Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 2 / 34
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 834)
Naslov Datum
Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.5.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 14.05.2015 Normativna ograničenja prava na slobodu mišljenja i izražavanja u ustavnosudskoj praksi 1. Uvod Na nacionalnoj razini pravo na slobodu mišljenja i izražavanja u normativnom smislu uzdignuto je na ustavnopravnu razinu ustavnom odredbom kojom se jamči sloboda mišljenja i izražavanja misli, s tim da sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava ...
Poništenje javnih natječaja i pravo na naknadu štete 12.5.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Stajalište je prvostupanjskog suda da iz odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora ne proizlazi obveza tuženika da sklopi ugovor o zakupu s bilo kojim sudionikom natječaja, a isto proizlazi iz članka 23. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeni glasnik grada P.", broj 6/98).Sud je također istaknuo da prema odredbi članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 124/97), raniji zakupnik, ako sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja te ...
Efekti privatizacije javnih vodnih usluga 7.5.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Razlozi zbog kojih se javne vlasti odlučuju na privatizaciju vodnih usluga su: a) društveni (uvjerenje da privatizacija može dovesti do zadovoljavanja osnovnih potreba za vodom građana koji nisu opskrbljeni tim uslugama, b) komercijalni (uvjerenja da je više poduzetničkih aktivnosti bolje za državu, c) financijski (vjerovanje da privatni sektor može mobilizirati kapital brže i jeftinije od javnog sektora) d) ideološki (vjerovanje da je bolje imati manju javnu upravu), te e) ...
Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 5.5.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB nov., br. 32/15, osim navedenog, objavljeni su još i sljedeći Pravilnici: Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga, Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad, Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom, Pravilnik o postupku ...
Uredsko poslovanje u školskim ustanovama 4.5.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Osim Uredbe u uredskom poslovanju primjenjuju -se; Zakon o pečatu i žigu- Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom RH- Pravilnik o uvjetima za čuvanje izrađenih pečata i žigova s grbom RH- Zakon o elektroničkoj ispravi- Zakon o upravnim pristojbama- Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlja akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti- Zakon o općem upravnom postupku- Zakon o arhivskom ...
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom - 1. dio 29.4.2015
 PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA maloljetnost, skrbništvo, produženje roditeljskoga prava, otvaranje stečaja i dr.), kao i drugi odnosi i činjenice predviđene zakonom čiji je temeljni učinak da se nitko ne može pozivati da nije za njih znao niti morao znati te b) da bi se osnovali pravni učinci za koje je predviđeno da ih upis zabilježbe proizvodi temeljem pravila ZZK-a ili drugih zakona (zabilježba prvenstvenoga reda, otpisa zemljišta, zajedničke hipoteke, otkaza hipotekarne tražbine, spora, prisilne dražbe,...
Jamstva prema Zakonu o javnoj nabavi 23.4.2015
 JAVNE FINANCIJE 2. Vrste jamstava prema ZJN-u ZJN u članku 76. propisuje vrste jamstava koje naručitelj može tražiti od gospodarskih subjekata u postupku javne nabave, a to su:a) jamstvo za ozbiljnost ponude b) jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza c) jamstvo za izvršavanje okvirnog sporazuma d) jamstvo za preplatu za slučaj povrata preplate (kod povrata avansa, obročnog plaćanja ili isplata po planu)e) jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku f) jamstvo...
(Kazneno)pravni kontinuitet kod spolnog zlostavljanja kao oblika mobinga 21.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Znajući da su žrtve mobbingu izložene isključivo na radnom mjestu i da aktivni subjekti zabrane diskriminacije ili moberi mogu biti sve osobe s kojima žrtva redovito dolazi u doticaj prilikom obavljanja svih poslova svojeg radnog mjesta za koje je sklopila ugovor o radu, jednostavno je za zaključiti da osoba koju sama žrtva kolokvijalno naziva šefom, a riječ je o suprugu odgovorne osobe u ustanovi u kojoj je zaposlena, pri čemu počinitelj kaznenog djela sudjeluje neposredno, istina...
O mogućnosti raspolaganja i ovrsi na pravu korištenja grobnog mjesta, opremi i uređajima groba 16.4.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Pravo zaloga može se osnovati dobrovoljno (ugovorom o zalogu ili sudskim založnim pravom) ili nedobrovoljno (prisilno zasnivanje založnog prava), ali uvijek treba imati na umu da je predmet zaloga imovinsko pravo, a to bi u ovom slučaju bilo pravo korištenja grobnog mjesta, a ne grobno mjesto, jer se na grobnom mjestu kao nesamostalnoj stvari koja nije u pravnom prometu ne može stjecati niti jedno stvarno pravo, pa niti ograničeno stvarno pravo (npr. Ovrha na pravu korištenja grobnog ...
Teorija igara i pravo - problematika pregovaranja 14.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV ), da pregovori koji prethode sklapanju ugovora ne obvezuju, ali strana koja je pregovarala ili prekinula pregovore suprotno načelu savjesnosti i poštenja odgovorna je za štetu koja je time prouzročena drugoj strani, da je suprotno načelu savjesnosti i poštenja, između ostalog, ako strana uđe u pregovore s drugom stranom bez prave namjere da s tom stranom sklopi ugovor, da ako se drukčije ne sporazumiju, svaka strana snosi svoje troškove oko priprema za sklapanje ugovora, a ...
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 2. dio 9.4.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI Prvenstveno određuje što se sve smatra korištenjem voda, a to je:„1. zahvaćanje površinskih i podzemnih voda, uključujući izvorske, mineralne, termalne i termomineralne vode za različite namjene (za opskrbu vodom za piće, za stavljanje na tržište u izvornom ili prerađenom obliku u bocama ili drugoj ambalaži, sanitarne i tehnološke potrebe, zdravstvene i balneološke potrebe, grijanje, navodnjavanje i druge namjene), 2. korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne ...
Institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku 8.4.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV S obzirom da je prema nekim saznanjima izvršavanje rada za opće dobro u pojedinim sudovima zaživjelo u manjoj mjeri, dok u nekima još uvijek i nije zaživjelo, ovaj članak bi, davanjem svojevrsnog presjeka relevantnih odredbi koje uređuju institut rada za opće dobro u prekršajnom postupku, kao i prenošenjem, iako skromnih, iskustava, trebao eventualno potaći prekršajne sudove da napokon u većoj mjeri krenu s izvršavanjem rada za opće dobro, kao i potaći ustanove i druge pravne ...
Produženi boravak u osnovnoj školi 8.4.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Obzirom da se radi o učenicima od prvog do četvrtog razreda najbolje i najkvalitetnije rješenje je da poslove učitelja u produženom boravku obavlja osoba koja ima kompetencije za rad s učenicima u razrednoj nastavi, dakle osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim...
Vijeće roditelja u školskim ustanovama 3.4.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Vijeće roditelja raspravlja o pitanima značajnim za život i rad škole, te u tom smislu:● predlaže svog predstavnika u Školski odbor ● predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada ● Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:● daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, etičkog kodeksa i kućnog reda ● raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg ...
Uloga Školskog odbora u upravljanju Školskom ustanovom 3.4.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Školski odbor :● imenuje ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost ministra ● razrješuje ravnatelja škole sukladno zakonskim odredbama ● donosi Statut i opće akte škole ● donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje ● donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja ● daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školi ● odlučuje uz prethodnu suglasnost ...
Suosiguranje i reosiguranje - stari oblici disperzije rizika u novom normativnom okviru Zakona o osiguranju 31.3.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Švicarska) može se obavljati uz ispunjenje sljedećih uvjeta:1. ako je rizik koji se suosigurava - veliki rizik,2. ako dva ili više društava za osiguranje pokrivaju rizik, u okviru jednoga jedinog ugovora koji sadržava ukupnu premiju i isto razdoblje pokrića, svaki za svoj dio, pri čemu je jedno od društava za osiguranje vodeće društvo za osiguranje,3. ako se preuzima rizik koji se nalazi unutar država članica EU i EGP,4. ako se u svrhu pokrića rizika vodeće društvo za ...
Oporuka u izvanrednim okolnostima - usmena oporuka 26.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV U slučaju spora o pravnoj valjanosti usmene oporuke, i to postojanja izvanrednih okolnosti zbog kojih oporučitelj nije bio u stanju oporučiti ni u jednom drugom valjanom obliku, ostavinski sud u parnicu će uputiti nasljednika koji svoje nasljedno pravo temelji na toj oporuci, jer je njegovo pravo manje vjerojatno od prava zakonskih nasljednika (Odluka Županijskog suda u Bjelovaru, Gž-350/12-2, od 1. ožujka 2013. Ako je oporučitelj preživio nesreću i u stanju je valjano oporučiti u ...
Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 24.3.2015
 DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 24.03.2015 Neka pitanja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 1. Uvod Predstavničko tijelo JLS, odnosno JPRS osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za JLS, odnosno JPRS u svrhu ostvarivanja određenih ciljeva koji su od interesa...
Prava intelektualnog vlasništva kao ulog u osnivački temeljni kapital trgovačkih društava 19.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Autorska djela jesu osobito jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi), glazbena djela, s riječima ili bez riječi, dramska i dramsko-glazbena djela, koreografska i pantomimska djela, djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti, djela arhitekture, djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna, fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim...
Sličnosti i razlike upravljanja srodnim (općim) dobrima - 1. dio 17.3.2015
 GOSPODARSKE DJELATOSTI 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12 - dalje u tekstu ZVDSP), sve stvari u RH mogu se glede imovinsko-pravnog režima podijeliti na stvari koje su u vlasništvu fizičke ili pravne osobe i stvari koje po svojoj prirodi ili zato što im je tako odredio zakonodavac spadaju u javno vlasništvo (javno dobro u općoj upotrebi i javno dobro u javnoj upotrebi) i stvari koje nisu u ničijem vlasništvu. Pravni status pomorskog dobra ...
Primjena Zakona o općem upravnom postupku u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja 17.3.2015
 NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI Nadalje, pri izjavljivanju prigovora ravnatelju dječjeg vrtića o kojem se odlučuje rješenjem, dana je mogućnost dječjim vrtićima da rješenja donose samo u slučaju prigovora nezadovoljne stranke, što je u cjelini u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, posebice s načelom učinkovitosti i ekonomičnosti kojim je propisano da se u upravnim stvarima postupa što je moguće jednostavnije, bez odgode i uz što manje troškova, ali tako da se utvrde sve činjenice i ...
Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja - 2. dio 12.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV 6 Naglašava se, pri tome, pozivom na pravnu prirodu izlučne tužbe, da je ona upravljena na „samo provođenje ovrhe“, a nije „sredstvo za ispravljanje ovršne provedbe koja je formalno pogrešna“ u slučaju kad treća osoba smatra da je „u svom pravu povrijeđena prilikom provođenje ovrhe, a naročito postupanjem ovršnog tijela.“ K tome, a takav je stav i suvremene doktrine 7, izlučna tužba nije instrument zaštite založnog ili „kojeg drugog prvenstvenog prava“ na ...
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa 10.3.2015
 RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugim novčanim potraživanjima iz radnog odnosa 3. Ipak, u nekim slučajevima u sudskoj praksi je zauzeto stajalište da kad poslodavac donese odluku o plaći, potrebno je tražiti da se utvrdi da odluka o plaći nije zakonita jer se u suprotnom pravo na plaću određuje prema radnopravnom statusu koji određuje...
Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 5.3.2015
 PRAVOSUDNI SUSTAV Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 05.03.2015 Uvjeti i postupak za priznanje specijalnosti odvjetnika 1. Uvod Zakonom o odvjetništvu (NN 09/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11- dalje ZoO) i Statutom Hrvatske odvjetničke komore (NN 115/13 - dalje Statut) normirano je pravo odvjetnika i odvjetničkih društava na podnošenje zahtjeva za priznanje specijalnosti u određenoj pravnoj oblasti odnosno pravnoj grani, a na podzakonskoj je razini ta materija normativno razrađena i ...
Prikaz Nacrta prijedloga Zakona o stečaju potrošača 3.3.2015
 GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE Štoviše, doktrina naznačuje da nije poznat primjer u usporednom zakonodavstvu za stroge formalne kriterije za postavljanje povjerenika u stečaju ili povjerenika za potrebe postupka povodom oslobađanja dužnika od preostalih obveza 4. Jedna od najvažnijih dužnosti povjerenika je podnositi sudu kvartalna pisana izvješća u kojima će navesti stanje potrošačeve imovine, novonastale okolnosti koje bi mogle utjecati na mogućnost ispunjenja potrošačevih obveza, iznos ukupno isplaćenih...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 34 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(743)
Članak s primjerom obrasca(91)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(86)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(356)
3. JAVNE FINANCIJE(27)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(59)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(52)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(52)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(57)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(135)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(7)

Datum

2015(75) 2014(117) 2013(99) 2012(98)
2011(98) 2010(142) 2009(62) 2008(39)
2007(38) 2006(28) 2005(12) 2004(9)
2003(6) 2002(5) 2001(4) 2000(2)

Autori

AB C Č D EFG H IJ K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Babić(1)
Bagović(46)
Bando(10)
Barjaktar(21)
Bodul(7)
Briški(1)
Buljan(1)
Buljanović(2)
Bulka(36)
Butković(12)
Cindrić(3)
Čuveljak(50)
Dugonjić(2)
Garić(11)
Gović Penić(24)
Gracin(1)
Grbić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(15)
Jelušić(7)
Kačer(2)
Katić(1)
Kin(5)
Končić(5)
Kontrec(1)
Kovač(3)
Kovačević Turac(1)
Kudrić(6)
Lerman(2)
Lisičin(2)
Ljubenko(1)
Ljubić(1)
Loboja(1)
Maričić(17)
Marić-Ivanović(40)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Markić Jurišić(1)
Masarić(3)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(8)
Mihelčić(7)
Milaković(26)
Milković(6)
Mjertan(1)
Morović Pavić(8)
Moslavac(12)
Mrle(5)
Mršić(25)
Mustapić(12)
Nakić(6)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Padjen(1)
Pajalić(1)
Peček(33)
Raffaelli(11)
Rajko(77)
Rezo(1)
Rončević(4)
Ružička(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Sarvan(7)
Sessa(1)
Sever(44)
Štajner(2)
Stokić(30)
Struić(9)
Šuler(3)
Tolo(3)
Tomić Ilić(15)
Turkalj(1)
Vajda(24)
Vojković(9)
Zlabnik(1)
Zlatović(24)
Zovko Tomaš(3)
Zrilić(23)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite