Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 38
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 934)
Naslov Datum
Nove vrijednosti europskih pragova u postupcima javne nabave 8.3.2016
 JAVNE FINANCIJE Europski pragovi nabave - nabava velike vrijednosti U uvodnoj izjavi broj 1., nove „klasične“ direktive (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2014/24/EU, o javnoj nabavi …, koja regulira postupke javne nabave u klasičnom sektoru) navodi se sljedeće obrazloženje za određivanje financijskih pragova za njezinu primjenu, odnosno za primjenu pravila o javnoj nabavi:„Dodjela javnih ugovora od strane ili u ime nadležnih tijela država članica mora biti u skladu s načelima Ugovora...
Kaznenopravna zaštita u području prava intelektualnog vlasništva i kompjutorskog prava 3.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV KZ-a predviđeno je kazneno djelo povrede žiga kao znaka razlikovanja i prava industrijskog vlasništva, tako da tko protivno propisima o zaštiti žiga u trgovačkom prometu rabi znak koji je istovjetan sa zaštićenim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran ili znak koji je istovjetan ili sličan zaštićenom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni ili slični s onima za koje je žig registriran, ističući znak na ...
Namirenje fiducijarnog vjerovnika na nekretnini - primjena Ovršnog zakona 1.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV bio je sadržan u prijelaznim i završnim odredbama OZ/05 i prije svega je bio u funkciji saniranja „štete“ koju je svojom retroaktivnom primjenom izazvao OZ/03. Tako je u stavku 1. propisano da se na sporazume o osiguranju prijenosom vlasništva i prijenosom prava i na postupke njihova upisa u zemljišne knjige primjenjuju odredbe Ovršnog zakona koje su bile na snazi u vrijeme sklapanja tih sporazuma. 12 Kada vjerovnik ostvarujući svoje pravo na prodaju iz sporazuma sklopljenih u ...
Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine 26.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Naziv školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine i tekst njezina pečata i žiga ispisuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove na jeziku i pismu nacionalne manjine, tada se odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja u razrednom odjelu ili u obrazovnoj skupini koji se ustrojavaju u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili u školskoj ...
Japanski menadžment 25.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Radi se, dakle, o procesu kolektivnog odlučivanja koji se realizira kroz više faza, bez obzira oblikuje li prijedlog strateški menadžment i koji onda putuje odozgo prema dolje, ili ako se prijedlog oformi na nižoj ili srednje rukovodećoj razini, onda prijedlog putuje odozdo prema gore po hijerarhijskoj ljestvici Praktički, proces odlučivanja prema ringi sistemu počinje kada neki od rukovoditelja odjela samoinicijativno da prijedlog, najprije ga prodiskutira sa svojim nadređenima i ...
Pravo na poštovanje doma - primjena i neodumice 23.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kada dolazi do ograničenja prava na poštovanje doma, javno tijelo (država u širem smislu, odnosno najčešće tijela izvršne i sudbene vlasti) treba voditi računa o sljedećim općim načelima: a) ograničenje ne smije ugroziti samu bit prava, b) i kada je dopušteno (u skladu sa zakonom) valja ga koristiti restriktivno, c) svako ograničenje treba biti predviđeno zakonom i u skladu s njegovim ciljem, d) ne smije se primjenjivati arbitrarno, e) mora postojati mogućnost pobijanja ...
Izricanje pedagoških mjera u osnovnoj školi 18.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju potaknuti učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole, a pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni -su: međusobno se konzultirati- kontaktirati roditelja učenika- mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim ...
Nova uloga Financijske agencije u predstečajnom i stečajnom postupku - rješenja i dvojbe 18.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tim Pravilnikom uređeno je pitanje dostave pismena između Fine i nadležnih tijela, oblik i sadržaj zahtjeva za prodaju i ostalih pismena u postupku provedbe prodaje, način objave pismena na mrežnim stranicama Fine, sadržaj poziva i način uplate predujma za pokriće troškova provedbe prodaje, iznos, način uplate i način povrata jamčevine, postupak dodjele identifikatora u elektroničkoj javnoj dražbi, oblik i sadržaj prijave za sudjelovanje u toj dražbi, način prikupljanja i ...
Krivnja fizičkih osoba u prekršajnom pravu Republike Hrvatske 16.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zakon daje negativni definiciju ubrojivosti, odnosno definira u članku 26. Prekršajnog zakona neubrojivu osobu kao osobu koja u vrijeme ostvarenja propisanih obilježja prekršaja (tempore criminis) nije bila u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja ili nije mogla vladati svojom voljom zbog duševne bolesti (odnosno psihoze, najčešći su temelji neubrojivosti, primjerice shizofrenija, manično-depresivna psihoza ili ciklotimija) privremene duševne poremećenosti (primjerice ...
Povjerenik za otpad u školi 16.2.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 94/136) svaka pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava pedeset i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad (dalje u tekstu: Povjerenik) i zamjenika povjerenika koji će u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati njegove obveze (članak 46.). Vrlo je važno u obzir uzeti sve osobe koje rade u školi na temelju ugovora o radu. Izobrazba Povjerenika za otpad Kako bi Povjerenik i zamjenik povjerenika mogli valjano i kvalitetno obavljati svoje dužnosti obvezno ...
Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 11.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 11.02.2016 Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 1. Uvodno Zaštita ovršenika u ovršnom postupku regulirana je kroz niz odredaba Ovršnog zakona,1 međutim, specifična zaštita za slučaj neprihvatljivog nerazmjera između male novčane tražbine ovrhovoditelja i velike vrijednosti nekretnine ovršenika koja je predmet ovrhe nije predviđena, izuzev ...
Otkazni rok po novom Zakonu o radu 9.2.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ipak, usprkos tako strogim odredbama o osobnoj dostavi, u sudskoj praksi zauzeto je stajalište da u okolnostima kada je radnik pravovremeno podnio zahtjev za zaštitu prava, okolnost da odluka o otkazu ugovora o radu nije dostavljena radniku već članovima domaćinstva, ne znači, sama po sebi, da je radniku time uskraćeno pravo na zakoniti tijek otkaznog roka i da to ne čini otkaz ugovora o radu nedopuštenim 4.Kada otkazni rok ne teče Zakon o radu izričito propisuje da otkazni rok ne ...
Završni račun u Stečajnom zakonu 4.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Popis imovine i obveza dužnika sastoji se od naznake: 1. nekretnina i pokretnina dužnika, 2. imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima, 3. novčanih i nenovčanih tražbina dužnika, 4. drugih prava koja čine imovinu dužnika, 5. novčanih sredstava na računima, 6. druge imovine dužnika 7. obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige, 8. drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika, 9. razlučnih prava na imovini dužnika, 10. izlučnih prava, 11. prosječnih mjesečnih ...
Odgovornost države za „acta iure imperii“ 2.2.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE o sudskoj nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima,4 kako je izmijenjena Konvencijama o pristupanju novih država članica toj konvenciji (u daljnjem tekstu: Konvencija iz Bruxellesa), nakon što je utvrdio da je članak 1. Konvencije iz Bruxellesa ograničavao njezino područje primjene na „građanske i trgovačke stvari“, a da pritom nije definirao sadržaj i opseg tog pojma, presudio da ga treba smatrati autonomnim pojmom koji treba tumačiti ...
Materijalnopravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske o publikaciji pravomoćne presude kao obliku naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama 28.1.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Neimovinska šteta se, pak, u novčanom obliku, u slučaju dokazane povrede prava osobnosti, ali, nota bene, i ako parnični sud prosudi da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, popravlja isplatom pravične novčane naknade, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema, s tim da je sud pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade obvezan voditi računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojemu služi ta ...
Pravna zaštita u javnoj nabavi 26.1.2016
 JAVNE FINANCIJE ZJN-a, sukladno kojem, žalba obvezno sadrži sljedeće podatke i dokaze:1. podatke o žalitelju (ime i prezime, adresa prebivališta - kada se radi o fizičkoj osobi - građaninu, naziv tvrtke i adresa sjedišta - kada se radi o pravnoj i fizičkoj osobi, odnosno odgovarajuće podatke o svakom subjektu koji čini zajednicu fizičkih i/ili pravnih osoba),2. podatke o zastupniku ili punomoćniku, s priloženom valjanom punomoći,3. naziv i sjedište naručitelja,4. predmet žalbe,5. broj ...
Razmjerni godišnji odmor kod prestanka radnog odnosa i kod rada za više poslodavaca u istoj godini 21.1.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB članaka, pitanjima koja se tiču godišnjeg odmora posvećuje tek njih deset, nevjerojatno je koliko je nedoumica i dvojbi u praksi izazvao novi način uređenja godišnjih odmora, prvenstveno kada se radi o tome ima li radnik pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora, kada stječe pravo na godišnji odmor, na koliko dana godišnjeg odmora radnik ima pravo ako se radnik zaposli u jednoj kalendarskoj godini, a radni odnos mu prestane u sljedećoj, u koliko dijelova radnik može/smije ...
Nasljeđivanje u Europskoj uniji 19.1.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Da ne bi bilo zabune u pogledu tumačenja, u definiranju pojmova već je istaknuto da „raspolaganje imovinom zbog smrti” znači oporuka, zajednička oporuka ili ugovor o nasljeđivanju, a da pojam „sud” znači sva pravosudna tijela i sva ostala tijela i pravni stručnjaci s nadležnošću u nasljednim stvarima koji izvršavaju pravosudne funkcije ili postupaju u skladu s prenesenim ovlastima od strane pravosudnog tijela ili postupaju pod nadzorom pravosudnog tijela, uz uvjet da takva ...
EU direktive o obveznom osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila u praksi Suda EU 14.1.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Daljnji politički, socijalni i ekonomski razvoj Unije jačao je i ideju o potrebi osnaženja položaja žrtava prometnih nezgoda, a sve kako bi se time još više osiguralo slobodno kretanje vozila koja se uobičajeno nalaze na području Unije i osoba u njima, a istovremeno da se žrtvama prometnih nezgoda omogući dobivanje pravične odštete bez obzira gdje se u Zajednici nezgoda dogodila 6. Tako je donesena Druga direktiva kojom su propisane minimalne svote osigurateljnog pokrića koje su...
Prestanak ugovora o radu i ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa prema Zakonu o radu iz 2014. 12.1.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB 34. st. 3. i 4.) propisano da ugovor o radu radnici za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom radnog vremena, rada u skraćenom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, prestaje smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra, ...
Pojedini aspekti ugovora o osiguranju (troškova) pravne zaštite 7.1.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Nadalje, budući da je potrebno da osiguratelj ima kontrolu nad pravnim troškovima, u uvjetima osiguranja nezaobilazna je i odredba o dužnosti osiguranika (ili njegovog odvjetnika) za pribavljanjem suglasnosti osiguratelja za poduzimanje određene pravne radnje kojom nastaju pravni troškovi (tužbe, prijedloga za izvođenje dokaza, pravnih lijekova i dr.).Konačno, uvjetima osiguranja valjalo bi predvidjeti obvezu propuštanja svih onih radnji koje mogu dovesti do povećanja troškova ili ...
Prevoženje (prenošenje) kao novi modalitet kaznenog djela nedozvoljene trgovine 5.1.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Višekratno se u praksi pojavila okolnost da proizvođači duhana svjesno i namjerno, s ciljem preprodaje, ne predaju svu proizvedenu količinu duhana, na što su obvezani kao kooperanti s duhanskim prerađivačima, slijedom čega bi se sa stajališta kriminologije, trebalo kriminalizirati i kažnjavati i takvo neovlašteno posjedovanje duhana, kao oblik kaznenog djela nedozvoljene trgovine, čemu se nije pristupilo niti prilikom predmetnog noveliranja osnovnog kaznenog materijalnog zakona i ...
Europski patent s jedinstvenim učinkom i jedinstveni patentni sud - novine u europskom patentnom pravu 30.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/01, 49/11 i 76/13 - -ZOP) Pravilnik o patentu ( “Narodne novine”, br.117/07, 3/11, 66/11, 145/12 i 85/13).Zakonom o patentu, uz definiranje osnovnih pojmova, uređena su sljedeća pitanja: predmet zaštite patentom, pravo na stjecanje patenta, postupak za priznanje patenta, učinci patenta, ograničenje učinaka patenta, prisilne licencije, trajanje, održavanje i prestanak patenta, izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, proglašavanje ništavim ...
Granice teorije igara i granice učinkovitosti pravne regulacije 28.12.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Sjetimo se samo nekih aktualnih pitanja u Republici Hrvatskoj: na koji način urediti postupak predstečajne nagodbe i stečaja da bi se osiguralo što brže i potpunije namirenje vjerovnika, ali i da bi se tvrtkama dužnicima maksimalno povećali izgledi za opstanak i nastavak poslovanja; slične dvojbe postoje i oko novog instituta osobnog stečaja; na koji način preustrojiti sustav sudova da bi se sudski postupci provodili u razumnim rokovima; omogućiti li preuzimanje od strane privatnog...
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave u praksi Državne komisije, Europskog suda i prekršajnih sudova 23.12.2015
 JAVNE FINANCIJE Zakon obvezuje naručitelja na objavu prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora, u slučaju provedbe ovoga postupka iz sljedećih -razloga: kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda (koja odgovara opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama) ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u otvorenom ili ograničenom postupku javne nabave; - kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 38 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(834)
Članak s primjerom obrasca(100)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(93)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(387)
3. JAVNE FINANCIJE(33)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(72)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(56)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(71)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(63)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(148)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2016(47) 2015(128) 2014(117) 2013(99)
2012(98) 2011(98) 2010(142) 2009(62)
2008(39) 2007(38) 2006(28) 2005(12)
2004(9) 2003(6) 2002(5) 2001(4)
2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(13)
Barjaktar(24)
Belanić(3)
Bodul(9)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(38)
Butković(13)
Cindrić(3)
Čuveljak(53)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(27)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(11)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(5)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(41)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(2)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(8)
Milaković(28)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(16)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(9)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(36)
Raffaelli(14)
Rajko(78)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(3)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(3)
Sarvan(10)
Sessa(1)
Sever(46)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(34)
Struić(10)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(24)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Vuković(3)
Walaszek(2)
Zlabnik(6)
Zlatović(29)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite