Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Vrhovni sud Republike Hrvatske > Presuda i rješenje
 

Odluke Vrhovnog suda RH

Stranica 1 / 221
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 5506)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
VSRH I Kž 787/2013-7 VSRH I Kž 787/2013-7 REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Broj: I Kž 787/13-7 U IME REPUBLIKE HRVATSKE P R E S U D A I R J E Š E N J E Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Ane Garačić kao predsjednice vijeća te Damira Kosa, Miroslava Šovanja, dr. sc. Imajući u vidu i ove okolnosti, značaj utvrđenih olakotnih okolnosti ne može biti takav da bi opravdao osudu na kaznu zatvora manju od zakonom propisane za kazneno ... 3.2.2015
VSRH I Kž 758/2013-4 Pri izboru sankcije prvostupanjski ocjenjuje da podaci Centra za socijalnu skrb N. o uređenim obiteljskim prilikama optuženika, poglavito procjena izostanka rizika od nastavka traumatizacije oštećenice, njeno uredno funkcioniranje u obitelji koju čini i optuženik, uz nalaz i mišljenje psihijatrijskog vještaka (da su kod optuženika u vrijeme djela vjerojatno postojali znaci emocionalne nezrelosti uz doživljaj osobne neadekvatnosti i fizičke neprivlačnosti što je za njega moglo ... 27.1.2015
VSRH I Kž 386/2012-4 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, radi osobnog uživanja, držao jedan paketić od PVC folije u kojem se nalazila zelena biljna materija tipa "marihuana", a koja sadrži više od 0,3% THC-a, te je zbog sadržaja THC-a, uvrštena u Odjeljak 1. Dijela 2. Popisa opojnih droga i psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (NN br. D. J. oslobodi od optužbe; da mu umjesto izrečene kazne izrekne "kaznu ... 15.1.2015
VSRH I Kž 156/2014-7 Prvostupanjski sud se zadovoljava činjenicom ne vraćanja određenog iznosa novca koji je nedvojbeno optužena K. podigla sa računa Turističke zajednice Grada K. Međutim, da bi se moglo valjano utvrđivati eventualno postojanje kaznene odgovornosti optuženice u ovom dijelu, kada je već državni odvjetnik u optužnici prihvatio da se dio podignutog iznosa odnosi na ne isplaćenu plaću te okolnost da je dio tog iznosa optuženica samoinicijativno vratila prije nego li je djelo otkriveno,... 13.1.2015
VSRH I Kž Us 134/2014-6 I. D. žali se zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede kaznenog zakona, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, preinači prvostupanjsku presudu na način da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i pet mjeseci, a podredno da ukine prvostupanjsku presudu i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Međutim, na listu 33 do 38 spisa nalazi se Izjava za ... 13.1.2015
VSRH Rev 1750/2009-2 1. Ugovora, da u tijeku izvođenja radova tuženik nije imao nikakve primjedbe na izvedene radove, da je tuženik imenovao nadzornog inženjera koji također nije imao nikakve primjedbe na izvedene radove, da su za sve izvedene radove cijene obračunate u skladu s Ugovorom, kao i da tuženik nije u roku od dvije godine obavijestio tužitelja o nedostacima, zaključuje da su naknadni radovi izvedeni na temelju izričitog naloga tuženika koji je slijedom izloženog pored uplaćenih 420.000,00 ... 17.12.2014
VSRH Revt 25/2014-2 potvrđena je prvostupanjska presuda u dijelu kojim je odbijen tužbeni zahtjev tužitelja, te u dijelu kojim je naloženo tužitelju na ime parničnih troškova isplatiti prvotuženiku iznos 653.037,02 kn, a drugotuženiku iznos 358.123,77 kn, dok je preinačena u dijelu odluke o parničnim troškovima tako da je s tog osnova odbijen zahtjev prvotuženika za isplatu mu daljnjeg iznosa 389.450,48 kn, te zahtjev drugotuženika za isplatu mu daljnjeg iznosa 257.424,98 kn, te je ujedno odbijen ... 16.12.2014
VSRH I Kž 345/2012-6 sastavio i potpisao ugovor kojim se K. obvezao izraditi elaborat o revitalizaciji M. za što je M. dužan po zaključenju ugovora, unaprijed, isplatiti iznos od 112.000,00 kn društvu K., iako ugovorene obveze K. nije obavio, čime su neosnovano ostvarili fiktivno potraživanje društva K. prema M. što mu je i bila nakana jer je društvo M. imao stvarnih potraživanja od K. u iznosu od 439.839,91 kn za isplate kroz kratkoročne kredite koji dug K. nije vratio, čime je u korist K. neosnovano... 10.12.2014
VSRH Rev 2252/2014-3 Utvrdivši da je spomenutom pravomoćnom presudom Općinskog suda u Sinju, koja je donesena u parnici vođenoj između tužitelja i prvotuženice, tužitelj utvrđen vlasnikom predmetnog poslovnog prostora, da je tom presudom tuženici naloženo trpjeti da se u zemljišnoj knjizi briše upis vlasništva tuženika uz istodobni upis vlasništva tužitelja te da je u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora tuženik znao da tuženica nije vlasnik spornog poslovnog prostora, prvostupanjski sud je... 9.12.2014
VSRH I Kž 143/2014-6 H. P. se žali po svojoj braniteljici S. Z., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda A. T. i S. Z. iz R., zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja te zbog odluke o kaznenoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje pred izmijenjeno sudsko vijeće, odnosno da se ta odluka preinači i u odnosu na maloljetnika obustavi postupak. 32. st. 2. ... 20.11.2014
VSRH I Kž 298/2014-4 Naime, s obzirom na troškove i obveze proistekle iz niza parničnih postupaka koje je vodila u to vrijeme, i koji su višestruko premašivali ukupan iznos pozajmica, optuženica realno nije bila u mogućnosti vratiti te pozajmice, kako to osnovano zaključuje prvostupanjski sud, a pokriće za pozajmice nije imala niti u vlastitoj imovini, budući je na stan bila upisana hipoteka i isti je bio fiducijarno vlasništvo banke u kojoj je podignut kredit. Pri tome je optuženik znao za financijske... 19.11.2014
VSRH Kžm 42/2014-7 st. 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 125/11 i 143/12; dalje u tekstu: KZ/97) u trajanju šest mjeseci, za kazneno djelo iz čl. Nasuprot tome, optuženik je u prvoj obrani negirao bilo kakvu primjenu sile sugerirajući da je oštećenica ozljede imala već u trenutku njegova dolaska do kafića „L.“ kada ju je tražio da izađe van kako bi popričali, da bi ... 18.11.2014
VSRH Rev 608/2012-2 pribavio suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na navedeni ugovor, dok je tuženik pribavio samo mišljenje Ministarstva energije, rudarstva i industrije Bosne i Hercegovine iz kojeg proizlazi a to Ministarstvo smatra da nema smetnji za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina ako ugovorne strane pribave suglasnost nadležnih tijela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, no da to mišljenje ne predstavlja potrebnu suglasnost nadležnog tijela Bosne i Hercegovine na ugovor ... 18.11.2014
VSRH Rev x 1057/2014-3 428.a st. 1. ZPP, kad Europski sud za ljudska prava utvrdi povredu kojeg ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je Republika Hrvatska ratificirala, stranka može u roku od trideset dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava, podnijeti zahtjev sudu u Republici Hrvatskoj koji je sudio u prvom stupnju u postupku u kojem je donesena odluka kojom je povrijeđeno ljudsko ... 18.11.2014
VSRH I Kž 474/2012-6 To zapravo znači da napadnuti, ako u času kada je prisiljen da se brani, nema druge mogućnosti, jer kod sebe nema nikakvog drugog sredstva osim noža, niti s obzirom na način napada i njegov intenzitet, položaj i sve ostale okolnosti u kojima se u trenutku napada nalazi, nema druge mogućnosti da se obrani nego da napadača ubode nožem, dakle, ako napadnuti upotrijebi jedino sredstvo koje je imao i brani se na način koji je u konkretnoj situaciji i jedino moguć, onda se adekvatnost ... 13.11.2014
VSRH I Kž 587/2014-4 Naime, optuženi B. F. i optužena R. P. su pod točkom 1/ izreke prvostupanjske presude proglašeni krivima da su, postupajući po prethodnom dogovoru i u nakani da se okoriste, i to optuženi B. F. kao zapovjednik Vatrogasne postrojbe naložio, a optužena R. P. kao knjigovođa administrator u Vatrogasnoj postrojbi sačinila fiktivne dokumente (putne naloge za dislokacije vatrogasaca, odluke o isplati naknada za prekovremeni rad za dežurstva pojedinih vatrogasaca, odluke o isplati ... 11.11.2014
VSRH Rev x 733/2014-2 st. 2. ZPP-a predviđaju postojanje u reviziji određeno naznačenog pravnog pitanja zbog kojeg se revizija podnosi uz određeno navođenje propisa i drugih važećih izvora prava koji se na njega odnose - s izloženim razlozima zbog kojih revident smatra da je to (pravno) pitanje važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, odnosno postojanje u osporenoj odluci pravnog shvaćanja koje nije podudarno s pravnim shvaćanjem drugog suda (iz donesenih... 11.11.2014
VSRH I Kž 458/2012-7 Prema mišljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, prvostupanjski sud jeste o tome vodio računa, a pitanje vjerodostojnosti iskaza tih svjedoka stvar je ocjene dokaza od strane prvostupanjskog suda, koji je, prema mišljenju Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao drugostupanjskog suda, dao valjane razloge zašto navedenim svjedocima vjeruje i zašto njihove iskaze smatra istinitima (razloge o vjerodostojnosti iskazivanja svjedoka – ošt. st. 4. ZKP/08 oštećenik ... 6.11.2014
VSRH I Kž 408/2012-10 Istodobno je, za sada, neadekvatni značaj pridao iskazima svjedoka Ivice Ivića (čiji je iskaz u istrazi dijametralno suprotan iskazima svih ostalih ispitanih svjedoka i optuženika, a naknadnim ispitivanjem nisu ove razlike dovoljno razjašnjene, kao ni proturječja u vlastitom iskazu tog svjedoka), te svjedoka I. J., koji je bio u društvu optuženika, a prvi put je iskazivao na raspravi održanoj dvije godine nakon događaja, pri čemu uopće nije utvrđeno gdje je koji od tih svjedoka ... 5.11.2014
VSRH I Kž 517/2014-4 Naime, kako to proizlazi iz provedenog dokaznog postupka, posebno iskaza svjedoka I. B., očevica događaja, oštećenik se odjednom naglo udaljio od njega, u smjeru optuženika, nakon čega je došlo do njihova naguravanja, za koje optuženik tvrdi da se radilo o napadu na njega, a i prvostupanjski sud prihvaća taj dio obrane da je optuženik udaren u glavu i koljeno, zbog čega optuženik tvrdi da je postupao u nužnoj obrani i da je stoga izvadio pištolj koji je nosio sa sobom. ... 5.11.2014
VSRH Rev 1555/2009-3 Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti prvotužitelju 133.352,80 kn s pripadajućom kamatom, kao i naknaditi mu parnične troškove 27.969,58 kn s pripadajućom kamatom, drugotužiteljici 110.440,00 kn s pripadajućom kamatom, te joj naknaditi parnične troškove 23.257,83 kn s pripadajućom kamatom, trećetužitelju 40.972,30 kn s pripadajućom kamatom, kao i naknaditi mu parnične troškove 9.143,09 kn s pripadajućom kamatom, četvrtotužitelju 1.155,20 kn s ... 5.11.2014
VSRH Rev x 1042/2011-2 Prvotužitelj u reviziji ponavlja da je došlo do propusta u skladištenju kave od strane tijela Republike Hrvatske, obrazlaže zbog čega su ta tijela djelovala "u okviru ovlasti i djelovanja tijela Republike Hrvatske", a ne "u okviru ovlasti i djelovanja UNTAES-a", međutim, bez obzira na moguću prihvatljivost tih shvaćanja, tužbeni zahtjev nije osnovan zbog razloga koji su izloženi u prethodnom dijelu ove presude, dakle, moguća odgovornost tuženika za štetu nadovezuje se na ... 29.10.2014
VSRH Rev x 134/2010-2 Tužitelj bi prema toj zakonskoj odredbi, u određenom vremenu i u zavisnosti od promjena kamatne stope na zatezne kamate, imao pravo na zakonske zatezne kamate iz članka 29. stavka 2. ZOO/05, dakle, još i po višoj kamatnoj stopi od 12,5%, međutim, kako je utužio stopu kamata koja je manja od zakonskih zateznih kamata u tom razdoblju to ga, sukladno članku 2. stavak 1. ZPP-a, pripada samo kamata u granicama tužbenog zahtjeva (12,5%), s tim da ga u razdoblju koje slijedi pripada ... 28.10.2014
VSRH I Kž 293/2012-4 točka 1. ZKP/97, koju optuženi B. A. označava kao pogrešna primjena materijalnog prava, optuženik ističe da se radi o beznačajnom djelu u smislu članka 28. KZ/97. Međutim, činjenica da je optuženik u tri navrata optuženom V. R. prodao 15,00 grama droge marihuane, da je kod njega pronađeno 8,00 grama te droge i metalna drobilica, uz okolnost znatnog porasta takvih kaznenih djela, koja predstavljaju sve veću društvenu opasnost i ugrožavaju pravni sustav, ne ukazuje na očitu ... 28.10.2014
VSRH I Kž 167/2011-12 B. V. žale se zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, preinači prvostupanjsku presudu na način da optuženike oslobodi od optužbe, odnosno da prvostupanjsku presudu ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje. Naime, A. P. ispitan je u svojstvu osumnjičenika u PU PG Rijeka dana 8. listopada 2002 godine (list 37 do 42 ... 24.10.2014
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 221 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(5) 2014(193) 2013(246) 2012(273)
2011(299) 2010(561) 2009(288) 2008(213)
2007(242) 2006(206) 2005(237) 2004(232)
2003(242) 2002(253) 2001(236) 2000(210)
1999(214) 1998(212) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(131) 1992(177)
1991(154) 1990(74)

Sudovi

< SviVrhovni sud Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite