Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 30
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 739)
Naslov Datum
Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 14.8.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ustava koja propisuje koje poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave (poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i ...
Komunalni doprinos - 1. dio 12.8.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Sadržaj izreke rješenja o visini komunalnog doprinosa propisan je zakonom, a rješenje koje ne sadrži zakonom propisane obvezne elemente je ništavo 1.Obvezni sadržaj izreke rješenja o visini komunalnog doprinosa obuhvaća: a) iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, b) način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, c) prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi, d) popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će JLS...
Potrošački stečaj s međunarodnim-prekograničnim elementom europska i američka iskustva 6.8.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Svrha rada je ukazati na potencijalne probleme u reguliranju potrošačkog stečaja s međunarodnim/prekograničnim elementom koji se mogu pojaviti u zakonodavstvu Republike Hrvatske (koja je jedinstveni pravni prostor Europske unije) budući da je pravna zbilja mnogo kompliciranija i često prožeta mnogim nejasnoćama i nepoznanicama koje se tiče cilja koji se želi postići učinkovitim stečajnim postupkom: skraćenjem trajanja postupka, boljim namirenjem vjerovnika i nižim troškovima ...
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 2. dio 31.7.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08 i 57/11 - dalje: ZPP) podnosi tužiteljica smatrajući da odluka u ovom sporu ovisi o rješavanju više pitanja važnih za jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni koja, sukladno sadržaju revizije glase:1. što je mobbing,2. koji su oblici ponašanja koji predstavljaju mobbing,3. je li dozvoljeno da se napredovanje tužiteljice, a koje je ...
Naknadno pronađena imovina 29.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U takvom slučaju treba razlikovati dvije osnovne situacije sve s obzirom na to je li povodom smrti ostavitelja vođena ostavinska rasprava koja je završena rješenjem o nasljeđivanju ili je ostavinski postupak bio obustavljen zato što umrli nije ostavio imovinu odnosno što je u ostavini bilo samo pokretnih stvari, a nijedna osoba pozvana na nasljedstvo nije tražila da se vodi ostavinski postupak:1) ako je vođena ostavinska rasprava, tj. "U primjeni naprijed navedenih zakona nastala je ...
Ponašanje potrošača 24.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ovim se Zakonom, koji je usklađen s direktivama Europske unije u području zaštite potrošača, na poseban način reguliraju sljedeća prava -potrošača: pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača - pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu - pravo na pravnu zaštitu potrošača - pravo na informiranje i edukaciju potrošača - pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa - pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika ...
Pripremne radnje za davanje koncesije 22.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su: 1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja; 2. analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja ...
Naknada za nekretnine na kojima je izgrađena cesta prije donošenja Zakona o cestama 17.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI )2. izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo na nekretninama, koji sadrži podatke o nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje, odnosno katastarske i druge podatke ako takve knjige ne postoje ili se stanje iz zemljišnih knjiga ne slaže s postojećim posjedovnim stanjem 3. izvod iz posjedovnog lista 4. dokaz o utvrđenom interesu Republike za izgradnju objekta ili izvođenje radova na toj nekretnini 5. dokaz u smislu članka 18. stavka 1. ovoga Zakona ...
Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi 15.7.2014
 JAVNE FINANCIJE 7. st. 2. Uredbe), te on -sadrži: podatke o nazivu Ministarstva gospodarstva - podatke o mjestu provedbe nadzora - podatke o datumu i satu ili razdoblju provedbe nadzora - podatke o nazivu i sjedištu naručitelja - podatke o povodu za pokretanje nadzora iz članka 3. stavka 1. Uredbe - podatke o postupku javne nabave ili ugovoru o javnoj nabavi koji je predmet nadzora - podatke o predmetu nabave - podatke o nepravilnosti (postupanje protivno ZJN-u ili podzakonskim propisima u području ...
Elektronska oglasna ploča - što činiti kad je još nema ili od kada teče rok za žalbu na prvostupanjsku presudu 10.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Elektronska oglasna ploča - što činiti kad je još nema ili od kada teče rok za žalbu na prvostupanjsku presudu 10.07.2014 Elektronska oglasna ploča-što činiti kad je još nema ili od kada teče rok za žalbu na prvostupanjsku presudu 1. Uvod Središnje mjesto u svakom postupku pred sudom prvog stupnja naravno ima presuđivanje, onaj trenutak kada stranke u postupku i osobe koje su sa strankama izjednačena znaju jesu li uspjele u sporu i koji je omjer njihova uspjeha, barem u ovoj ...
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 1. dio 8.7.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Po ocjeni ovog suda, prvenstveno valja reći da je zaključak prvostupanjskog suda o pravno odlučnim činjenicama utemeljen na ispravama i ostaloj pisanoj dokumentaciji koja prileži spisu, a što su potvrdili i saslušani svjedoci kojima je sud poklonio vjeru da vezano za napredovanje tužiteljice nije bilo nikakve opstrukcije ravnateljice niti zlonamjernih postupaka kojima bi se sprječavalo njezino napredovanje već je ravnateljica postupala u skladu s uobičajenim pravilima i procedurom ...
Odlučivanje po pravičnoj ocjeni (u ispravnim postupcima) - 2. dio 3.7.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Ovo jamstvo stoga štiti pravo vlasništva na način da priječi tijelima državne vlasti ograničavanje ili oduzimanje tog prava, osim ako je ograničenje ili oduzimanje zasnovano na zakonu (i ako je postignuta pravična ravnoteža 3 između državnih, javnih ili općih interesa zajednice i zaštitite ustavnog prava vlasništva - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IIIB-1373/2009, Narodne novine broj 88/09). U slučaju zadiranja u vlasništvo od strane fizičkih i pravnih osoba ...
Teorija igara i pravna regulacija - 2. dio 1.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju iteriranih igra (što je blisko stvarnosti u kojoj se slične situacije ponavljaju; to važi i u bračnom životu i u drugim sličnim situacijama interesne povezanosti igrača) rješenje se nazire kroz dogovornu podjelu zajedničkih aktivnosti tako da jednom budu prema izboru jednog igrača, a drugi put prema izboru drugog (pa ako se prošli put išlo u kazalište, na redu je nogometna utakmica). Ako su prekompleksna, nelogična i previše udaljena od iskustva adresata, fokalni ...
Prigovori poštenog i nepoštenog posjednika kod reivindikacije 24.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Naime rješenje suda doneseno je u izvanparničnom postupku i na temelju njega je izvršen upis prijenosa prava vlasništva, što predstavlja valjan način stjecanja vlasništva kod stjecanja na temelju pravnog posla, ako su za to ispunjene zakonom propisane pretpostavke.“V Prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev Prigovori koji ukidaju vlasnički zahtjev su oni kojima tuženik ne poriče da je tužitelj imao pravo vlasništva stvari koju zahtijeva, niti poriče svoj posjed te stvari, nego...
Modaliteti ostvarivanja zakonskih obilježja kaznenog djela obijesne vožnje 20.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV toga zakona, pri čemu je naglasak stavljen na pitanja koja je inkriminacija sadržavala, poput ili osobito u odnosu na „očiglednu nesposobnost za sigurnu vožnju“2. Postavljani su zahtjevi da se pobliže označi pojam omamljenosti, ispravnijim izrazom ili prihvatljivijim terminom poput opijesnosti, pijanstva i slično 3.Zanimljivo je da je zakonodavac pobliže bio označio u samoj redakciji zakonskog teksta da je riječ o „stanju izazvanom uzimanjem alkohola ili omamljujućih ...
Komentar Zakona o zaštiti na radu 19.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Poslodavac koji zapošljava pedeset do uključivo dvjesto četrdeset devet radnika, obavljanje poslova zaštite na radu obvezan je ugovorom o radu ugovoriti sa stručnjakom zaštite na radu (članak 20. st. 3.). Poslodavac koji zapošljava više od dvjesto pedeset radnika u ovisnosti o procijenjenim rizicima, u obvezi je zaposliti jednog ili više stručnjaka zaštite na radu (članak 20. st. 4.).Ispitivanje sredstava rada, radne opreme i radnog okoliša Poslodavac je dužan osigurati da sva ...
Biranje povjerenika zaštite na radu 17.6.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 71/14) Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, poslodavac je obvezan provesti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a do izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u skladu s ovim Zakonom, funkciju povjerenika za zaštitu na radu će obnašati povjerenik koji je izabran ili imenovan na temelju Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12).Sukladno članku 40. novog GKU-a , a u vezi s provođenjem ...
Mišljenje o članku 5. stavku 2. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi 17.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisane su ukupne tjedne obveze učitelja i tjedna norma neposrednog rada, s time da tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi propisuje ministar (stavak 7.).Dakle, ministar je ovlašten podzakonskim aktom propisati tjedne radne obveze učitelja. Naime, ostali poslovi učitelja su sljedeći: pripreme za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima, izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili ...
Značaj činjenice srodstva u prekršajnopravnom sustavu 17.6.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Posebni problemi koji se javljaju se u praksi, ogledaju se u tome da ovlašteni tužitelji, pa u konačnici i sami postupajući sudovi neadekvatno određuju stupnjeve srodstva, posebice kod krvnog srodstva u pobočnoj liniji 1, odnosno postavljaju u odnos srodstva osobe koje nikako ne mogu biti srodnici, što je posebno izraženo kod tazbinskog srodstva 2. Pored toga, poseban naglasak treba staviti na postupovnu radnju ispitivanja svjedoka kada sudac prvi put dolazi do saznanja o srodničkom ...
Zaštita osobnih podataka i agencija za zaštitu osobnih podataka 16.6.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Voditelj zbirke dužan je na zahtjev ispitanika, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva omogućiti ostvarivanje prava ispitanika na uvid u njihove osobne podatke, odnosno dostaviti obavijesti, izvatke, potvrde i ispise u vezi osobnih podataka koji se obrađuju. U slučaju da voditelj zbirke utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, dužan ih je dopuniti, izmijeniti ili izbrisati te o tome obavijestiti ispitanika i korisnike tih osobnih podataka u roku od 30 ...
Zaštita arhivskog i registraturnog gradiva u školskoj ustanovi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Dakle, školske ustanove su imatelji i stvaratelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva i kao takve dužne -su: savjesno ga čuvati u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje ovlaštenom -arhivu, osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu -gradiva, odrediti radnika za rad -pismohrane, redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnog -gradiva, dostavljati na zahtjev ovlaštenog arhiva popis gradiva i javljati sve promjene u svezi s -tim, pribavljati ...
Tehnološki višak u osnovnoj školi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o otkazu članu radničkog vijeća, otkazu kandidatu za člana radničkog vijeća koji nije izabran te članu izbornog odbora, u razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđenja izbornih rezultata, otkazu radniku kod kojega postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, otkazu radniku osobi s invaliditetom, otkazu radniku starijem od šezdeset godina, otkazu predstavniku ...
Tajnost podataka u školi 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Stupnjem tajnosti «tajno» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo, stupnjem tajnosti «povjerljivo» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo navedenim vrijednostima, a stupnjem tajnosti «ograničeno» klasificiraju se podaci čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća državnih tijela u obavljanju poslova iz područja obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, vanjskih poslova, javne sigurnosti...
Uspostava HACCP sustava samokontrole u školskim kuhinjama 16.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Sedam načela HACCP sustava -su: utvrđivanje svih opsasnosti koje se moraju spriječiti, ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu -razinu, utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka na razini na kojoj je kontrola bitna za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti ili za njezino smanjivanje na prihvatljivu -razinu, određivanje kritičnih granica na kritičnim kontrolnim točakama koje razdvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog radi sprečavanja, uklanjanja ili smanjivanja uočenih -opasnosti, ...
Stručno ospobljavanje za rad u školskoj ustanovi bez zasnivanja radnog odnosa 15.6.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/120) propisano je da poslodavac može neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja s nezaposlenom osobom bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 30 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(654)
Članak s primjerom obrasca(85)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(79)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(327)
3. JAVNE FINANCIJE(23)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(49)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(45)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(30)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(52)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(124)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2014(97) 2013(99) 2012(98) 2011(98)
2010(142) 2009(62) 2008(39) 2007(38)
2006(28) 2005(12) 2004(9) 2003(6)
2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Bagović(46)
Barjaktar(19)
Bodul(4)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(34)
Butković(10)
Cindrić(3)
Čuveljak(48)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(23)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(2)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(2)
Končić(4)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(3)
Lerman(1)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Milaković(24)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(7)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(3)
Novaković(5)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(30)
Raffaelli(8)
Rajko(76)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(3)
Sessa(1)
Sever(43)
Štajner(1)
Stokić(27)
Struić(8)
Šuler(1)
Tolo(3)
Tomić Ilić(9)
Turkalj(1)
Vajda(21)
Vojković(7)
Zlatović(19)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite