Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 39
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 973)
Naslov Datum
Prestanak višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine 7.7.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Posebnost tih desetogodišnjih (ali i ostalih višegodišnjih) ugovora o osiguranju jesu popusti na premiju osiguranja što ih osiguratelj odobrava ugovaratelju osiguranja (u određenom postotku od iznosa premije, najčešće 5% ili 10%). Uz ugovaranje (odobravanje) popusta, u ugovoru o višegodišnjem osiguranju stipuliraju se i klauzule o obvezi vraćanja/isplate popusta u slučajevima prijevremenog prekida (otkaza/raskida) ugovora što de facto negativno utječe na (ne)mogućnost ...
(Po)nešto o nedopuštenosti revizije protiv pravomoćnog rješenja o naknadi troškova parničnog postupka 5.7.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV , zauzeo je novo procesnopravno shvaćanje o nedopuštenosti podnošenja revizije protiv pravomoćne odluke o naknadi troškova parničnog postupka koje glasi: „… Pravomoćno rješenje o troškovima parničnog postupka nije rješenje protiv kojega bi bila dopuštena revizija.“ Stoga ćemo u ovom radu, prvo, na primjerima iz judikature toga suda, prezentirati njegovo dosadašnje pravno shvaćanje o ovom pravnom pitanju, potom, drugo, citirati obrazloženje novozauzetog shvaćanja i ...
Ugovor o radu i drugi ugovori s prestacijom rada 30.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Posebno je stavljen naglasak na to da će u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada (radni odnosi) inspektor rada usmenim rješenjem u zapisniku, na određeno vrijeme dok ne otkloni nedostatke u poslovanju, a najkraće u trajanju od 30 dana, zabraniti poslodavcu obavljanje djelatnosti u nadziranom poslovnom objektu, odnosno prostoru, ako utvrdi da je tijekom nadzora za poslodavca radio radnik na obavljanju posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obilježje...
Nadriliječništvo u kontekstu načela primjene blažeg zakona 28.6.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV ,,Prvostupanjski sud nije povrijedio kazneni zakon na štetu osuđenika jer podnositelj zahtjeva pogrešno smatra da je novi KZ („Narodne novine“ broj 125/11 i 144/12 - nastavno: KZ/11), blaži za počinitelja, iako je na taj njegov žalbeni prigovor odgovorio već i drugostupanjski sud pravilno nalazeći da i KZ/97 kao i KZ/11 za predmetno kazneno djelo predviđaju istu kaznu zatvora u trajanju od jedne do deset godina, a ne dolazi u obzir primjena odredaba općeg dijela KZ/11 koji bi u ...
Regres osiguratelja u praksi Suda Europske unije 23.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE ) u ovom slučaju pod pojam „ugovorne obveze“ u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe Rim I? Ako pravni odnos između osiguratelja potpada pod pojam „ugovorne obveze“, onda je važno pitanje je li on obuhvaćen ugovorima o osiguranju te bi li pravo koje se na njih primjenjuje trebalo biti utvrđeno u skladu s pravilima iz članka 7. Uredbe Rim I?3) Ako su odgovori na prva dva pitanja negativni, važno je razjasniti potpada li u slučaju regresnog zahtjeva pravni odnos između ...
Kaizen - japanska poslovna filozofija 21.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Da bi se kaizen uspješno implementirao potrebno je uvesti i promjene u organizacijskoj -strukturi: osoba na čelu tvrtke mora biti aktivni vođa cijelog procesa - svojom osobnošću mora motivirati ostale, zakazivati mjesečne sastanke na kojima će se procjenjivati učinjeno- kaizen odbor mora biti sastavljen od zaposlenika različitih profila ovisno od veličine tvrtke, svaki član odbora može biti odgovoran za kaizen na nekoj razini ili u nekom poslovnom procesu- potrebno je osigurati ...
Rješenje o upravnoj stvari što ga donose dječji vrtići 21.6.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Primjer rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić Kada se postupak upisa djece u dječje vrtiće pokreće po službenoj dužnosti odnosno javnom objavom kojom dječji vrtići pozivaju sve zainteresirane stranke da u određenom roku podnesu zahtjev za upis djeteta, o svim podnesenim zahtjevima dječji vrtić može odlučiti jednim rješenjem ukoliko se radi o zahtjevima koji se temelje na istom ili sličnom činjeničnom stanju. Uvod rješenja mora, osim naziva ...
Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi - ESPD 16.6.2016
 JAVNE FINANCIJE Internetska adresa na kojoj se nalazi cjelovito mišljenje Ministarstva gospodarstva: http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=5107)Obrazloženje iz direktiva za uvođenje ESPD-a Uvođenje ESPD-a obrazloženo je u uvodnoj izjavi 84, nove Direktive 2014/24/EU, na sljedeći način:„Mnogi gospodarski subjekti, i to ne samo mala i srednja poduzeća, smatraju da veliku prepreku njihovom sudjelovanju u javnoj nabavi predstavlja administrativno opterećenje koje proizlazi iz potrebe generiranja (...
Nema više odbačaja nepotpunih ovršnih prijedloga 14.6.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drugim riječima, njihovo uređenje uvijek mora biti takvo da osigurava ostvarenje legitimnih ciljeva ovršnog postupka, pravnu sigurnost objektivnog pravnog poretka, određenost, pristupačnost, predvidljivost i pravnu izvjesnost normi, te procesnu ravnopravnost položaja stranaka u ovršnim postupcima u Republici Hrvatskoj u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz vladavine prava, najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske koja je temelj za tumačenje Ustava (članak 3. Ustava). 1...
Koja je svrha odredbe članka 84.a Zakona o zemljišnim knjigama? 9.6.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 1. Uvod U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 55/13, 60/13 - ispravak - u nastavku: ZIDZZK) člankom 7. dodan je novi članak 84.a, koji glasi:„(1) Kad stranka koja je pred sudom ili upravnim tijelom pokrenula postupak u kojem bi se mogao odrediti upis za koji se ne može upisati zabilježba spora, na temelju tog podneska s potvrdom da je predan sudu ili upravnom tijelu na rješavanje, zemljišnoknjižni sud dopustit će zabilježbu pokretanja ...
Korištenje godišnjeg odmora iz prošle godine 7.6.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, člankom 77. Zakona o radu propisano je da radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana 1. Isti članak Zakona omogućava da se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ...
Pouzdanost kriterija za pokretanje stečajnog postupka 2.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 70. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN, 129/00), 3) poslovanje dužnika preko druge tvrtke, 4) zatvaranje poslovnih prostorija dužnika i dr.Praksa u provođenju stečajnih postupaka u Republici Hrvatskoj, međutim, dokazuje da krajnji cilj vjerovnika kao predlagatelja ipak nije bilo otvaranje stečajnog postupka kao generalne ovrhe nad imovinom dužnika, već mu je cilj umjesto kroz ovrhu namiriti se od dužnika prije samog otvaranja stečaja na način da mu dužnik isplati ...
Predstojeće izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku 31.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Predlažemo da novi članak 1. glasi:„Ovim zakonom određuju se pravila postupka na temelju kojih općinski sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, Visoki trgovački sud i Vrhovni sud Republike Hrvatske raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drukčije određeno“Stajališta smo da bi se mjesna i stvarna nadležnost trebala propisivati Zakonom o sudovima, te da bi odredbe o mjesnoj i stvarnoj nadležnosti trebalo brisati iz ZPP-a, pa stoga ...
Preispitivanje zaključne ocjene, dopunski rad, popravni, predmetni i razredni ispiti 30.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Koji se slučajevi smatraju opravdanim kao i sam način provođenja predmetnih i razrednih ispita uređuje se Statutom, npr:Pod opravdanim razlozima iz smatraju se:● bolest u dužem trajanju ● izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela ● drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće. Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili ...
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost 25.5.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Modaliteti upravljanja grobljem Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u nastavku teksta: uprava groblja) (st. 1. čl. 10. ZG-a).Smatramo da se, prema navedenoj odredbi ZG-a, kao posebnog zakona (lex specialis), kojom je izričito propisano da grobljem upravlja „pravna osoba ili drugi subjekt 7 osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom“, komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija (koja...
Zakonodavni okvir za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj 19.5.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Osobni uvjeti za dadilju -su: da je poslovno sposobna- da ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj (ovaj uvjet ne odnosi se na dadilje državljane država članica Europske unije 3 i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru - Island, Lihtenštajn i -Norveška) da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad (dokazuje je potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj -praksi) da nije pravomoćno osuđena te da se ...
Pravne posljedice sudske nagodbe 17.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 , 123/08 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14 - dalje ZPP), ali i Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05 , 41/08 i 125/11 i 78/15 - dalje ZOO). Tako je odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12 i 25/13 i 93/14 - dalje OZ) propisano da su ovršne isprave sudska odluka i ovršna sudska nagodba (članak 23. stavak 1. OZ-a), a sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje tražbine na neko davanje ili činjenje ...
Kriteriji i mjerila za upis djece u dječji vrtić 16.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI To se prije svega odnosi na dječje vrtiće u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji prilikom upisa prednost moraju dati djeci žrtava i invalida domovinskog rata, djeci iz obitelji s troje ili više djece, djeci zaposlenih roditelja, djeci s teškoćama u razvoju, djeci samohranih roditelja, djeci u udomiteljskim obiteljima, djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i djeci roditelja koji primaju doplatak za djecu. Treba napomenuti da ...
Maloljetnici u prekršajnom pravu Republike Hrvatske 12.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 1. Prema članku 3. te Konvencije Republika Hrvatska se kao država članica obvezala da će u svim akcijama koje se odnose na djecu 2, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, osigurati najbolji interes djeteta odgovarajućim zakonodavnim i upravnim mjerama i pružiti zaštitu i skrb djeteta koja je prijeko potrebna za njegovu dobrobit, pri čemu će uzimati u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih ...
Ostvarivanje zaštite radnika u sudskom postupku 10.5.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Međutim, takav zaključak moguće je izvesti samo cjelovitim pregledom i drugih zakona koji na svoj način uređuju ovu materiju - Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, dalje: ZOR), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15 i 82/15) i Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 144/10 i 84/11), odnosno novog Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 128/14) koji ...
Najvažnije značajke elektroničke javne nabave u praksi naručitelja i ponuditelja 5.5.2016
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelji stoga mogu postupati na dva načina, a što je i praksa pokazala: 1) Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja mogu potpisati ponudu („Uvez ponude“) naprednim elektroničkim potpisom, nakon čega će član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem taj, od sviju potpisani „Uvez ponude“, učitati u eOJN odabirom opcije „Predaja uveza ponude“, ili 2) ponudu će potpisati jedan član zajednice (uobičajeno član ...
Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i izrada Pravilnika o unutarnjem redu u dječjim vrtićima 3.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prilikom primitka pismena zaduženi djelatnik vrtića obvezan je potvrditi primitak pismena i to na sljedeći -način: pismena zaprimljena neposredno od stranke potvrđuju se stavljanjem prijamnog štambilja na kopiju podneska ili na poseban papir ali samo ako stranka to -zatraži, pismena zaprimljena putem dostavljača potvrđuju se stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi, na dostavnici ili na -povratnici, pismena zaprimljena elektroničkim putem ...
O kvantifikaciji štete 3.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 5 Svrha vodiča je pružiti sudovima i strankama u tužbama za naknadu štete ekonomske i praktične informacije, a iznose se informacije o šteti nastaloj zbog prakse suprotne tržišnom natjecanju, te informacije o glavnim metodama i tehnikama dostupnima za kvantifikaciju štete u praksi, pri čemu se daju brojni primjeri i upućuje na sudske postupke u kojima su te metode i tehnike korištene. 3. Kvantifikacija štete nastale zbog rasta cijena U kontekstu rasta cijena mogu se razlikovati ...
Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 28.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 28.04.2016 Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 1. Uvod Specijalističko usavršavanje doktora medicine nema učinak samo na organizirano stjecanje kompetencija prema propisanom programu, već utječe i na trajanje obveze rada doktora medicine nakon završenog specijalističkog usavršavanja, a određene učinke može ...
Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave u 15 koraka 27.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 5. Na prijedlog Učiteljskog vijeća ravnatelj škole imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu: učitelj pratitelj (razrednik 4.b), učitelj voditelj (razrednik 4.a), roditelj predstavnik 4.a razreda, roditelj predstavnik 4.b razreda i ravnatelj škole (potrebno je voditi računa da je broj članova Povjerenstva neparan, u slučaju da nije neparan u povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj). Povjerenstvo na svom prvom ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 39 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(870)
Članak s primjerom obrasca(103)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(97)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(399)
3. JAVNE FINANCIJE(36)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(80)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(56)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(77)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(65)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(152)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2016(86) 2015(128) 2014(117) 2013(99)
2012(98) 2011(98) 2010(142) 2009(62)
2008(39) 2007(38) 2006(28) 2005(12)
2004(9) 2003(6) 2002(5) 2001(4)
2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

--(1)
Babić(1)
Bagović(46)
Bando(14)
Barjaktar(25)
Belanić(4)
Bodul(10)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(38)
Butković(14)
Cindrić(3)
Čuveljak(53)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(28)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(12)
Kačer(2)
Katić(1)
Kimovec(1)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(8)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(41)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(3)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Milaković(29)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(18)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(10)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(38)
Raffaelli(15)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(5)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(4)
Sarvan(11)
Sessa(1)
Sever(46)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(34)
Struić(10)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(26)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(10)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zlabnik(8)
Zlatović(31)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite