Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 35
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 856)
Naslov Datum
Naknada štete počinjene od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave 21.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE )Nadalje, u judikaturi je zauzeto pravno shvaćanje da do deliktne odgovornosti za nezakonit i nepravilan rad tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave dolazi samo u slučajevima ako je šteta od strane tih tijela počinjena za vrijeme radnog vremena i u prostorima navedenih tijela, te od strane državnih službenika i namještenika 1, službenika i namještenika u upravnim ...
Mogućnosti utuženja prava vlasništva na dijelu čestice 16.7.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV M. koja ima površinu 141723 m2, a ta površina je pobliže određena u položajnim nacrtima koji su sastavni dio ugovora, po ocjeni ovog suda, tužitelj nema pravni osnov u navedenim ugovorima o prodaji za utvrđenje suvlasništva na cijeloj nekretnini već samo, pod određenim pretpostavkama, na točno određenoj površini navedene čestice koja je pobliže određena u položajnim nacrtima i bila predmet kupoprodaje slijedom čega je osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog ...
Fiducijarno osiguranje na nekretninama i pokretninama nakon reforme s posebnim osvrtom na prodaju elektroničkom javnom dražbom - 1. dio 14.7.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 6. st. 2. t. 3. i st. 3. PNPPPNPOP) a tiču se:1. naziva i adrese nadležnog tijela - javnog bilježnika koji provodi prodaju,2. poslovnog broja (javnobilježničkog) spisa,3. datuma zahtjeva za prodaju,4. podataka o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja odnosno njegova punomoćnika ili zakonskog zastupnika te iste podatke za ovršenika odnosno njegova punomoćnika ili zakonskog zastupnika),5. podataka o nekretnini: broj zemljišnoknjižnog uloška/poduloška, 6. broj ...
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 9.7.2015
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelj je dužan dostaviti tehnički opis traženih usluga POTS, ADSL, ISDN PRA, STALNI PRISTUP INTERNETU.“5. kada se radi o složenijim proizvodima ili, iznimno, o proizvodima koji se traže za posebnu svrhu, izjava o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta dobavljača, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete dobavljača i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na...
Pravo na slobodu izražavanja prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - opći pravni standard 7.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE U predmetu Handyside protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) rekao je: ˝Sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, jedan od osnovnih uvjeta za njegov napredak i za razvoj svakog ljudskog bića.˝ U Castells protiv Španjolske istaknuo je: ˝Mediji imaju vrlo važnu ulogu u državi u kojoj se poštuje vladavina prava,˝ a u predmetu Association Ekin protiv Francuske utvrdio je da prava koja priznaje članak 10. vrijede ...
Utjecaj Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 56/15) na zaposlenike u prosvjeti 6.7.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Ako je kazneno djelo ozbiljne prijetnje kakvim zlom da bi se osoba ustrašila ili uznemirila, i ozbiljne prijetnje osobi da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ...
Mišljenje o problematici primjene čl.75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2.7.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 152/2014) objavljenim na dan 22.12.2014 došlo je do izmjena članka 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljem tekstu Zakona), i usvojena je novina, da je za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, škola dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati. Zakona regulirano da se ukupne tjedne obveze učitelja utvrđuju u 40-satnom radnom ...
Javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava 2.7.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stranke bi mogle već u sporazumu suglasno odrediti vrijednost nekretnine te bi se ta vrijednost mogla uzeti kao mjerodavna u postupku prisilne prodaje nekretnine (analogna primjena članka 92. stavak 3. Ovršnog zakona - NN 112/03, 25/13 i 93/14).Iako Ovršni zakon ne propisuje koje sastojke sporazum ne smije sadržavati, primjenom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), ...
Neželjeni odnos kao ključni element (ne)nametljivog ponašanja 30.6.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Neželjeni odnos kao ključni element (ne)nametljivog ponašanja 30.06.2015 Neželjeni odnos kao ključni element (ne)nametljivog ponašanja 1. Uvodna razmatranja Nastojanje nekoga da druga osoba nešto prihvati mimo svoje volje na način da je ustrajno i kroz dulje vrijeme prati ili uhodi ili s drugom osobom uspostavi ili nastoji uspostaviti neželjeni kontakt ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove tjeskobu ili strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba, ...
Prekogranična naplata tražbine na ime uzdržavanja u Europskoj uniji 24.6.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stranke se mogu dogovoriti da je pri odlučivanju o sporovima koji među njima nastanu ili bi mogli nastati u predmetima koji se odnose na obvezu uzdržavanja nadležan sljedeći sud ili sudovi države članice: sud ili sudovi države članice u kojoj jedna od stranaka uobičajeno boravi, sud ili sudovi države članice čije državljanstvo ima jedna od stranaka, a u slučaju obveza o uzdržavanju između bračnih partnera ili bivših bračnih partnera sud koji je nadležan za rješavanje ...
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 18.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, člankom 77. Zakona o radu propisano je da radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana 1. Isti članak Zakona omogućava da se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ...
Tužba radi opravdanja predbilježbe 16.6.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, i 60/13 - dalje ZZK) odnosno Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima - Zemljišno knjižni poslovnik (Narodne novine 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10), a ako nešto nije uređeno navedenim propisima, primjenjuju se pravna pravila bivšeg Zakona o sudskom izvanparničnom postupku - dalje ZSVP 1. U zemljišno knjižnim postupcima podredno se...
Ugovor o pripravničkom stažu 12.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Tko je to pripravnik, koliko najdulje može trajati pripravnički staž te koje su prekršajne sankcije za poslodavca koji ne poštuje odredbe Zakona o radu vezane uz trajanje pripravničkog staža osvrnut ćemo se u nastavku ovog teksta pri tome jasno razgraničavajući pojam pripravnika od polaznika odnosno osobe koja se stručno osposobljava za rad. Polaznici imaju isti položaj kao i ostali pripravnici pa im je tako poslodavac obvezan omogućiti mentora, program stručnog osposobljavanja ...
Upravljanje odnosima s klijentima u bankarskom sistemu 11.6.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Poslovna etika banke u odnosu na klijenta Banka i svi njezini zaposlenici dužni su se u svom radu ponašati i pridržavati sljedećih općih načela profesionalne -etike: prilikom obavljanja poslova postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika- klijenti se tretiraju na isti način, odnosno ne smije se niti jednog klijenta staviti u povlašteni položaj u odnosu na ostale klijente- vođenje računa o klijentima i njihovo štićenje- u izvješćivanju klijenata o stanju na tržištu koriste se ...
Nepoštene poslovne prakse u pravu Republike Hrvatske 9.6.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Te okolnosti na koje se zavaravajuća poslovna praksa odnosi jesu:1. postojanje ili priroda proizvoda 2. osnovna obilježja proizvoda, kao što su njegova dostupnost, koristi, rizici, izvedba, sastav, pripadci, postojanje postprodajne pomoći potrošaču i sustava rješavanja pritužbi, metode i datum izrade ili nabave, dostava, podobnost za ostvarivanje svrhe, način korištenja, količina, specifikacija, zemljopisno ili tržišno podrijetlo, rezultati koji se očekuju od njegove uporabe ili...
Primopredaja poslova na dužnosti ravnatelja 8.6.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U sustavu škola niti jedan propis ne propisuje obvezu utvrđivanja primopredaje poslova na dužnost ravnatelja školske ustanove, a samim time niti formu niti postupak koji treba provesti kod primopredaje, osim ako školske ustanove primopredaju na dužnosti ravnatelja nisu uredile svojim općim aktima. To je zapisnik o utvrđivanju činjeničnog stanja i treba sadržavati zaglavlje, naziv akta, kada i gdje je sastavljen, imena i prezimena prisutnih, vrijeme početka rada, tijek postupka, ...
Mjere za dodjelu bespovratnih potpora za zapošljavanje 3.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode na temelju programa koje donosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, obuhvaćaju:1) programe zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba za stjecanje radnog iskustva i jačanje zapošljivosti, 2) programe zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i drugih skupina teže zapošljivih nezaposlenih osoba, 3) programe samozapošljavanja nezaposlenih osoba, 4) programe obrazovanja i osposobljavanja radnika kod poslodavaca koji prelaze na nove proizvodne ...
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 1.6.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 2. Opseg i djelokrug politike regionalnog razvoja Opseg ZORR-a je iznimno širok: uređuju se ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski dokumenti politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedba, praćenje i izvještavanje o ...
Okvirni sporazum prema Zakonu o javnoj nabavi 28.5.2015
 JAVNE FINANCIJE Vezano za činjenicu da se okvirni sporazum može sklopiti s jednim ili više gospodarskih subjekata moguće su četiri različite kombinacije okvirnog sporazuma, i to:1. okvirni sporazum koji je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi (okvirni ugovor),2. okvirni sporazum koji je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora (obvezuje na sklapanje ugovora na temelju ...
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom - 2. dio 26.5.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA U tom pravcu odlučeno je da: „Zabilježba koja nije predviđena zakonom ne proizvodi pravne učinke zabilježbe ni onda kad je takva zabilježba upisana u zemljišne knjige“ i obrazloženo da: „Neosnovano tužitelj u reviziji ističe da su u zemljišnim knjigama u vrijeme sklapanja ugovora o prodaji nekretnine bile upisane zabilježbe postojanja ugovora o prodaji između prodavatelja i prethodnih kupaca sporne nekretnine, te da su te zabilježbe trebale čuvati prednost upisa u ...
Korak ka profesionalizaciji stečajno-upraviteljske službe? 21.5.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 24., st. 5. KPSZ). U pogledu obveza povjerenik je dužan: 1. ispitati stanje imovine i poslovanje dužnika, 2. ispitati popis vjerovnika i popis dužnikovih dužnika, 3. ispitati vjerodostojnost prijavljenih tražbina, 4. osporiti tražbine ako na temelju priopćenja vjerovnika ili iz nekog drugog razloga posumnja u njihovo postojanje; 5. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja ...
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora 19.5.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Njime se mogućnost postupka povezivanja proširuje u odnosu na raniji tekst tako da se sada povezivanje može provoditi i:a) na području onih sudova koji nisu uopće otvorili KPU b) za zgrade za koje nije otvoren niti jedan poduložak c) za slučajeve kada zbog posebnih propisa nije moguće formirati česticu niti upisati zgradu u glavnu knjigu 2 Novine u postupku -su: obveza suda da pozove podnositelja neurednog i nepotpunog prijedloga da prijedlog ispravi ili dopuni u roku od 30 dana, ...
Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.5.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.05.2015 Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 1. Uvod Na nacionalnoj razini pravo na slobodu mišljenja i izražavanja u normativnom smislu uzdignuto je na ustavnopravnu razinu ustavnom odredbom kojom se jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli, s tim da sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava ...
Poništenje javnih natječaja i pravo na naknadu štete 12.5.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stajalište je prvostupanjskog suda da iz odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora ne proizlazi obveza tuženika da sklopi ugovor o zakupu s bilo kojim sudionikom natječaja, a isto proizlazi iz članka 23. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeni glasnik grada P.", broj 6/98).Sud je također istaknuo da prema odredbi članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 124/97), raniji zakupnik, ako sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja te ...
Efekti privatizacije javnih vodnih usluga 7.5.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Razlozi zbog kojih se javne vlasti odlučuju na privatizaciju vodnih usluga su: a) društveni (uvjerenje da privatizacija može dovesti do zadovoljavanja osnovnih potreba za vodom građana koji nisu opskrbljeni tim uslugama, b) komercijalni (uvjerenja da je više poduzetničkih aktivnosti bolje za državu, c) financijski (vjerovanje da privatni sektor može mobilizirati kapital brže i jeftinije od javnog sektora) d) ideološki (vjerovanje da je bolje imati manju javnu upravu), te e) ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 35 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(764)
Članak s primjerom obrasca(92)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(87)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(363)
3. JAVNE FINANCIJE(28)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(63)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(53)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(58)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(58)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(136)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2015(97) 2014(117) 2013(99) 2012(98)
2011(98) 2010(142) 2009(62) 2008(39)
2007(38) 2006(28) 2005(12) 2004(9)
2003(6) 2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(10)
Barjaktar(22)
Belanić(1)
Bodul(7)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(36)
Butković(12)
Cindrić(3)
Čuveljak(51)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(24)
Gracin(1)
Grbić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(8)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(5)
Končić(5)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(7)
Lerman(2)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(2)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(8)
Milaković(26)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(13)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(7)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(34)
Raffaelli(12)
Rajko(77)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(2)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(1)
Sarvan(8)
Sessa(1)
Sever(44)
Štajner(2)
Stokić(31)
Struić(9)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(18)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Vuković(1)
Zlabnik(2)
Zlatović(25)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite