Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 39
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 953)
Naslov Datum
Najvažnije značajke elektroničke javne nabave u praksi naručitelja i ponuditelja 5.5.2016
 JAVNE FINANCIJE Ponuditelji stoga mogu postupati na dva načina, a što je i praksa pokazala: 1) Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja mogu potpisati ponudu („Uvez ponude“) naprednim elektroničkim potpisom, nakon čega će član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem taj, od sviju potpisani „Uvez ponude“, učitati u eOJN odabirom opcije „Predaja uveza ponude“, ili 2) ponudu će potpisati jedan član zajednice (uobičajeno član ...
O kvantifikaciji štete 3.5.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 5 Svrha vodiča je pružiti sudovima i strankama u tužbama za naknadu štete ekonomske i praktične informacije, a iznose se informacije o šteti nastaloj zbog prakse suprotne tržišnom natjecanju, te informacije o glavnim metodama i tehnikama dostupnima za kvantifikaciju štete u praksi, pri čemu se daju brojni primjeri i upućuje na sudske postupke u kojima su te metode i tehnike korištene. 3. Kvantifikacija štete nastale zbog rasta cijena U kontekstu rasta cijena mogu se razlikovati ...
Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i izrada Pravilnika o unutarnjem redu u dječjim vrtićima 3.5.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Prilikom primitka pismena zaduženi djelatnik vrtića obvezan je potvrditi primitak pismena i to na sljedeći -način: pismena zaprimljena neposredno od stranke potvrđuju se stavljanjem prijamnog štambilja na kopiju podneska ili na poseban papir ali samo ako stranka to -zatraži, pismena zaprimljena putem dostavljača potvrđuju se stavljanjem datuma, potpisa i štambilja s nazivom tijela u dostavnoj knjizi, na dostavnici ili na -povratnici, pismena zaprimljena elektroničkim putem ...
Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 28.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 28.04.2016 Ugovor o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i posljedice nepridržavanja ugovornih odredbi 1. Uvod Specijalističko usavršavanje doktora medicine nema učinak samo na organizirano stjecanje kompetencija prema propisanom programu, već utječe i na trajanje obveze rada doktora medicine nakon završenog specijalističkog usavršavanja, a određene učinke može ...
Organizacija dvodnevne izvanučioničke nastave u 15 koraka 27.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 5. Na prijedlog Učiteljskog vijeća ravnatelj škole imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude u sastavu: učitelj pratitelj (razrednik 4.b), učitelj voditelj (razrednik 4.a), roditelj predstavnik 4.a razreda, roditelj predstavnik 4.b razreda i ravnatelj škole (potrebno je voditi računa da je broj članova Povjerenstva neparan, u slučaju da nije neparan u povjerenstvo se imenuje jedan učitelj ili stručni suradnik pratitelj). Povjerenstvo na svom prvom ...
Odlučivanje u zemljišnoknjižnom postupku 26.4.2016
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Što se tiče samog rješenja, ono se razlikovalo i po izgledu (obavezno je sadržavalo datum prijema podneska, poslovni broj Z, u naslovu: „Rješenje“), ali i po sadržaju: nije bilo posebnog uvoda, a u izreci bi pisao temelj (isprava s datumom), broj uloška, čestice i naziv katastarske općine, vrsta upisa, podatak o osobi čije pravo prestaje i osobi koja pravo stječe, naredba za upis i obavijest o tome da je plaćen porez na promet nekretnina, ako se radilo o kupoprodaji. st. 1. ...
Zapošljavanje mlade osobe u školi prema Zakonu o doprinosima 25.4.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Školska ustanova koja s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje od pet godina dužna je obračunavati samo doprinose iz osnovice:● doprinos za mirovinsko osiguranje - po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje;● doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) - po stopi od 5%1, odnosno u navedenom razdoblju ...
O zaštiti privatnosti radnika u radnom odnosu 21.4.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Ponavljanje postupka povodom konačne presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode Prema Zakonu o parničnom postupku kad Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene EKZLJPTS i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je RH ratificirala, stranka može, u roku od 30 dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u RH koji je sudio u prvom stupnju u ...
Institut zabrane diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava 19.4.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE To je potvrdio i Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) u predmetu Engel i drugi protiv Nizozemske,3 utvrđujući da je popis osnova naveden u članku 14. ˝ilustrativan, a ne iscrpljen, na što upućuje izričaj bilo koja osnova.˝4 Temeljem toga može se zaključiti kako se bilo koji kriterij razlikovanja može ispitati prema članku 14., bez obzira je li on naveden ili nije među zabranjenim osnovama diskriminacije u okviru međunarodne zaštite ljudskih prava. Nije dostatno ...
Pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi i nedostatak dokaza za osnovanu sumnju - 2. dio 14.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Navedenu procesnu situaciju moguće je usporediti s postupkom izručenja okrivljenika protiv kojega se vozi kazneni postupak u stranoj državni, gdje „postupci izručenja nisu kazneni postupci u kojima bi se odlučivalo o nečijoj krivnji i kazni, nego se svode na pružanje pravne zaštite interesa strane države (države moliteljice) za kažnjavanjem počinitelja kaznenog djela, kojem treba udovoljiti vodeći računa o načelima međunarodne suradnje i solidarnosti u borbi protiv kriminala...
Rastuća kompleksnost pravnog sustava - uzroci, rizici, rješenja 12.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV No, neovisno o ovim disonancama nameće se zaključak da, jednako kao što su društva u cjelini pod stalnim pritiskom povećanja kompleksnosti, tako su pod sličnim pritiskom i pravni sustavi, pa na početku 21. stoljeća možemo ustvrditi da pravna regulacija i dalje zahvaća sve šire područje, čemu se nisu uspjele oduprijeti ni razmjerno liberalne države u kojima društveni primat tradicionalno imaju osobne i ekonomske slobode, pa i u njima nezadrživo bujaju novi propisi, nadzorna ...
(Procesno)pravno shvaćanje Vrhovnog suda o (ne)dopuštenosti redovne revizije po posebnim propisima 7.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Primjerice, ako o tom pitanju revizijski sud još uvijek nije zauzeo shvaćanje odlučujući u pojedinim predmetima na odjelnoj sjednici, a riječ je o pitanju o kojemu postoji različita praksa drugostupanjskih sudova, ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje, ali je odluka drugostupanjskog suda utemeljena na shvaćanju koje nije podudarno s tim shvaćanjem, ili ako je o tom pitanju revizijski sud već zauzeo shvaćanje i presuda drugostupanjskoga suda temelji se na tom ...
Profesionalna odgovornost 5.4.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV 5. Profesionalna odgovornost - pojam Radi što preciznijeg definiranja pojma profesionalna odgovornost, neophodno je primarno se osvrnuti na povijest odgovornosti za štetu, jer od "talionskog načela" pa do današnje definicije odgovornosti za štetu kao obveznopravnog odnosa u kojem je jedna strana dužna popraviti prouzročenu štetu drugoj srani, a druga strana je ovlaštena zahtijevati takav popravak, odgovornost nije "mirovala", već je slijedila razvoj i potrebe društva u balansiranju...
Otvorena pitanja u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sportu 30.3.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Šesta novela ovoga Zakona 1 ima samo 11 članaka koji uređuju nekoliko vrlo aktualnih pitanja hrvatskog sporta: 1) pravne posljedice pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnog postupka (članak 1.), 2) strukturu sportskih saveza (članak 2.), 3) strukturu nacionalnog sportskog saveza (članak 3.), 4) financiranje sporta i objave financijskih izvješća (članak 4.-7.), 5) prekršajne odredbe (članak 8.) te 6) prijelazne i završne odredbe (članak 9.-11.).Razloge donošenja novina...
Policijska podjela „složenosti“ kriminaliteta 24.3.2016
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti)Regionalni složeni ili organizirani kriminalitet (teški predmeti) su sva kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko osam godina te kaznena djela ispod osam godina za koja su se pod uvjetima iz članka 38.a stavka 1. Pravilnika nadležni županijski državni odvjetnik i načelnik policijske uprave dogovorili da ih smatraju težim predmetima, kada su počinitelji djelovali, trebali djelovati ili djeluju na ...
Različiti razlozi i oblici izvanrednog otkaza prema Zakonu o radu i pretežitoj praksi 22.3.2016
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB U tom smislu idu i normativne odrednice Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Pravilnika o radu pretežitog broja poslodavaca, te drugih zakonskih i podzakonskih akata kao i praksa hrvatskih sudova gdje se (ipak) kao najčešći razlozi za izvanredni otkaz pojavljuju:Pritvor radnika Ovdje treba istaknuti da nije svaki slučaj određivanja pritvora radniku automatski opravdan razlog za izvanredni otkaz, već to ovisi o svakom pojedinom konkretnom slučaju, posebice o duljini ...
Zastupanje osnovom punomoći s osvrtom na sudsku praksu 17.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Da bi se uknjižba mogla dopustiti na temelju privatne isprave potpisane po opunomoćeniku, on to svoje ovlaštenje treba -iskazati: putem punomoći koja mu je izdana upravo za taj posao (posebna punomoć), ili- općom punomoći ili punomoći izdanom za tu vrstu poslova (generična punomoć) koja u času podnošenja prijedloga nije starija od jedne godine, pa je tako nedopuštena uknjižba prava vlasništva nekretnina temeljem ugovora o kupoprodaji koji je sklopljen po punomoćniku, ako taj ...
Pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi i nedostatak dokaza za osnovanu sumnju - 1. dio 15.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju dvojbe, sudac istrage morao bi u najmanju ruku naložiti državnom provođenje dokaznih radnji koje smatra nužnima i kroz određenje roka za njihovo provođenje dodatno ostvariti sudsku kontrolu zakonitosti rješenja o istrazi 1. Središnja pitanja u okviru razmatranja u ovome radu jesu postoji li kršenje prava obrane zbog zaključenja istrage prije pravomoćnosti rješenja, je li nužno utvrđivati pravomoćnost državnoodvjetničkog rješenja o istrazi te, ako je već propisana...
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika u 2016. godini 10.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Popis primanja sadržan je u općim odredbama Ovršnog zakona koje uređuju ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika 1.Prema tim odredbama od ovrhe su izuzeta:1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,3. primanja po ...
Nove vrijednosti europskih pragova u postupcima javne nabave 8.3.2016
 JAVNE FINANCIJE Europski pragovi nabave - nabava velike vrijednosti U uvodnoj izjavi broj 1., nove „klasične“ direktive (Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2014/24/EU, o javnoj nabavi …, koja regulira postupke javne nabave u klasičnom sektoru) navodi se sljedeće obrazloženje za određivanje financijskih pragova za njezinu primjenu, odnosno za primjenu pravila o javnoj nabavi:„Dodjela javnih ugovora od strane ili u ime nadležnih tijela država članica mora biti u skladu s načelima Ugovora...
Kaznenopravna zaštita u području prava intelektualnog vlasništva i kompjutorskog prava 3.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV KZ-a predviđeno je kazneno djelo povrede žiga kao znaka razlikovanja i prava industrijskog vlasništva, tako da tko protivno propisima o zaštiti žiga u trgovačkom prometu rabi znak koji je istovjetan sa zaštićenim žigom u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig registriran ili znak koji je istovjetan ili sličan zaštićenom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni ili slični s onima za koje je žig registriran, ističući znak na ...
Namirenje fiducijarnog vjerovnika na nekretnini - primjena Ovršnog zakona 1.3.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV bio je sadržan u prijelaznim i završnim odredbama OZ/05 i prije svega je bio u funkciji saniranja „štete“ koju je svojom retroaktivnom primjenom izazvao OZ/03. Tako je u stavku 1. propisano da se na sporazume o osiguranju prijenosom vlasništva i prijenosom prava i na postupke njihova upisa u zemljišne knjige primjenjuju odredbe Ovršnog zakona koje su bile na snazi u vrijeme sklapanja tih sporazuma. 12 Kada vjerovnik ostvarujući svoje pravo na prodaju iz sporazuma sklopljenih u ...
Obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine 26.2.2016
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Naziv školske ustanove s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine i tekst njezina pečata i žiga ispisuju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te na jeziku i pismu Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje školske ustanove na jeziku i pismu nacionalne manjine, tada se odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja u razrednom odjelu ili u obrazovnoj skupini koji se ustrojavaju u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili u školskoj ...
Japanski menadžment 25.2.2016
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Radi se, dakle, o procesu kolektivnog odlučivanja koji se realizira kroz više faza, bez obzira oblikuje li prijedlog strateški menadžment i koji onda putuje odozgo prema dolje, ili ako se prijedlog oformi na nižoj ili srednje rukovodećoj razini, onda prijedlog putuje odozdo prema gore po hijerarhijskoj ljestvici Praktički, proces odlučivanja prema ringi sistemu počinje kada neki od rukovoditelja odjela samoinicijativno da prijedlog, najprije ga prodiskutira sa svojim nadređenima i ...
Pravo na poštovanje doma - primjena i neodumice 23.2.2016
 PRAVOSUDNI SUSTAV Kada dolazi do ograničenja prava na poštovanje doma, javno tijelo (država u širem smislu, odnosno najčešće tijela izvršne i sudbene vlasti) treba voditi računa o sljedećim općim načelima: a) ograničenje ne smije ugroziti samu bit prava, b) i kada je dopušteno (u skladu sa zakonom) valja ga koristiti restriktivno, c) svako ograničenje treba biti predviđeno zakonom i u skladu s njegovim ciljem, d) ne smije se primjenjivati arbitrarno, e) mora postojati mogućnost pobijanja ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 39 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(851)
Članak s primjerom obrasca(102)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(93)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(395)
3. JAVNE FINANCIJE(34)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(77)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(56)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(73)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(64)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(150)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2016(66) 2015(128) 2014(117) 2013(99)
2012(98) 2011(98) 2010(142) 2009(62)
2008(39) 2007(38) 2006(28) 2005(12)
2004(9) 2003(6) 2002(5) 2001(4)
2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(13)
Barjaktar(25)
Belanić(4)
Bodul(10)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(38)
Butković(13)
Cindrić(3)
Čuveljak(53)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(27)
Gracin(1)
Grbić(2)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(12)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(6)
Končić(6)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(9)
Lerman(3)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(6)
Lovretić(1)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(41)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matijević(3)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(9)
Milaković(28)
Milković(8)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(17)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(10)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(37)
Raffaelli(15)
Rajko(79)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(4)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(4)
Sarvan(10)
Sessa(1)
Sever(46)
Šperanda(1)
Štajner(2)
Stokić(34)
Struić(10)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(25)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Vuković(4)
Walaszek(2)
Zlabnik(7)
Zlatović(30)
Zovko Tomaš(4)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite