Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 35
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 875)
Naslov Datum
Korporativni identitet 15.9.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Osnovne karakteristike dobrog naziva -tvrtke: mora biti stalno i individualno, ime ne bi smjelo imati ikakvu sličnost, a pogotovo ne biti jednako imenu drugih tvrtki, iste ili slične djelatnosti - treba biti što kraće da se brže i lakše pamti - može podsjećati na osnovnu djelatnost tvrtke, ali i ne mora, ako je to moguće, bilo bi preporučljivo - preporučuje se da ne nosi ime proizvoda, to može dovesti do neugodnih asocijacija pa čak i zabuna - treba biti ukusno, čitko, lako ...
Naknada (naplata) troškova izabranog branitelja za prvo ispitivanje osumnjičenika 10.9.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kriminalističko istraživanje je ukupnost onih policijskih ovlasti, mjera i radnji koje se prema Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09 i 92/14; u nastavku: ZPPO) ili drugim zakonima 6 poduzimaju kada postoji osnova sumnje da se priprema ili je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj ili postoji sumnja da određena pojava ugrožava ili bi mogla ugroziti živote ljudi, njihova prava, slobodu, sigurnost, nepovredivost ili imovinu te radi ...
Javne ovlasti dječjih vrtića 8.9.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 47/09). U odnosu na poslove odnosno postupak upisa djece, za dječje vrtiće to zapravo znači -sljedeće: dječji vrtići su obvezni kroz Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, kao jednog od osnovnih normativnih akata vrtića, propisati postupak upisa djece u dječji vrtić koji mora biti u skladu sa Zakonom o općem upravnom -postupku, dječji vrtići su obvezni sukladno Uredbi o uredskom poslovanju voditi urudžbeni zapisnik prvog stupnja odnosno urudžbeni...
Novi Stečajni zakon 8.9.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 33.). U sadržaju rješenja posebno će se navesti: podatke za identifikaciju dužnika i povjerenika, poziv vjerovnicima da nadležnoj jedinici FINA-e, u roku od 15 dana od dana objave toga rješenja, prijave svoje tražbine i da najkasnije osmog dana od objave pisanog izjašnjenja o prijavljenim tražbinama dužnika i povjerenika, ospore prijavljene tražbine koje smatraju nepostojećim, uz obveznu naznaku razloga osporavanja, poziv dužniku i povjereniku da se nadležnoj jedinici FINA-i, u ...
Rok za donošenje podzakonskog akta nije zakonski rok? 3.9.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 dalje: ZPDML) propisano:„Ovlašćuje se ministar da u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donese sljedeće propise: a) o razvrstaju luka otvorenih za javni promet, b) o načinu uplaćivanja naknada za koncesiju, d) o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra, e) o sadržaju upisnika koncesija, načinu vođenja i uvida u upisnik, f) o vrsti i broju uređaja i opreme za rukovanje i prihvat krutog i tekućeg otpada, ostataka ...
Stečajni plan 1.9.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Njime se dužniku može ostaviti sva imovina ili dio njegove imovine radi nastavljanja poslovanja dužnika; prenijeti dio ili svu imovinu dužnika na jednu ili više već postojećih osoba ili osoba koje će tek biti osnovane, uz isključenje primjene općeg pravila o pristupanju dugu u slučaju preuzimanja neke imovinske cjeline iz zakona kojim se uređuju obvezni odnosi i o dužnosti davanja izjave o nepostojanju dugovanja iz zakona kojim se uređuje postupak u sudskom registru; dužnika ...
Nova zapošljavanja u osnovnoj školi i odluke Vlade o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim ustanovama 1.9.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U skladu s Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, ukoliko nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih radnika, škola je dužna Ministarstvu dostaviti zahtjev za odobravanjem zapošljavanja učitelja i/ili stručnih suradnika i to u -slučaju: potrebe za zapošljavanja na upražnjeno postojeće radno mjesto- potrebe za novim radnim mjestom- povećanja količine tjednog radnog vremena postojećeg radnika-...
Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi 27.8.2015
 JAVNE FINANCIJE U tom smislu, članak 13. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili 2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.Dakle, neprijeporno...
Kolektivni ugovor ugostiteljstva 25.8.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB ), a to _________________________________________su:DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE Smještaj Hoteli i sličan smještaj Hoteli i sličan smještaj Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Odmarališta i slični objekti za kraći odmor Kampovi i prostori za kampiranje Kampovi i prostori za kampiranje Ostali smještaj Ostali smještaj Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje ...
Fiducijarno osiguranje na nekretninama i pokretninama nakon reforme s posebnim osvrtom na prodaju elektroničkom javnom dražbom - 2. dio 20.8.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 21. st. 3. PNPPPNPOP).Postoji više varijanti:4 Iz pravila članka 21. stavak 4. PNPPPNPOP koje predviđa da u slučaju kada u nadmetanju nije evidentirana niti jedna valjana ponuda ponuditelj može odabrati između iznosa ponude koji odgovara početnoj cijeni, odnosno početnoj cijeni uvećanoj za dražbeni korak i početnoj cijeni uvećanoj za tri dražbena koraka proizlazilo bi da:a) se ponuditelj može odlučiti na davanje ponude u odnosu na iznos početne cijene, a koja može biti i ...
O parcijalnom ukidanju dviju odluka Hrvatske radiotelevizije od strane Visokog upravnog suda 18.8.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Drugo, konstatiravši činjenicu da je ona po pravnoj naravi opći akt odnosno općenormativni i pravno obvezujući akt koji donose tijela s javnim ovlastima radi uređenja pojedinih pitanja - izvršenja ili provedbe zakona, odnosno provedbe drugog propisa više pravne snage, koji uređuje odnose na općenit način i djeluje prema svima koji se nađu u pravnoj situaciji da se taj akt na njih ima primijeniti, deklarirao je i pravno shvaćanje po kojem su temeljni zahtjevi koje opći akt mora ...
Pojedini aspekti ugovora o osiguranju od odgovornosti za neispravan proizvod 13.8.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 6. st. 1. i 2. Uvjeta za osiguranje od odgovornosti za neispravan proizvod):1) da nije stavio proizvod u promet 2) da iz okolnosti slučaja proizlazi da neispravnost, a ni njezin uzrok, nisu postojali u vrijeme kad je stavio proizvod u promet 3) da proizvod nije proizveden za poslovnu svrhu (prodaju, davanje u zakup i dr.) niti da je proizveden ili stavljen u promet unutar njegova poslovanja 4) da je neispravnost posljedica pridržavanja prisilnih propisa koji su bili na snazi u trenutku kad ...
Pješaci - status u cestovnom prometu 11.8.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Zaključno ćemo taksativno navesti osnovna pravila za sigurno kretanje pješaka u -prometu: kretati se nogostupom ili drugom površinom određenom ili prikladnom za kretanje pješaka- u slučaju iznimnog kretanja kolnikom, kretati se što bliže rubu kolnika- u slučaju kretanja u skupini, kretati se jedan iza drugoga- u slučaju kretanja javnom cestom izvan naselja, kretati se uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja- noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen nekim izvorom ...
Nastava u kući, zdravstvenoj ustanovi i na daljinu 10.8.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Škola zahtjev podnosi Ministarstvu i uz njega prilaže:suglasnost ili zahtjev roditelja odnosno skrbnika s provedbom nastave u kući,mišljenje nadležnoga školskog liječnika o potrebi provedbe nastave u kući,rješenje o primjerenome programu obrazovanja učenika ako učenik ima određen takav program,Učeniku koji je dulje od dvije školske godine uključen u nastavu u kući može se odobriti, ovisno o njegovom zdravstvenom stanju koje procjenjuje nadležni školski liječnik, ...
Prestanak ugovora o radu učitelju odnosno stručnom suradniku koji nije u zakonskom roku položio stručni ispit 4.8.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prestanak ugovora o radu učitelju odnosno stručnom suradniku koji nije u zakonskom roku položio stručni ispit 04.08.2015 Osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima učitelja, odnosno stručnog suradnika kao pripravnik. NN 87/08, 86/19, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14) osoba koja ima odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja i radno iskustvo u zanimanju za koje se školovala dulje od trajanja pripravničkog ...
Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama 4.8.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama 04.08.2015 Zabilježba prvenstvenog reda i kako provesti odredbu članka 72. stavka 1. i članka 74. Zakona o zemljišnim knjigama U zemljišne knjige upisuju se stvarna prava na zemljištima, a i druga prava za koja je to zakonom određeno, te činjenice važne za pravni promet za koje je to zakonom određeno. Svaki od njih proizvodi određene pravne učinke od kojih si ...
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma 30.7.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI IV Privremeno i povremeno prekogranično pružanje usluga od strane državljana drugih država članica EU u Republici Hrvatskoj Kandidati iz država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi članici Europskog gospodarskog prostora i Švicarskoj konfederaciji, koji žele pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča, turističkog pratitelja ili voditelja ...
Uvjetna kazna kao razlog za prestanak službe po sili zakona 28.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Stoga, ako radnik nije u mogućnosti izvršavati obveze koje za njega proizlaze iz ugovora o radu zbog nastupa određenih činjenica, bolesti ili druge okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir, vjerojatno je da se ugovor o radu neće moći održati te da će to biti razlozi za otkaz ugovora o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti ...
Sporazum o uredbi o ukidanju roaminga 23.7.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ostali dijelovi TSM uredbe vraćeni su EK na doradu, i o njima će se raspravljati u sklopu nove, još ambicioznije, inicijative EK pod nazivom Jedinstveno digitalno tržište - DSM (Digital Single Market), koja, osim telekomunikacijskog sektora, obuhvaća i mjere u području autorskih prava, e-trgovine, dostave paketa, elektroničke pismenosti, medijskih usluga, zaštite osobnih podataka. Mini TSM paket, pod nazivom „Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama vezanim uz otvoreni ...
Naknada štete počinjene od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave 21.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE )Nadalje, u judikaturi je zauzeto pravno shvaćanje da do deliktne odgovornosti za nezakonit i nepravilan rad tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u povjerenim im poslovima državne uprave dolazi samo u slučajevima ako je šteta od strane tih tijela počinjena za vrijeme radnog vremena i u prostorima navedenih tijela, te od strane državnih službenika i namještenika 1, službenika i namještenika u upravnim ...
Mogućnosti utuženja prava vlasništva na dijelu čestice 16.7.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV M. koja ima površinu 141723 m2, a ta površina je pobliže određena u položajnim nacrtima koji su sastavni dio ugovora, po ocjeni ovog suda, tužitelj nema pravni osnov u navedenim ugovorima o prodaji za utvrđenje suvlasništva na cijeloj nekretnini već samo, pod određenim pretpostavkama, na točno određenoj površini navedene čestice koja je pobliže određena u položajnim nacrtima i bila predmet kupoprodaje slijedom čega je osnovan žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog ...
Fiducijarno osiguranje na nekretninama i pokretninama nakon reforme s posebnim osvrtom na prodaju elektroničkom javnom dražbom - 1. dio 14.7.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 6. st. 2. t. 3. i st. 3. PNPPPNPOP) a tiču se:1. naziva i adrese nadležnog tijela - javnog bilježnika koji provodi prodaju,2. poslovnog broja (javnobilježničkog) spisa,3. datuma zahtjeva za prodaju,4. podataka o strankama (ime i prezime/naziv, adresa, OIB ovrhovoditelja odnosno njegova punomoćnika ili zakonskog zastupnika te iste podatke za ovršenika odnosno njegova punomoćnika ili zakonskog zastupnika),5. podataka o nekretnini: broj zemljišnoknjižnog uloška/poduloška, 6. broj ...
Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata 9.7.2015
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelj je dužan dostaviti tehnički opis traženih usluga POTS, ADSL, ISDN PRA, STALNI PRISTUP INTERNETU.“5. kada se radi o složenijim proizvodima ili, iznimno, o proizvodima koji se traže za posebnu svrhu, izjava o prihvaćanju kontrole koju provodi javni naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta dobavljača, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete dobavljača i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na...
Pravo na slobodu izražavanja prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - opći pravni standard 7.7.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE U predmetu Handyside protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) rekao je: ˝Sloboda izražavanja predstavlja jedan od osnovnih temelja demokratskog društva, jedan od osnovnih uvjeta za njegov napredak i za razvoj svakog ljudskog bića.˝ U Castells protiv Španjolske istaknuo je: ˝Mediji imaju vrlo važnu ulogu u državi u kojoj se poštuje vladavina prava,˝ a u predmetu Association Ekin protiv Francuske utvrdio je da prava koja priznaje članak 10. vrijede ...
Utjecaj Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (NN 56/15) na zaposlenike u prosvjeti 6.7.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Ako je kazneno djelo ozbiljne prijetnje kakvim zlom da bi se osoba ustrašila ili uznemirila, i ozbiljne prijetnje osobi da će njega ili njemu blisku osobu usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, počinjeno prema službenoj ili odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 35 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(781)
Članak s primjerom obrasca(94)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(88)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(367)
3. JAVNE FINANCIJE(29)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(65)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(54)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(63)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(60)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(139)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2015(116) 2014(117) 2013(99) 2012(98)
2011(98) 2010(142) 2009(62) 2008(39)
2007(38) 2006(28) 2005(12) 2004(9)
2003(6) 2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(12)
Barjaktar(22)
Belanić(2)
Bodul(8)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(37)
Butković(12)
Cindrić(3)
Čuveljak(51)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(24)
Gracin(1)
Grbić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(9)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(6)
Končić(5)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(8)
Lerman(2)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(3)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(8)
Milaković(27)
Milković(7)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(13)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(7)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(34)
Raffaelli(12)
Rajko(78)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(3)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(1)
Sarvan(8)
Sessa(1)
Sever(45)
Štajner(2)
Stokić(31)
Struić(10)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(18)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Vuković(1)
Zlabnik(4)
Zlatović(26)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite