Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 31
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 756)
Naslov Datum
Sudska zaštita od uznemiravanja i diskriminacije u radnim odnosima - 1. dio 2.10.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB ZRS-om je posebno propisano da je diskriminacija na temelju spola zabranjena na području zapošljavanja i rada u javnom i privatnom sektoru, uključujući državna tijela, u odnosu na:1. uvjete za zapošljavanje, samozapošljavanje ili obavljanje zanimanja, uključujući kriterije i uvjete za izbor kandidata/tkinja za radna mjesta, u bilo kojoj grani djelatnosti i na svim razinama profesionalne hijerarhije,2. napredovanje na poslu,3. pristup svim vrstama i stupnjevima školovanja, ...
Izbor i imenovanje ravnatelja osnovne škole 2.10.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI ZOOOSŠ-a za ravnatelja škole moći će biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima, ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog ...
Nabava usluga iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi 30.9.2014
 JAVNE FINANCIJE S obzirom na opis predmeta nabave, Naručitelj ne traži Rješenje o upisu u imenik stranih odvjetnika, već samo Potvrdu, na temelju koje, sukladno članku 36.c Zakona o odvjetništvu, strani odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu i o pravu Republike Hrvatske.”Primjer traženja dokaza poslovne sposobnosti ako se radi o stranom odvjetniku:„Ako je ponuditelj stranac, mora priložiti u svojoj ponudi važeće Rješenje o ...
Odluka Vlade o kriterijima za davanje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u postupku denacionalizacije 25.9.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Odluke određeno je koje se zemljište ne može dati u zamjenu i to državno poljoprivredno -zemljište: koje se nalazi na trasi buduće ceste, autoceste ili željezničke -pruge, koje je javno vodno -dobro, koje se nalazi u šumskogospodarskim -planovima, koje se nalazi unutar granica građevinskog -područja, kojem je u zemljišnim knjigama upisana zabilježba prava trećih -osoba, koje se nalazi u miniranom ili minski sumnjivom -području, koje se nalazi u zaštićenim dijelovima prirode u...
Sportsko dioničko društvo 23.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Obvezatno preoblikovanje sportskog kluba - udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo Sukladno kogentnopravnoj zakonskoj odredbi, sportski klub - udruga za natjecanje mora se obvezatno preoblikovati u sportsko dioničko društvo ako su in cumulo ispunjena dva zakonska (pred)uvjeta - da je posrijedi profesionalni sportski klub 2 u nogometu, košarci i rukometu i da je izdano rješenje o njegovom upisu u Registar profesionalnih sportskih klubova (dalje: Registar), te da na temelju ...
Komunalni doprinos - 2. dio 18.9.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Popis konkretnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se iz ostvarenog priliva sredstava izgraditi vezan je za obvezu JLS o razmjernom povratu sredstava u odnosu na realiziranu izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture navedene u rješenju….”Obveza JLS u odnosu na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture navedena u rješenju o utvrđivanju visine komunalnog doprinosa mora biti konkretna, kako bi se moglo utvrditi koji su objekti i uređaji ...
Računanje rokova u europskim postupcima 16.9.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE To prvo pravilo sadrži i europsko zakonodavstvo, ali naš ZPP sadrži i podredna pravila o pravovremenosti zaprimanja podneska vezanog za rok i -to: ako je podnesak upućen preko pošte preporučenom pošiljkom ili telegrafski, onda se dan predaje pošti smatra danom predaje sudu kojemu je -upućen; ako je podnesak upućen telegrafski, a ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, smatrat će se da je dan u roku ako uredan podnesak naknadno bude predan sudu ili bude ...
Obveze lokalne samouprave u zaštiti potrošača 11.9.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI u kojemu se nalazi kaznena odredba ima nomotehničku pogrešku - pa ga radi boljeg razumijevanja navodimo cijelosti:„Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u tijelu javne vlasti ako:1. tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima ne osnuje savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača i ako donosi odluke bez mišljenja savjetodavnog tijela ili ih donosi na ...
Izgledi za učinkovitije ujednačavanje sudske prakse uslijed nove mjesne nadležnosti žalbenih sudova 9.9.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U skladu s važnošću problematike ujednačavanja sudske prakse, važno je ispitati kakvi su izgledi da će reforma nadležnosti žalbenih sudova doista i polučiti željena poboljšanja 1.2. Reforma teritorijalnog ustroja sudova U prijedlogu novog Zakona o područjima i sjedištima sudova 2 ustvrđuje se da je prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 144/10 i 84/11) ustanovljeno 67 općinskih i 15 županijskih sudova, dok su za postupanje u ...
Provođenje pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju hrvatski jezik 5.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Način provođenja programa učenja hrvatskoga jezika te provjere znanja za učenike koji imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik, kao i stjecanje znanja iz materinskoga jezika i kulture države podrijetla učenika koji su članovi obitelji državljana država članica Europske unije te obavljaju ili su obavljali samostalnu djelatnost, odnosno koji su zaposleni ili su bili zaposleni na području Republike Hrvatske propisani su ...
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i učenika 5.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Stručno povjerenstvo škole provodi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitoga upisa u prvi razred osnovne škole, a kada procijeni da za to postoji potreba, predlaže Stručnom povjerenstvu Ureda utvrđivanje prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, odgodu upisa u prvi razred osnovne škole te primjereni program osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju 1.Stručno povjerenstvo škole tijekom osnovnog obrazovanja, kada procijeni da za time ...
Segmentacija kaznenog djela prijetnje 4.9.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Polazišna točka za ocjenu ozbiljnosti prijetnje jest zlo zbog kojeg bi se svaka osoba u nekoj društvenoj zajednici ustrašila ili uznemirila 2. Težište je na pojedinačnoj žrtvi 3. Ako bi počinitelj imao neposredna saznanja o osobitim bojaznima žrtve i usmjerio svoju protupravnu radnju upravo u tom smjeru, subjektivnost osjećaja straha kod posebno osjetljive žrtve, dovedena u kaznenopravno relevantni odnos s krivnjom počinitelja, ukazivala bi na opstojnost kaznenog djela prijetnje ...
Postupanje školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 4.9.2014
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 - ispravak, 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 94/2013) (u daljnjem tekstu: ZOOOSŠ) propisana je obveza školskih ustanova da stvaraju uvjete za zdrav mentalni i fizički razvoj te socijalnu dobrobit učenika, sprječavaju neprihvatljive oblike ponašanja, vode brigu o sigurnosti učenika, osiguravaju uvjete za uspješnost svakog učenika u učenju, brinu o zdravstvenom stanju učenika i o tome obavještavaju nadležnog liječnika škole - specijalistu školske ...
Pregled važnijih novina u novom Zakonu o radu 2.9.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Međutim, iako je navedena odredba brisana iz Zakona o radu, sukladno članku 20. stavku 6. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, trudna radnica ili radnica koja je rodila ili radnica koja doji dijete nije obvezna raditi noću tijekom trudnoće, u razdoblju do godine dana života djeteta odnosno u razdoblju dok doji dijete, pod uvjetom da predoči potvrdu nadležnog liječnika specijalista ginekologa o svojoj trudnoći ili potvrdu liječnika specijalista pedijatra o dojenju djeteta ili...
Djeca kao sudionici u prometu na cestama 28.8.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Nakon najnovijih izmjena i dopuna djeca se smiju prevoziti u motornom vozilu za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i u vozilu za prijevoz tereta (podrazumijeva se da imaju i zadnja sjedala), ovisno o visini, na sljedeće -načine: dijete visoko najmanje 150 centimetara - smije se, bez posebnih uvjeta, prevoziti na prednjem sjedalu kao i na sjedalu koje nije prednje, s tim da, dakako, bude vezano sigurnosnim pojasom- dijete niže od 150 centimetara - smije ...
Razlika trošarine na cigarete puštene u potrošnju 26.8.2014
 JAVNE FINANCIJE - obračunatu razliku trošarine na utvrđene zalihe cigarete platiti u roku od 30 dana od dana popisa zaliha na račun Državnog proračuna RH:HR1210010051863000160 - Državni proračun RH U pozivu na broj odobrenja upisuju se sljedeće oznake za pravne i fizičke osobe:5. Tabelarni prikaz podataka o važećim maloprodajnim cijenama cigareta i promjenama visina trošarine na cigarete U svrhu ispravnog obračunavanja i plaćanja razlike trošarine na cigarete potrebno je koristiti podatke -o:...
Stabla kao posebni objekti prava vlasništva 20.8.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV članak „Baština - Počela borba za spas drevnih maslina na Pagu“ u kojem je navedeno: “Nakon što je prije mjesec dana netko bagerom iščupao te odvezao četiri višestoljetne masline iz “Lunjskog maslinika” na sjeveru otoka Paga, lokalna “Udruga lunjskih malinara” pokrenula je “Građanski odbor za spas maslina iz Luna” kako bi svoju baštinu sačuvala od devastacije zbog pomodarstva domaćih novopečenih bogataša … Suočeni s činjenicom da našim maslinarima bezimeni...
Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 14.8.2014
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Ustava koja propisuje koje poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave (poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i ...
Komunalni doprinos - 1. dio 12.8.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Sadržaj izreke rješenja o visini komunalnog doprinosa propisan je zakonom, a rješenje koje ne sadrži zakonom propisane obvezne elemente je ništavo 1.Obvezni sadržaj izreke rješenja o visini komunalnog doprinosa obuhvaća: a) iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti, b) način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, c) prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi, d) popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će JLS...
Potrošački stečaj s međunarodnim-prekograničnim elementom europska i američka iskustva 6.8.2014
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Svrha rada je ukazati na potencijalne probleme u reguliranju potrošačkog stečaja s međunarodnim/prekograničnim elementom koji se mogu pojaviti u zakonodavstvu Republike Hrvatske (koja je jedinstveni pravni prostor Europske unije) budući da je pravna zbilja mnogo kompliciranija i često prožeta mnogim nejasnoćama i nepoznanicama koje se tiče cilja koji se želi postići učinkovitim stečajnim postupkom: skraćenjem trajanja postupka, boljim namirenjem vjerovnika i nižim troškovima ...
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom - 2. dio 31.7.2014
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08 i 57/11 - dalje: ZPP) podnosi tužiteljica smatrajući da odluka u ovom sporu ovisi o rješavanju više pitanja važnih za jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni koja, sukladno sadržaju revizije glase:1. što je mobbing,2. koji su oblici ponašanja koji predstavljaju mobbing,3. je li dozvoljeno da se napredovanje tužiteljice, a koje je ...
Naknadno pronađena imovina 29.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV U takvom slučaju treba razlikovati dvije osnovne situacije sve s obzirom na to je li povodom smrti ostavitelja vođena ostavinska rasprava koja je završena rješenjem o nasljeđivanju ili je ostavinski postupak bio obustavljen zato što umrli nije ostavio imovinu odnosno što je u ostavini bilo samo pokretnih stvari, a nijedna osoba pozvana na nasljedstvo nije tražila da se vodi ostavinski postupak:1) ako je vođena ostavinska rasprava, tj. "U primjeni naprijed navedenih zakona nastala je ...
Ponašanje potrošača 24.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Ovim se Zakonom, koji je usklađen s direktivama Europske unije u području zaštite potrošača, na poseban način reguliraju sljedeća prava -potrošača: pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača - pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu - pravo na pravnu zaštitu potrošača - pravo na informiranje i edukaciju potrošača - pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa - pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika ...
Pripremne radnje za davanje koncesije 22.7.2014
 PRAVOSUDNI SUSTAV Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su: 1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja; 2. analiza koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li koncesija i obilježja ...
Naknada za nekretnine na kojima je izgrađena cesta prije donošenja Zakona o cestama 17.7.2014
 GOSPODARSKE DJELATOSTI )2. izvod iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo na nekretninama, koji sadrži podatke o nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje, odnosno katastarske i druge podatke ako takve knjige ne postoje ili se stanje iz zemljišnih knjiga ne slaže s postojećim posjedovnim stanjem 3. izvod iz posjedovnog lista 4. dokaz o utvrđenom interesu Republike za izgradnju objekta ili izvođenje radova na toj nekretnini 5. dokaz u smislu članka 18. stavka 1. ovoga Zakona ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 31 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(669)
Članak s primjerom obrasca(87)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(80)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(333)
3. JAVNE FINANCIJE(23)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(52)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(46)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(33)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(52)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(127)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2014(114) 2013(99) 2012(98) 2011(98)
2010(142) 2009(62) 2008(39) 2007(38)
2006(28) 2005(12) 2004(9) 2003(6)
2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(2)
Barjaktar(19)
Bodul(4)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(35)
Butković(10)
Cindrić(3)
Čuveljak(48)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(23)
Gracin(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(3)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(2)
Končić(4)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(3)
Lerman(1)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Maričić(16)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(2)
Milaković(25)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(8)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(3)
Novaković(5)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(30)
Raffaelli(9)
Rajko(76)
Rončević(4)
Ružička(1)
Salaj(10)
Sarvan(4)
Sessa(1)
Sever(43)
Štajner(1)
Stokić(28)
Struić(9)
Šuler(1)
Tolo(3)
Tomić Ilić(10)
Turkalj(1)
Vajda(22)
Vojković(7)
Zlatović(21)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite