Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 38
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 945)
Naslov Datum
Institut zabrane diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava 19.4.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE To je potvrdio i Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) u predmetu Engel i drugi protiv Nizozemske,3 utvrđujući da je popis osnova naveden u članku 14. ˝ilustrativan, a ne iscrpljen, na što upućuje izričaj bilo koja osnova.˝4 Temeljem toga može se zaključiti kako se bilo koji kriterij razlikovanja može ispitati prema članku 14., bez obzira je li on naveden ili nije među zabranjenim osnovama diskriminacije u okviru međunarodne zaštite ljudskih prava. Nije dostatno ...
Pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi i nedostatak dokaza za osnovanu sumnju - 2. dio 14.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Navedenu procesnu situaciju moguće je usporediti s postupkom izručenja okrivljenika protiv kojega se vozi kazneni postupak u stranoj državni, gdje „postupci izručenja nisu kazneni postupci u kojima bi se odlučivalo o nečijoj krivnji i kazni, nego se svode na pružanje pravne zaštite interesa strane države (države moliteljice) za kažnjavanjem počinitelja kaznenog djela, kojem treba udovoljiti vodeći računa o načelima međunarodne suradnje i solidarnosti u borbi protiv kriminala...
Rastuća kompleksnost pravnog sustava - uzroci, rizici, rješenja 12.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV No, neovisno o ovim disonancama nameće se zaključak da, jednako kao što su društva u cjelini pod stalnim pritiskom povećanja kompleksnosti, tako su pod sličnim pritiskom i pravni sustavi, pa na početku 21. stoljeća možemo ustvrditi da pravna regulacija i dalje zahvaća sve šire područje, čemu se nisu uspjele oduprijeti ni razmjerno liberalne države u kojima društveni primat tradicionalno imaju osobne i ekonomske slobode, pa i u njima nezadrživo bujaju novi propisi, nadzorna ...
(Procesno)pravno shvaćanje Vrhovnog suda o (ne)dopuštenosti redovne revizije po posebnim propisima 7.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Primjerice, ako o tom pitanju revizijski sud još uvijek nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim predmetima na odjelnoj sjednici, a riječ je o pitanju o kojemu postoji različita praksa drugostupanjskih sudova, ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje, ali je odluka drugostupanjskog suda utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno s tim shvaćanjem, ili ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda drugostupanjskoga suda temelji se na tom ...
Profesionalna odgovornost 5.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 5. Profesionalna odgovornost - pojam Radi što preciznijeg definiranja pojma profesionalna odgovornost, neophodno je primarno se osvrnuti na povijest odgovornosti za štetu, jer od "talionskog načela" pa do današnje definicije odgovornosti za štetu kao obveznopravnog odnosa u kojem je jedna strana dužna popraviti prouzročenu štetu drugoj srani, a druga strana je ovlaštena zahtijevati takav popravak, odgovornost nije "mirovala", već je slijedila razvoj i potrebe društva u balansiranju...
Otvorena pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu 30.3.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Šesta novela ovoga Zakona 1 ima samo 11 članaka koji uređuju nekoliko vrlo aktualnih pitanja hrvatskog sporta: 1) pravne posljedice pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnog postupka (članak 1.), 2) strukturu sportskih saveza (članak 2.), 3) strukturu nacionalnog sportskog saveza (članak 3.), 4) financiranje sporta i objave financijskih izvješća (članak 4.-7.), 5) prekršajne odredbe (članak 8.) te 6) prijelazne i završne odredbe (članak 9.-11.).Razloge donošenja novina...
Policijska podjela „složenosti“ kriminaliteta 24.3.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti)Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti) su sva kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko osam godina te kaznena djela ispod osam godina za koja su se pod uvjetima iz članka 38.a stavka 1. Pravilnika nadležni županijski državni odvjetnik i načelnik policijske uprave dogovorili da ih smatraju težim predmetima, kada su počinitelji djelovali, trebali djelovati ili djeluju na ...
Različiti razlozi i oblici izvanrednog otkaza prema Zakonu o radu i pretežitoj praksi 22.3.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB U tom smislu idu i normativne odrednice Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Pravilnika o radu pretežitog broja poslodavaca, te drugih zakonskih i podzakonskih akata kao i praksa hrvatskih sudova gdje se (ipak) kao najčešći razlozi za izvanredni otkaz pojavljuju:Pritvor radnika Ovdje treba istaknuti da nije svaki slučaj određivanja pritvora radniku automatski opravdan razlog za izvanredni otkaz, već to ovisi o svakom pojedinom konkretnom slučaju, posebice o duljini ...
Zastupanje osnovom punomoći s osvrtom na sudsku praksu 17.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Da bi se uknjižba mogla dopustiti na temelju privatne isprave potpisane po opunomoćeniku, on to svoje ovlaštenje treba -iskazati: putem punomoći koja mu je izdana upravo za taj posao (posebna punomoć), ili- općom punomoći ili punomoći izdanom za tu vrstu poslova (generična punomoć) koja u času podnošenja prijedloga nije starija od jedne godine, pa je tako nedopuštena uknjižba prava vlasništva nekretnina temeljem ugovora o kupoprodaji koji je sklopljen po punomoćniku, ako taj ...
Pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi i nedostatak dokaza za osnovanu sumnju - 1. dio 15.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju dvojbe, sudac istrage morao bi u najmanju ruku naložiti državnom provođenje dokaznih radnji koje smatra nužnima i kroz određenje roka za njihovo provođenje dodatno ostvariti sudsku kontrolu zakonitosti rješenja o istrazi 1. Središnja pitanja u okviru razmatranja u ovome radu jesu postoji li kršenje prava obrane zbog zaključenja istrage prije pravomoćnosti rješenja, je li nužno utvrđivati pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi te, ako je već propisana...
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika u 2016. godini 10.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Popis primanja sadržan je u općim odredbama Ovršnog zakona koje uređuju ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika 1.Prema tim odredbama od ovrhe su izuzeta:1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,3. primanja po ...
Nove vrijednosti europskih pragova u postupcima javne nabave 8.3.2016
 JAVNE FINANCIJE Europski pragovi nabave - nabava velike vrijednosti U uvodnoj izjavi broj 1., nove „klasične“ direktive (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2014/24/EU, o javnoj nabavi …, koja regulira postupke javne nabave u klasičnom sektoru) navodi se sljedeće obrazloženje za određivanje financijskih pragova za njezinu primjenu, odnosno za primjenu pravila o javnoj nabavi:„Dodjela javnih ugovora od strane ili u ime nadležnih tijela država članica mora biti u skladu s načelima Ugovora...
Kaznenopravna zaštita u području prava intelektualnog vlasništva i kompjutorskog prava 3.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV KZ-a predviđeno je kazneno djelo povrede žiga kao znaka razlikovanja i prava industrijskog vlasništva, tako da tko protivno propisima o zaštiti žiga u trgovačkom prometu rabi znak koji je istovjetan sa zaštićenim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran ili znak koji je istovjetan ili sličan zaštićenom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni ili slični s onima za koje je žig registriran, ističući znak na ...
Namirenje fiducijarnog vjerovnika na nekretnini - primjena Ovršnog zakona 1.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV bio je sadržan u prijelaznim i završnim odredbama OZ/05 i prije svega je bio u funkciji saniranja „štete“ koju je svojom retroaktivnom primjenom izazvao OZ/03. Tako je u stavku 1. propisano da se na sporazume o osiguranju prijenosom vlasništva i prijenosom prava i na postupke njihova upisa u zemljišne knjige primjenjuju odredbe Ovršnog zakona koje su bile na snazi u vrijeme sklapanja tih sporazuma. 12 Kada vjerovnik ostvarujući svoje pravo na prodaju iz sporazuma sklopljenih u ...
Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine 26.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Naziv školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine i tekst njezina pečata i žiga ispisuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove na jeziku i pismu nacionalne manjine, tada se odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja u razrednom odjelu ili u obrazovnoj skupini koji se ustrojavaju u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili u školskoj ...
Japanski menadžment 25.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Radi se, dakle, o procesu kolektivnog odlučivanja koji se realizira kroz više faza, bez obzira oblikuje li prijedlog strateški menadžment i koji onda putuje odozgo prema dolje, ili ako se prijedlog oformi na nižoj ili srednje rukovodećoj razini, onda prijedlog putuje odozdo prema gore po hijerarhijskoj ljestvici Praktički, proces odlučivanja prema ringi sistemu počinje kada neki od rukovoditelja odjela samoinicijativno da prijedlog, najprije ga prodiskutira sa svojim nadređenima i ...
Pravo na poštovanje doma - primjena i neodumice 23.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kada dolazi do ograničenja prava na poštovanje doma, javno tijelo (država u širem smislu, odnosno najčešće tijela izvršne i sudbene vlasti) treba voditi računa o sljedećim općim načelima: a) ograničenje ne smije ugroziti samu bit prava, b) i kada je dopušteno (u skladu sa zakonom) valja ga koristiti restriktivno, c) svako ograničenje treba biti predviđeno zakonom i u skladu s njegovim ciljem, d) ne smije se primjenjivati arbitrarno, e) mora postojati mogućnost pobijanja ...
Nova uloga Financijske agencije u predstečajnom i stečajnom postupku - rješenja i dvojbe 18.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Tim Pravilnikom uređeno je pitanje dostave pismena između Fine i nadležnih tijela, oblik i sadržaj zahtjeva za prodaju i ostalih pismena u postupku provedbe prodaje, način objave pismena na mrežnim stranicama Fine, sadržaj poziva i način uplate predujma za pokriće troškova provedbe prodaje, iznos, način uplate i način povrata jamčevine, postupak dodjele identifikatora u elektroničkoj javnoj dražbi, oblik i sadržaj prijave za sudjelovanje u toj dražbi, način prikupljanja i ...
Izricanje pedagoških mjera u osnovnoj školi 18.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Kriteriji na temelju kojih se izriče pedagoška mjera trebaju potaknuti učenika na odustajanje od neprihvatljivih oblika ponašanja i usvajanje prihvatljivih oblika ponašanja, u skladu s pravilima i kućnim redom škole, a pedagoške mjere izriču se prema težini neprihvatljivog ponašanja. Prije izricanja pedagoške mjere odgojno-obrazovni radnici škole dužni -su: međusobno se konzultirati- kontaktirati roditelja učenika- mogu se konzultirati i sa školskim liječnikom, drugim ...
Povjerenik za otpad u školi 16.2.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 94/136) svaka pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava pedeset i više osoba dužna je imenovati Povjerenika za otpad (dalje u tekstu: Povjerenik) i zamjenika povjerenika koji će u slučaju spriječenosti Povjerenika izvršavati njegove obveze (članak 46.). Vrlo je važno u obzir uzeti sve osobe koje rade u školi na temelju ugovora o radu. Izobrazba Povjerenika za otpad Kako bi Povjerenik i zamjenik povjerenika mogli valjano i kvalitetno obavljati svoje dužnosti obvezno ...
Krivnja fizičkih osoba u prekršajnom pravu Republike Hrvatske 16.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zakon daje negativni definiciju ubrojivosti, odnosno definira u članku 26. Prekršajnog zakona neubrojivu osobu kao osobu koja u vrijeme ostvarenja propisanih obilježja prekršaja (tempore criminis) nije bila u mogućnosti shvatiti značenje svojeg postupanja ili nije mogla vladati svojom voljom zbog duševne bolesti (odnosno psihoze, najčešći su temelji neubrojivosti, primjerice shizofrenija, manično-depresivna psihoza ili ciklotimija) privremene duševne poremećenosti (primjerice ...
Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 11.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 11.02.2016 Vrijednosna ograničenja za ovršnu prodaju nekretnina kao sredstvo zaštite ovršenika 1. Uvodno Zaštita ovršenika u ovršnom postupku regulirana je kroz niz odredaba Ovršnog zakona,1 međutim, specifična zaštita za slučaj neprihvatljivog nerazmjera između male novčane tražbine ovrhovoditelja i velike vrijednosti nekretnine ovršenika koja je predmet ovrhe nije predviđena, izuzev ...
Otkazni rok po novom Zakonu o radu 9.2.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ipak, usprkos tako strogim odredbama o osobnoj dostavi, u sudskoj praksi zauzeto je stajalište da u okolnostima kada je radnik pravovremeno podnio zahtjev za zaštitu prava, okolnost da odluka o otkazu ugovora o radu nije dostavljena radniku već članovima domaćinstva, ne znači, sama po sebi, da je radniku time uskraćeno pravo na zakoniti tijek otkaznog roka i da to ne čini otkaz ugovora o radu nedopuštenim 4.Kada otkazni rok ne teče Zakon o radu izričito propisuje da otkazni rok ne ...
Završni račun u Stečajnom zakonu 4.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Popis imovine i obveza dužnika sastoji se od naznake: 1. nekretnina i pokretnina dužnika, 2. imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima, 3. novčanih i nenovčanih tražbina dužnika, 4. drugih prava koja čine imovinu dužnika, 5. novčanih sredstava na računima, 6. druge imovine dužnika 7. obveza dužnika unesenih u njegove poslovne knjige, 8. drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika, 9. razlučnih prava na imovini dužnika, 10. izlučnih prava, 11. prosječnih mjesečnih ...
Odgovornost države za „acta iure imperii“ 2.2.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE o sudskoj nadležnosti i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima,4 kako je izmijenjena Konvencijama o pristupanju novih država članica toj konvenciji (u daljnjem tekstu: Konvencija iz Bruxellesa), nakon što je utvrdio da je članak 1. Konvencije iz Bruxellesa ograničavao njezino područje primjene na „građanske i trgovačke stvari“, a da pritom nije definirao sadržaj i opseg tog pojma, presudio da ga treba smatrati autonomnim pojmom koji treba tumačiti ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 38 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(843)
Članak s primjerom obrasca(102)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(93)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(390)
3. JAVNE FINANCIJE(34)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(75)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(56)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(73)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(64)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(149)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2016(58) 2015(128) 2014(117) 2013(99)
2012(98) 2011(98) 2010(142) 2009(62)
2008(39) 2007(38) 2006(28) 2005(12)
2004(9) 2003(6) 2002(5) 2001(4)
2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(13)
Barjaktar(25)
Belanić(3)
Bodul(9)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(38)
Butković(13)
Cindrić(3)
Čuveljak(53)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(27)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(11)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(6)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(41)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(3)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(8)
Milaković(28)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(16)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(10)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(37)
Raffaelli(15)
Rajko(78)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(4)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(4)
Sarvan(10)
Sessa(1)
Sever(46)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(34)
Struić(10)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(25)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Vuković(4)
Walaszek(2)
Zlabnik(7)
Zlatović(29)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite