Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 36
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 899)
Naslov Datum
Održavanje cesta u zimskim uvjetima 19.11.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Opće odredbe koje reguliraju problematiku održavanja cesta sadržane su u članku 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15, u nastavku: ZSPC), koji propisuje da se ceste, kao osnova na kojoj se odvija promet, moraju, uz ostalo, održavati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju toga zakona, pri čemu se nalaže pravnoj ili ...
Subrogacija i regres u osiguranju 17.11.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE radi se o izvedenom, a ne izvornom pravu osiguratelja prema štetniku 10, i sudska praksa zauzela je stajalište da osiguratelj ima pravo od štetnika zahtijevati kamate na svotu isplaćene naknade od dana kada je izvršio isplatu svome osiguraniku, budući se ne radi o novom pravnom odnosu, odnosno o novoj tražbini između tužitelja i tuženih u odnosu na tražbinu oštećenoga odnosno osiguranika prema tužitelju odnosno osiguratelju, već je to po svom sadržaju isti pravni odnos, te ne ...
Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 12.11.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 12.11.2015 Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature 1. Uvod Riječ manager je anglizam i u prijevodu na hrvatski jezik označava stručnjaka i organizatora koji svojom kreativnošću i idejama upravlja poduzećem, nekom organizacijom, sportskim klubom i slično 1. Kod nas se u kolokvijalnom govoru termin menadžer uvriježio za označavanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava ili sportskih menadžera...
Pristup reguliranoj profesiji za rad na radnom mjestu odgojitelja, učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika 11.11.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 82/15) - u daljnjem tekstu: Zakon o reguliranim profesijama; određuju se minimalni uvjeti osposobljavanja u Republici Hrvatskoj za pristup i obavljanje profesija doktora medicine, doktora medicine specijalista, doktora dentalne medicine, doktora dentalne medicine specijalista, medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, primalja, magistara farmacije, doktora veterinarske medicine i arhitekata, kao i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, uključujući sustav priznavanja...
Prisilno izvršenje rješenja u upravnom sporu 10.11.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema odredbama ZUS-a, žalba je dopuštena protiv: rješenja o odbacivanju tužbe (članak 29. stavak 2. i članak 30. stavak 2.), rješenja o prekidu spora (članak 45. stavak 3.), rješenja o obustavi spora (članak 46. stavak 5.), rješenja o privremenoj mjeri (članak 47. stavak 3.), rješenja o ispravku (članak 64. stavak 4.), a u postupku izvršenja protiv rješenja o odbacivanju zahtjeva za izvršenje, rješenja o odbijanju zahtjeva za izvršenje te rješenja o usvajanju zahtjeva za ...
Novela Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca 5.11.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja: poslodavac u stečaju je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu nad kojom je otvoren stečaj prema posebnim propisima koji uređuju stečajni postupak; poslodavac kojem je blokiran račun je fizička ili pravna osoba sukladno općem propisu o radu kojemu su temeljem evidentirane i neizvršene osnove za plaćanje iz ovoga Zakona blokirani svi računi i zabranjeno raspolaganje oročenim novčanim sredstvima prema...
Izborni sustav za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, uz poseban osvrt na preferencijsko glasovanje 3.11.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE godine pristupilo se velikoj izbornoj reformi koja je rezultirala donošenjem Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (Narodne novine broj 116/99) prema Prijedlogu temeljnih načela i instituta Zakona za izbor zastupnika u Hrvatski državni sabor koji je izradila Radna skupina za izradu okvirnog prijedloga i temeljnih instituta izbornog zakonodavstva Republike Hrvatske 3. Vodeći se za načelom pravednoga političkog predstavljanja biračkog tijela i načelom učinkovitosti ...
Obveze školske ustanove u provođenju mjera zaštite od požara 3.11.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Dokumentacija koju su školske ustanove dužne predočiti inspektoru prilikom inspekcijskog nadzora 1.Pravilnik zaštite od požara 2. Odluka o raspoređivanju djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara ili ugovor o radu u kojemu je to navedeno 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara 4. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže ( rok valjanosti godinu dana )5. Uvjerenje o ispravnosti i ...
Posebnosti radnog odnosa zaposlenika javnih ustanova u Republici Hrvatskoj - 2. dio 29.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 110/97, 27/98 - ispravak, 50/00 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04, 84/05 - ispravak, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11).Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva...
Pravni lijekovi u zemljišnoknjižnom postupku - stanje nakon izmjena Zakona o zemljišnim knjigama 27.10.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ako zemljišnoknjižni sudac ocijeni da je prigovor utemeljen, tada može svojim rješenjem:1) preinačiti rješenje o odbijanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbijenog prijedloga,2) preinačiti rješenje o odbacivanju prijedloga za upis, dopustiti predloženi upis, naložiti njegovu provedbu i brisanje zabilježbe odbačenog prijedloga,3) preinačiti rješenje kojim je dopušten upis, odbiti prijedlog za upis, naložiti ...
Odgovornost za automobilske štete 22.10.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Vozilo može biti u uporabi i kad je izvan pogona, te pri tome može prouzročiti štetu (parkirano u garaži, na javnoj površini nakon završetka planirane vožnje, parkirano vozilo radi osvjetljenja na ulici, vozilo na dizalici u servisnoj radionici, eksplozija i požar koji potječe od vozila kod samozapaljenja i dr.). U tom će slučaju postojati odgovornost vlasnika motornog vozila, ali se njegova odgovornost neće prosuđivati po objektivnom kriteriju, već po subjektivnoj odgovornosti...
Zapošljavanje učenika tijekom školskih praznika 20.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Pri tome poslodavci moraju voditi računa o ograničenjima vezanim uz vrste poslova na kojima mogu zaposliti maloljetnike odnosno na ograničenja vezano uz njihovo radno vrijeme Bez posredstva srednjoškolskih ustanova, naručitelji bi mogli sa učenicima sklapati ugovore o djelu ili autorske ugovore međutim to ne ulazi u kategoriju njihovog zapošljavanja tijekom školskih praznika o kojem je bilo riječi u ovom tekstu, već se na takove ugovore, kao i na sve druge ugovore te vrste, ...
Postupak prije otkazivanja - preduvjet za dopušteni i zakoniti skrivljeni otkaz 20.10.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Primjerice, radnik može protiv odluke o skrivljenom otkazu izjaviti zahtjev za zaštitu prava u kojem će navesti da se poslodavac neopravdano pozvao na prethodno kršenje radne obveze i u tom smislu radniku izdano ranije upozorenje, te je zbog toga otkazao radniku zbog skrivljenog ponašanja, a nije uzeo u obzir da je od prethodnog upozorenja do otkazivanja proteklo više od godinu dana što je razdoblje koje prihvaća sudska praksa ili je čak regulirano u pravilniku o radu poslodavca kao ...
Stjecanje prava vlasništva stranaca na nekretninama na temelju zakona 15.10.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Izuzetak bi bio onda kada zakon ne zabranjuje stjecanje vlasništva tih nekretnina temeljem zakona, a to je bilo u naprijed naznačenim vremenskim razdobljima kod Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o šumama, kada nije bilo ograničenja u stjecanju prava vlasništva stranih osoba na temelju zakona, pa u takvim slučajevima ne bi niti bilo ograničenja u stjecanju prava vlasništva temeljem zakona niti u slučaju utvrđenja bračne stečevine, no ta strana osoba trebala bi ishoditi ...
Postupanje naručitelja u odnosu na neuobičajeno nisku cijenu ponude u postupku javne nabave 13.10.2015
 JAVNE FINANCIJE nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14, dalje u tekstu: Zakon), odnosno može tražiti od ponuditelja objašnjenje neuobičajeno niske cijene, također može od ponuditelja zahtijevati pojašnjenje ili upotpunjavanje traženih dokumenata u vezi s razlozima isključenja i propisanim uvjetima sposobnosti, može pozvati ponuditelje da pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave, te može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim(a) namjerava sklopiti ugovor o ...
Evidentiranje radnog vremena u predškolskim ustanovama 12.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakonodavac je u novom Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima posebnu pažnju posvetio i evidentiranju radnog vremena radnika u dječjim vrtićima, i to u članku 8. stavku 6. na sljedeći način:„u ustanovama predškolskog obrazovanja za zaposlene odgajatelje djece, odnosno zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno obrazovnom radu, podaci o radnom vremenu prilagođeni su naravi njihovog rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada“. ...
Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 6.10.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 06.10.2015 Javnobilježničko založno-pravno osiguranje i osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava temeljem sporazuma stranaka na neupisanim nekretninama 1. Uvod Imajući uvida u poslovanje i praksu osoba koje sastavljaju isprave za zemljišnoknjižnu provedbu vidljivo je da se isprave sastavljaju površno,...
Stručni analitički prikaz tumačenja odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama 2.10.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odgovor: Da, sukladno članku 52. stavku 5. Kolektivnog ugovora sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća s punim radnim vremenom razmjerno se smanjuju redovne tjedne obveze u neposrednom odgojno obrazovnom radu za tri (3) sata, a za tri (3) sata u ostalim poslovima, a što je ukupno 6/40.Pitanje: Da li tajnik/voditelj računovodstva koji je isto zaposlenik škole ima pravo kao sindikalni povjerenik i radnički vijećnik na šest (6) sati tjedno uz naknadu ...
Stjecanje vlasništva nekretnina jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave 1.10.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE - u nastavku: ZV), prema kojem je pravo upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja na stvari u društvenom vlasništvu postalo pretvorbom nositelja toga prava - pravo vlasništva one osobe koja je pretvorbom postala sveopći pravni sljednik dotadašnjega nositelja prava upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja na toj stvari, ako je stvar sposobna biti predmetom prava vlasništva; osim ako posebnim zakonom nije određeno drukčije, te da su tako su JLS i JPRS (kao pravni sljednici ...
Posebnosti radnog odnosa zaposlenika javnih ustanova u Republici Hrvatskoj - 1. dio 29.9.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 7 Često se postavlja pitanje moraju li se kod imenovanja ravnatelja javnih ustanova po raspisanom natječaju uvažavati prava koje, primjerice, propisuje Zakon o pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 146/10 , 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13).Tako je člankom 35. citiranog Zakona propisano da su tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti te druga tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i ...
Sporazumno disponiranje zastarom tražbine de lege ferenda 24.9.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zastara odnosno prestanak prava zahtijevati ispunjenje obveze značajan je institut obveznog prava koji je uređen zakonom 2 na način da su s jedne strane propisani zastarni rokovi za pojedine vrste tražbina, a s druge strane iznimne situacije kad se zastara prekida (s posljedicom da zastarni rok teče u cijelosti iznova nakon prestanka razloga za prekid) odnosno zastaje (s posljedicom da zastarni rok nastavlja teći nakon prestanka razloga za prekid). Zbog niza razloga takav postupak može...
Skraćeni stečajni postupak 22.9.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Dakle, u skraćenom stečajnom postupku predviđena je posebna presumpcija o postojanju insolventnosti dužnika kao i o tome da on nema nikakve imovine, te pretpostavke čijim kumulativnim ispunjenjem nastupa zakonska presumpcija -su: da pravna osoba nema zaposlenike- ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana- ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana od dana objave ...
Pedagoške mjere 17.9.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Teža neprihvatljiva ponašanja Težim neprihvatljivim ponašanjima smatra se:a) ometanje odgojno-obrazovnoga rada na način da je onemogućeno njegovo daljnje izvođenje;b) povreda dostojanstva druge osobe omalovažavanjem, vrijeđanjem ili širenjem neistina i glasina o drugome učeniku ili radniku škole;c) unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava u prostor škole ili na drugo mjesto gdje se održava odgojno-obrazovni rad;d) dovođenje ili pomaganje prilikom dolaska neovlaštenim...
Pravna zaštita u postupku imenovanja sudaca 17.9.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ustavno jamstvo iz drugog dijela članka 54. stavka 2. Ustava zajedno s ustavnim jamstvima "pravne zaštite" ima dva aspekta: pozitivni, koji dovodi do zahtjeva za djelotvornim osiguravanjem pravne zaštite svakom pojedincu-natjecatelju koji je pojedinačnim aktom, donesenim u natječajnom postupku za određeno radno mjesto ili dužnost, neosnovano stavljen u nejednak položaj u odnosu na druge natjecatelje iako ispunjava sve propisane uvjete natječaja, i negativni, koji dovodi do zahtjeva ...
Korporativni identitet 15.9.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Osnovne karakteristike dobrog naziva -tvrtke: mora biti stalno i individualno, ime ne bi smjelo imati ikakvu sličnost, a pogotovo ne biti jednako imenu drugih tvrtki, iste ili slične djelatnosti - treba biti što kraće da se brže i lakše pamti - može podsjećati na osnovnu djelatnost tvrtke, ali i ne mora, ako je to moguće, bilo bi preporučljivo - preporučuje se da ne nosi ime proizvoda, to može dovesti do neugodnih asocijacija pa čak i zabuna - treba biti ukusno, čitko, lako ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 36 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(803)
Članak s primjerom obrasca(96)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(91)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(372)
3. JAVNE FINANCIJE(31)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(69)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(55)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(64)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(61)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(145)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2016(12) 2015(128) 2014(117) 2013(99)
2012(98) 2011(98) 2010(142) 2009(62)
2008(39) 2007(38) 2006(28) 2005(12)
2004(9) 2003(6) 2002(5) 2001(4)
2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(12)
Barjaktar(24)
Belanić(3)
Bodul(8)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(37)
Butković(12)
Cindrić(3)
Čuveljak(52)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(25)
Gracin(1)
Grbić(1)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(10)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(6)
Končić(5)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(8)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(4)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(41)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(8)
Milaković(27)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(14)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(9)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(35)
Raffaelli(13)
Rajko(78)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(3)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(2)
Sarvan(9)
Sessa(1)
Sever(45)
Štajner(2)
Stokić(33)
Struić(10)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(20)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Vuković(2)
Zlabnik(4)
Zlatović(27)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite