Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 30
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 726)
Naslov Datum
Prigovori poštenog i nepoštenog posjednika kod reivindikacije 24.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naime rješenje suda doneseno je u izvanparničnom postupku i na temelju njega je izvršen upis prijenosa prava vlasništva, što predstavlja valjan način stjecanja vlasništva kod stjecanja na temelju pravnog posla, ako su za to ispunjene zakonom propisane pretpostavke.“V Prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev Prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev su oni kojima tuženik ne poriče da je tužitelj imao pravo vlasništva stvari koju zahtijeva, niti poriče svoj posjed te stvari, nego...
Modaliteti ostvarivanja zakonskih obilježja kaznenog djela obijesne vožnje 20.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV toga zakona, pri čemu je naglasak stavljen na pitanja koja je inkriminacija sadržavala, poput ili osobito u odnosu na „očiglednu nesposobnost za sigurnu vožnju“2. Postavljani su zahtjevi da se pobliže označi pojam omamljenosti, ispravnijim izrazom ili prihvatljivijim terminom poput opijesnosti, pijanstva i slično 3.Zanimljivo je da je zakonodavac pobliže bio označio u samoj redakciji zakonskog teksta da je riječ o „stanju izazvanom uzimanjem alkohola ili omamljujućih ...
Komentar Zakona o zaštiti na radu 19.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Poslodavac koji zapošljava pedeset do uključivo dvjesto četrdeset devet radnika, obavljanje poslova zaštite na radu obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu (članak 20. st. 3.). Poslodavac koji zapošljava više od dvjesto pedeset radnika u ovisnosti o procijenjenim rizicima, u obvezi je zaposliti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu (članak 20. st. 4.).Ispitivanje sredstava rada, radne opreme i radnog okoliša Poslodavac je dužan osigurati da sva ...
Značaj činjenice srodstva u prekršajnopravnom sustavu 17.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Posebni problemi koji se javljaju se u praksi, ogledaju se u tome da ovlašteni tužitelji, pa u konačnici i sami postupajući sudovi neadekvatno određuju stupnjeve srodstva, posebice kod krvnog srodstva u pobočnoj liniji 1, odnosno postavljaju u odnos srodstva osobe koje nikako ne mogu biti srodnici, što je posebno izraženo kod tazbinskog srodstva 2. Pored toga, poseban naglasak treba staviti na postupovnu radnju ispitivanja svjedoka kada sudac prvi put dolazi do saznanja o srodničkom ...
Mišljenje o članku 5. stavku 2. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi 17.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisane su ukupne tjedne obveze učitelja i tjedna norma neposrednog rada, s time da tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi propisuje ministar (stavak 7.).Dakle, ministar je ovlašten podzakonskim aktom propisati tjedne radne obveze učitelja. Naime, ostali poslovi učitelja su sljedeći: pripreme za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima, izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili ...
Biranje povjerenika zaštite na radu 17.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 71/14) Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, poslodavac je obvezan provesti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a do izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u skladu s ovim Zakonom, funkciju povjerenika za zaštitu na radu će obnašati povjerenik koji je izabran ili imenovan na temelju Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12).Sukladno članku 40. novog GKU-a , a u vezi s provođenjem ...
Uspostava HACCP sustava samokontrole u školskim kuhinjama 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Sedam načela HACCP sustava -su: utvrđivanje svih opsasnosti koje se moraju spriječiti, ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu -razinu, utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka na razini na kojoj je kontrola bitna za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti ili za njezino smanjivanje na prihvatljivu -razinu, određivanje kritičnih granica na kritičnim kontrolnim točakama koje razdvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog radi sprečavanja, uklanjanja ili smanjivanja uočenih -opasnosti, ...
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 16.6.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Voditelj zbirke dužan je na zahtjev ispitanika, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva omogućiti ostvarivanje prava ispitanika na uvid u njihove osobne podatke, odnosno dostaviti obavijesti, izvatke, potvrde i ispise u vezi osobnih podataka koji se obrađuju. U slučaju da voditelj zbirke utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, dužan ih je dopuniti, izmijeniti ili izbrisati te o tome obavijestiti ispitanika i korisnike tih osobnih podataka u roku od 30 ...
Tajnost podataka u školi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Stupnjem tajnosti «tajno» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo, stupnjem tajnosti «povjerljivo» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo navedenim vrijednostima, a stupnjem tajnosti «ograničeno» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća državnih tijela u obavljanju poslova iz područja obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, vanjskih poslova, javne sigurnosti...
Zaštita arhivskog i registraturnog gradiva u školskoj ustanovi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Dakle, školske ustanove su imatelji i stvaratelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva i kao takve dužne -su: savjesno ga čuvati u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje ovlaštenom -arhivu, osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu -gradiva, odrediti radnika za rad -pismohrane, redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnog -gradiva, dostavljati na zahtjev ovlaštenog arhiva popis gradiva i javljati sve promjene u svezi s -tim, pribavljati ...
Tehnološki višak u osnovnoj školi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o otkazu članu radničkog vijeća, otkazu kandidatu za člana radničkog vijeća koji nije izabran te članu izbornog odbora, u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđenja izbornih rezultata, otkazu radniku kod kojega postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, otkazu radniku osobi s invaliditetom, otkazu radniku starijem od šezdeset godina, otkazu predstavniku ...
Postupanje škola prema članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama 15.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Članak 10. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama u 15 točaka detaljno propisuje koje informacije su tijela javne vlasti dužna objaviti na lako pretraživ način na svojim internetskim stranicama:● zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;● opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;● nacrte zakona i drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. ovog Zakona...
Interni akt za nabave do 200.000 kuna za robe i usluge odnosno 500.000 kuna za radove bez pdv-a 15.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poveznicu na internetske stranice na kojoj je objavljen plan nabave, javni naručitelj mora dostaviti Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva 2.U skladu s člankom 20. st. 2. Zakona o javnoj nabavi za predmete nabave čije je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20 000,00 kuna, a manja od 200 000,00 kuna za robe i usluge odnosno 500 000,00 kuna za radove, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave 3 . Naručitelj može, ako ...
Stručno ospobljavanje za rad u školskoj ustanovi bez zasnivanja radnog odnosa 15.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/120) propisano je da poslodavac može neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja s nezaposlenom osobom bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno ...
Europska građanska inicijativa o ljudskom pravu na vodu i sanitarije 12.6.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE godine više od 5 milijuna europskih građana potpisalo više od 20 različitih građanskih inicijativa 3.Pravila za podnošenje EGI, kao najšireg demokratskog procesa u Europi zahtjevna su i složena, te detaljno određuju: a) uvjete za organizatore i potpisnike, b) obvezu registracije građanske inicijative, c) postupak i uvjete za prikupljanje potpisa ili podrške inicijativi i način na koji se potpisi prikupljaju u elektronskom obliku, d) minimalni broj potpisnika građanske inicijative...
Novo uređenje pravnih lijekova u zemljišnoknjižnom postupku prema Noveli zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. godine 10.6.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako zemljišnoknjižni sudac ocijeni da je prigovor osnovan, tada on može svojim -rješenjem: preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga- preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga- preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbaciti prijedlog za upis, naložiti ...
Uvjeti za prenošenje godišnjeg odmora u iduću kalendarsku godinu 5.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB godine zamijenio je pojam „bolovanje“ pojmom „privremena nesposobnost za rad“, pa u članku 38. stavak 2. navodi: „Pod privremenom nesposobnošću iz stavka 1. ovoga članka, za vrijeme kojeg osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ovoga Zakona, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 39. ovoga Zakona zbog kojih je osiguranik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili...
Institut stečajnog plana i predstečajne nagodbe u kontekstu razvoja reorganizacijskih modela 3.6.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Institut stečajnog plana i predstečajne nagodbe u kontekstu razvoja reorganizacijskih modela 03.06.2014 Institut stečajnog plana i predstečajne nagodbe u kontekstu razvoja reorganizacijskih modela Iako Republika Hrvatska ima sve veći broj poslovnih subjekata nad kojima se pokreće stečajni postupak, broj poslovnih subjekata koji se opredijelio za stečajni plan je skroman. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12) - dalje: SZ) pruža učinkovit postupak s jasnim ...
Zahtjevi nasljednika nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju 29.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema nekim mišljenjima, netom navedena odredba isključuje mogućnost vođenja postupka u vezi naknadno pronađene ostavinske imovine od strane javnog bilježnika, ako je u njemu prethodno već odlučivao sud, na način da je doneseno pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, odnosno u kojem je nasljeđivanje konačno uređeno sporazumom, diobom ili na neki drugi način 1. S navedenim se nije složio Jadranko Crnić, smatrajući da odluka o naknadno pronađenoj imovini ne dira u suštinu već...
Pravilnik o gospodarenju otpadom 27.5.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA II Nadležnost Novim Pravilnikom o gospodarenju otpadom propisuje -se: sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole te oblik i sadržaj obrasca dozvole, način izračuna iznosa osiguranja od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom, sadržaj Elaborata gospodarenja otpadom, izgled i sadržaj obavijesti o namjeri ishođenja dozvole, te izgled i sadržaj oznake s osnovnim podacima o otpadu i djelatnosti iz -dozvole, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora, ...
Teorija igara i pravna regulacija - 1. dio 22.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Unatoč njezinoj matematičkoj prirodi počeci teorije igara vezani su uz ekonomiju i upravo na tom području doživjela je golem uspjeh 3. Riječ je značajnoj i zahtjevnoj disciplini koja omogućuje preciznu matematičku analizu raznolikih strateških situacija, a u sklopu ekonomije predstavlja dio šire doktrine uobičajeno zvane racionalni izbor 4 koja polazi od premise da akteri ekonomskog života 5 nastoje povećati svoju korist i smanjiti gubitke racionalnim odlučivanjem, dakle, da su...
Upravitelji zgrada - ovlasti i dužnosti kroz sudsku praksu 20.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Na primjedbe podnositeljice provedeno je i vještačenje po drugom sudskom vještaku koji je potvrdio utvrđenja prethodnog vještaka, navodeći da se radi o zgradi staroj 38 godina te da na ravnom krovu ne postoji odgovarajuća termo i hidro izolacija prema Odluci o održavanju stambenih zgrada i stanova s normativima i rokom trajanja pojedinih dijelova zgrade ("Službeni glasnik Općine Split" broj 7/87.).Na temelju svega navedenog, prvostupanjski sud je zaključio da nije od odlučnog ...
Odlučivanje po pravičnoj ocjeni (u ispravnim postupcima) - 1. dio 15.5.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, nastavno: ZZK) stavak (2) o prijavama i prigovorima glede upisa u vlastovnicu i teretovnicu o kojima su svi nazočni postigli sporazum, sud će odlučiti u skladu s tim sporazumom, ako je on dopušten i moguće ga je provesti; (3) o prijavama i prigovorima glede upisa u vlastovnicu i teretovnicu o kojima nazočni nisu postigli sporazum, zemljišnoknjižni će sud ...
Posebna pravila o teretu dokazivanja 13.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U tom slučaju radnik koji podnosi takvu prijavu i kada se radi o sporu iz radnog odnosa zbog stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog takve prijave, radnik mora učiniti vjerojatnim da je stavljen u nepovoljniji položaj i da mu je povrijeđeno neko od njegovih prava iz radnog odnosa, a potom teret dokazivanja prelazi na poslodavca koji mora dokazati da radnika nije stavio u nepovoljniji položaj od drugih radnika odnosno da mu nije povrijeđeno pravo iz radnog odnosa (vidi članak ...
Prikaz Pravilnika o web stranici odvjetnika 8.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Web stranica odvjetnika tako može sadržavati ime i prezime, akademsku titulu, te fotografiju ili portret odvjetnika, njegov faktografski curriculum vitae, adresu poslovnog sjedišta odvjetnika odnosno adresu i naziv organizacijskog oblika odvjetničke djelatnosti u kojem odvjetnik radi, područja prava kojima se bavi, podatke o kretanju zaposlenja iz njegove radne knjižice, navođenje stranih jezika na kojima je moguća profesionalna komunikacija s odvjetnikom, popis znanstvenih članaka ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 30 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(642)
Članak s primjerom obrasca(84)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(79)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(325)
3. JAVNE FINANCIJE(22)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(48)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(43)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(27)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(52)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(120)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2014(84) 2013(99) 2012(98) 2011(98)
2010(142) 2009(62) 2008(39) 2007(38)
2006(28) 2005(12) 2004(9) 2003(6)
2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Bagović(46)
Barjaktar(19)
Bodul(3)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(34)
Butković(9)
Cindrić(3)
Čuveljak(48)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(21)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(1)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(2)
Končić(4)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(2)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Milaković(24)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(7)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(3)
Novaković(5)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(29)
Raffaelli(7)
Rajko(76)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(3)
Sessa(1)
Sever(42)
Štajner(1)
Stokić(27)
Struić(8)
Šuler(1)
Tolo(3)
Tomić Ilić(8)
Turkalj(1)
Vajda(20)
Vojković(6)
Zlatović(19)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite