Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 225
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5618)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH Rev 2095/2010-2 Odredbom st. 1. tog članka je naložena dužnost osobama javnog prava u koje ulazi i tužitelj, a koji su sklopili ugovore o zakupu poslovnog prostora po režimu bivšeg Zakona o poslovnim zgradama i prostorijama ("Narodne novine" broj 52/71), bez prethodno provedenog javnog natječaja uskladiti ugovore s odredbama Zakona o zakupu poslovnog prostora u roku od godine dana od stupanja na snagu tog Zakona, a riječ je o davanju u zakup putem javnog natječaja. Nakon razdvajanja predmeta, u ... 28.10.2015
VSRH I Kž 882/2015-7 stavka 1. KZ/11. čini onaj „tko s ciljem da on ili druga osoba potpuno ili djelomično izbjegne plaćanje poreza ili carine daje netočne ili nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne ili carinske obveze ili tko s istim ciljem u slučaju obvezne prijave ne prijavi prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne ili carinske obveze, pa zbog toga dođe do smanjenja ili neutvrđenja ... 22.9.2015
VSRH I Kž 191/2015-9 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13 te 145/2013 – dalje u tekstu: ZKP/08), optužena S. J. i optužena M. J. dužne su podmiriti troškove kaznenog postupka, i to optužena S. J. troškove za vještaka psihijatrijske struke D. S. u iznosu od 2.992,00 kune, troškove za svjedoke u iznosu od 1.075,00 kuna, nagradu i nužne izdatke branitelja po službenoj dužnosti visina kojih će biti određena naknadno posebnim rješenjem te paušalne troškove u ... 15.9.2015
VSRH I Kž 855/2012-6 No, preuzimajući kazneni progon, oštećena kao tužiteljica nije mijenjala činjenični opis u odnosu na dvoje optuženika pa za ovu vrstu prvostupanjske presude nije bilo potrebe razdvajati jedan i sačinjavati dva činjenična opisa; jedan oslobađajući dio koji se odnosi na aktivnosti optuženog J. T. (točka 1.) i drugi, opet oslobađajući dio, koji se odnosi na aktivnosti poticanja optuženog T. P. i optužene V. P. (točka 3.). Kada je prvostupanjski sud odlučio sve troje ... 8.9.2015
VSRH Rev 1620/2009-2 91a/93), koji je u članku 10. stavak 3. propisivao da je kupnja i pozajmljivanje deviza, kao i posredovanje u kupnji, prodaji i pozajmljivanju deviza između domaćih osoba i između domaće osobe i strane osobe u Republici Hrvatskoj dopušteno u slučajevima i na način predviđen tim Zakonom, a prema članku 34. tog Zakona, domaće fizičke osobe mogu koristiti devize sa svojih računa i deviznih štednih uloga za plaćanje uvoza robe i usluga i druga plaćanja u inozemstvu, a u Republici ... 14.7.2015
VSRH I Kž 280/2015-6 152/08,76/09, 80/11, 91/11 - odluka Ustavnog suda i 143/12 - u daljnjem tekstu: ZKP/08 ) optuženik je dužan naknaditi oštećenicima troškove kaznenog postupka na ime zastupanja u ukupnom iznosu od 50.430,00 kuna, te troškove kaznenog postupka na ime paušala iznos od 5.000,00 kuna, te na ime stvarnih izdataka 10.810,20 kuna, sve u roku od petnaest dana po pravomoćnosti presude. Naprotiv, prvostupanjski sud je cijenio sve otegotne okolnosti koje ovaj žalitelj navodi u žalbi, no pritom ... 14.7.2015
VSRH I Kž 719/2013-7 u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11. i 144/12.; dalje u tekstu: KZ/11.) pa je na temelju tih zakonskih odredbi i uz primjenu članka 49. stavka 1. točke 2. KZ/11. osuđen na kaznu zatvoru u trajanju 2 (dvije) godine i na temelju članka 57. stavka 1. i 2. KZ/11. izrečena mu je djelomično uvjetna osuda time da se od kazne na koju optuženik osuđen izvršava 1 (jedna) godina, a dio kazne u trajanju od 1 (jedne) godine neće se izvršiti ako optuženik u ... 30.6.2015
VSRH I Kž 83/2015-6 st. 1. toč. 11. ZKP/08, valja istaći da iz obrazloženja žalbe proizlazi da ona obrazlaže žalbenu osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja tvrdeći da sud nije sa dovoljno pažnje analizirao iskaze svjedoka – oštećenika, kojima je poklonio vjeru, ali nije analizirao onaj dio kada oni opisuju trenutak i način vađenja noža iz torbice od strane optužene, zaključujući da vađenje noža nije bilo s ciljem prijetnje ili napada, pa da se prema tome i ne može raditi o kaznenom... 30.6.2015
VSRH Rev 1526/2011-2 Glede zahtjeva ostalih tužiteljica protiv prvotuženika, treba reći da se pobijani dio presude u tom dijelu odnosi samo na u reviziji ničim obrazloženi, a istaknuti prigovor "drugačijeg omjera podijeljene odgovornosti" bez navođenja bilo kakove daljnje argumentacije zbog čega bi onaj omjer doprinosa prednika tužiteljica nastanku štetnog događaja u kojem je smrtno stradao suprug i otac tužiteljica, a kako je to utvrđeno po nižestupanjskim sudovima (riječ je o omjeru od 50% ... 17.6.2015
VSRH I Kž Us 142/2014-9 Naime, osnova zaključka prvostupanjskog suda o kaznenoj odgovornosti optuženika u ovome dijelu temelji se na zaključku prvostupanjskog suda o tome da je optuženi B. s ciljem pribavljanja imovinske koristi trećim osobama iskoristio svoj položaj i ovlasti, u čemu da mu je pomogao optuženi M., a to da je učinio time što je radi stjecanja vlasništva sa dogovorenim pravnim subjektima na „…velikim parcelama visoko vrijednog građevinskog zemljišta ispod stvarne vrijednosti i bez ... 16.6.2015
VSRH I Kž Us 153/2014-4 stavka 1. KZ/97 pa je na temelju te zakonske odredbe osuđen na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci, koja kazna mu je na temelju članka 55. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 125/11. i 144/12., dalje u tekstu – KZ/11) zamijenjena radom za opće dobro na način da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada te je određeno da će, ako se optuženik M. P. u roku osam dana od dana za koji bude pozvan ne javi nadležnom tijelu za probaciju ili ako mu poziv ne ... 16.6.2015
VSRH I Kž 39/2013-8 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Vesne Vrbetić, kao predsjednice vijeća, te Dražena Tripala i Žarka Dundovića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Sanje Katušić-Jergović, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. st. 1. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; nastavno: KZ/97), ... 10.6.2015
VSRH I Kž 200/2015-7 Određujući vrstu i mjeru kazne koju će primijeniti, sud mora uzeti u obzir okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelja kaznenog djela, a osobito stupanj krivnje, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede kaznenim djelom zaštićenog dobra, okolnosti u kojima je kazneno djelo počinjeno, okolnosti u kojima je počinitelj živio prije počinjenja kaznenog djela i usklađenost njegovog ponašanja sa zakonima, ... 9.6.2015
VSRH Rev 2050/2011-2 392.a st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08 - dalje: ZPP), revizijski sud je bio ovlašten ispitati pobijanu presudu samo u onom dijelu u kojem se ona pobija revizijom i u granicama razloga određeno navedenih u reviziji, pazeći po službenoj dužnosti na pogrešnu primjenu materijalnog prava i na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. "Kad u parnici po zahtjevima više oštećenika iz ... 3.6.2015
VSRH I Kž 340/2013-10 I. N., zbog kaznenog djela iz članka 90. u svezi članak 33. stavka 1. i dr. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98. - ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – odluka Ustavnog suda, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07. i 152/08.; nastavno: KZ/97), odlučujući o žalbama državnog odvjetnika i opt. Ukratko, sud prvog stupnja smatra da ovo subjektivno obilježje nije dokazano jer je optuženik oštećenicu vozio prema Z. samo iz razloga da ju krvavu ... 3.6.2015
VSRH I Kž 321/2012-4 st. 2. KZ/97, za koje je proglašen krivim pobijanom prvostupanjskom presudom, te cijeneći sve okolnosti od značaja za odmjeravanje kazne, koje je imao u vidu prvostupanjski sud (da se radi o relativno mlađoj osobi, te o opojnoj drogi marihuani, kao lakšoj vrsti opojne droge, te da je u međuvremenu pravomoćno osuđen za istovrsno kazneno djelo), to je, slijedom svega navedenog trebalo opt. 80. KZ/97, jer nije utvrđeno da bi mobitel optuženika bio namijenjen ili uporabljen za ... 2.6.2015
VSRH I Kž 19/2015-6 Prvostupanjski sud u obrazloženju pobijane presude, osim što na 14. strani u prvom odlomku, obrazlažući odstupanja u iskazima svjedoka D. D. i M. B., navodi da je optuženik E., prema iskazu svjedoka D., bio naredbodavac te da je kontrolirao optuženike K., K. i I. da li ih oštećenik oralno zadovoljava te da se, prema iskazu svjedoka B., smijao i zlostavljanje promatrao, ne daje konkretne razloge u čemu se sastojao bitan doprinos optuženika E. u počinjenju kaznenog djela, odnosno u ... 2.6.2015
VSRH Rev 440/2013-2 Po shvaćanju ovog suda, pravilno su nižestupanjski sudovi odbili tužbeni zahtjev za utvrđenje nedopuštenosti ovrhe za iznos od 26.723.579,85 kuna, a prihvatili zahtjev za utvrđenje nedopuštenom ovrhe za iznos od 16.819.648,15 kuna sa zateznim kamatama tekućim od podnošenja ovršnog prijedloga do isplate cijeneći činjenicu da u suštini to među strankama nije sporno kad je u pitanju glavnica. st. 2 ZPP što je bio dužan učiniti, već je nastavio voditi postupak u odnosu na cijeli... 27.5.2015
VSRH Rev x 818/2011-2 Protiv drugostupanjske presude reviziju su podnijeli svi tuženici time da je prvotuženica V. K. reviziju izjavila osobno zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, dok su drugo i trećetuženici reviziju podnijeli po punomoćniku, također zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i bitnih povreda odredaba parničnog postupka, u kojoj ... 27.5.2015
VSRH Revt 232/2014-2 Nadalje, u obrazloženju drugostupanjske presude se navodi da osnovanost navedenog zahtjeva ne proizlazi ni iz tvrdnje tužitelja da je taj porez glavni investitor platio tuženiku jer da "pravo tužitelja da u obračun naknade za izvedene radove uključi porez na dodanu vrijednost ne može se zasnivati na činjenici da je cijena radova ugovorena bez tog poreza, niti na činjenici da je tuženik prilikom obračuna radova glavnom investitoru u cijenu uključio i porez na dodanu vrijednost, da ... 26.5.2015
VSRH I Kž 889/2012-8 st. 1., 3. i 4. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 – dalje u tekstu: KZ/97 – a opt. Kako vještakinja A. J. o fiktivnosti računa iskazuje samo o jednoj od mogućnosti, te kako prvostupanjski sud nije razlučio sve račune koji se odnose na stvarno obavljene radove i poslove, a ne samo one po kojima ti poslovi nisu izvršeni – prvostupanjski sud je, barem za ... 21.5.2015
VSRH Rev 1454/2011-2 91.a st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08 i 123/08 - dalje: ZPP) stranka može podnijeti reviziju preko opunomoćenika koji je odvjetnik, a iznimno stranka može sama podnijeti reviziju ako ima položeni pravosudni ispit, odnosno za nju reviziju može podnijeti kao punomoćnik osoba koja ju je prema odredbama toga ili kojega drugog zakona ovlaštena zastupati u tom svojstvu iako nije odvjetnik - ako ima položen ... 20.5.2015
VSRH Rev 113/2015-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Aleksandra Peruzovića predsjednika vijeća, Katarine Buljan članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Viktorije Lovrić članice vijeća, Marine Paulić članice vijeća i Slavka Pavkovića člana vijeća, u pravnoj stvari I-tužitelja V. P. iz Z., II-tužiteljice M. P. iz Z., i III-tužiteljice A. S. iz Z., svi zastupani po punomoćnicima M. F. i B. P.-V., odvjetnicima u Zajedničkom odvjetničkom uredu iz V., protiv tužene... 19.5.2015
VSRH Kžm 14/2014-4 Naime, iako pojedine dijelove činjeničnog opisa kaznenog djela iz optužnice smatra nedokazanim, prvostupanjski sud prihvaća iskaz oštećenice i utvrđuje da ju je optuženik kritične prilike primio za ruku i odveo u obližnji park gdje joj je, iako se otimala, lupala ga i vikala, nasilno skinuo jaknu i vestu te spustio hlače i gaćice do polovine bedara, a potom i sebi spustio hlače do koljena, ali u daljnjem naumu nije uspio zbog nailaska slučajnog prolaznika koji je oštećenici ... 14.5.2015
VSRH Revt 156/2012-2 st. 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 148/11 – dalje: ZPP), a zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Tužitelju je stoga priznat trošak sastava tužbe i dvaju podnesaka te zastupanje na tri ročišta za glavnu raspravu u ukupnom iznosu 46.590,00 kn (6x7.730,00 kn i 1x100,00 kn), poreza na dodanu vrijednost i iznosu od 10.249,80 kn (22% PDV-a na ... 29.4.2015
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 225 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(62) 2014(246) 2013(248) 2012(273)
2011(299) 2010(561) 2009(288) 2008(213)
2007(242) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(177)
1991(154) 1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite