime, navedeni članci 307.a do 307.i OZ/96 sadržajno su bili jednaki...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 32 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(703)
Članak s primjerom obrasca(90)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(81)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(348)
3. JAVNE FINANCIJE(24)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(55)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(48)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(44)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(53)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(131)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2015(34) 2014(117) 2013(99) 2012(98)
2011(98) 2010(142) 2009(62) 2008(39)
2007(38) 2006(28) 2005(12) 2004(9)
2003(6) 2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(8)
Barjaktar(19)
Bodul(6)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(35)
Butković(12)
Cindrić(3)
Čuveljak(49)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(24)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(5)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(3)
Končić(4)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(5)
Lerman(1)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(4)
Milaković(25)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(10)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(5)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(31)
Raffaelli(10)
Rajko(77)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(5)
Sessa(1)
Sever(43)
Štajner(2)
Stokić(29)
Struić(9)
Šuler(2)
Tolo(3)
Tomić Ilić(12)
Turkalj(1)
Vajda(22)
Vojković(8)
Zlatović(23)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite