Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2007 > Srpanj > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 42)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 2943/07-4 st. 2. t. 2., 4., 8., 9. i 11. ZPP i na pravilnu primjenu materijalnog prava, ovaj sud je ustanovio da je pobijana presuda pravilna i na zakonu osnovana u dijelu u kojem je sud odlučio održati na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi, dok dio izreke kojim je odlučeno o troškovima postupka ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. Dakle, na temelju provedenog dokaznog postupka, prvostupanjski sud je utvrdio da su stranke bile u poslovnom odnosu u kojem je tuženik, na svim ... 31.7.2007
VSRH Rev 1099/2006-2 Sudovi su stoga pravilno zaključili da okolnost što je prednik tuženika na dijelu spornog zemljišta tada u društvenom vlasništvu izgradio dva teniska igrališta, dva stola za stolni tenis, mini golf, jedno igralište za bočanje i drvenu baraku (list spisa 10) nije od pravnog značenja za presuđenja u ovoj pravnoj stvari, jer je prednik tuženika gradio na neizgrađenom građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu bez akta nadležnog organa kojim mu se to zemljište daje na ... 25.7.2007
VSRH Rev 546/2007-2 Iz iskaza svjedoka, stranka, provedenog vještačenja po Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Z. (analizom DNA uzorka krvi stranaka, te biostatistički izračunate vrijednosti koja iznosi W=99,99%) kao i saslušavanjem vještaka dr. M. K., utvrđeno je da je tuženik biološki otac I-tužiteljice A. K.. Sudovi su analizirali medicinski nalaz i mišljenje, navodeći da je isto vještačenje provedeno po najstručnijoj instituciji za ovakvu vrstu vještačenja u RH... 25.7.2007
Pž 1317/07-5 st. 1. ZPP-a. U bitnom navodi da nije utvrđeno kako je i na temelju čega prvostupanjski sud utvrdio da li je tužitelj kao stečajni vjerovnik prijavio tražbinu u stečajnom postupku, zatim kako je ta tražbina označena u rješenju o upućivanju u parnicu da bi potom odlučio o toj tražbini kako po osnovi troškova stečajnog postupka, tako i na utvrđenje tražbine koja je osporena. Kako je evidentno da je ta šteta tužitelju nastala nezakonitim otkazom ugovora o radu tuženika radi se... 25.7.2007
Pž 4520/06-3 st. 2. t. 2., 4., 8., 9. i 11. ZPP-a i na pravilnu primjenu materijalnog prava, ovaj sud je utvrdio da je prvostupanjski sud, u odnosu na tijek zateznih kamata, pogrešno ocijenio isprave koje su priložene u spisu, a svoju odluku je utemeljio isključivo na tim dokazima, dok odluku o troškovima postupka nije dovoljno dobro obrazložio. st. 1. Zakona o obveznim odnosima („Službeni list” broj 29/78, 39/85, 46/85, 57/98, „Narodne novine” broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i ... 25.7.2007
Pž 6182/05-4 izreke) žalbom pobija tužitelj u bitnom navodeći da je tužitelj u cijelosti uspio u sporu kako u dijelu svog tužbenog zahtjeva, tako i u odnosu na protutužbeni zahtjev pa predlaže da se rješenje preinači i tužitelju dosudi trošak u iznosu od 29.409,50 kn, a koji iznos uključuje sveukupni trošak od 27.672,00 kn priznat tužitelju prije izvršenog prijeboja s troškovima koji su tuženiku neosnovano priznati, te troška vještačenja od 800,00 kn za koji je sud neosnovano teretio ... 24.7.2007
Pž 6188/04-3 Tako osobe protiv kojih je stavljen zahtjev za ispunjenjem mjenične obveze, ne mogu prema imatelju mjenice isticati prigovore koji imaju osnovu u osobnim odnosima s trasantom ili nekim prijašnjim imateljem mjenice, osim ako je sadašnji imatelj mjenice prilikom stjecanja postupio na štetu dužnika (stavak 1.). Isto tako, ako je mjenica naknadno ispunjena protivno postojećem sporazumu, povreda ovog sporazuma ne može se prigovoriti imatelju mjenice, osim ako ju je stekao zlonamjerno ili je... 18.7.2007
VSRH Rev 756/2007-2 na državnoj cesti u naseljenom mjestu B. gdje je ograničenje brzine kretanja motornih vozila 60 km/h, na mjestu gdje postoje asfaltni kolnik sa asfaltnim nogostupom, koji je u trenutku nezgode bio mokar zbog kiše, kojom prigodom je došlo do slijetanja vozila kojim je upravljao prednik tužitelja i naleta istog na metalni stup javne rasvjete, - da iz navedenog zapisnika ne proizlazi da je na mjestu prometne nezgode bila velika lokva vode s puno nanosa pijeska odnosno bilo kakva lokva vode ... 18.7.2007
VSRH Rev 550/2007-2 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A I R J E Š E N J E Lucije Čimić, Željka Glušića, Davorke Lukanović-Ivanišević i Ivke Zlokić kao članova vijeća, u pravnoj stvari I-tužiteljice F. K., II-tužiteljice M. K. i III-tužitelja A. J. K., svi iz K., sve ih zastupa punomoćnik B. P., odvjetnik u K., protiv tuženice C. o. tužitelja i to I-tužiteljice u iznosu od 102.000,00 kn, II-tužiteljice u iznosu od 860.000,00 kn, kao i za rentu na ime tuđe njege i pomoći ... 18.7.2007
Pž 7194/04-3 Tako osobe protiv kojih je stavljen zahtjev za ispunjenjem mjenične obveze, ne mogu prema imatelju mjenice isticati prigovore koje imaju osnovu u osobnim odnosima s trasantom ili nekim prijašnjim imateljem mjenice, osim ako je sadašnji imatelj mjenice prilikom stjecanja postupio na štetu dužnika (stavak 1.). Isto tako, ako je mjenica naknadno ispunjena protivno postojećem sporazumu, povreda ovog sporazuma ne može se prigovoriti imatelju mjenice, osim ako ju je stekao zlonamjerno ili je... 18.7.2007
VSRH Rev 768/2006-2 Obrazlažući postojanje revizijskog razloga pogrešne primjene materijalnog prava tužiteljica neosnovano i suprotno sadržaju dokumentacije na koju se poziva navodi da sudovi pogrešno i netočno zaključuju da u konkretnom slučaju ne postoji priznanje duga, jer da je „priznanje bilo izričito i u pismenom obliku i u usmenom obliku na način da je tužiteljima po punomoćniku P. B. stigla pismena ponuda za poravnanje štete, a više izričito ni ne može biti, jer kada obveznik naknade ... 18.7.2007
Pž 6440/06-3 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01, dalje u tekstu: ZOO), kojom je regulirano pitanje skrivenih nedostataka, propisano je da ako se kasnije pokaže neki nedostatak koji se nije mogao otkriti običnim pregledom, naručitelj se ipak može pozvati na njega, pod uvjetom da o njemu obavijesti izvođača što prije, a najduže u roku od mjesec dana. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01, dalje u tekstu: ZOO) kojom je propisano da se ugovorom o ... 16.7.2007
Pž 7814/04-3 ZPP-a u granicama razloga navedenih u žalbi, pazeći na bitne povrede odredaba parničnog postupka na koje drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti, kao i na pravilnu primjenu materijalnog prava, ovaj sud nalazi da je pri donošenju odluke o trošku u pobijanoj presudi te u pobijanom rješenju sud ostvario bitne povrede odredaba postupka zbog kojih presudu u dijelu odluke o trošku nije moguće ispitati, jer je izreka nerazumljiva i ne sadrži razloge odluke, a pri donošenju ... 12.7.2007
Pž 4285/06-3 Pž 4285/06-3 LI Pž-4285/06-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu mr. sc. , Zagreb, Dobriše Cesarića 8/I, kojeg zastupa punomoćnik Živko Repac, odvjetnik iz Zagreba, Tratinska 79, radi isplate iznosa od 3.992,85 kn, odlučujući o tuženikovoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu posl. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91; 91/92; 58/93; 112/99; 88/01; 117/03; dalje u tekstu ZPP), jer se ... 12.7.2007
VSRH Rev 244/2007-2 Tužitelji izjavljuju reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, navodeći, u bitnom, da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno kada je tužbeni zahtjev I-tužitelja odbijen za iznos od 143.750,66 kn, što odgovara 1/4 utvrđene prekomjerne štete i to zbog nedostatka aktivne građanskopravne legitimacije, jer da je suvlasnik tog suvlasničkog dijela nekretnine supruga I-tužitelja i da je samo ona, a ne i I-tužitelj, ovlaštena ... 11.7.2007
VSRH Rev 1192/2006-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Petra Milasa, kao predsjednika vijeća, Ivana Mikšića, Vlatke Potočnjak-Radej, Gordane Gasparini i Aleksandra Peruzovića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja A. M. iz D. A., zastupan po punomoćniku I. O., odvjetniku iz S. B., protiv tuženice Općine Donji Andrijevci, zastupane po punomoćnici R. D., odvjetnici iz S. B., radi utvrđenja, činidbe i isplate, odlučujući o reviziji tužitelja protiv ... 11.7.2007
VSRH Revr 381/2007-2 st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03; dalje: ZPP) i pogrešne primjene materijalnog prava, te predlaže da se prvostupanjska i drugostupanjska presuda ukinu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje ili da se osporena presuda preinači i tužbeni zahtjevi prihvate. Iznos od 100.240,81 kn prema utvrđenju sudova predstavlja „manjak“, odnosno štetu nastalu tuženiku nepolaganjem utrška od prodaje ... 11.7.2007
Pž 5924/04-3 Pž 5924/04-3 XLVII Pž-5924/04-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te mr. sc. st. 1. ZPP-a, prvotuženiku pripada naknada zatraženog troška žalbenog postupka i to za sastav odgovora na žalbu po punomoćniku – odvjetniku u iznosu od 5.000,00 kn uvećano za PDV u iznosu od 1.100,00 kn (tarifni brojevi 7. i 10. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika; „... 11.7.2007
Pž 4919/06-3 Pž 4919/06-3 XXXI Pž-4919/06-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te Igora Periše i Branke Ćiraković, članova vijeća, u parničnom postupku tužitelja SEGRAS PLUS d.o.o. Pri tome valja reći, s obzirom na osnovu zahtjeva postavljenog u parnici koja se vodila kod Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-4376/96, naime na činjenicu da je ovdje tuženik u toj parnici kao ... 11.7.2007
Pž 6545/04-3 Pž 6545/04-3 XLVII Pž-6545/04-3 P R E S U D A i R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Viktorije Lovrić, predsjednice vijeća, te mr. sc. Srđana Šimca i Branke Ćiraković, članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja LUKE FABIJANIĆA iz Rijeke, D. Gervaisa 26, kojeg zastupa punomoćnica Željka Slanina – Fabijanić, odvjetnica u Rijeci, D. Gervaisa 26, protiv tuženika JADRANSKI POMORSKI SERVIS d.d. 25. st. 2. ZRO-a, jer je ... 11.7.2007
Pž 2839/07-3 Nakon pozivanja tužitelja da odredi da li se preostali dio tužbenog zahtjeva odnosi na utvrđenje osnovanosti prijavljenog i osporenog iznosa tražbine općeg isplatnog reda ili o potraživanju koje se kao tražbina zateznih kamata koje teku od otvaranja stečajnog postupka namiruje kao tražbina nižeg isplatnog reda i koja se prijavljuje nakon poziva stečajnog suca da se prijave i tražbine nižih isplatnih redova, tužitelj ustraje u zahtjevu da se utvrdi postojanje potraživanja ... 10.7.2007
VSRH I Kž 545/2007-4 pobija presudu u osuđujućem dijelu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona, koju žalbenu osnovu nije obrazložio i zbog odluke suda o kazni te predlaže da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje ili da se preinači u odluci o kazni na način da se optuženiku utvrde blaže pojedinačne kazne i izreče blaža jedinstvena kazna. Da je optuženik postupao s izravnom namjerom da oštećenika P. usmrti sud je ... 10.7.2007
Pž 4394/04-3 Dubrovnik, Put Republike 9, kojeg zastupa punomoćnik Miroslav Plašćar, odvjetnik u Odvjetničkom društvu Žurić i Partneri iz Zagreba, Gundulićeva 63, radi isplate naknade članu uprave, odlučujući o tuženikovoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj V P-79/00 od 17. svibnja 2004. 5. st. 1. ZPP-a. Žalitelj navodi da se pobijana presuda ne može ispitati u dijelu u kojem je tuženik obvezan na plaćanje zakonske zatezne kamate jer sud nije naveo valjane ... 10.7.2007
Pž 3878/06-4 Obrazlaže da prije otvaranja stečaja nad tuženikom kao i za vrijeme stečaja tužitelj nije radio zbog prekida rada za koji on nije odgovoran pa je za to vrijeme trebao primati naknadu plaće koja je bila utvrđena generalnom odlukom tuženika u dogovoru sa sindikatima, a odnosila se na sve radnike tuženika koji iz istih razloga nisu radili, dok tužitelj za taj period potražuje naknadu plaće u visini plaće koju bi ostvario da je radio. Prema odredbi članka 85. stavka 3. Zakona o radu... 10.7.2007
Pž 7143/04-4 Odobreni kredit je namjenski za kupnju tri komada rasplodnih junica pasmine „Simmental“ po jediničnoj cijeni od 2.680,00 DEM te kredit predstavlja robni kredit s rokom otplate na tri godine, s godišnjom kamatom od 8,75%. Ukupna cijena kredita s pripadajućom kamatom i naknadom iznosi 8.040,00 DEM, a kredit je odobren s odgodom plaćanja od šest mjeseci od predaje junica u posjed tuženiku, a šesti mjesec dospijeva ukupna šestomjesečna rata i daljnjom otplatom u jednakim mjesečnim ... 10.7.2007
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2007 Srpanj

Sudovi

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(26)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(16)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite