Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 33
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 812)
Naslov Datum
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa 10.3.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugim novčanim potraživanjima iz radnog odnosa 3. Ipak, u nekim slučajevima u sudskoj praksi je zauzeto stajalište da kad poslodavac donese odluku o plaći, potrebno je tražiti da se utvrdi da odluka o plaći nije zakonita jer se u suprotnom pravo na plaću određuje prema radnopravnom statusu koji određuje...
Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 5.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 05.03.2015 Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 1. Uvod Zakonom o odvjetništvu (NN 09/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11- dalje ZoO) i Statutom Hrvatske odvjetničke komore (NN 115/13 - dalje Statut) normirano je pravo odvjetnika i odvjetničkih društava na podnošenje zahtjeva za priznanje specijalnosti u određenoj pravnoj oblasti odnosno pravnoj grani, a na podzakonskoj je razini ta materija normativno razrađena i ...
Prikaz Nacrta prijedloga Zakona o stečaju potrošača 3.3.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Štoviše, doktrina naznačuje da nije poznat primjer u usporednom zakonodavstvu za stroge formalne kriterije za postavljanje povjerenika u stečaju ili povjerenika za potrebe postupka povodom oslobađanja dužnika od preostalih obveza 4. Jedna od najvažnijih dužnosti povjerenika je podnositi sudu kvartalna pisana izvješća u kojima će navesti stanje potrošačeve imovine, novonastale okolnosti koje bi mogle utjecati na mogućnost ispunjenja potrošačevih obveza, iznos ukupno isplaćenih...
Institut pregovaranja i sporazumijevanja ovlaštenog tužitelja i počinitelja prekršaja 26.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Prema prethodno navedenim odredbama PZ-a kazna se može -ublažiti: do općeg zakonskog minimuma kazne propisanog ovim Zakonom, za odgovarajuću vrstu okrivljenika, ako je za prekršaj propisana novčana kazna do 40.000,00 kuna ili u točno određenom iznosu do 40.000,00 kuna ili u minimumu do 10.000,00 kuna (tako se propisana novčana kazna može ublažiti za pravnu osobu do 2.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika do 1.000,00 kuna, za fizičku osobu i osobu koja obavlja samostalnu ...
Unapređenje zdravstvene zaštite primjenom informacijsko komunikacijske tehnologije 24.2.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Edukacija iz područja zdravstvene i medicinske informatike posebno je važna sada na početku dvadeset i prvog stoljeća zbog sljedećih -razloga: napredak u obradi podataka, informacija kao i u komunikacijskoj tehnologiji mijenja naše -društvo; postoji značajna ekonomska korist koja se može ostvariti upotrebom informacijske i komunikacijske tehnologije kao potpore medicini i zdravstvenoj -zaštiti; kvaliteta zdravstvene zaštite se povećava sistematskom obradom podataka i primjenom ...
Noveliranje neisplate plaće kao kaznenopravne zaštite zarade radnika 19.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Izdvajanje prava na zaradu iz sadržaja prava na rad kao zasebnog, šireg prava, te pružanje kaznenopravne zaštite obrazloženo je svijetlim njemačkim uzorom te činjenicom da uskrata nekih drugih prava iz rada, poput prava na odmor ili prava iz roditeljstva, podrazumijeva prekršajnu odgovornost, ostvarenu odredbama osnovnog radnopravnog propisa zakonske snage, slijedom čega bi kaznenopravna zaštita istih prava paralelno, dovela do kršenja načela ne bis in idem 6. Ako se pristupilo ...
Zapošljavanje vjeroučitelja u osnovnoj školi 18.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Svim navedenim ugovorima na jednak način propisano -je; da je vjeronauk izborni predmet koji je obvezan za sve one učenike koji ga izaberu i izvodi se pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih -predmeta, da nastavne planove i programe vjeronauka izrađuje i odobrava Hrvatska biskupska konferencija, Sveti arhijerejski sinod, Mešihat, nadležno tijelo Crkve…, a donosi ih odnosno na njih daje suglasnost ministar MZOS u skladu sa -Zakonom, da ukoliko se za izvođenje ...
Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja - 1. dio 17.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV st. 5. OZ)4. Rukovođen intencijom da ovršni postupak učini što efikasnijim zakonodavac je, zapravo, „pristao“ na to da predmet ovrhe bude pokretna stvar koja nije u vlasništvu ili suvlasništvu ovršenika, ravnajući dopuštenost ovrhe na pokretninama na koje se odnose navedene predmnijeve isključivo ovršenikovim izvršavanje faktičke vlasti na stvari, odnosno suizvršavanjem takve vlasti s bračnim drugom 5.S druge strane, kad je riječ o nekretninama i ovrsi na nekretninama ...
Upis djece u osnovnu školu 13.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI U skladu s člankom 2. i 3. Pravilnika, za postupak upisa djece u prvi razred osnovne škole, utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, donošenje mišljenja, prijedloga te rješavanje žalbi nadležni su stručno povjerenstvo škole i stručno povjerenstvo Ureda i stručno povjerenstvo ministarstva nadležnog za obrazovanje Upis se provodi na temelju upisnih područja koja su također utvrđena u skladu sa člankom 16. Zakona o odgoju i obrazovanju prema kojem je upisno područje određeno...
Stručno usavršavanje i napredovanje učitelja 13.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Učitelji i nastavnici koji žele napredovati moraju prije svega imati odgovarajuću stručnu spremu, a prema pravilniku zvanja u koju mogu napredovati -su: učitelj mentor i učitelj savjetnik- profesor mentor i profesor savjetnik- odgojitelj mentor i odgojitelj savjetnik- stručni suradnik mentor i stručni suradnik savjetnik- stručni učitelj mentor i stručni učitelj savjetnik Kako bi učitelj odnosno nastavnik dokazao svoju stručnost, kvalitetu rada i znanje on mora zadovoljiti ...
Kauciona hipoteka - što je to? 12.2.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA Tom hipotekom može se opteretiti više nekretnina kod istog suda ili više nekretnina kod više sudova s tim da se jedan od uložaka mora označiti kao glavni, a svi ostali su -sporedni, kauciona hipoteka postoji onda kad se hipoteka zasniva i upisuje u zemljišne knjige za potraživanje koje može, ali i ne mora nastati, a kreditna hipoteka se upisuje u zemljišne knjige za osiguranje cijelog potraživanja koje je banka odobrila vlasniku nekretnina u vidu kredita, iako svi iznosi odobrenog ...
Zapošljavanje stručnog suradnika knjižničara u osnovnoj školi 10.2.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 47/96, 56/01) propisano je da poslove stručnog suradnika školskog knjižničara može obavljati diplomirani bibliotekar (diplomirani knjižničar), profesor hrvatskog jezika i književnosti, s tim da u roku dvije godine položi stručni ispit za diplomiranog knjižničara, profesor komparativne književnosti ili diplomirani komparatist, s tim da u roku od dvije godine položi stručni ispit za diplomiranog knjižničara, zatim profesor s više od pet godina iskustva u školi, s tim da u ...
Fiducijarno osiguranje i plaćanje komunalne naknade 10.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV U obrazloženju rješenja navedeno je da je u postupku utvrđeno da je vlasnik predmetnog stambenog prostora površine 21,48 m² podnositeljica, te da se on nalazi unutar granica građevinskog područja naselja u 1. zoni za koju se primjenjuje obračunski koeficijent zone 1.Povodom žalbe podnositeljice, drugostupanjsko tijelo potvrdilo je prvostupanjsko rješenje, utvrdivši da "prema pravnom shvaćanju zauzetom u presudi Upravnog suda Republike Hrvatske, Us-13772/2001-5 od 22. ožujka 2006....
Teorija igara i pravna regulacija - dinamika i informacije 5.2.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Neki primjeri eksterne nesigurnosti s područja prava su: kupnja stvari s (potencijalnim) materijalnim nedostatkom, poslovni odnos s partnerom za kojeg postoji rizik od bankrota, kupoprodajni ugovor s jednim supružnikom uz rizik od osporavanja ugovora od strane drugog supružnika po osnovi bračne stečevine na stvari koja je predmet prodaje, nesigurnost naplate od dužnika u ovršnom postupku, rizik (ne)uspjeha u parničnom postupku, rizik sudjelovanja u prometu na cesti, rizik u poslovanju...
Upotpunjavanje i pojašnjenje ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi 3.2.2015
 JAVNE FINANCIJE ZJN, u svrhu dokaza navedenog, na prvom mjestu propisuje da su ponuditelji dužni dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga, no alternativno omogućuje dostavu važećeg jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda porezne uprave ili izjave pod prisegom ili odgovarajuće izjave osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog ...
Statusne promjene javnih ustanova i prenošenje ugovora o radu 29.1.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Odluka o takvom preoblikovanju ustanove sadržava minimalno sadržaj koji se prema ZTD-u traži za statut dioničkog društva odnosno izjavu o osnivanju/društveni ugovor društva s ograničenom odgovornošću, a naročito:1. naziv ustanove i tvrtku dioničkoga društva,2. iznos temeljnoga kapitala, broj i rod dionica, te druge izmjene statuta potrebne za preoblikovanje u dioničko društvo,3. imena i prezimena članova uprave, odnosno izvršnih direktora i članova nadzornog, odnosno ...
Odgovornost za naknadu štete počinjene od divljači na javnoj cesti 27.1.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Iz stilizacije navedene odredbe odmah smo detektirali da je ona normativno nemušt, neodređen i nejasan pokušaj kompromisa između različitih suprotstavljenih interesnih lobbya koji će posljedično u pravnoj praksi, a naša se anticipacija nažalost obistinila, rezultirati različitim pravnim interpretacijama i nejedinstvenom primjenom materijalnog prava koja će potrajati sve do trenutka dok neki od takvih predmeta, vjerojatno po podnijetoj izvanrednoj reviziji jer su u pravilu posrijedi...
Pravni aspekti osnivanja trgovačkog društva od strane udruge 22.1.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Djelatnosti se u sudski registar upisuju po četiri režima (članak 51. Zakona o sudskom registru, Narodne novine broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, -93/14): u skladu s posebnim zakonima- općenitim navođenjem skupine djelatnosti propisanih tim zakonom- općenitim navođenjem skupine djelatnosti uz izuzimanje djelatnosti koje se ne obuhvaćaju predmetom poslovanja- „slobodnim“ upisom, odnosno ako djelatnost nije propisana posebnim zakonom, upisuje ...
Pripravnički staž i polaganje stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u školstvu 21.1.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 126/12., 94/13, 152/14.) - u daljnjem tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju; Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, br. Pripravnici koji su završili dvopredmetni studij odabiru jedan nastavni predmet za odrađivanje pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita, a pripravnici, učitelji razredne nastave svoj program pripravničkog...
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata 20.1.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Sukladno članku 14. Zakona, pregovarački odbor sindikata u državnoj i javnoj službi može se utemeljiti jedino odlukom Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti i to na način „da svako područje bude zastupljeno s jednim članom, predstavnikom sindikata koji na tom području ima najveći broj radnika članova, a preostali članovi pregovaračkog odbora utvrdit će se razmjerno broju radnika članova ostalih sindikata koji sudjeluju u postupku utvrđivanja pregovaračkog odbora u ...
Isključenje protupravnosti za tjelesnu ozljedu kod uporabe sredstava prisile od strane policijskih službenika 15.1.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Liječnik koji primarno pregledava pacijenta, dužan je kritički ocijeniti ozljede koje uočava na osobi, građaninu koji je zatražio liječničku pomoć, uz postavljanje ispravne dijagnoze, vodeći računa o tome da te ozljede naknadno mogu biti objektivno potvrđene kao tjelesne ozljede i dokazive za potrebe sudskog postupka 3. Držimo da je pitanje dijagnoze određenog tjelesnog oštećenja, to shvaćeno u širem smislu riječi, samo liječnička procjena težine ozljede osobe koja je ...
Prioriteti u školskom obrazovanju u programu Erasmus+ u razdoblju 2014-2020 13.1.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Program Erasmus+ nastavlja u tom smjeru te kroz slične aktivnosti potiče ostvarivanje novih projekata i partnerstva među obrazovnim ustanovama slavljenjem naglaska na nove prioritete, a to su : Sprečavanje ranog napuštanja škole, Povećanje uspješnosti učenika sa slabim osnovnim vještinama, Razvoj visokokvalitetnih programa u području ranog odgoja i obrazovanja i Razvoj nastavničke profesije. Termin rano napuštanje škole odnosi se na one mlade ljude koji napuste školu i ...
Erasmus - novi programi i mogućnosti u području obrazovanja 13.1.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 2 Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na prethodne programe, a najvažnije su:● jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore ● jednostavnije strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)● naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)● jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta ● održivost rezultata nakon završetka projekta ...
Od ideje do prijave projektnog prijedloga - pravila natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava 13.1.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Znači da bi projekt dobio sredstva moraju biti zadovoljeni prije svega formalni kriteriji koje natječaj propisuje, a zatim svaka pojedina stavku natječaja koja će se u prijavi projektnog prijedloga detaljno razraditi Kada se projektna ideja prijavljuje na određeni natječaj prije svega potrebno je dobro proučiti odredbe natječaja, specifičnosti koje se putem natječaja traže od prijavitelja i kriterije koji moraju biti ispunjeni da bi se projekt mogao prijaviti na natječaj. U sklopu...
Prilog raspravi o reformi stečajnog zakonodavstva 13.1.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE U pogledu obveza povjerenik je obvezan: 1. ispitati stanje imovine i poslovanje dužnika, 2. ispitati popis vjerovnika i popis dužnikovih dužnika, 3. ispitati vjerodostojnost prijavljenih tražbina, 4. osporiti tražbine ako na temelju priopćenja vjerovnika ili iz nekog drugog razloga posumnja u njihovo postojanje; 5. nadzirati poslovanje dužnika, a osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, te poslovanje u ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 33 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(722)
Članak s primjerom obrasca(90)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(82)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(352)
3. JAVNE FINANCIJE(25)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(58)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(50)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(48)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(56)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(132)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2015(53) 2014(117) 2013(99) 2012(98)
2011(98) 2010(142) 2009(62) 2008(39)
2007(38) 2006(28) 2005(12) 2004(9)
2003(6) 2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(10)
Barjaktar(20)
Bodul(7)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(35)
Butković(12)
Cindrić(3)
Čuveljak(49)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(24)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(6)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(3)
Končić(5)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(6)
Lerman(2)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(6)
Milaković(26)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(11)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(6)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(32)
Raffaelli(10)
Rajko(77)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(6)
Sessa(1)
Sever(44)
Štajner(2)
Stokić(30)
Struić(9)
Šuler(2)
Tolo(3)
Tomić Ilić(14)
Turkalj(1)
Vajda(22)
Vojković(8)
Zlatović(23)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite