Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 222
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5533)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Revt 249/14-2 „Nalaže se tuženim bankama da u roku od 60 (šezdeset) dana izmijene odredbe koje se odnose na pravo banke da jednostrano mijenjaju kamatnu stopu na način da ista bude ugovorena tako da budu utvrđeni egzaktni parametri i metoda izračuna tih parametara na temelju kojih banka izračunava i mijenja kamatnu stopu, a da svaki prosječni potrošač može izračunavati visinu kamatne stope te njezinu visinu u budućnosti odnosno da visina kamatne stope bude vezana uz varijabilni egzaktno ... 9.4.2015
VSRH Revr 1501/2011-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Aleksandra Peruzovića predsjednika vijeća, Katarine Buljan članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Z. O. iz S., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku u S., protiv tuženika D. d.d. Prema odredbi stavka 2. tog članka ZPP-a u slučajevima u kojima je ne mogu podnijeti prema odredbi ... 24.3.2015
VSRH Rev 380/2013-2 Vrhovni sud Republike Hrvatske, u vijeću sastavljenom od sudaca Katarine Buljan predsjednice vijeća, Aleksandra Peruzovića člana vijeća, Viktorije Lovrić članice vijeća, Branka Medančića člana vijeća i suca izvjestitelja i Marine Paulić članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice Z. D. iz R., zastupane po punomoćniku M. K., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu M. K.1 i M. K.2 iz R., protiv tuženice Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu... 17.3.2015
VSRH I Kž Us 158/2014-4 Žalbu je protiv navedene presude podnio Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje - USKOK) i to u odnosu na oslobađajući dio, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, a u odnosu na osuđujući dio u odnosu na optuženika P. M., zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se prvostupanjska presuda ukine u oslobađajućem dijelu i predmet u tom dijelu uputi na ponovno suđenje i odluku, a u odnosu na osuđujući dio da se prvostupanjska presuda preinači na način da... 10.3.2015
VSRH Rev 93/2009-2 , odvjetniku u V. G., protiv tuženika I. R. iz V. P., osobno i kao vlasnika obrta R. za izradu metalnih konstrukcija iz V. P., zastupanog po punomoćnicima odvjetnicima Zajedničkog odvjetničkog ureda J. D., M. L. i M. B., G., radi zabrane uporabe, nalaganja da prestane uznemiravanje, predaje u posjed nekretnina i isplate, odlučujući o reviziji tuženika protiv presude Županijskog suda u Bjelovaru poslovni broj Gž-1378/08-2 od 2. listopada 2008. Zahtjev se temelji na činjenicama da je ... 3.3.2015
VSRH I Kž 63/2013-4 M. V. oduzima šest kutija originalnog pakiranja tableta Suboxone s ukupno 42 tablete, kutija originalnog pakiranja tableta Klozapile s 45 komada, deset komada tableta Heptanon, mobilni aparat marke „…“ serijskog broja …, s pripadajućom SIM-karticom pozivnog broja …, jedna precizna digitalna vaga srebrne boje marke „…“, 73,01 gram droge marihuana, 0,20 grama droge marihuana, mobilni aparat pozivnog broja … te mobilni aparat pozivnog broja …, što će se po pravomoćnosti ... 26.2.2015
VSRH I Kž 822/2012-6 Državni odvjetnik pobija osuđujući dio presude zbog odluke o kaznenoj sankciji, a oslobađajući dio zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i predlaže da se osuđujući dio pobijane presude preinači u odluci o kaznenoj sankciji na način da se optuženiku za svako od kaznenih djela zbog kojih je proglašen krivim utvrdi kazna zatvora u duljem trajanju i da ga se osudi na bezuvjetnu jedinstvenu kaznu zatvora te da se optuženik proglasi krivim za kaznena djela za koja je ... 18.2.2015
VSRH I Kž 388/2012-6 A. u žalbi osporava istinitost iskaza svjedoka E. K., ocjenjujući ga „nevjerodostojnim, nelogičnim i iskonstruiranim“, tvrdeći i da je „kontradiktoran, i to iz razloga što navedeni svjedok u pogledu odlučnih činjenica kontradiktorno iskazuje tijekom istražnog postupka i na glavnoj raspravi“ te ukazuje na „činjenicu daje isti denuncirao osobu M. P. kao počinitelja kaznenog djela, da bi na glavnoj raspravi iskazao kako se zabunio u imenu i prezimenu, pa je ŽDO u Vukovaru ... 18.2.2015
VSRH Revt 356/2013-2 kojim je ispravljena prvostupanjska presuda u izreci na način da je sadržaj izreke usklađen sa sadržajem tužbenog zahtjeva (tužbenim zahtjevom zatražena je isplata kunske protuvrijednosti devizne svote od 79.994,47 EUR, dok je u izreci presude tuženiku naložena isplata tog deviznog iznosa), a ta bitna povreda da je počinjena i pobijanim drugostupanjskim rješenjem kojim je odbijena žalba tuženika i navedeno prvostupanjsko rješenje potvrđeno, i navodi da nisu postojale ... 17.2.2015
VSRH Kžm 46/2014-8 S. M. se žali po svom branitelju B. V., odvjetniku iz Z., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kaznenoj sankciji, oduzimanju imovinske koristi i odluci o troškovima kaznenog postupka, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači, a podredno da se ukine i vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjeno sudsko vijeće. Državni odvjetnik pobija oslobađajući dio ... 12.2.2015
VSRH I Kž 787/2013-7 VSRH I Kž 787/2013-7 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kž 787/13-7 U IME REPUBLIKE HRVATSKE P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić kao predsjednice vijeća te Damira Kosa, Miroslava Šovanja, dr. sc. Imajući u vidu i ove okolnosti, značaj utvrđenih olakotnih okolnosti ne može biti takav da bi opravdao osudu na kaznu zatvora manju od zakonom propisane za kazneno ... 3.2.2015
VSRH I Kž 499/2014-4 57. KZ/11, izriče djelomična uvjetna osuda tako da se od izrečene jedinstvene kazne zatvora ima izvršiti 6 (šest) mjeseci, dok se dio kazne u trajanju od 9 (devet) mjeseci neće izvršiti ako osuđenik u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo, time da vrijeme provjeravanja u odnosu na uvjetovani dio kazne započinje teći od pravomoćnosti presude. 57. st. 1. KZ/11, primijenjena djelomična uvjetna osuda tako da se od jedinstvene kazne zatvora u trajanju od jedne godine i... 29.1.2015
VSRH I Kž 758/2013-4 Pri izboru sankcije prvostupanjski ocjenjuje da podaci Centra za socijalnu skrb N. o uređenim obiteljskim prilikama optuženika, poglavito procjena izostanka rizika od nastavka traumatizacije oštećenice, njeno uredno funkcioniranje u obitelji koju čini i optuženik, uz nalaz i mišljenje psihijatrijskog vještaka (da su kod optuženika u vrijeme djela vjerojatno postojali znaci emocionalne nezrelosti uz doživljaj osobne neadekvatnosti i fizičke neprivlačnosti što je za njega moglo ... 27.1.2015
VSRH I Kž 386/2012-4 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, radi osobnog uživanja, držao jedan paketić od PVC folije u kojem se nalazila zelena biljna materija tipa "marihuana", a koja sadrži više od 0,3% THC-a, te je zbog sadržaja THC-a, uvrštena u Odjeljak 1. Dijela 2. Popisa opojnih droga i psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (NN br. D. J. oslobodi od optužbe; da mu umjesto izrečene kazne izrekne "kaznu ... 15.1.2015
VSRH III Kr 131/2014-5 stavka 4. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00. i 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.; nastavno: KZ/97) pa je, na temelju te odredbe, A. D. osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine i šest mjeseci, a optuženi D. D. na kaznu zatvora u trajanju jedne godine. stavka 2. ZKP/08, osuđenik koji se nije koristio redovitim pravnim lijekom protiv presude ne može podnijeti zahtjev ... 14.1.2015
VSRH I Kž 156/2014-7 Prvostupanjski sud se zadovoljava činjenicom ne vraćanja određenog iznosa novca koji je nedvojbeno optužena K. podigla sa računa Turističke zajednice Grada K. Međutim, da bi se moglo valjano utvrđivati eventualno postojanje kaznene odgovornosti optuženice u ovom dijelu, kada je već državni odvjetnik u optužnici prihvatio da se dio podignutog iznosa odnosi na ne isplaćenu plaću te okolnost da je dio tog iznosa optuženica samoinicijativno vratila prije nego li je djelo otkriveno,... 13.1.2015
VSRH I Kž Us 134/2014-6 I. D. žali se zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede kaznenog zakona, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, preinači prvostupanjsku presudu na način da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i pet mjeseci, a podredno da ukine prvostupanjsku presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Međutim, na listu 33 do 38 spisa nalazi se Izjava za ... 13.1.2015
VSRH Revr 201/2014-2 st. 2. i 3. ZPP-a u slučajevima u kojima je ne mogu podnijeti prema odredbi stavka 1. tog članka stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, time da u reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela uz određeno navođenje propisa i drugih važećih ... 7.1.2015
VSRH Rev 1750/2009-2 1. Ugovora, da u tijeku izvođenja radova tuženik nije imao nikakve primjedbe na izvedene radove, da je tuženik imenovao nadzornog inženjera koji također nije imao nikakve primjedbe na izvedene radove, da su za sve izvedene radove cijene obračunate u skladu s Ugovorom, kao i da tuženik nije u roku od dvije godine obavijestio tužitelja o nedostacima, zaključuje da su naknadni radovi izvedeni na temelju izričitog naloga tuženika koji je slijedom izloženog pored uplaćenih 420.000,00 ... 17.12.2014
VSRH Revt 25/2014-2 potvrđena je prvostupanjska presuda u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja, te u dijelu kojim je naloženo tužitelju na ime parničnih troškova isplatiti prvotuženiku iznos 653.037,02 kn, a drugotuženiku iznos 358.123,77 kn, dok je preinačena u dijelu odluke o parničnim troškovima tako da je s tog osnova odbijen zahtjev prvotuženika za isplatu mu daljnjeg iznosa 389.450,48 kn, te zahtjev drugotuženika za isplatu mu daljnjeg iznosa 257.424,98 kn, te je ujedno odbijen ... 16.12.2014
VSRH Rev 2287/2011-2 I. izreke prvostupanjske presude, "svi stanovi s pravom otkupa – kupnje prema kriterijima i mjerilima u skladu sa Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji", a odbijeni su i tužbeni zahtjevi kojim tužitelji traže da se naloži tuženici platiti svakom tužitelju "prosječnu tržišnu cijenu pojedinog stana za svakog tužitelja u Republici Hrvatskoj" i to prvotužitelju iznos od 131.400,00 eura, drugotužitelju iznos od 122.400,00 eura, ... 10.12.2014
VSRH I Kž 345/2012-6 sastavio i potpisao ugovor kojim se K. obvezao izraditi elaborat o revitalizaciji M. za što je M. dužan po zaključenju ugovora, unaprijed, isplatiti iznos od 112.000,00 kn društvu K., iako ugovorene obveze K. nije obavio, čime su neosnovano ostvarili fiktivno potraživanje društva K. prema M. što mu je i bila nakana jer je društvo M. imao stvarnih potraživanja od K. u iznosu od 439.839,91 kn za isplate kroz kratkoročne kredite koji dug K. nije vratio, čime je u korist K. neosnovano... 10.12.2014
VSRH Rev 2252/2014-3 Utvrdivši da je spomenutom pravomoćnom presudom Općinskog suda u Sinju, koja je donesena u parnici vođenoj između tužitelja i prvotuženice, tužitelj utvrđen vlasnikom predmetnog poslovnog prostora, da je tom presudom tuženici naloženo trpjeti da se u zemljišnoj knjizi briše upis vlasništva tuženika uz istodobni upis vlasništva tužitelja te da je u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora tuženik znao da tuženica nije vlasnik spornog poslovnog prostora, prvostupanjski sud je... 9.12.2014
VSRH Rev 375/2009-2 19. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98 i 166/98 – dalje: ZONS) propisano je u st. 1. al. 1. da najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana ako se najmoprimac ili drugi korisnici stana koriste stanom suprotno zakonu i ugovor o najmu stana, a osobito ako najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u vezi sa stanovanjem. U takvoj situaciji, dakle kada je ugovor o najmu, već otkazan zbog nastalih uvjeta propisanih ZONS za otkaze ... 2.12.2014
VSRH I Kž 143/2014-6 H. P. se žali po svojoj braniteljici S. Z., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda A. T. i S. Z. iz R., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kaznenoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje pred izmijenjeno sudsko vijeće, odnosno da se ta odluka preinači i u odnosu na maloljetnika obustavi postupak. 32. st. 2. ... 20.11.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 222 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(18) 2014(207) 2013(246) 2012(273)
2011(299) 2010(561) 2009(288) 2008(213)
2007(242) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(177)
1991(154) 1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite