Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 29
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 704)
Naslov Datum
Odlučivanje po pravičnoj ocjeni (u ispravnim postupcima) - 1. dio 15.5.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, nastavno: ZZK) stavak (2) o prijavama i prigovorima glede upisa u vlastovnicu i teretovnicu o kojima su svi nazočni postigli sporazum, sud će odlučiti u skladu s tim sporazumom, ako je on dopušten i moguće ga je provesti; (3) o prijavama i prigovorima glede upisa u vlastovnicu i teretovnicu o kojima nazočni nisu postigli sporazum, zemljišnoknjižni će sud ...
Posebna pravila o teretu dokazivanja 13.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U tom slučaju radnik koji podnosi takvu prijavu i kada se radi o sporu iz radnog odnosa zbog stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog takve prijave, radnik mora učiniti vjerojatnim da je stavljen u nepovoljniji položaj i da mu je povrijeđeno neko od njegovih prava iz radnog odnosa, a potom teret dokazivanja prelazi na poslodavca koji mora dokazati da radnika nije stavio u nepovoljniji položaj od drugih radnika odnosno da mu nije povrijeđeno pravo iz radnog odnosa (vidi članak ...
Prikaz Pravilnika o web stranici odvjetnika 8.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Web stranica odvjetnika tako može sadržavati ime i prezime, akademsku titulu, te fotografiju ili portret odvjetnika, njegov faktografski curriculum vitae, adresu poslovnog sjedišta odvjetnika odnosno adresu i naziv organizacijskog oblika odvjetničke djelatnosti u kojem odvjetnik radi, područja prava kojima se bavi, podatke o kretanju zaposlenja iz njegove radne knjižice, navođenje stranih jezika na kojima je moguća profesionalna komunikacija s odvjetnikom, popis znanstvenih članaka ...
Srednjoročni (trogodišnji) i godišnji planovi davanja koncesija 6.5.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV godine (Narodne novine 143/12), spada u one temeljne propise svake države čija se primjena razvija godinama - posebno jer se njime regulira iznimno široka materija: od koncesije za komunalne usluge u općini sa svega par tisuća stanovnika, vrijedne možda nekoliko desetka tisuća kuna godišnje, do koncesije za lučke djelatnosti - vrijedne možda i preko milijardu kuna. Taj dokument, osim navođenja gospodarskih i drugih područja u kojima se planiraju dati koncesije, građevine koje će...
Uknjižba prava vlasništva na novoformiranim zemljišnoknjižnim česticama 30.4.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Imajući u vidu stajališta viših sudova potrebno je ukazati da vlasnici nekretnina pravo vlasništva na novoformiranoj zemljišnoknjižnoj čestici mogu ishoditi u pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku (članak 57.- 58. ZID ZZK-a - Narodne novine broj 55/13). Budući da zemljišnoknjižni sud utvrđuje u zemljišnoknjižnom postupku jesu li ispunjene pretpostavke za upis u zemljišnu knjigu, unatoč donesenoj presudi kojom se prihvaća tužbeni zahtjev i nalaže provedba ...
Uredba o ukidanju roaminga tek na pola puta 28.4.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Taj sustav počiva na: (i) utvrđivanju zajedničkih regulatornih načela koja se primjenjuju na države članice pri utvrđivanju uvjeta za uporabu spektra usklađenog za bežične širokopojasne komunikacije; (ii) davanju ovlasti EK za donošenje provedbenih akata za usklađivanje dostupnosti spektra, vremenski raspored dodjela i trajanje prava njegova korištenja te (iii) uvođenju mehanizma savjetovanja na temelju kojeg Komisija može preispitati predložene nacionalne mjere o dodjeli i ...
O (ne)nadležnosti suda i upravnog tijela 23.4.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV 33. ZV-a propisano je da pravo vlasništva može u interesu Republike Hrvatske biti zakonom oduzeto (potpuno izvlaštenje) ili ograničeno osnivanje za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje) u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju (st. 1.), a bude li zakonom nekoj vrsti oduzeta sposobnost da bude objekt prava vlasništva, to za dotadašnje vlasnike takvih stvari proizvodi jednake pravne učinke kao da je glede tih stvari ...
Nedozvoljena trgovina duhanom - odraz siromaštva kroz kazneni delikt 17.4.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Držimo da bi počiniteljima kaznenog djela nedozvoljene trgovine, kojima se stavlja na teret ostvarenje bića predmetnog kaznenog djela prodajom rezanog duhana, svakako trebalo izreći sudsku mjeru oduzimanja predmeta iz članka 79. stavak 1. KZ-a, temeljem činjenice da je u jednom dijelu procesa izravne prodaje duhan bio rezan, svjesno i voljno s njihove strane, u cilju postizanja veće cijene na crnom tržištu, dakle, rezalice su predmeti bar posredno uporabljeni prilikom počinjenja ...
Prikaz poticajnih mjera za poduzetništvo i obrtništvo - poduzetnički impuls 2014. 15.4.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 136/13).Poticanje razvoja malog gospodarstva zasniva se na sustavu institucija organiziranih kao skup međusobno komplementarnih funkcija čiji sadržaj obuhvaća sve bitne sastavnice poslovanja i razvitka malog gospodarstva gdje središnje mjesto pripada Ministarstvu poduzetništva i obrta Republike Hrvatske čija mjerodavna djelatnost obuhvaća: 1) razvojno planiranje, 2) pripremu i izradu zakonske regulative, 3) predlaganje organizacijskih oblika djelovanja, 4) predlaganje mjera i ...
Neka promišljanja o nadolazećem zakonu o osobnom/potrošačkom stečaju 10.4.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Različita iskustva i uređenja koja su promatrana pokazala su da među najvažnijim pitanjima o kojima će zakonodavac pri implementaciji trebati voditi računa su: tko su subjekti potrošačkog stečaja, koje su pretpostavke pristupa postupku potrošačkog stečaja, trebali li izabrati sudski i/ili izvansudski model otpusta dugova potrošača, koje su pretpostavke stvaranja održivih planova otplate duga, kako ostvariti osiguranje egzistencijalnog minimuma potrošača, kako regulirati ...
Novosti u vezi s izborom članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 8.4.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Za razliku od prvih izbora, na kojima državljani drugih država članica Europske unije nisu ostvarivali pravo na glasovanje i kandidiranje - jer su ga već jednom ostvarili u istom sazivu Europskog parlamenta - na predstojećim izborima pravo glasa, pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, moći će ostvariti i državljanin druge države članice Europske unije koji ima prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, ako nadležnom tijelu...
Europski platni nalog 3.4.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uz to, osoba s domicilom u državi članici može biti -tužena: ako je ona jedan od više tuženika, i pred sudom u mjestu u kojemu bilo koja od tuženih osoba ima domicil, pod uvjetom da su tužbe toliko usko povezane da ih je bolje obrađivati zajedno kako bi se izbjegla opasnost donošenja nepomirljivih sudskih odluka u odvojenim postupcima- kao treća strana u postupku zbog jamstva ili u bilo kojemu postupku protiv treće strane, pred sudom na kojemu je pokrenut prvotni postupak, osim ...
Upis građevina u zemljišnu knjigu prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o gradnji 1.4.2014
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA ZoG-a glasi :„(1) Za građevine upisane u zemljišnu knjigu do dana stupanja na snagu ovoga Zakona i za građevine za koje je katastarski ured nadležnom sudu do tog dana poslao dokumente propisane posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu nadležni sud, na zahtjev vlasnika građevine, u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priložen akt za uporabu građevine koja je upisana u zemljišnoj knjizi, odnosno koja se u istu upisuje, uz navođenje naziva i ...
Mjere za zapošljavanje HZZZ-a u jedinicama lokalne samouprave 27.3.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 4. Provođenje mjera aktivnog zapošljavanja HZZZ-a u JLS Na internetskim stranicama HZZZ-a može se naći popis mjera zapošljavanja ili potpore tim mjerama, a to su:1. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE:„Uz pola - pola do prvog posla“ - potpora za zapošljavanje mladih osoba bez radnog staža„Pola-pola” - potpora za zapošljavanje„Pola - pola za uključivanje” - potpora za zapošljavanja osoba s invaliditetom„Pola - pola i za osobe romske nacionalne manjine” - potpora za ...
Postupak radi povrede prava EU 25.3.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Naime, Komisija ne samo da ima pravo, već ima i dužnost, koja proizlazi iz njezine uloge „čuvara Ugovora“ kako je definirana člankom 17. TEU, nadzirati primjenu prava EU i intervenirati u slučajevima u kojima postoji sumnja na povredu prava. TFEU koji obvezuje države članice na poštivanje deklaratornih presuda kojima je utvrđena povreda prava EU, odnosno ovlašćuje Komisiju na pokretanje postupka radi financijskog kažnjavanja države članice koja ne poštuje deklaratornu ...
Naknada za izvlaštenu nekretninu prema Prijedlogu Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade 20.3.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Novine u Prijedlogu Zakona Vlada RH predložila je donošenje novog Zakona kao posljedicu gospodarskog previranja, uz uvažavanje poduzetničke i tržišne slobode, kao temelja gospodarskog ustroja Republike Hrvatske (članak 49. Ustava Republike Hrvatske) i potrebe hitnog pokretanja investicijskog ciklusa u Republici Hrvatskoj, kao glavnog pokretača rasta i razvoja hrvatskog gospodarstva, i stvaranja preduvjeta za povećanje investicija u hrvatsko gospodarstvo, te unapređenje uvjeta za ...
Ostvarenje prava uvida u postupcima javne nabave nakon odluke Ustavnog suda RH 18.3.2014
 JAVNE FINANCIJE 5. Žalbeni postupci pred DKOM Pred DKOM-om se odvijaju žalbeni postupci po pravodobnim, urednim i razumljivim žalbama, u rokovima u pravilu od 10/5 dana (nabava velike/male vrijednosti) prema ZJN-u u ovisnosti o vrsti odabranog postupka javne nabave:a) otvorenom postupku javne nabave, od dana primitka Odluke o odabiru, odnosno Odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, odnosno razloge poništenja, vode i žalbeni postupci -na: sadržaj poziva na nadmetanje...
Teleworking - rad na daljinu 13.3.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Situacije koje traže uvođenje teleworkinga Situacije koje nagone mnoge tvrtke da preispitaju i implementiraju teleworking svode se na -sljedeće: potreba za inovacijom u načinu rada - ova potreba najčešće je motivirana pritiskom konkurencije, zahtjevima zaposlenika, kao i ostalim faktorima kako bi se postigla veća produktivnost i poboljšanje kvalitete- globalizacija - mnoge tvrtke konačno su shvatile da postoji ogromna količina neiskorištenog znanja, vještina i sposobnosti širom ...
Ugovor o najmu stana 11.3.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV 31. st. 2. ZNS-a).Visina slobodno ugovorene najamnine iz ugovora o najmu stana sklopljenog na neodređeno vrijeme ne može se mijenjati prije isteka roka od jedne godine, a nakon toga svaka ugovorna strana može u pisanom obliku predložiti izmjenu visine te najamnine, međutim, niti tada se visina najamnine ne može potpuno slobodno odrediti i neograničeno povećavati, već se za daljnje razdoblje može ugovoriti najviše do iznosa koji odgovara iznosu do 20% većem od prosječne slobodno ...
Utjecaj oblika teritorija i granica na geopolitičke značajke Republike Hrvatske 6.3.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Glavne gospodarske grane suvremene Hrvatske, kad je u pitanju realna ekonomija, po postotku zaposlenih koje zapošljavaju, su: prerađivačka industrija (prehrambena, tekstilna, drvoprerađivačka, metaloprerađivačka, kemijska i naftna, elektroindustrija), trgovina na veliko i malo, poljoprivreda, turizam, graditeljstvo, prijevoz i skladištenje, što se vidi iz Strukture zaposlenih po područjima Nacionalne klasifikacije djelatnosti i spolu 12.Dugogodišnji strukturni problemi gospodarstva...
Privremeni pročelnik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave 4.3.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Jasno da postoje određene razlike u drugim segmentima radnopravnog statusa i ovlasti, kao što su upravljačke ovlasti; za razliku od službenika za koje se donosi rješenje o prijmu i rješenje o rasporedu, za pročelnika se donosi rješenje o imenovanju koje sadrži odredbe rješenja o imenovanju i rasporedu na radno mjesto (ne na položaj ili dužnost); protiv rješenja o imenovanju, razrješenju i o drugim pravima i obvezama pročelnika nije propisano pravo žalbe kao za druge ...
Tražbine Republike Hrvatske u postupku predstečajne nagodbe 27.2.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 1. Uvodne napomene Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13, dalje u tekstu: Zakon) uveo je poseban postupak predstečajne nagodbe čiji su ciljevi da se dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, te kao drugo da se vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv ...
Odgovornost obrta za dugove i ovrha protiv obrtnika 25.2.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uporište za ovakav zaključak možemo naći u identičnosti odredaba Ovršnog zakona i Zakona o obrtu u dijelu u kojem se određuje da se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost ne može provesti na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njezine registrirane djelatnosti ako joj je ona glavni izvor sredstava za život (Ovršni zakon, članak 75. stavak 2.) , a ta je odredba istovjetna onoj Zakona o obrtu koja određuje ...
Neka pitanja vezana uz uknjižbu prava vlasništva na nekretnini koja je bračna stečevina, a predmet je ugovora o doživotnom uzdržavanju 20.2.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Navedena situacija može se riješiti na dva načina:1) da se u ugovor stavi izričita odredba da je uknjižba prava vlasništva davatelja uzdržavanja na nekretnini/nekretninama obuhvaćenim ugovorom moguća nakon smrti isključivo obaju bračnih drugova, i to uz predočenje ugovora i oba smrtna lista, budući da je i smisao doživotnog uzdržavanja da ono prestaje tek nakon smrti SVIH primatelja uzdržavanja, dakle ugovor će biti izvršen, a predaja stvari (nekretnine) odgođena sve do ...
Prethodni postupak u pravu EU 18.2.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ovaj članak je "dragulj u kruni" jurisprudencije Europskog suda"3.Naime, Europski sud je koristeći institut prethodnog postupka postavio neke od temeljnih doktrina europskog prava kao što su doktrina izravnog učinka 4 i načelo nadređenosti 5. Budući da Europska unija nema svoje posebne sudove koji bi presuđivali u postupcima radi zaštite subjektivnih prava koja izviru iz prava EU, niti Europski sud odlučuje povodom pravnih lijekova protiv odluka nacionalnih sudova, sam Europski sud ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 29 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(626)
Članak s primjerom obrasca(78)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(77)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(323)
3. JAVNE FINANCIJE(21)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(47)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(41)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(16)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(52)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(118)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2014(62) 2013(99) 2012(98) 2011(98)
2010(142) 2009(62) 2008(39) 2007(38)
2006(28) 2005(12) 2004(9) 2003(6)
2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Bagović(46)
Barjaktar(19)
Bodul(3)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(34)
Butković(9)
Cindrić(3)
Čuveljak(47)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(21)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(1)
Kačer(2)
Katić(1)
Končić(4)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(1)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Milaković(24)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(6)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(3)
Novaković(4)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(29)
Raffaelli(7)
Rajko(76)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(2)
Sessa(1)
Sever(42)
Stokić(26)
Struić(8)
Šuler(1)
Tolo(3)
Turkalj(1)
Vajda(20)
Vojković(5)
Zlatović(19)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite