Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 34
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 846)
Naslov Datum
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu 18.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Nadalje, člankom 77. Zakona o radu propisano je da radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četiri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, u trajanju od najmanje pet tjedana 1. Isti članak Zakona omogućava da se kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ...
Tužba radi opravdanja predbilježbe 16.6.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, i 60/13 - dalje ZZK) odnosno Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima - Zemljišno knjižni poslovnik (Narodne novine 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10), a ako nešto nije uređeno navedenim propisima, primjenjuju se pravna pravila bivšeg Zakona o sudskom izvanparničnom postupku - dalje ZSVP 1. U zemljišno knjižnim postupcima podredno se...
Ugovor o pripravničkom stažu 12.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Tko je to pripravnik, koliko najdulje može trajati pripravnički staž te koje su prekršajne sankcije za poslodavca koji ne poštuje odredbe Zakona o radu vezane uz trajanje pripravničkog staža osvrnut ćemo se u nastavku ovog teksta pri tome jasno razgraničavajući pojam pripravnika od polaznika odnosno osobe koja se stručno osposobljava za rad. Polaznici imaju isti položaj kao i ostali pripravnici pa im je tako poslodavac obvezan omogućiti mentora, program stručnog osposobljavanja ...
Upravljanje odnosima s klijentima u bankarskom sistemu 11.6.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Poslovna etika banke u odnosu na klijenta Banka i svi njezini zaposlenici dužni su se u svom radu ponašati i pridržavati sljedećih općih načela profesionalne -etike: prilikom obavljanja poslova postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika- klijenti se tretiraju na isti način, odnosno ne smije se niti jednog klijenta staviti u povlašteni položaj u odnosu na ostale klijente- vođenje računa o klijentima i njihovo štićenje- u izvješćivanju klijenata o stanju na tržištu koriste se ...
Nepoštene poslovne prakse u pravu Republike Hrvatske 9.6.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Te okolnosti na koje se zavaravajuća poslovna praksa odnosi jesu:1. postojanje ili priroda proizvoda 2. osnovna obilježja proizvoda, kao što su njegova dostupnost, koristi, rizici, izvedba, sastav, pripadci, postojanje postprodajne pomoći potrošaču i sustava rješavanja pritužbi, metode i datum izrade ili nabave, dostava, podobnost za ostvarivanje svrhe, način korištenja, količina, specifikacija, zemljopisno ili tržišno podrijetlo, rezultati koji se očekuju od njegove uporabe ili...
Primopredaja poslova na dužnosti ravnatelja 8.6.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U sustavu škola niti jedan propis ne propisuje obvezu utvrđivanja primopredaje poslova na dužnost ravnatelja školske ustanove, a samim time niti formu niti postupak koji treba provesti kod primopredaje, osim ako školske ustanove primopredaju na dužnosti ravnatelja nisu uredile svojim općim aktima. To je zapisnik o utvrđivanju činjeničnog stanja i treba sadržavati zaglavlje, naziv akta, kada i gdje je sastavljen, imena i prezimena prisutnih, vrijeme početka rada, tijek postupka, ...
Mjere za dodjelu bespovratnih potpora za zapošljavanje 3.6.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Mjere aktivne politike zapošljavanja koje se provode na temelju programa koje donosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, obuhvaćaju:1) programe zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba za stjecanje radnog iskustva i jačanje zapošljivosti, 2) programe zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i drugih skupina teže zapošljivih nezaposlenih osoba, 3) programe samozapošljavanja nezaposlenih osoba, 4) programe obrazovanja i osposobljavanja radnika kod poslodavaca koji prelaze na nove proizvodne ...
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 1.6.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE 2. Opseg i djelokrug politike regionalnog razvoja Opseg ZORR-a je iznimno širok: uređuju se ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski dokumenti politike regionalnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, način utvrđivanja urbanih i potpomognutih područja, poticanje razvoja potpomognutih područja, provedba, praćenje i izvještavanje o ...
Okvirni sporazum prema Zakonu o javnoj nabavi 28.5.2015
 JAVNE FINANCIJE Vezano za činjenicu da se okvirni sporazum može sklopiti s jednim ili više gospodarskih subjekata moguće su četiri različite kombinacije okvirnog sporazuma, i to:1. okvirni sporazum koji je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi (okvirni ugovor),2. okvirni sporazum koji je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom i u njemu nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora (obvezuje na sklapanje ugovora na temelju ...
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom - 2. dio 26.5.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA U tom pravcu odlučeno je da: „Zabilježba koja nije predviđena zakonom ne proizvodi pravne učinke zabilježbe ni onda kad je takva zabilježba upisana u zemljišne knjige“ i obrazloženo da: „Neosnovano tužitelj u reviziji ističe da su u zemljišnim knjigama u vrijeme sklapanja ugovora o prodaji nekretnine bile upisane zabilježbe postojanja ugovora o prodaji između prodavatelja i prethodnih kupaca sporne nekretnine, te da su te zabilježbe trebale čuvati prednost upisa u ...
Korak ka profesionalizaciji stečajno-upraviteljske službe? 21.5.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE 24., st. 5. KPSZ). U pogledu obveza povjerenik je dužan: 1. ispitati stanje imovine i poslovanje dužnika, 2. ispitati popis vjerovnika i popis dužnikovih dužnika, 3. ispitati vjerodostojnost prijavljenih tražbina, 4. osporiti tražbine ako na temelju priopćenja vjerovnika ili iz nekog drugog razloga posumnja u njihovo postojanje; 5. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja ...
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora 19.5.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Njime se mogućnost postupka povezivanja proširuje u odnosu na raniji tekst tako da se sada povezivanje može provoditi i:a) na području onih sudova koji nisu uopće otvorili KPU b) za zgrade za koje nije otvoren niti jedan poduložak c) za slučajeve kada zbog posebnih propisa nije moguće formirati česticu niti upisati zgradu u glavnu knjigu 2 Novine u postupku -su: obveza suda da pozove podnositelja neurednog i nepotpunog prijedloga da prijedlog ispravi ili dopuni u roku od 30 dana, ...
Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.5.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.05.2015 Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 1. Uvod Na nacionalnoj razini pravo na slobodu mišljenja i izražavanja u normativnom smislu uzdignuto je na ustavnopravnu razinu ustavnom odredbom kojom se jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli, s tim da sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava ...
Poništenje javnih natječaja i pravo na naknadu štete 12.5.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stajalište je prvostupanjskog suda da iz odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora ne proizlazi obveza tuženika da sklopi ugovor o zakupu s bilo kojim sudionikom natječaja, a isto proizlazi iz članka 23. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeni glasnik grada P.", broj 6/98).Sud je također istaknuo da prema odredbi članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 124/97), raniji zakupnik, ako sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja te ...
Efekti privatizacije javnih vodnih usluga 7.5.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Razlozi zbog kojih se javne vlasti odlučuju na privatizaciju vodnih usluga su: a) društveni (uvjerenje da privatizacija može dovesti do zadovoljavanja osnovnih potreba za vodom građana koji nisu opskrbljeni tim uslugama, b) komercijalni (uvjerenja da je više poduzetničkih aktivnosti bolje za državu, c) financijski (vjerovanje da privatni sektor može mobilizirati kapital brže i jeftinije od javnog sektora) d) ideološki (vjerovanje da je bolje imati manju javnu upravu), te e) ...
Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 5.5.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB nov., br. 32/15, osim navedenog, objavljeni su još i sljedeći Pravilnici: Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga, Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad, Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom, Pravilnik o postupku ...
Uredsko poslovanje u školskim ustanovama 4.5.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Osim Uredbe u uredskom poslovanju primjenjuju -se; Zakon o pečatu i žigu- Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom RH- Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom RH- Zakon o elektroničkoj ispravi- Zakon o upravnim pristojbama- Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlja akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti- Zakon o općem upravnom postupku- Zakon o arhivskom ...
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom - 1. dio 29.4.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA maloljetnost, skrbništvo, produženje roditeljskoga prava, otvaranje stečaja i dr.), kao i drugi odnosi i činjenice predviđene zakonom čiji je temeljni učinak da se nitko ne može pozivati da nije za njih znao niti morao znati te b) da bi se osnovali pravni učinci za koje je predviđeno da ih upis zabilježbe proizvodi temeljem pravila ZZK-a ili drugih zakona (zabilježba prvenstvenoga reda, otpisa zemljišta, zajedničke hipoteke, otkaza hipotekarne tražbine, spora, prisilne dražbe,...
Jamstva prema Zakonu o javnoj nabavi 23.4.2015
 JAVNE FINANCIJE 2. Vrste jamstava prema ZJN-u ZJN u članku 76. propisuje vrste jamstava koje naručitelj može tražiti od gospodarskih subjekata u postupku javne nabave, a to su:a) jamstvo za ozbiljnost ponude b) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza c) jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma d) jamstvo za preplatu za slučaj povrata preplate (kod povrata avansa, obročnog plaćanja ili isplata po planu)e) jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku f) jamstvo...
(Kazneno)pravni kontinuitet kod spolnog zlostavljanja kao oblika mobinga 21.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Znajući da su žrtve mobbingu izložene isključivo na radnom mjestu i da aktivni subjekti zabrane diskriminacije ili moberi mogu biti sve osobe s kojima žrtva redovito dolazi u doticaj prilikom obavljanja svih poslova svojeg radnog mjesta za koje je sklopila ugovor o radu, jednostavno je za zaključiti da osoba koju sama žrtva kolokvijalno naziva šefom, a riječ je o suprugu odgovorne osobe u ustanovi u kojoj je zaposlena, pri čemu počinitelj kaznenog djela sudjeluje neposredno, istina...
O mogućnosti raspolaganja i ovrsi na pravu korištenja grobnog mjesta, opremi i uređajima groba 16.4.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Pravo zaloga može se osnovati dobrovoljno (ugovorom o zalogu ili sudskim založnim pravom) ili nedobrovoljno (prisilno zasnivanje založnog prava), ali uvijek treba imati na umu da je predmet zaloga imovinsko pravo, a to bi u ovom slučaju bilo pravo korištenja grobnog mjesta, a ne grobno mjesto, jer se na grobnom mjestu kao nesamostalnoj stvari koja nije u pravnom prometu ne može stjecati niti jedno stvarno pravo, pa niti ograničeno stvarno pravo (npr. Ovrha na pravu korištenja grobnog ...
Teorija igara i pravo - problematika pregovaranja 14.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV ), da pregovori koji prethode sklapanju ugovora ne obvezuju, ali strana koja je pregovarala ili prekinula pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja odgovorna je za štetu koja je time prouzročena drugoj strani, da je suprotno načelu savjesnosti i poštenja, između ostalog, ako strana uđe u pregovore s drugom stranom bez prave namjere da s tom stranom sklopi ugovor, da ako se drukčije ne sporazumiju, svaka strana snosi svoje troškove oko priprema za sklapanje ugovora, a ...
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 2. dio 9.4.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Prvenstveno određuje što se sve smatra korištenjem voda, a to je:„1. zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uključujući izvorske, mineralne, termalne i termomineralne vode za različite namjene (za opskrbu vodom za piće, za stavljanje na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži, sanitarne i tehnološke potrebe, zdravstvene i balneološke potrebe, grijanje, navodnjavanje i druge namjene), 2. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne ...
Institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku 8.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV S obzirom da je prema nekim saznanjima izvršavanje rada za opće dobro u pojedinim sudovima zaživjelo u manjoj mjeri, dok u nekima još uvijek i nije zaživjelo, ovaj članak bi, davanjem svojevrsnog presjeka relevantnih odredbi koje uređuju institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku, kao i prenošenjem, iako skromnih, iskustava, trebao eventualno potaći prekršajne sudove da napokon u većoj mjeri krenu s izvršavanjem rada za opće dobro, kao i potaći ustanove i druge pravne ...
Produženi boravak u osnovnoj školi 8.4.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Obzirom da se radi o učenicima od prvog do četvrtog razreda najbolje i najkvalitetnije rješenje je da poslove učitelja u produženom boravku obavlja osoba koja ima kompetencije za rad s učenicima u razrednoj nastavi, dakle osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 34 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(754)
Članak s primjerom obrasca(92)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(86)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(360)
3. JAVNE FINANCIJE(28)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(60)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(53)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(55)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(58)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(136)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2015(87) 2014(117) 2013(99) 2012(98)
2011(98) 2010(142) 2009(62) 2008(39)
2007(38) 2006(28) 2005(12) 2004(9)
2003(6) 2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(10)
Barjaktar(22)
Belanić(1)
Bodul(7)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(36)
Butković(12)
Cindrić(3)
Čuveljak(50)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(24)
Gracin(1)
Grbić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(8)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(5)
Končić(5)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(7)
Lerman(2)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(2)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(8)
Milaković(26)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(12)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(7)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(33)
Raffaelli(11)
Rajko(77)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(2)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević Moslavac(1)
Sarvan(7)
Sessa(1)
Sever(44)
Štajner(2)
Stokić(30)
Struić(9)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(18)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Zlabnik(1)
Zlatović(24)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite