Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 31
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 772)
Naslov Datum
Psihičko nasilje u obitelji kao zasebno kazneno djelo 27.11.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sudska praksa kroz dvanaestogodišnje razdoblje primjene zakonskih odrednica o nasilničkom ponašanju u obitelji, stvorila je izvrsnu podlogu za razgraničenje prekršajnih delikata u pogledu nasilja u obitelji od istovrsnih kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, a posljedica kod noveliranog kaznenog djela iscrpljuje se u teškom narušavanju psihičkog integriteta žrtve 4.2. Pojmovno određenje obitelji Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 14/10 i 60/10; u ...
Ugovori o izgradnji i financiranju izgradnje komunalne infrastrukture 25.11.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Sudjelovanje u financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija i javne rasvjete obveza je vlasnika građevinskog zemljišta putem plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno investitora drugih objekata i ova obveza u slučaju ugovornog odnosa o izgradnji, odnosno financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture između JLS i privatnih osoba sudjeluje kroz prebijanje vrijednosti izgrađene, odnosno ...
Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkim ugovorima 20.11.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI ZZP je kombinirao ta dva kriterija jer je najprije naveo što se smatra nepoštenom ugovornom odredbom (članak 49. ZZP-a), a zatim je propisao i sivu listu nepoštenih ugovornih odredbi 12.Ugovorne odredbe koje bi se, uz ispunjenje općih pretpostavki o nepoštenim ugovornim odredbama mogle smatrati nepoštenima jesu: odredba o ograničenju ili isključenju odgovornosti trgovca za štetu uzrokovanu smrću ili tjelesnom ozljedom potrošača, ako je šteta posljedica štetne radnje trgovca; ...
Europski ovršni naslov-nova vrsta ovršne isprave - 1. dio 18.11.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ/96) uvedeni članak 307.a do 307.i OZ/96, odnosno četvrti dio Zakona pod naslovom „Postupak za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu za nesporne tražbine te za određivanje i provedbu ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga“, stupanje na snagu tih pravila „čekalo je“ da Republika Hrvatska postane članicom Europske unije 1. Naime, navedeni članci 307.a do 307.i OZ/96 sadržajno su bili jednaki...
Izmjene i dopune Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske 13.11.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Cilj njihova donošenja bio je u modernizaciji i racionalizaciji pravila u postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe kako bi se, među ostalim, na što bolji način utvrdili oblici i vrijeme praćenja izborne promidžbe te predstavljanje kandidata, i to tako da se, s jedne strane, jamči jednaki tretman sudionika izbora, a s druge strane urednicima i novinarima osigura sloboda u kreiranju sadržaja emisija i utvrdi zaštitni ...
Statusne promjene i preoblikovanja trgovačkih društava i zaštita prava radnika 11.11.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tako je moguće da dođe do promjena tvrtke, sjedišta, predmeta poslovanja, vlasničke strukture, povećanja i smanjenja temeljnog kapitala, prijelaz iz monističkog sustava upravljanja u dualistički sustav upravljanja dioničkim društvima i vice versa, uvođenja nadzornog odbora u društvo s ograničenom odgovornošću u onoj pravnoj situaciji kad to po Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 , 144/12 i 68/13; ZTD) ...
Pravo na osobnu invalidninu 6.11.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Njime je, prvo, težak invaliditet definiran kao tjelesno, intelektualno, osjetilno ili mentalno oštećenje zbog kojeg ili kojih osoba ne može izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi jer je potpuno ovisna o brizi druge osobe pri čemu se za utvrđivanje teškog invaliditeta primjenjuju mjerila kao što su nesposobnost samostalnog kretanja ni uz ortopedska pomagala, hranjenje putem sonde ili gastrostome, korištenje respiratora, ekskrecija putem umjetnog otvora, parenteralna prehrana, ...
Prethodni postupak u posjedovnoj parnici (?) 4.11.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08 i 57/11 - dalje: ZPP) propisano je da će sud, ako smatra da se na temelju tužbe može dalje postupati, narediti da se primjerak tužbe dostavi tuženiku radi podnošenja pisanog odgovora na tužbu u roku koji odredi sud, a koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 45 dana, uz upozorenje da već u odgovoru na tužbu može iznijeti sve bitne činjenice i predložiti sve dokaze kojima pobija navode i dokaze protivnika te da nakon ...
Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 30.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 30.10.2014 Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 2. dio 4. Zabrana diskriminacije temeljem ZR-a ZR u odredbi o temeljnim pravima i obvezama iz radnog odnosa propisuje da je zabranjena diskriminacija (izravna ili neizravna) na području rada i radnih uvjeta, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom ...
Institut zapisa (legata) u hrvatskom nasljednom pravu 28.10.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Dodatno, Zakonom o nasljeđivanju predviđeno je da: „U dvojbi o pravoj oporučiteljevoj namjeri treba se držati onoga što je povoljnije za oporučnog, a ne zakonskog nasljednika, a u dvojbi o pravoj oporučiteljevoj namjeri treba se držati onoga što je povoljnije za osobu koja je oporukom nečim opterećena.“Slijedom navedenog, volja oporučitelja je jedino mjerilo za ocjenu hoće li se osoba kojoj je ostavljena neka pojedinačna stvar ili pravo smatrati zapisovnikom ili nasljednikom...
Otkazni rok i izmjene instituta otkaznog roka prema novom Zakonu o radu 23.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB prethodnog ZOR-a, te propisuje da otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ...
Izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama 21.10.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Tako je prije bilo propisano da se djeca mogu prevoziti u motornim vozilima, ovisno o godinama starosti, na sljedeće -načine: dijete do dvije godine starosti - moglo se prevoziti na stražnjim sjedalima u posebnoj sigurnosnoj sjedalici koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu, a u kojoj sjedalici je dijete moralo biti vezano; iznimno, na prednjem sjedalu vozila ako vozilo nema suvozački zračni jastuk ili je isključen i ako se prevozi u ...
Modus operandi izglasavanja potrebne većine u stečajnom zakonodavstvu 16.10.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE - dalje: ZFPPN) odredbe o potrebnoj većini određivale su: „(1) Vjerovnici se, u svrhu odlučivanja o planu financijskog restrukturiranja, dijele na tri ili više grupa, od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici koji se ovisno o specifičnosti tražbina mogu dodatno podijeliti, (2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije ...
Kako poboljšati odnose među radnim kolegama 14.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Svatko tko radi izložen je stresu, a izvori stresa mogu biti -sljedeći: nadređeni vrlo često vrše pritisak i gotovo nikad nemaju razumijevanje za ljude koji su na nižem položaju, te vrlo često koriste uzrečicu “ako ti ne odgovara nađi drugi posao”, upravo ta rečenica u ljudima izaziva i stvara stres, jer znaju da nemaju pravo glasa i jedini izbor je prihvatiti i šutjeti ili tražiti drugi posao- financijska sigurnost je također vrlo veliki izvor stresa i manje više svi znaju...
Obveze trgovca kod elektroničke (internetske) trgovine 9.10.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Prije nego što potrošač sklopi ugovor na daljinu ili bude obvezan odgovarajućom ponudom, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o: glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti; svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte; ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa; zemljopisnoj ...
Pravilnik o izdavanju EU potvrde za pružanje usluga u Europskoj uniji 7.10.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Podnositelj je u zahtjevu dužan navesti:a) osnovne podatke:i) za fizičku osobu: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta/boravišta, kontakt (elektronička adresa, telefon);ii) za pravnu osobu: tvrtka, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, sjedište, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt (elektronička adresa, telefon);iii) za fizičku osobu obrtnika: tvrtka, ime i prezime vlasnika ...
Izbor i imenovanje ravnatelja osnovne škole 2.10.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI ZOOOSŠ-a za ravnatelja škole moći će biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima, ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog ...
Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 1. dio 2.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB ZRS-om je posebno propisano da je diskriminacija na temelju spola zabranjena na području zapošljavanja i rada u javnom i privatnom sektoru, uključujući državna tijela, u odnosu na:1. uvjete za zapošljavanje, samozapošljavanje ili obavljanje zanimanja, uključujući kriterije i uvjete za izbor kandidata/tkinja za radna mjesta, u bilo kojoj grani djelatnosti i na svim razinama profesionalne hijerarhije,2. napredovanje na poslu,3. pristup svim vrstama i stupnjevima školovanja, ...
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi 30.9.2014
 JAVNE FINANCIJE S obzirom na opis predmeta nabave, Naručitelj ne traži Rješenje o upisu u imenik stranih odvjetnika, već samo Potvrdu, na temelju koje, sukladno članku 36.c Zakona o odvjetništvu, strani odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske.”Primjer traženja dokaza poslovne sposobnosti ako se radi o stranom odvjetniku:„Ako je ponuditelj stranac, mora priložiti u svojoj ponudi važeće Rješenje o ...
Odluka Vlade o kriterijima za davanje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u postupku denacionalizacije 25.9.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Odluke određeno je koje se zemljište ne može dati u zamjenu i to državno poljoprivredno -zemljište: koje se nalazi na trasi buduće ceste, autoceste ili željezničke -pruge, koje je javno vodno -dobro, koje se nalazi u šumskogospodarskim -planovima, koje se nalazi unutar granica građevinskog -područja, kojem je u zemljišnim knjigama upisana zabilježba prava trećih -osoba, koje se nalazi u miniranom ili minski sumnjivom -području, koje se nalazi u zaštićenim dijelovima prirode u...
Sportsko dioničko društvo 23.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Obvezatno preoblikovanje sportskog kluba - udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo Sukladno kogentnopravnoj zakonskoj odredbi, sportski klub - udruga za natjecanje mora se obvezatno preoblikovati u sportsko dioničko društvo ako su in cumulo ispunjena dva zakonska (pred)uvjeta - da je posrijedi profesionalni sportski klub 2 u nogometu, košarci i rukometu i da je izdano rješenje o njegovom upisu u Registar profesionalnih sportskih klubova (dalje: Registar), te da na temelju ...
Komunalni doprinos - 2. dio 18.9.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Popis konkretnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se iz ostvarenog priliva sredstava izgraditi vezan je za obvezu JLS o razmjernom povratu sredstava u odnosu na realiziranu izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture navedene u rješenju….”Obveza JLS u odnosu na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture navedena u rješenju o utvrđivanju visine komunalnog doprinosa mora biti konkretna, kako bi se moglo utvrditi koji su objekti i uređaji ...
Računanje rokova u europskim postupcima 16.9.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE To prvo pravilo sadrži i europsko zakonodavstvo, ali naš ZPP sadrži i podredna pravila o pravovremenosti zaprimanja podneska vezanog za rok i -to: ako je podnesak upućen preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafski, onda se dan predaje pošti smatra danom predaje sudu kojemu je -upućen; ako je podnesak upućen telegrafski, a ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, smatrat će se da je dan u roku ako uredan podnesak naknadno bude predan sudu ili bude ...
Obveze lokalne samouprave u zaštiti potrošača 11.9.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI u kojemu se nalazi kaznena odredba ima nomotehničku pogrešku - pa ga radi boljeg razumijevanja navodimo cijelosti:„Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u tijelu javne vlasti ako:1. tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima ne osnuje savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača i ako donosi odluke bez mišljenja savjetodavnog tijela ili ih donosi na ...
Izgledi za učinkovitije ujednačavanje sudske prakse uslijed nove mjesne nadležnosti žalbenih sudova 9.9.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U skladu s važnošću problematike ujednačavanja sudske prakse, važno je ispitati kakvi su izgledi da će reforma nadležnosti žalbenih sudova doista i polučiti željena poboljšanja 1.2. Reforma teritorijalnog ustroja sudova U prijedlogu novog Zakona o područjima i sjedištima sudova 2 ustvrđuje se da je prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 144/10 i 84/11) ustanovljeno 67 općinskih i 15 županijskih sudova, dok su za postupanje u ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 31 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(683)
Članak s primjerom obrasca(89)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(80)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(338)
3. JAVNE FINANCIJE(23)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(54)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(47)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(39)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(52)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(129)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2015(13) 2014(117) 2013(99) 2012(98)
2011(98) 2010(142) 2009(62) 2008(39)
2007(38) 2006(28) 2005(12) 2004(9)
2003(6) 2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(6)
Barjaktar(19)
Bodul(5)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(35)
Butković(11)
Cindrić(3)
Čuveljak(49)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(23)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(4)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(3)
Končić(4)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(4)
Lerman(1)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(2)
Milaković(25)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(9)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(3)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(30)
Raffaelli(9)
Rajko(77)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(4)
Sessa(1)
Sever(43)
Štajner(2)
Stokić(28)
Struić(9)
Šuler(1)
Tolo(3)
Tomić Ilić(10)
Turkalj(1)
Vajda(22)
Vojković(8)
Zlatović(22)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite