Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 39
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 962)
Naslov Datum
Pouzdanost kriterija za pokretanje stečajnog postupka 2.6.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 70. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (NN, 129/00), 3) poslovanje dužnika preko druge tvrtke, 4) zatvaranje poslovnih prostorija dužnika i dr.Praksa u provođenju stečajnih postupaka u Republici Hrvatskoj, međutim, dokazuje da krajnji cilj vjerovnika kao predlagatelja ipak nije bilo otvaranje stečajnog postupka kao generalne ovrhe nad imovinom dužnika, već mu je cilj umjesto kroz ovrhu namiriti se od dužnika prije samog otvaranja stečaja na način da mu dužnik isplati ...
Predstojeće izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku 31.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Predlažemo da novi članak 1. glasi:„Ovim zakonom određuju se pravila postupka na temelju kojih općinski sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, Visoki trgovački sud i Vrhovni sud Republike Hrvatske raspravljaju i odlučuju u građanskopravnim sporovima ako posebnim zakonom nije drukčije određeno“Stajališta smo da bi se mjesna i stvarna nadležnost trebala propisivati Zakonom o sudovima, te da bi odredbe o mjesnoj i stvarnoj nadležnosti trebalo brisati iz ZPP-a, pa stoga ...
Preispitivanje zaključne ocjene, dopunski rad, popravni, predmetni i razredni ispiti 30.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Koji se slučajevi smatraju opravdanim kao i sam način provođenja predmetnih i razrednih ispita uređuje se Statutom, npr:Pod opravdanim razlozima iz smatraju se:● bolest u dužem trajanju ● izvršavanje obveza prema aktima ovlaštenih državnih tijela ● drugi opravdani razlog koji kao takav ocijeni razredno vijeće. Ako učenik zbog zdravstvenog stanja ne može sudjelovati u određenoj školskoj aktivnosti ili bi to sudjelovanje štetilo njegovu zdravlju, može se privremeno ili ...
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost 25.5.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Modaliteti upravljanja grobljem Grobljem upravlja pravna osoba ili drugi subjekt osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom (u nastavku teksta: uprava groblja) (st. 1. čl. 10. ZG-a).Smatramo da se, prema navedenoj odredbi ZG-a, kao posebnog zakona (lex specialis), kojom je izričito propisano da grobljem upravlja „pravna osoba ili drugi subjekt 7 osnovan prema uvjetima i na način propisan posebnim propisom“, komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija (koja...
Zakonodavni okvir za obavljanje djelatnosti dadilje u Republici Hrvatskoj 19.5.2016
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Osobni uvjeti za dadilju -su: da je poslovno sposobna- da ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj (ovaj uvjet ne odnosi se na dadilje državljane država članica Europske unije 3 i država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru - Island, Lihtenštajn i -Norveška) da ima opću zdravstvenu sposobnost za rad (dokazuje je potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj -praksi) da nije pravomoćno osuđena te da se ...
Pravne posljedice sudske nagodbe 17.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 , 123/08 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14 - dalje ZPP), ali i Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05 , 41/08 i 125/11 i 78/15 - dalje ZOO). Tako je odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine 112/12 i 25/13 i 93/14 - dalje OZ) propisano da su ovršne isprave sudska odluka i ovršna sudska nagodba (članak 23. stavak 1. OZ-a), a sudska odluka kojom je naloženo ispunjenje tražbine na neko davanje ili činjenje ...
Kriteriji i mjerila za upis djece u dječji vrtić 16.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI To se prije svega odnosi na dječje vrtiće u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji prilikom upisa prednost moraju dati djeci žrtava i invalida domovinskog rata, djeci iz obitelji s troje ili više djece, djeci zaposlenih roditelja, djeci s teškoćama u razvoju, djeci samohranih roditelja, djeci u udomiteljskim obiteljima, djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i djeci roditelja koji primaju doplatak za djecu. Treba napomenuti da ...
Maloljetnici u prekršajnom pravu Republike Hrvatske 12.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 1. Prema članku 3. te Konvencije Republika Hrvatska se kao država članica obvezala da će u svim akcijama koje se odnose na djecu 2, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, osigurati najbolji interes djeteta odgovarajućim zakonodavnim i upravnim mjerama i pružiti zaštitu i skrb djeteta koja je prijeko potrebna za njegovu dobrobit, pri čemu će uzimati u obzir prava i dužnosti njegovih roditelja, zakonskih ...
Ostvarivanje zaštite radnika u sudskom postupku 10.5.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Međutim, takav zaključak moguće je izvesti samo cjelovitim pregledom i drugih zakona koji na svoj način uređuju ovu materiju - Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, dalje: ZOR), Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15 i 82/15) i Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 144/10 i 84/11), odnosno novog Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 128/14) koji ...
Najvažnije značajke elektroničke javne nabave u praksi naručitelja i ponuditelja 5.5.2016
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelji stoga mogu postupati na dva načina, a što je i praksa pokazala: 1) Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja mogu potpisati ponudu („Uvez ponude“) naprednim elektroničkim potpisom, nakon čega će član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem taj, od sviju potpisani „Uvez ponude“, učitati u eOJN odabirom opcije „Predaja uveza ponude“, ili 2) ponudu će potpisati jedan član zajednice (uobičajeno član ...
O kvantifikaciji štete 3.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 5 Svrha vodiča je pružiti sudovima i strankama u tužbama za naknadu štete ekonomske i praktične informacije, a iznose se informacije o šteti nastaloj zbog prakse suprotne tržišnom natjecanju, te informacije o glavnim metodama i tehnikama dostupnima za kvantifikaciju štete u praksi, pri čemu se daju brojni primjeri i upućuje na sudske postupke u kojima su te metode i tehnike korištene. 3. Kvantifikacija štete nastale zbog rasta cijena U kontekstu rasta cijena mogu se razlikovati ...
Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i izrada Pravilnika o unutarnjem redu u dječjim vrtićima 3.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prilikom primitka pismena zaduženi djelatnik vrtića obvezan je potvrditi primitak pismena i to na sljedeći -način: pismena zaprimljena neposredno od stranke potvrđuju se stavljanjem prijamnog štambilja na kopiju podneska ili na poseban papir ali samo ako stranka to -zatraži, pismena zaprimljena putem dostavljača potvrđuju se stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi, na dostavnici ili na -povratnici, pismena zaprimljena elektroničkim putem ...
Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 28.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 28.04.2016 Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 1. Uvod Specijalističko usavršavanje doktora medicine nema učinak samo na organizirano stjecanje kompetencija prema propisanom programu, već utječe i na trajanje obveze rada doktora medicine nakon završenog specijalističkog usavršavanja, a određene učinke može ...
Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave u 15 koraka 27.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 5. Na prijedlog Učiteljskog vijeća ravnatelj škole imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu: učitelj pratitelj (razrednik 4.b), učitelj voditelj (razrednik 4.a), roditelj predstavnik 4.a razreda, roditelj predstavnik 4.b razreda i ravnatelj škole (potrebno je voditi računa da je broj članova Povjerenstva neparan, u slučaju da nije neparan u povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj). Povjerenstvo na svom prvom ...
Odlučivanje u zemljišnoknjižnom postupku 26.4.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Što se tiče samog rješenja, ono se razlikovalo i po izgledu (obavezno je sadržavalo datum prijema podneska, poslovni broj Z, u naslovu: „Rješenje“), ali i po sadržaju: nije bilo posebnog uvoda, a u izreci bi pisao temelj (isprava s datumom), broj uloška, čestice i naziv katastarske općine, vrsta upisa, podatak o osobi čije pravo prestaje i osobi koja pravo stječe, naredba za upis i obavijest o tome da je plaćen porez na promet nekretnina, ako se radilo o kupoprodaji. st. 1. ...
Zapošljavanje mlade osobe u školi prema Zakonu o doprinosima 25.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Školska ustanova koja s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje od pet godina dužna je obračunavati samo doprinose iz osnovice:● doprinos za mirovinsko osiguranje - po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;● doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) - po stopi od 5%1, odnosno u navedenom razdoblju ...
O zaštiti privatnosti radnika u radnom odnosu 21.4.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ponavljanje postupka povodom konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode Prema Zakonu o parničnom postupku kad Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene EKZLJPTS i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je RH ratificirala, stranka može, u roku od 30 dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u RH koji je sudio u prvom stupnju u ...
Institut zabrane diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava 19.4.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE To je potvrdio i Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) u predmetu Engel i drugi protiv Nizozemske,3 utvrđujući da je popis osnova naveden u članku 14. ˝ilustrativan, a ne iscrpljen, na što upućuje izričaj bilo koja osnova.˝4 Temeljem toga može se zaključiti kako se bilo koji kriterij razlikovanja može ispitati prema članku 14., bez obzira je li on naveden ili nije među zabranjenim osnovama diskriminacije u okviru međunarodne zaštite ljudskih prava. Nije dostatno ...
Pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi i nedostatak dokaza za osnovanu sumnju - 2. dio 14.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Navedenu procesnu situaciju moguće je usporediti s postupkom izručenja okrivljenika protiv kojega se vozi kazneni postupak u stranoj državni, gdje „postupci izručenja nisu kazneni postupci u kojima bi se odlučivalo o nečijoj krivnji i kazni, nego se svode na pružanje pravne zaštite interesa strane države (države moliteljice) za kažnjavanjem počinitelja kaznenog djela, kojem treba udovoljiti vodeći računa o načelima međunarodne suradnje i solidarnosti u borbi protiv kriminala...
Rastuća kompleksnost pravnog sustava - uzroci, rizici, rješenja 12.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV No, neovisno o ovim disonancama nameće se zaključak da, jednako kao što su društva u cjelini pod stalnim pritiskom povećanja kompleksnosti, tako su pod sličnim pritiskom i pravni sustavi, pa na početku 21. stoljeća možemo ustvrditi da pravna regulacija i dalje zahvaća sve šire područje, čemu se nisu uspjele oduprijeti ni razmjerno liberalne države u kojima društveni primat tradicionalno imaju osobne i ekonomske slobode, pa i u njima nezadrživo bujaju novi propisi, nadzorna ...
(Procesno)pravno shvaćanje Vrhovnog suda o (ne)dopuštenosti redovne revizije po posebnim propisima 7.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Primjerice, ako o tom pitanju revizijski sud još uvijek nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim predmetima na odjelnoj sjednici, a riječ je o pitanju o kojemu postoji različita praksa drugostupanjskih sudova, ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje, ali je odluka drugostupanjskog suda utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno s tim shvaćanjem, ili ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda drugostupanjskoga suda temelji se na tom ...
Profesionalna odgovornost 5.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 5. Profesionalna odgovornost - pojam Radi što preciznijeg definiranja pojma profesionalna odgovornost, neophodno je primarno se osvrnuti na povijest odgovornosti za štetu, jer od "talionskog načela" pa do današnje definicije odgovornosti za štetu kao obveznopravnog odnosa u kojem je jedna strana dužna popraviti prouzročenu štetu drugoj srani, a druga strana je ovlaštena zahtijevati takav popravak, odgovornost nije "mirovala", već je slijedila razvoj i potrebe društva u balansiranju...
Otvorena pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu 30.3.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Šesta novela ovoga Zakona 1 ima samo 11 članaka koji uređuju nekoliko vrlo aktualnih pitanja hrvatskog sporta: 1) pravne posljedice pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnog postupka (članak 1.), 2) strukturu sportskih saveza (članak 2.), 3) strukturu nacionalnog sportskog saveza (članak 3.), 4) financiranje sporta i objave financijskih izvješća (članak 4.-7.), 5) prekršajne odredbe (članak 8.) te 6) prijelazne i završne odredbe (članak 9.-11.).Razloge donošenja novina...
Policijska podjela „složenosti“ kriminaliteta 24.3.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti)Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti) su sva kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko osam godina te kaznena djela ispod osam godina za koja su se pod uvjetima iz članka 38.a stavka 1. Pravilnika nadležni županijski državni odvjetnik i načelnik policijske uprave dogovorili da ih smatraju težim predmetima, kada su počinitelji djelovali, trebali djelovati ili djeluju na ...
Različiti razlozi i oblici izvanrednog otkaza prema Zakonu o radu i pretežitoj praksi 22.3.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB U tom smislu idu i normativne odrednice Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Pravilnika o radu pretežitog broja poslodavaca, te drugih zakonskih i podzakonskih akata kao i praksa hrvatskih sudova gdje se (ipak) kao najčešći razlozi za izvanredni otkaz pojavljuju:Pritvor radnika Ovdje treba istaknuti da nije svaki slučaj određivanja pritvora radniku automatski opravdan razlog za izvanredni otkaz, već to ovisi o svakom pojedinom konkretnom slučaju, posebice o duljini ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 39 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(860)
Članak s primjerom obrasca(102)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(96)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(397)
3. JAVNE FINANCIJE(34)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(78)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(56)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(74)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(65)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(151)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2016(75) 2015(128) 2014(117) 2013(99)
2012(98) 2011(98) 2010(142) 2009(62)
2008(39) 2007(38) 2006(28) 2005(12)
2004(9) 2003(6) 2002(5) 2001(4)
2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(13)
Barjaktar(25)
Belanić(4)
Bodul(10)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(38)
Butković(13)
Cindrić(3)
Čuveljak(53)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(28)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(12)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(6)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(41)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(3)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Milaković(28)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(17)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(10)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(38)
Raffaelli(15)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(5)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(4)
Sarvan(11)
Sessa(1)
Sever(46)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(34)
Struić(10)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(25)
Turkalj(1)
Tuškan(2)
Vajda(24)
Vojković(9)
Vuković(4)
Walaszek(3)
Zlabnik(8)
Zlatović(30)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite