Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 33
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 823)
Naslov Datum
Produženi boravak u osnovnoj školi 8.4.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Obzirom da se radi o učenicima od prvog do četvrtog razreda najbolje i najkvalitetnije rješenje je da poslove učitelja u produženom boravku obavlja osoba koja ima kompetencije za rad s učenicima u razrednoj nastavi, dakle osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim...
Institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku 8.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV S obzirom da je prema nekim saznanjima izvršavanje rada za opće dobro u pojedinim sudovima zaživjelo u manjoj mjeri, dok u nekima još uvijek i nije zaživjelo, ovaj članak bi, davanjem svojevrsnog presjeka relevantnih odredbi koje uređuju institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku, kao i prenošenjem, iako skromnih, iskustava, trebao eventualno potaći prekršajne sudove da napokon u većoj mjeri krenu s izvršavanjem rada za opće dobro, kao i potaći ustanove i druge pravne ...
Uloga Školskog odbora u upravljanju Školskom ustanovom 3.4.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Školski odbor :● imenuje ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost ministra ● razrješuje ravnatelja škole sukladno zakonskim odredbama ● donosi Statut i opće akte škole ● donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje ● donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja ● daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi ● odlučuje uz prethodnu suglasnost ...
Vijeće roditelja u školskim ustanovama 3.4.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Vijeće roditelja raspravlja o pitanima značajnim za život i rad škole, te u tom smislu:● predlaže svog predstavnika u Školski odbor ● predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada ● Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:● daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, etičkog kodeksa i kućnog reda ● raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg ...
Suosiguranje i reosiguranje - stari oblici disperzije rizika u novom normativnom okviru Zakona o osiguranju 31.3.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Švicarska) može se obavljati uz ispunjenje sljedećih uvjeta:1. ako je rizik koji se suosigurava - veliki rizik,2. ako dva ili više društava za osiguranje pokrivaju rizik, u okviru jednoga jedinog ugovora koji sadržava ukupnu premiju i isto razdoblje pokrića, svaki za svoj dio, pri čemu je jedno od društava za osiguranje vodeće društvo za osiguranje,3. ako se preuzima rizik koji se nalazi unutar država članica EU i EGP,4. ako se u svrhu pokrića rizika vodeće društvo za ...
Oporuka u izvanrednim okolnostima - usmena oporuka 26.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju spora o pravnoj valjanosti usmene oporuke, i to postojanja izvanrednih okolnosti zbog kojih oporučitelj nije bio u stanju oporučiti ni u jednom drugom valjanom obliku, ostavinski sud u parnicu će uputiti nasljednika koji svoje nasljedno pravo temelji na toj oporuci, jer je njegovo pravo manje vjerojatno od prava zakonskih nasljednika (Odluka Županijskog suda u Bjelovaru, Gž-350/12-2, od 1. ožujka 2013. Ako je oporučitelj preživio nesreću i u stanju je valjano oporučiti u ...
Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 24.3.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 24.03.2015 Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 1. Uvod Predstavničko tijelo JLS, odnosno JPRS osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLS, odnosno JPRS u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva koji su od interesa...
Prava intelektualnog vlasništva kao ulog u osnivački temeljni kapital trgovačkih društava 19.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Autorska djela jesu osobito jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi), glazbena djela, s riječima ili bez riječi, dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i pantomimska djela, djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti, djela arhitekture, djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim...
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 1. dio 17.3.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12 - dalje u tekstu ZVDSP), sve stvari u RH mogu se glede imovinsko-pravnog režima podijeliti na stvari koje su u vlasništvu fizičke ili pravne osobe i stvari koje po svojoj prirodi ili zato što im je tako odredio zakonodavac spadaju u javno vlasništvo (javno dobro u općoj upotrebi i javno dobro u javnoj upotrebi) i stvari koje nisu u ničijem vlasništvu. Pravni status pomorskog dobra ...
Primjena Zakona o općem upravnom postupku u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja 17.3.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Nadalje, pri izjavljivanju prigovora ravnatelju dječjeg vrtića o kojem se odlučuje rješenjem, dana je mogućnost dječjim vrtićima da rješenja donose samo u slučaju prigovora nezadovoljne stranke, što je u cjelini u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, posebice s načelom učinkovitosti i ekonomičnosti kojim je propisano da se u upravnim stvarima postupa što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškova, ali tako da se utvrde sve činjenice i ...
Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja - 2. dio 12.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 6 Naglašava se, pri tome, pozivom na pravnu prirodu izlučne tužbe, da je ona upravljena na „samo provođenje ovrhe“, a nije „sredstvo za ispravljanje ovršne provedbe koja je formalno pogrešna“ u slučaju kad treća osoba smatra da je „u svom pravu povrijeđena prilikom provođenje ovrhe, a naročito postupanjem ovršnog tijela.“ K tome, a takav je stav i suvremene doktrine 7, izlučna tužba nije instrument zaštite založnog ili „kojeg drugog prvenstvenog prava“ na ...
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa 10.3.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugim novčanim potraživanjima iz radnog odnosa 3. Ipak, u nekim slučajevima u sudskoj praksi je zauzeto stajalište da kad poslodavac donese odluku o plaći, potrebno je tražiti da se utvrdi da odluka o plaći nije zakonita jer se u suprotnom pravo na plaću određuje prema radnopravnom statusu koji određuje...
Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 5.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 05.03.2015 Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 1. Uvod Zakonom o odvjetništvu (NN 09/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11- dalje ZoO) i Statutom Hrvatske odvjetničke komore (NN 115/13 - dalje Statut) normirano je pravo odvjetnika i odvjetničkih društava na podnošenje zahtjeva za priznanje specijalnosti u određenoj pravnoj oblasti odnosno pravnoj grani, a na podzakonskoj je razini ta materija normativno razrađena i ...
Prikaz Nacrta prijedloga Zakona o stečaju potrošača 3.3.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Štoviše, doktrina naznačuje da nije poznat primjer u usporednom zakonodavstvu za stroge formalne kriterije za postavljanje povjerenika u stečaju ili povjerenika za potrebe postupka povodom oslobađanja dužnika od preostalih obveza 4. Jedna od najvažnijih dužnosti povjerenika je podnositi sudu kvartalna pisana izvješća u kojima će navesti stanje potrošačeve imovine, novonastale okolnosti koje bi mogle utjecati na mogućnost ispunjenja potrošačevih obveza, iznos ukupno isplaćenih...
Institut pregovaranja i sporazumijevanja ovlaštenog tužitelja i počinitelja prekršaja 26.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema prethodno navedenim odredbama PZ-a kazna se može -ublažiti: do općeg zakonskog minimuma kazne propisanog ovim Zakonom, za odgovarajuću vrstu okrivljenika, ako je za prekršaj propisana novčana kazna do 40.000,00 kuna ili u točno određenom iznosu do 40.000,00 kuna ili u minimumu do 10.000,00 kuna (tako se propisana novčana kazna može ublažiti za pravnu osobu do 2.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika do 1.000,00 kuna, za fizičku osobu i osobu koja obavlja samostalnu ...
Unapređenje zdravstvene zaštite primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije 24.2.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Edukacija iz područja zdravstvene i medicinske informatike posebno je važna sada na početku dvadeset i prvog stoljeća zbog sljedećih -razloga: napredak u obradi podataka, informacija kao i u komunikacijskoj tehnologiji mijenja naše -društvo; postoji značajna ekonomska korist koja se može ostvariti upotrebom informacijske i komunikacijske tehnologije kao potpore medicini i zdravstvenoj -zaštiti; kvaliteta zdravstvene zaštite se povećava sistematskom obradom podataka i primjenom ...
Noveliranje neisplate plaće kao kaznenopravne zaštite zarade radnika 19.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Izdvajanje prava na zaradu iz sadržaja prava na rad kao zasebnog, šireg prava, te pružanje kaznenopravne zaštite obrazloženo je svijetlim njemačkim uzorom te činjenicom da uskrata nekih drugih prava iz rada, poput prava na odmor ili prava iz roditeljstva, podrazumijeva prekršajnu odgovornost, ostvarenu odredbama osnovnog radnopravnog propisa zakonske snage, slijedom čega bi kaznenopravna zaštita istih prava paralelno, dovela do kršenja načela ne bis in idem 6. Ako se pristupilo ...
Zapošljavanje vjeroučitelja u osnovnoj školi 18.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Svim navedenim ugovorima na jednak način propisano -je; da je vjeronauk izborni predmet koji je obvezan za sve one učenike koji ga izaberu i izvodi se pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih -predmeta, da nastavne planove i programe vjeronauka izrađuje i odobrava Hrvatska biskupska konferencija, Sveti arhijerejski sinod, Mešihat, nadležno tijelo Crkve…, a donosi ih odnosno na njih daje suglasnost ministar MZOS u skladu sa -Zakonom, da ukoliko se za izvođenje ...
Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja - 1. dio 17.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV st. 5. OZ)4. Rukovođen intencijom da ovršni postupak učini što efikasnijim zakonodavac je, zapravo, „pristao“ na to da predmet ovrhe bude pokretna stvar koja nije u vlasništvu ili suvlasništvu ovršenika, ravnajući dopuštenost ovrhe na pokretninama na koje se odnose navedene predmnijeve isključivo ovršenikovim izvršavanje faktičke vlasti na stvari, odnosno suizvršavanjem takve vlasti s bračnim drugom 5.S druge strane, kad je riječ o nekretninama i ovrsi na nekretninama ...
Upis djece u osnovnu školu 13.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U skladu s člankom 2. i 3. Pravilnika, za postupak upisa djece u prvi razred osnovne škole, utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, donošenje mišljenja, prijedloga te rješavanje žalbi nadležni su stručno povjerenstvo škole i stručno povjerenstvo Ureda i stručno povjerenstvo ministarstva nadležnog za obrazovanje Upis se provodi na temelju upisnih područja koja su također utvrđena u skladu sa člankom 16. Zakona o odgoju i obrazovanju prema kojem je upisno područje određeno...
Stručno usavršavanje i napredovanje učitelja 13.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Učitelji i nastavnici koji žele napredovati moraju prije svega imati odgovarajuću stručnu spremu, a prema pravilniku zvanja u koju mogu napredovati -su: učitelj mentor i učitelj savjetnik- profesor mentor i profesor savjetnik- odgojitelj mentor i odgojitelj savjetnik- stručni suradnik mentor i stručni suradnik savjetnik- stručni učitelj mentor i stručni učitelj savjetnik Kako bi učitelj odnosno nastavnik dokazao svoju stručnost, kvalitetu rada i znanje on mora zadovoljiti ...
Kauciona hipoteka - što je to? 12.2.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Tom hipotekom može se opteretiti više nekretnina kod istog suda ili više nekretnina kod više sudova s tim da se jedan od uložaka mora označiti kao glavni, a svi ostali su -sporedni, kauciona hipoteka postoji onda kad se hipoteka zasniva i upisuje u zemljišne knjige za potraživanje koje može, ali i ne mora nastati, a kreditna hipoteka se upisuje u zemljišne knjige za osiguranje cijelog potraživanja koje je banka odobrila vlasniku nekretnina u vidu kredita, iako svi iznosi odobrenog ...
Fiducijarno osiguranje i plaćanje komunalne naknade 10.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV U obrazloženju rješenja navedeno je da je u postupku utvrđeno da je vlasnik predmetnog stambenog prostora površine 21,48 m² podnositeljica, te da se on nalazi unutar granica građevinskog područja naselja u 1. zoni za koju se primjenjuje obračunski koeficijent zone 1.Povodom žalbe podnositeljice, drugostupanjsko tijelo potvrdilo je prvostupanjsko rješenje, utvrdivši da "prema pravnom shvaćanju zauzetom u presudi Upravnog suda Republike Hrvatske, Us-13772/2001-5 od 22. ožujka 2006....
Zapošljavanje stručnog suradnika knjižničara u osnovnoj školi 10.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 47/96, 56/01) propisano je da poslove stručnog suradnika školskog knjižničara može obavljati diplomirani bibliotekar (diplomirani knjižničar), profesor hrvatskog jezika i književnosti, s tim da u roku dvije godine položi stručni ispit za diplomiranog knjižničara, profesor komparativne književnosti ili diplomirani komparatist, s tim da u roku od dvije godine položi stručni ispit za diplomiranog knjižničara, zatim profesor s više od pet godina iskustva u školi, s tim da u ...
Teorija igara i pravna regulacija - dinamika i informacije 5.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Neki primjeri eksterne nesigurnosti s područja prava su: kupnja stvari s (potencijalnim) materijalnim nedostatkom, poslovni odnos s partnerom za kojeg postoji rizik od bankrota, kupoprodajni ugovor s jednim supružnikom uz rizik od osporavanja ugovora od strane drugog supružnika po osnovi bračne stečevine na stvari koja je predmet prodaje, nesigurnost naplate od dužnika u ovršnom postupku, rizik (ne)uspjeha u parničnom postupku, rizik sudjelovanja u prometu na cesti, rizik u poslovanju...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 33 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(732)
Članak s primjerom obrasca(91)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(83)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(354)
3. JAVNE FINANCIJE(26)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(59)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(51)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(50)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(57)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(135)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2015(64) 2014(117) 2013(99) 2012(98)
2011(98) 2010(142) 2009(62) 2008(39)
2007(38) 2006(28) 2005(12) 2004(9)
2003(6) 2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(10)
Barjaktar(21)
Bodul(7)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(36)
Butković(12)
Cindrić(3)
Čuveljak(50)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(24)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(6)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(3)
Končić(5)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(6)
Lerman(2)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(6)
Milaković(26)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(12)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(6)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(32)
Raffaelli(11)
Rajko(77)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(6)
Sessa(1)
Sever(44)
Štajner(2)
Stokić(30)
Struić(9)
Šuler(2)
Tolo(3)
Tomić Ilić(15)
Turkalj(1)
Vajda(23)
Vojković(9)
Zlabnik(1)
Zlatović(24)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite