Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 30
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 747)
Naslov Datum
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i učenika 5.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Stručno povjerenstvo škole provodi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitoga upisa u prvi razred osnovne škole, a kada procijeni da za to postoji potreba, predlaže Stručnom povjerenstvu Ureda utvrđivanje prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, odgodu upisa u prvi razred osnovne škole te primjereni program osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju 1.Stručno povjerenstvo škole tijekom osnovnog obrazovanja, kada procijeni da za time ...
Provođenje pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju hrvatski jezik 5.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Način provođenja programa učenja hrvatskoga jezika te provjere znanja za učenike koji imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik, kao i stjecanje znanja iz materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika koji su članovi obitelji državljana država članica Europske unije te obavljaju ili su obavljali samostalnu djelatnost, odnosno koji su zaposleni ili su bili zaposleni na području Republike Hrvatske propisani su ...
Postupanje školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 4.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 - ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 94/2013) (u daljnjem tekstu: ZOOOSŠ) propisana je obveza školskih ustanova da stvaraju uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječavaju neprihvatljive oblike ponašanja, vode brigu o sigurnosti učenika, osiguravaju uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju, brinu o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavaju nadležnog liječnika škole - specijalistu školske ...
Segmentacija kaznenog djela prijetnje 4.9.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Polazišna točka za ocjenu ozbiljnosti prijetnje jest zlo zbog kojeg bi se svaka osoba u nekoj društvenoj zajednici ustrašila ili uznemirila 2. Težište je na pojedinačnoj žrtvi 3. Ako bi počinitelj imao neposredna saznanja o osobitim bojaznima žrtve i usmjerio svoju protupravnu radnju upravo u tom smjeru, subjektivnost osjećaja straha kod posebno osjetljive žrtve, dovedena u kaznenopravno relevantni odnos s krivnjom počinitelja, ukazivala bi na opstojnost kaznenog djela prijetnje ...
Pregled važnijih novina u novom Zakonu o radu 2.9.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Međutim, iako je navedena odredba brisana iz Zakona o radu, sukladno članku 20. stavku 6. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, trudna radnica ili radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete nije obvezna raditi noću tijekom trudnoće, u razdoblju do godine dana života djeteta odnosno u razdoblju dok doji dijete, pod uvjetom da predoči potvrdu nadležnog liječnika specijalista ginekologa o svojoj trudnoći ili potvrdu liječnika specijalista pedijatra o dojenju djeteta ili...
Djeca kao sudionici u prometu na cestama 28.8.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Nakon najnovijih izmjena i dopuna djeca se smiju prevoziti u motornom vozilu za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u vozilu za prijevoz tereta (podrazumijeva se da imaju i zadnja sjedala), ovisno o visini, na sljedeće -načine: dijete visoko najmanje 150 centimetara - smije se, bez posebnih uvjeta, prevoziti na prednjem sjedalu kao i na sjedalu koje nije prednje, s tim da, dakako, bude vezano sigurnosnim pojasom- dijete niže od 150 centimetara - smije ...
Razlika trošarine na cigarete puštene u potrošnju 26.8.2014
 JAVNE FINANCIJE - obračunatu razliku trošarine na utvrđene zalihe cigarete platiti u roku od 30 dana od dana popisa zaliha na račun Državnog proračuna RH:HR1210010051863000160 - Državni proračun RH U pozivu na broj odobrenja upisuju se sljedeće oznake za pravne i fizičke osobe:5. Tabelarni prikaz podataka o važećim maloprodajnim cijenama cigareta i promjenama visina trošarine na cigarete U svrhu ispravnog obračunavanja i plaćanja razlike trošarine na cigarete potrebno je koristiti podatke -o:...
Stabla kao posebni objekti prava vlasništva 20.8.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV članak „Baština - Počela borba za spas drevnih maslina na Pagu“ u kojem je navedeno: “Nakon što je prije mjesec dana netko bagerom iščupao te odvezao četiri višestoljetne masline iz “Lunjskog maslinika” na sjeveru otoka Paga, lokalna “Udruga lunjskih malinara” pokrenula je “Građanski odbor za spas maslina iz Luna” kako bi svoju baštinu sačuvala od devastacije zbog pomodarstva domaćih novopečenih bogataša … Suočeni s činjenicom da našim maslinarima bezimeni...
Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 14.8.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ustava koja propisuje koje poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave (poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i ...
Komunalni doprinos - 1. dio 12.8.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Sadržaj izreke rješenja o visini komunalnog doprinosa propisan je zakonom, a rješenje koje ne sadrži zakonom propisane obvezne elemente je ništavo 1.Obvezni sadržaj izreke rješenja o visini komunalnog doprinosa obuhvaća: a) iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, b) način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, c) prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi, d) popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će JLS...
Potrošački stečaj s međunarodnim-prekograničnim elementom europska i američka iskustva 6.8.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Svrha rada je ukazati na potencijalne probleme u reguliranju potrošačkog stečaja s međunarodnim/prekograničnim elementom koji se mogu pojaviti u zakonodavstvu Republike Hrvatske (koja je jedinstveni pravni prostor Europske unije) budući da je pravna zbilja mnogo kompliciranija i često prožeta mnogim nejasnoćama i nepoznanicama koje se tiče cilja koji se želi postići učinkovitim stečajnim postupkom: skraćenjem trajanja postupka, boljim namirenjem vjerovnika i nižim troškovima ...
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 2. dio 31.7.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08 i 57/11 - dalje: ZPP) podnosi tužiteljica smatrajući da odluka u ovom sporu ovisi o rješavanju više pitanja važnih za jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni koja, sukladno sadržaju revizije glase:1. što je mobbing,2. koji su oblici ponašanja koji predstavljaju mobbing,3. je li dozvoljeno da se napredovanje tužiteljice, a koje je ...
Naknadno pronađena imovina 29.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U takvom slučaju treba razlikovati dvije osnovne situacije sve s obzirom na to je li povodom smrti ostavitelja vođena ostavinska rasprava koja je završena rješenjem o nasljeđivanju ili je ostavinski postupak bio obustavljen zato što umrli nije ostavio imovinu odnosno što je u ostavini bilo samo pokretnih stvari, a nijedna osoba pozvana na nasljedstvo nije tražila da se vodi ostavinski postupak:1) ako je vođena ostavinska rasprava, tj. "U primjeni naprijed navedenih zakona nastala je ...
Ponašanje potrošača 24.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ovim se Zakonom, koji je usklađen s direktivama Europske unije u području zaštite potrošača, na poseban način reguliraju sljedeća prava -potrošača: pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača - pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu - pravo na pravnu zaštitu potrošača - pravo na informiranje i edukaciju potrošača - pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa - pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika ...
Pripremne radnje za davanje koncesije 22.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su: 1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja; 2. analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja ...
Naknada za nekretnine na kojima je izgrađena cesta prije donošenja Zakona o cestama 17.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI )2. izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo na nekretninama, koji sadrži podatke o nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje, odnosno katastarske i druge podatke ako takve knjige ne postoje ili se stanje iz zemljišnih knjiga ne slaže s postojećim posjedovnim stanjem 3. izvod iz posjedovnog lista 4. dokaz o utvrđenom interesu Republike za izgradnju objekta ili izvođenje radova na toj nekretnini 5. dokaz u smislu članka 18. stavka 1. ovoga Zakona ...
Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi 15.7.2014
 JAVNE FINANCIJE 7. st. 2. Uredbe), te on -sadrži: podatke o nazivu Ministarstva gospodarstva - podatke o mjestu provedbe nadzora - podatke o datumu i satu ili razdoblju provedbe nadzora - podatke o nazivu i sjedištu naručitelja - podatke o povodu za pokretanje nadzora iz članka 3. stavka 1. Uredbe - podatke o postupku javne nabave ili ugovoru o javnoj nabavi koji je predmet nadzora - podatke o predmetu nabave - podatke o nepravilnosti (postupanje protivno ZJN-u ili podzakonskim propisima u području ...
Elektronska oglasna ploča - što činiti kad je još nema ili od kada teče rok za žalbu na prvostupanjsku presudu 10.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Elektronska oglasna ploča - što činiti kad je još nema ili od kada teče rok za žalbu na prvostupanjsku presudu 10.07.2014 Elektronska oglasna ploča-što činiti kad je još nema ili od kada teče rok za žalbu na prvostupanjsku presudu 1. Uvod Središnje mjesto u svakom postupku pred sudom prvog stupnja naravno ima presuđivanje, onaj trenutak kada stranke u postupku i osobe koje su sa strankama izjednačena znaju jesu li uspjele u sporu i koji je omjer njihova uspjeha, barem u ovoj ...
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 1. dio 8.7.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Po ocjeni ovog suda, prvenstveno valja reći da je zaključak prvostupanjskog suda o pravno odlučnim činjenicama utemeljen na ispravama i ostaloj pisanoj dokumentaciji koja prileži spisu, a što su potvrdili i saslušani svjedoci kojima je sud poklonio vjeru da vezano za napredovanje tužiteljice nije bilo nikakve opstrukcije ravnateljice niti zlonamjernih postupaka kojima bi se sprječavalo njezino napredovanje već je ravnateljica postupala u skladu s uobičajenim pravilima i procedurom ...
Odlučivanje po pravičnoj ocjeni (u ispravnim postupcima) - 2. dio 3.7.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ovo jamstvo stoga štiti pravo vlasništva na način da priječi tijelima državne vlasti ograničavanje ili oduzimanje tog prava, osim ako je ograničenje ili oduzimanje zasnovano na zakonu (i ako je postignuta pravična ravnoteža 3 između državnih, javnih ili općih interesa zajednice i zaštitite ustavnog prava vlasništva - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIB-1373/2009, Narodne novine broj 88/09). U slučaju zadiranja u vlasništvo od strane fizičkih i pravnih osoba ...
Teorija igara i pravna regulacija - 2. dio 1.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju iteriranih igra (što je blisko stvarnosti u kojoj se slične situacije ponavljaju; to važi i u bračnom životu i u drugim sličnim situacijama interesne povezanosti igrača) rješenje se nazire kroz dogovornu podjelu zajedničkih aktivnosti tako da jednom budu prema izboru jednog igrača, a drugi put prema izboru drugog (pa ako se prošli put išlo u kazalište, na redu je nogometna utakmica). Ako su prekompleksna, nelogična i previše udaljena od iskustva adresata, fokalni ...
Prigovori poštenog i nepoštenog posjednika kod reivindikacije 24.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naime rješenje suda doneseno je u izvanparničnom postupku i na temelju njega je izvršen upis prijenosa prava vlasništva, što predstavlja valjan način stjecanja vlasništva kod stjecanja na temelju pravnog posla, ako su za to ispunjene zakonom propisane pretpostavke.“V Prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev Prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev su oni kojima tuženik ne poriče da je tužitelj imao pravo vlasništva stvari koju zahtijeva, niti poriče svoj posjed te stvari, nego...
Modaliteti ostvarivanja zakonskih obilježja kaznenog djela obijesne vožnje 20.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV toga zakona, pri čemu je naglasak stavljen na pitanja koja je inkriminacija sadržavala, poput ili osobito u odnosu na „očiglednu nesposobnost za sigurnu vožnju“2. Postavljani su zahtjevi da se pobliže označi pojam omamljenosti, ispravnijim izrazom ili prihvatljivijim terminom poput opijesnosti, pijanstva i slično 3.Zanimljivo je da je zakonodavac pobliže bio označio u samoj redakciji zakonskog teksta da je riječ o „stanju izazvanom uzimanjem alkohola ili omamljujućih ...
Komentar Zakona o zaštiti na radu 19.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Poslodavac koji zapošljava pedeset do uključivo dvjesto četrdeset devet radnika, obavljanje poslova zaštite na radu obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu (članak 20. st. 3.). Poslodavac koji zapošljava više od dvjesto pedeset radnika u ovisnosti o procijenjenim rizicima, u obvezi je zaposliti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu (članak 20. st. 4.).Ispitivanje sredstava rada, radne opreme i radnog okoliša Poslodavac je dužan osigurati da sva ...
Mišljenje o članku 5. stavku 2. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi 17.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisane su ukupne tjedne obveze učitelja i tjedna norma neposrednog rada, s time da tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi propisuje ministar (stavak 7.).Dakle, ministar je ovlašten podzakonskim aktom propisati tjedne radne obveze učitelja. Naime, ostali poslovi učitelja su sljedeći: pripreme za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima, izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 30 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(661)
Članak s primjerom obrasca(86)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(80)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(330)
3. JAVNE FINANCIJE(23)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(51)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(46)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(30)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(52)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(125)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2014(105) 2013(99) 2012(98) 2011(98)
2010(142) 2009(62) 2008(39) 2007(38)
2006(28) 2005(12) 2004(9) 2003(6)
2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Bagović(46)
Barjaktar(19)
Bodul(4)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(35)
Butković(10)
Cindrić(3)
Čuveljak(48)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(23)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(3)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(2)
Končić(4)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(3)
Lerman(1)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(1)
Milaković(24)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(8)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(3)
Novaković(5)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(30)
Raffaelli(8)
Rajko(76)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(4)
Sessa(1)
Sever(43)
Štajner(1)
Stokić(28)
Struić(9)
Šuler(1)
Tolo(3)
Tomić Ilić(9)
Turkalj(1)
Vajda(21)
Vojković(7)
Zlatović(20)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite