Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 224
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5591)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 280/2015-6 152/08,76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda i 143/12 - u daljnjem tekstu: ZKP/08 ) optuženik je dužan naknaditi oštećenicima troškove kaznenog postupka na ime zastupanja u ukupnom iznosu od 50.430,00 kuna, te troškove kaznenog postupka na ime paušala iznos od 5.000,00 kuna, te na ime stvarnih izdataka 10.810,20 kuna, sve u roku od petnaest dana po pravomoćnosti presude. Naprotiv, prvostupanjski sud je cijenio sve otegotne okolnosti koje ovaj žalitelj navodi u žalbi, no pritom ... 14.7.2015
VSRH I Kž 83/2015-6 st. 1. toč. 11. ZKP/08, valja istaći da iz obrazloženja žalbe proizlazi da ona obrazlaže žalbenu osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja tvrdeći da sud nije sa dovoljno pažnje analizirao iskaze svjedoka – oštećenika, kojima je poklonio vjeru, ali nije analizirao onaj dio kada oni opisuju trenutak i način vađenja noža iz torbice od strane optužene, zaključujući da vađenje noža nije bilo s ciljem prijetnje ili napada, pa da se prema tome i ne može raditi o kaznenom... 30.6.2015
VSRH I Kž Us 142/2014-9 Naime, osnova zaključka prvostupanjskog suda o kaznenoj odgovornosti optuženika u ovome dijelu temelji se na zaključku prvostupanjskog suda o tome da je optuženi B. s ciljem pribavljanja imovinske koristi trećim osobama iskoristio svoj položaj i ovlasti, u čemu da mu je pomogao optuženi M., a to da je učinio time što je radi stjecanja vlasništva sa dogovorenim pravnim subjektima na „…velikim parcelama visoko vrijednog građevinskog zemljišta ispod stvarne vrijednosti i bez ... 16.6.2015
VSRH I Kž 340/2013-10 I. N., zbog kaznenog djela iz članka 90. u svezi članak 33. stavka 1. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98. - ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07. i 152/08.; nastavno: KZ/97), odlučujući o žalbama državnog odvjetnika i opt. Ukratko, sud prvog stupnja smatra da ovo subjektivno obilježje nije dokazano jer je optuženik oštećenicu vozio prema Z. samo iz razloga da ju krvavu ... 3.6.2015
VSRH I Kž 19/2015-6 Prvostupanjski sud u obrazloženju pobijane presude, osim što na 14. strani u prvom odlomku, obrazlažući odstupanja u iskazima svjedoka D. D. i M. B., navodi da je optuženik E., prema iskazu svjedoka D., bio naredbodavac te da je kontrolirao optuženike K., K. i I. da li ih oštećenik oralno zadovoljava te da se, prema iskazu svjedoka B., smijao i zlostavljanje promatrao, ne daje konkretne razloge u čemu se sastojao bitan doprinos optuženika E. u počinjenju kaznenog djela, odnosno u ... 2.6.2015
VSRH I Kž 321/2012-4 st. 2. KZ/97, za koje je proglašen krivim pobijanom prvostupanjskom presudom, te cijeneći sve okolnosti od značaja za odmjeravanje kazne, koje je imao u vidu prvostupanjski sud (da se radi o relativno mlađoj osobi, te o opojnoj drogi marihuani, kao lakšoj vrsti opojne droge, te da je u međuvremenu pravomoćno osuđen za istovrsno kazneno djelo), to je, slijedom svega navedenog trebalo opt. 80. KZ/97, jer nije utvrđeno da bi mobitel optuženika bio namijenjen ili uporabljen za ... 2.6.2015
VSRH Rev x 818/2011-2 Protiv drugostupanjske presude reviziju su podnijeli svi tuženici time da je prvotuženica V. K. reviziju izjavila osobno zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, dok su drugo i trećetuženici reviziju podnijeli po punomoćniku, također zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i bitnih povreda odredaba parničnog postupka, u kojoj ... 27.5.2015
VSRH Rev 440/2013-2 Po shvaćanju ovog suda, pravilno su nižestupanjski sudovi odbili tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti ovrhe za iznos od 26.723.579,85 kuna, a prihvatili zahtjev za utvrđenje nedopuštenom ovrhe za iznos od 16.819.648,15 kuna sa zateznim kamatama tekućim od podnošenja ovršnog prijedloga do isplate cijeneći činjenicu da u suštini to među strankama nije sporno kad je u pitanju glavnica. st. 2 ZPP što je bio dužan učiniti, već je nastavio voditi postupak u odnosu na cijeli... 27.5.2015
VSRH I Kž 889/2012-8 st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 – dalje u tekstu: KZ/97 – a opt. Kako vještakinja A. J. o fiktivnosti računa iskazuje samo o jednoj od mogućnosti, te kako prvostupanjski sud nije razlučio sve račune koji se odnose na stvarno obavljene radove i poslove, a ne samo one po kojima ti poslovi nisu izvršeni – prvostupanjski sud je, barem za ... 21.5.2015
VSRH Kžm 14/2014-4 Naime, iako pojedine dijelove činjeničnog opisa kaznenog djela iz optužnice smatra nedokazanim, prvostupanjski sud prihvaća iskaz oštećenice i utvrđuje da ju je optuženik kritične prilike primio za ruku i odveo u obližnji park gdje joj je, iako se otimala, lupala ga i vikala, nasilno skinuo jaknu i vestu te spustio hlače i gaćice do polovine bedara, a potom i sebi spustio hlače do koljena, ali u daljnjem naumu nije uspio zbog nailaska slučajnog prolaznika koji je oštećenici ... 14.5.2015
VSRH Revr 2/2014-2 U revizijskom stupnju postupka sporno je pitanje može li rok za zaštitu prava iz radnog odnosa početi teći već od tužiteljevog saznanja za postojanje i sadržaj odluke tuženika o otkazu ugovora o radu ili tek od dostave te odluke tužitelju, budući da u predmetnom slučaju odluka o otkazu nije dostavljana tužitelju, već su mu dostavljene u vidu pisane pošiljke samo radna knjižica i prijava o prestanku osiguranja kod HZMO-a i HZZO-a. Naime, nije točno da rok za zaštitu ... 29.4.2015
VSRH Revt 156/2012-2 st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 148/11 – dalje: ZPP), a zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Tužitelju je stoga priznat trošak sastava tužbe i dvaju podnesaka te zastupanje na tri ročišta za glavnu raspravu u ukupnom iznosu 46.590,00 kn (6x7.730,00 kn i 1x100,00 kn), poreza na dodanu vrijednost i iznosu od 10.249,80 kn (22% PDV-a na ... 29.4.2015
VSRH I Kž 25/2015-6 Usprkos tome, prvostupanjski je sud utvrđenje da je optuženi D. O. potaknuo optuženog N. R. na počinjenje kaznenog djela razbojništva u pretežitom dijelu utemeljio upravo na onom iskazu koji je optuženi N. R. dao prilikom prvog ispitivanja pred državnim odvjetnikom, koji iskaz je prvostupanjski sud pomno analizirao i na više mjesta ocijenio njegovu vjerodostojnost, opisavši ga kao „jasan, detaljan, precizan i iskren“, navodeći da je on „tom prilikom iznio sve ono što mu je ... 29.4.2015
VSRH I Kž 50/2014-9 m.“ sud nije pozvao predstavnika te pravne osobe kako bi se očitovali na okolnosti prijedloga, predlagali izvođenje dokaza odnosno po ovlaštenju predsjednika vijeća predstavnik postavljao pitanja okrivljeniku, svjedocima i vještacima i takvim postupkom, iako je za to imao izričitu zakonsku obavezu, uskratio je pravo na sudjelovanje u postupku pravnoj osobi od koje je oduzeta imovinska korist i time u odnosu na tu pravnu osobu, za koju bi posljedice presude mogle imati veliki značaj (... 28.4.2015
VSRH Rev 1240/2011-2 Lucije Čimić, članice vijeća, Jasenke Žabčić, članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Dragana Katića i Darka Milkovića, članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Općine F., koju zastupa T. D., odvjetnik u P., protiv M. U. iz F., vlasnika obrta S. F. kojega zastupa punomoćnik S. S., odvjetnik u P. i po protutužbi tuženika, radi predaje u posjed, isplate i utvrđenja prava vlasništva, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Puli-Pola broj ... 21.4.2015
VSRH Rev 1332/2008-2 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06 - dalje: ZV-a) kojima je propisano: (stavak 1.) „Kad je više osoba sklopilo s otuđivateljem pravne poslove radi stjecanja vlasništva iste nekretnine, vlasništvo će steći ona koja je u dobroj vjeri prva zatražila upis u zemljišnu knjigu, ako su ispunjene i sve ostale pretpostavke za stjecanje vlasništva“, (stavak 2.) „Brisanje upisa vlasništva osobe ... 14.4.2015
Revt 249/14-2 „Nalaže se tuženim bankama da u roku od 60 (šezdeset) dana izmijene odredbe koje se odnose na pravo banke da jednostrano mijenjaju kamatnu stopu na način da ista bude ugovorena tako da budu utvrđeni egzaktni parametri i metoda izračuna tih parametara na temelju kojih banka izračunava i mijenja kamatnu stopu, a da svaki prosječni potrošač može izračunavati visinu kamatne stope te njezinu visinu u budućnosti odnosno da visina kamatne stope bude vezana uz varijabilni egzaktno ... 9.4.2015
VSRH Rev x 916/2010-2 Drugostupanjskom presudom potvrđena je prvostupanjska presuda u dijelu kojim je djelomično odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje etažnog vlasništva i predaju u posjed kao i u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev za utvrđenje ništavosti ugovora o prodaji predmetne nekretnine, a ukinuta je u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev koji se odnosi na novčano potraživanje tužiteljice, pa visina tog novčanog potraživanja, suprotno navodima tužiteljice, nije od značaja za ocjenu ... 8.4.2015
VSRH I Kž 505/2014-6 Vrhovni sud Republike Hrvatske mišljenja je da prvostupanjski sud, protivno žalbenom prigovoru, nije podcijenio pravilno utvrđene olakotne okolnosti u konkretnom slučaju (neosuđivanost, višegodišnja ovisnost o opojnoj drogi, okolnost da je optuženik zaposlen te okolnost da je bio u tretmanu liječenja od ovisnosti), već je, u odsutnosti otegotnih okolnosti, sve te okolnosti pravilno cijenio, pa je izrečena kazna zatvora u trajanju jedne godine, koja je zamijenjena radom za opće ... 31.3.2015
VSRH I Kž Us 17/2012-9 , između 08,00 i 08,45 sati, koji je kao policijski službenik radio na poslovima službe za graničnu kontrolu Postaje granične policije M., u cilju da NN osobi omogući ulaz teretnog vozila s robom u Republiku Hrvatsku bez policijske kontrole, protivno pravilima službe, kroz podignutu policijsku rampu propustio kamion s robom u RH, a da prethodno nije obavio dužnu graničnu policijsku kontrolu osoba, stvari te prijevoznog sredstva, te nije upisao navedeno vozilo u „Evidenciju ... 31.3.2015
VSRH Rev x 1106/2014-2 …, 40 košnica s pčelama za med, alatke tipa brusilice, bušilice, boce za autogeno varenje, kompresorna pila, kombinirani stroj, mlinac „MIO“ Osijek, lovačka puška, namještaj u kući u D. G., četiri bačve za vino, badanj i pčelarski alat) stečena za vrijeme trajanja braka, - da je tužiteljica doprinijela stjecanju bračne imovine u 1/2 dijela, - da stari dio obiteljske kuće predstavlja posebnu imovinu tuženika koju je imao u času zaključenja braka, da su na starom dijelu ... 25.3.2015
VSRH Revr 1501/2011-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Aleksandra Peruzovića predsjednika vijeća, Katarine Buljan članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Z. O. iz S., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku u S., protiv tuženika D. d.d. Prema odredbi stavka 2. tog članka ZPP-a u slučajevima u kojima je ne mogu podnijeti prema odredbi ... 24.3.2015
VSRH Revr 285/2013-2 Odlučujući o zahtjevu tuženika za sudskim raskidom tužiteljičina ugovora o radu prvostupanjski sud je zauzeo shvaćanje da je od strane tužiteljice bilo neodgovorno javiti se tuženiku tek nekoliko dana nakon što joj je bilo otvoreno bolovanje, a ne odmah istog dana, istog trenutka, kada je shvatila da zbog viroze neće moći doći na posao i to ne samo upravi poslodavca, već kolegicama koje su morale za vrijeme njezinog izbivanja obavljati njezine poslove, kao i da je bila moralna ... 18.3.2015
VSRH Rev 1308/2011-2 Pozivajući se na revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava, tuženik u reviziji navodi da je prednica tužitelja isključivi krivac za nastanak nezgode jer je poduzela radnju skretanja u lijevo u trenutku kada je već bila obilažena od teretnog vozila, odnosno da je vučno vozilo već prošlo pored biciklistice, a kontakt da se dogodio s bočnom stranom prikolice na udaljenosti od 1,50 m od desnog ruba kolnika pa da nije bilo te radnje (skretanja u lijevo), da do prometne ... 17.3.2015
VSRH Rev 380/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i suca izvjestitelja i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Z. D. iz R., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. K.1 i M. K.2 iz R., protiv tuženice Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu... 17.3.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 224 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(46) 2014(236) 2013(247) 2012(273)
2011(299) 2010(561) 2009(288) 2008(213)
2007(242) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(177)
1991(154) 1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite