Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 37
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 925)
Naslov Datum
Povjerenik za otpad u školi 16.2.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 94/136) svaka pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava pedeset i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad (dalje u tekstu: Povjerenik) i zamjenika povjerenika koji će u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati njegove obveze (članak 46.). Vrlo je važno u obzir uzeti sve osobe koje rade u školi na temelju ugovora o radu. Izobrazba Povjerenika za otpad Kako bi Povjerenik i zamjenik povjerenika mogli valjano i kvalitetno obavljati svoje dužnosti obvezno ...
Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 11.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 11.02.2016 Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 1. Uvodno Zaštita ovršenika u ovršnom postupku regulirana je kroz niz odredaba Ovršnog zakona,1 međutim, specifična zaštita za slučaj neprihvatljivog nerazmjera između male novčane tražbine ovrhovoditelja i velike vrijednosti nekretnine ovršenika koja je predmet ovrhe nije predviđena, izuzev ...
Otkazni rok po novom Zakonu o radu 9.2.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ipak, usprkos tako strogim odredbama o osobnoj dostavi, u sudskoj praksi zauzeto je stajalište da u okolnostima kada je radnik pravovremeno podnio zahtjev za zaštitu prava, okolnost da odluka o otkazu ugovora o radu nije dostavljena radniku već članovima domaćinstva, ne znači, sama po sebi, da je radniku time uskraćeno pravo na zakoniti tijek otkaznog roka i da to ne čini otkaz ugovora o radu nedopuštenim 4.Kada otkazni rok ne teče Zakon o radu izričito propisuje da otkazni rok ne ...
Završni račun u Stečajnom zakonu 4.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Popis imovine i obveza dužnika sastoji se od naznake: 1. nekretnina i pokretnina dužnika, 2. imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima, 3. novčanih i nenovčanih tražbina dužnika, 4. drugih prava koja čine imovinu dužnika, 5. novčanih sredstava na računima, 6. druge imovine dužnika 7. obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige, 8. drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika, 9. razlučnih prava na imovini dužnika, 10. izlučnih prava, 11. prosječnih mjesečnih ...
Odgovornost države za „acta iure imperii“ 2.2.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE o sudskoj nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima,4 kako je izmijenjena Konvencijama o pristupanju novih država članica toj konvenciji (u daljnjem tekstu: Konvencija iz Bruxellesa), nakon što je utvrdio da je članak 1. Konvencije iz Bruxellesa ograničavao njezino područje primjene na „građanske i trgovačke stvari“, a da pritom nije definirao sadržaj i opseg tog pojma, presudio da ga treba smatrati autonomnim pojmom koji treba tumačiti ...
Materijalnopravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske o publikaciji pravomoćne presude kao obliku naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama 28.1.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Neimovinska šteta se, pak, u novčanom obliku, u slučaju dokazane povrede prava osobnosti, ali, nota bene, i ako parnični sud prosudi da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, popravlja isplatom pravične novčane naknade, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema, s tim da je sud pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade obvezan voditi računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojemu služi ta ...
Pravna zaštita u javnoj nabavi 26.1.2016
 JAVNE FINANCIJE ZJN-a, sukladno kojem, žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta - kada se radi o fizičkoj osobi - građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta - kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,3. naziv i sjedište naručitelja,4. predmet žalbe,5. broj ...
Razmjerni godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa i kod rada za više poslodavaca u istoj godini 21.1.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB članaka, pitanjima koja se tiču godišnjeg odmora posvećuje tek njih deset, nevjerojatno je koliko je nedoumica i dvojbi u praksi izazvao novi način uređenja godišnjih odmora, prvenstveno kada se radi o tome ima li radnik pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora, kada stječe pravo na godišnji odmor, na koliko dana godišnjeg odmora radnik ima pravo ako se radnik zaposli u jednoj kalendarskoj godini, a radni odnos mu prestane u sljedećoj, u koliko dijelova radnik može/smije ...
Nasljeđivanje u Europskoj uniji 19.1.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Da ne bi bilo zabune u pogledu tumačenja, u definiranju pojmova već je istaknuto da „raspolaganje imovinom zbog smrti” znači oporuka, zajednička oporuka ili ugovor o nasljeđivanju, a da pojam „sud” znači sva pravosudna tijela i sva ostala tijela i pravni stručnjaci s nadležnošću u nasljednim stvarima koji izvršavaju pravosudne funkcije ili postupaju u skladu s prenesenim ovlastima od strane pravosudnog tijela ili postupaju pod nadzorom pravosudnog tijela, uz uvjet da takva ...
EU direktive o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila u praksi Suda EU 14.1.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Daljnji politički, socijalni i ekonomski razvoj Unije jačao je i ideju o potrebi osnaženja položaja žrtava prometnih nezgoda, a sve kako bi se time još više osiguralo slobodno kretanje vozila koja se uobičajeno nalaze na području Unije i osoba u njima, a istovremeno da se žrtvama prometnih nezgoda omogući dobivanje pravične odštete bez obzira gdje se u Zajednici nezgoda dogodila 6. Tako je donesena Druga direktiva kojom su propisane minimalne svote osigurateljnog pokrića koje su...
Prestanak ugovora o radu i ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa prema Zakonu o radu iz 2014. 12.1.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 34. st. 3. i 4.) propisano da ugovor o radu radnici za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom radnog vremena, rada u skraćenom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, prestaje smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra, ...
Pojedini aspekti ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite 7.1.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Nadalje, budući da je potrebno da osiguratelj ima kontrolu nad pravnim troškovima, u uvjetima osiguranja nezaobilazna je i odredba o dužnosti osiguranika (ili njegovog odvjetnika) za pribavljanjem suglasnosti osiguratelja za poduzimanje određene pravne radnje kojom nastaju pravni troškovi (tužbe, prijedloga za izvođenje dokaza, pravnih lijekova i dr.).Konačno, uvjetima osiguranja valjalo bi predvidjeti obvezu propuštanja svih onih radnji koje mogu dovesti do povećanja troškova ili ...
Prevoženje (prenošenje) kao novi modalitet kaznenog djela nedozvoljene trgovine 5.1.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Višekratno se u praksi pojavila okolnost da proizvođači duhana svjesno i namjerno, s ciljem preprodaje, ne predaju svu proizvedenu količinu duhana, na što su obvezani kao kooperanti s duhanskim prerađivačima, slijedom čega bi se sa stajališta kriminologije, trebalo kriminalizirati i kažnjavati i takvo neovlašteno posjedovanje duhana, kao oblik kaznenog djela nedozvoljene trgovine, čemu se nije pristupilo niti prilikom predmetnog noveliranja osnovnog kaznenog materijalnog zakona i ...
Europski patent s jedinstvenim učinkom i jedinstveni patentni sud - novine u europskom patentnom pravu 30.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/01, 49/11 i 76/13 - -ZOP) Pravilnik o patentu ( “Narodne novine”, br.117/07, 3/11, 66/11, 145/12 i 85/13).Zakonom o patentu, uz definiranje osnovnih pojmova, uređena su sljedeća pitanja: predmet zaštite patentom, pravo na stjecanje patenta, postupak za priznanje patenta, učinci patenta, ograničenje učinaka patenta, prisilne licencije, trajanje, održavanje i prestanak patenta, izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, proglašavanje ništavim ...
Granice teorije igara i granice učinkovitosti pravne regulacije 28.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sjetimo se samo nekih aktualnih pitanja u Republici Hrvatskoj: na koji način urediti postupak predstečajne nagodbe i stečaja da bi se osiguralo što brže i potpunije namirenje vjerovnika, ali i da bi se tvrtkama dužnicima maksimalno povećali izgledi za opstanak i nastavak poslovanja; slične dvojbe postoje i oko novog instituta osobnog stečaja; na koji način preustrojiti sustav sudova da bi se sudski postupci provodili u razumnim rokovima; omogućiti li preuzimanje od strane privatnog...
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u praksi Državne komisije, Europskog suda i prekršajnih sudova 23.12.2015
 JAVNE FINANCIJE Zakon obvezuje naručitelja na objavu prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora, u slučaju provedbe ovoga postupka iz sljedećih -razloga: kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda (koja odgovara opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama) ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave; - kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor ...
Pravo radnika škole na stanku 21.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakonom o radu propisano je da se raspored radnog vremena utvrđuje propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, u slučaju da raspored radnog vremena nije utvrđen na navedeni način o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac (ravnatelj) pisanom Odlukom 1(vidi prilog 2.).Zakonom o radu propisano je da se poslodavac prije donošenja odluke o rasporedu radnog vremena mora savjetovati s radničkim vijećem, a ako nije u...
Trgovačkopravni aspekti ugostiteljske djelatnosti 17.12.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI To su, numerus clausus, prema odredbama članka 5. stavka 2. ZUD-a, javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, zdravstvene ustanove - specijalne bolnice i lječilišta, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“, ugostiteljske obrazovne ustanove te učenički i studentski centri, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, Hrvatski ferijalni i hostelski savez u objektima omladinskog turizma (hostel) za svoje članove i članove međunarodnih udruga ...
Uknjižba prava zaloga na mjestu izbrisane zabilježbe ovrhe - postupanje zemljišno-knjižnog odjela 15.12.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA stavak 6. Ovršnog zakona (NN br.112/12, 25/13, 93/14 - dalje OZ) propisano je da ovrhovoditelj može najkasnije na drugom ročištu za dražbu, ako se nekretnina ne proda ni na tom ročištu, predložiti da se u njegovu korist zasnuje založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine radi čije naplate je ovrha određena. , u članku 49. izmijenjen je stavak 6. na način da je propisano da ovrhovoditelj može najkasnije u roku od tri dana nakon dovršetka druge elektroničke javne ...
Upravljanje vremenom 10.12.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE - da bi se mogli definirati prioriteti važno je imati popis svih zadataka koje je potrebno odraditi - popisati sve zadatke koje je potrebno odraditi te ih ocijeniti prema važnosti - poredati zadatke prema dodijeljenoj važnosti - korigirati važnost zadatka ako je potrebno - pripaziti da se nema prevelik broj zadataka s niskim ili visokim prioritetom, ako je tako, potrebno je ponovno utvrditi važnost zadataka - orijentirati se na zadatke s visokim prioritetom.koji zahtijevaju promptno ...
Zapošljavanje i rad maloljetnika 8.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem 5 3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koji uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ...
Formalizam i arbitrarnost u nekim poreznim postupcima 3.12.2015
Naime, postavlja se pitanje, ako se podnositelju ne stavlja na teret to što sporni računi ne sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 105/99, 54/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07), što nije osporio ni Upravni sud, koje dodatne - propisane ili u poslovnoj praksi uobičajene knjigovodstvene isprave (osim ulaznih računa, carinske deklaracije, skladišnih primki, izlaznih računa i drugih u postupku ...
Nezadovoljavanje radnika na probnom radu u školi kao razlog otkaza ugovora o radu 1.12.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zakona o radu ne primjenjuje na ovu vrstu otkaza, otkazni rok od najmanje sedam dana neće se prekidati za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene ...
Ugovor između odvjetnika i stranke 1.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 2. Ugovorne odredbe koje su odraz obaveznih zakonskih ili regulatornih odredaba i odredaba ili načela međunarodnih konvencija u kojima su države članice ili Zajednica stranke, posebno u području prijevoza, ne podliježu odredbama ove Direktive.“Člankom 2. Direktive predviđeno je:„Za potrebe ove Direktive izraz:(b) ,potrošač' znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenima ovom Direktivom nastupa za potrebe izvan okvira svojeg obrta, poduzeća i profesije [svoje ...
Nadzor općih akata lokalnih i regionalnih jedinica država članica EU 26.11.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE UFEU), zahtjev za utvrđenje da Republika Italija nije postupila sukladno obvezama u smislu članaka 12. i 49. UEZ (sada članci 18. i 56. UFEU), kada je propisala povlaštene odredbe tarifa ulaznica u muzeje, spomenike, galerije, arheološke iskopine, javne spomeničke parkove i vrtove, koje tarife donose lokalne ili decentralizirane jedinice države članice, te koje se odnose isključivo za državljane te države ili za osobe starije od 60 ili 65 godina s prebivalištem na području tih ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 37 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(826)
Članak s primjerom obrasca(99)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(93)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(384)
3. JAVNE FINANCIJE(32)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(71)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(55)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(69)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(63)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(147)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2016(38) 2015(128) 2014(117) 2013(99)
2012(98) 2011(98) 2010(142) 2009(62)
2008(39) 2007(38) 2006(28) 2005(12)
2004(9) 2003(6) 2002(5) 2001(4)
2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(13)
Barjaktar(24)
Belanić(3)
Bodul(9)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(37)
Butković(13)
Cindrić(3)
Čuveljak(52)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(27)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(11)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(8)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(5)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(41)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(2)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(8)
Milaković(28)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(16)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(9)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(36)
Raffaelli(14)
Rajko(78)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(3)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(3)
Sarvan(9)
Sessa(1)
Sever(46)
Štajner(2)
Stokić(34)
Struić(10)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(24)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Vuković(3)
Walaszek(1)
Zlabnik(4)
Zlatović(28)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite