Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Visoki trgovački sud Republike Hrvatske > Rješenje > 2008 > Svibanj
 

Odluke Visokog trgovačkoga suda RH

Stranica 2 / 14
Dokumenti od 26 do 50 (od ukupno 326)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Pž 7383/07-4 , kojeg zastupa stečajni upravitelj Ivan Bošnjak, odvjetnik iz Kutine, Hrvatskih branitelja 4/I, protiv tuženika STANOGRAD stambeno graditeljska zadruga iz Zagreba, Ilica 109, kojeg zastupa punomoćnik Stjepan Vokić, odvjetnik iz Zagreba, Republike Austrije 7, radi isplate iznosa od 106.532,35 kn, odlučujući o sukobu nadležnosti, 16. svibnja 2008. Iz izvornika izvatka iz sudskog registra (list 16.-19. spisa) je razvidna odlučna činjenica da je nad tužiteljem otvoren stečajni ... 16.5.2008
Pž 7343/05-5 Gajnički vidikovac 16a, 2. BRANKO MIHOKOVIĆ iz Zagreba, B. Vukasa 7, 3. DRAGUTIN CVEK iz Zagreba, III Bizek 37, 4. MARTIN HORVAT iz Zagreba, Ghandijeva 9, 5. MARIJA JUG, iz Zagreba, Dolec 47, 6. DARINKA STRAHONJA iz Zagreba, S. Alendea 7, 7. DOROTEA KNEZ iz Zagreba, Domobranska 3, 8. LJERKA BEDNJANEC, iz Zagreba, Gajeva 51, 9. STJEPAN BUDIĆ iz Zagreba, Albrechtova 32, 10. franjo jerković iz Zagreba, Trdice 32, 11. SLAVICA ĐUKIĆ iz Laduča, Zeleni put 10, 12. ZVONIMIR ČUČEK iz Zagreba,... 20.5.2008
Pž 7337/07-4 Pž 7337/07-4 LVIII Pž-7337/07-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ljiljani Hrastinski Jurčec, u pravnoj stvari tužitelja NAVA BANKA d.d. u stečaju iz Siska, Galdovačka 4, kojega zastupa stečajna upraviteljica Đurđa Dragović-Grahek, odvjetnica iz Kutine, Kneza Trpimira 4/I, radi namirenja potraživanja iz vrijednosti založene stvari, odlučujući o tužiteljevoj žalbi protiv rješenja Trgovačkog suda u Sisku poslovni broj III P-112/07-5 ... 12.5.2008
Pž 7334/07-5 godine razvidno da je tuženik kao naručilac ugovorio uslugu izrade projektne dokumentacije (idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole i obavljanje projektantskog nadzora) s tužiteljem kao izvođačem, kojim ugovorom je i određena dinamika plaćanja na način da se zadnji iznos ugovorene naknade (40%) plati po dobivenoj pravomoćnoj građevinskoj dozvoli, koja je postala pravomoćna 3. studenoga 2005. U obrazloženju svoje žalbe ... 14.5.2008
Pž 7329/07-4 Pž 7329/07-4 LVIII Pž-7329/07-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ljiljani Hrastinski Jurčec, u pravnoj stvari tužitelja IGORA VISKOVIĆA, vl. Ugostiteljsko-turističkog obrta Sunce iz Podstrane, Grljevačka 146, kojeg zastupa punomoćnik Zoran Zović, odvjetnik iz Splita, Gundulićeva 20, radi isplate iznosa od 2.592,50 kn, odlučujući o tuženikovoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj XII P-2086/06 od 20. rujna 2007.... 15.5.2008
Pž 7327/07-4 Tužitelj ističe da iz prijedloga za povrat u prijašnje stanje jasno proizlazi da su postojali objektivni razlozi koji su spriječili njegovog punomoćnika da pristupiti na navedeno ročište, ali da je na ročište pristupio njegov zamjenik - odvjetnički vježbenik Mihael Perković, a što je poznato svim sudionicima postupka te je izvornik zamjeničke punomoći dostavljen sudu preporučenom pošiljkom od 18. studenog 2006. Opće pretpostavke koje moraju biti kumulativno ispunjene da bi ... 13.5.2008
Pž 7295/05-3 U obrazloženju presude sud će izložiti zahtjeve stranaka, činjenice koje su stranke iznijele i dokaze koje su predložile, koje je od tih činjenica utvrđivao, zašto i kako ih je utvrdio, ako ih je utvrdio dokazivanjem, koje je dokaze izvodio i zašto, te kako ih je ocijenio, sud će posebno navesti koje je odredbe materijalnog prava primijenio, odlučujući o zahtjevima stranaka, a izjasnit će se, ako je to potrebno, i o stavovima stranaka o pravnoj osnovi spora te o njihovim ... 26.5.2008
Pž 7279/05-3 Sud uopće nije naveo razloge o odlučnim činjenicama koje se odnose na materijalni nedostatak stvari (da li je postojao, da li je kupac pravovremeno obavijestio prodavatelja u subjektivnim i objektivnim rokovima, da li su stranke ugovorile dulji objektivni rok pod pretpostavkom da je na stvari otisnut rok upotrebe i slično). Sud će izvesti predložene dokaze radi utvrđivanja odlučnih činjenica (da li su ostvareni uvjeti za prijeboj potraživanja, da li je tuženik izvršio ... 29.5.2008
Pž 7277/07-5 Nadalje, Zakonom o sudskim pristojbama („Narodne novine" broj 74/95, 57/96 , 137/02 i 26/03 - pročišćeni tekst, dalje: ZSP) određeno je da se u ovršnom postupku sudske pristojbe plaćaju na podneske koje stranke upućuju sudu te na pojedine odluke suda, dok nigdje nije predviđeno da se sudska pristojba plaća na provedbu ovrhe. 5. st. 8. OZ-a). S druge strane, nema sumnje da se prema odredbama ZSP-a, za rješenje o ovrsi, protuovrsi i osiguranju, plaća samo jedna pristojba i onda ... 15.5.2008
Pž 7244/07-4 Pred prvostupanjskim sudom je između stranaka u obrnutim procesnim ulogama u tijeku postupak, poslovni broj VI P-126/07 u kojem tuženik kao tužitelj traži utvrđenje postojanja tražbine kao vjerovnika višeg isplatnog reda-II isplatnog reda prema tužitelju kao tuženiku u ukupnom iznosu od 22,488.367,67 kn, kao i da se tužitelju naloži da namirenje tog iznosa trpi prodajom založenih nekretnina. S obzirom na to da je u predmetu, poslovni broj P-126/07 predmet utvrđivanje postojanja ... 20.5.2008
Pž 7208/07-4 , Bjelovar, Vatroslava Lisinskog 2, kojeg zastupa punomoćnik Krunoslav Pradegan, odvjetnik iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Krunoslav Pradegan & Tomislav Spicijarić iz Zagreba, Trg Krešimira Ćosića 11 i punomoćnik Duško Marković, odvjetnik iz Zagreba, Trg Krešimira Ćosića 11, protiv tuženika MLADENA VUJIČIĆA iz Bjelovara, Cvjetna 18, kojeg zastupa punomoćnica Vesna Jakovljević, odvjetnica iz Bjelovara, B. Bušića 2a, radi naknade štete, odlučujući o tužiteljevoj žalbi... 26.5.2008
Pž 7177/05-3 Iz predmetne Izvansudske nagodbe, čija se preslika nalazi u spisu, proizlazi da su njome vjerovnik (ovdje tuženik) i dužnik (ovdje tužitelj) u cijelosti riješili spor u odnosu na međusobna potraživanja i dugovanja, pa se dužnik u skladu s pravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-273/98, potvrđenom presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj Pž-2361/99, obvezao platiti vjerovniku trošak navedenog parničnog postupka u iznosu od 12.168,84 kn, ... 20.5.2008
Pž 7163/05-3 izreke pobijanog rješenja kojom je ovaj postupak ponovno prekinut tuženik ističe da je stav suda da odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o odluci u kaznenom postupku koji se vodi protiv u pobijanom rješenju neodređene i neimenovane osobe pogrešan jer odluka o tome postoji li ili ne postoji kazneno djelo u vezi predmetnog Sporazuma nije relevantna za vođenje ovog postupka. izreke rješenja propisuje da sud može odrediti prekid postupka ako odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o tome je li ... 9.5.2008
Pž 7126/06-3 obrta za proizvodnju građevinske stolarije i trgovinu LUN iz Zagreba, Karlovačka cesta 24, kojeg zastupa punomoćnik Stjepan B ...19.5.2008 0:00:00 Rješenje XLIX Pž-7126/06-3 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ljiljani Hrastinski Jurčec, u pravnoj stvari tužitelja ŽELJKA RADOŠEVIĆA, vl. Da je tome tako, odnosno da je pobijanu presudu primio tužiteljev punomoćnik, moglo bi se zaključiti i iz žalbe koju je prvostupanjski sud odbacio kao nepravovremenu ... 19.5.2008
Pž 7094/07-10 Pobijanom presudom utvrđena je osnovanost novčane tražbine tužitelja prema tuženiku u iznosu od 452.728.664,44 kn a koja je svrstana u treći viši isplatni red, te je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove Protiv te presude žalbe su, u ime tuženika, podnijeli opunomoćenici osporavatelja tražbine tužitelja, uz prijedlog da se preinakom pobijene presude tužiteljeva tužba odbije, a podredno da se ukine, te da se predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje, ... 9.5.2008
Pž 7048/07-4 Vinkovci, Glagoljaška 4, sada GRADSKO POGLAVARSTVO, iz Vinkovaca, Glagoljaška 4, kojeg zastupa punomoćnik Slavko Karaban, odvjetnik iz Vinkovaca, Trg B. J. Šokčevića 2, protiv tuženika HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU, iz Zagreba, Ivana Lučića 6-8, radi isplate iznosa od 560,00 kn, odlučujući o tuženikovoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj XVII P-1407/07 od 10. srpnja 2007. Kao stranka u postupku ne može sudjelovati tužitelj označen kao „Gradsko ... 29.5.2008
Pž 7035/07-4 U obrazloženju prvostupanjskog rješenja se navodi: «Uvidom u navedeni Ugovor sud je utvrdio da su navodi tužitelja točni, te da su se stranke navedenom odredbom sporazumjele da im u prvom stupnju sudi u Trgovačkom sudu u Zagrebu», dok je iz preslike navedenog ugovora razvidno da ta preslika ne sadrži sporazum o mjesnoj nadležnosti (članak 30.), kojim postupanjem je počinjena apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz članka 254. godine (list 75. spisa) predlagao da se... 26.5.2008
Pž 7021/05-4 Zagreb, I. Trnskog 3, kojeg zastupa punomoćnica Vanja Caratan, odvjetnica iz Zagreba, Kovačićeva 7, protiv tuženika-protutužitelja FOTO KOPEŠIĆ vlasnik Aleksandar Polleti-Kopešić iz Zagreba, Kneza Mislava 6, kojeg zastupa punomoćnica Dubravka Huljev, odvjetnica iz Zagreba, Miramarska 13d, radi isplate po tužbi 17.942,49 kn i protutužbi 19.250,99 kn, odlučujući o tuženikovoj žalbi protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj IV P-6960/01 od 29. lipnja 2005. Ovo iz ... 28.5.2008
Pž 7010/07-4 , Varaždin, Međimurska 6, kojeg zastupaju punomoćnici mr. Marijan Petrić, Sanja Mihalić, Zrinka Kljaić i Bojana Marčelan iz Zajedničkog odvjetničkog ureda mr. Marijan Petrić, Sanja Mihalić, Zrinka Kljaić i Bojana Marčelan, iz Varaždina, Kolodvorska 13, protiv tuženika ANITE BOGDANOVIĆ, vlasnik t.u.o. PORAT iz Komiže, Hrvatskih mučenika 5, kojeg zastupa punomoćnik Mihael Acalinović, odvjetnik iz Visa, V. Nazora 7, radi isplate iznosa od 15.168,26 kn, odlučujući o ... 27.5.2008
Pž 7007/07-4 U obrazloženju pobijane presude prvostupanjski sud je naveo da je ovaj postupak nastavljen kao u povodu prigovora protiv platnog naloga te da iz priložene dokumentacije nije sporno da su stranke bile u poslovnom odnosu što proizlazi iz tužiteljevog računa, broj 395/06 za izvršene usluge i nabavu dijelova na iznos od 10.558,28 kn s rokom dospijeća 22. ožujka 2006. Između stranaka nije sporna činjenica da su bili u ugovornom odnosu u kojem je tužitelj tuženiku obavio popravak ... 27.5.2008
Pž 6976/06-3 Zagreb, Kvaternikov trg 9, kojeg zastupaju punomoćnici Boris Anić i Ivo Staničić, odvjetnici iz Splita, Lovretska 14, protiv tuženika MATE PETAKA iz Splita, Krležina 10, kojeg zastupa Ivan Šimić, odvjetnik iz Splita, Gundulićeva 15, radi prijedloga za ponavljanje postupka, odlučujući o tuženikovoj žalbi protiv rješenja Trgovačkog suda u Splita poslovni broj I P-2793/02 od 6. listopada 2006. Radi ekonomičnosti postupka, ovaj sud navodi da iz dokaza u spisu proizlazi da bivši ... 15.5.2008
Pž 6974/07-5 st. 2. t. 11. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, u daljnjem tekstu: ZPP) i zbog pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da ovaj sud uvaži žalbu i preinači pobijano rješenje, odnosno da podredno predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Ako ovrhovoditelj ne želi čekati rezultate provedbe ovrhe na pokretninama ovršenika, jer ima na raspolaganju drugi predmet (motorno vozilo) na kojem bi se ovrha mogla ... 20.5.2008
Pž 6930/07-5 U prvom redu valja navesti da je prvostupanjski sud pogrešno utvrdio odlučne činjenice koje proizlaze iz stanja spisa, odnosno isprava priležećih spisu, pa je slijedom tako pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja pogrešno primijenio odredbe Ovršnog zakona koje se odnose na provedbu ovrhe na pokretninama, odnosno prvostupanjski sud je pogrešno primijenio postupovne odredbe iz čl. godine sudski ovršitelj pokušao provesti prvu ovršnu radnju - pljenidbu ovršenikovih pokretnina, ... 14.5.2008
Pž 6913/07-6 16.a st. 2. OZ-a određeno je da ako je ovrha radi naplate novčane tražbine ostala bez uspjeha zato što se kod ovršenika nisu našle stvari na kojima bi se mogla provesti ovrha, ili što su pronađene samo takve stvari koje očito nisu dovoljne za namirenje s obzirom na njihovu neznatnu vrijednost ili stvari koje su već opterećene založnim pravima trećih, ovršenik mora, na prijedlog ovrhovoditelja podnijeti sudu popis svoje imovine (prokazni popis imovine). U prokaznom popisu ... 20.5.2008
Pž 6879/07-4 Pž 6879/07-4 LV Pž-6879/07-4 R J E Š E N J E Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, po sucu pojedincu Ljiljani Hrastinski Jurčec, u pravnoj stvari tužitelja UNION UTD d.d. , kojeg zastupa punomoćnik Slavko Mitrović, odvjetnik iz Čakovca, Kralja Tomislava 50, radi isplate iznosa od 2.243,50 kn, odlučujući o tužiteljevoj žalbi na rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj IV P-310/07-5 od 1. listopada 2007. Uzgred se napominje, ukoliko su ispunjene pretpostavke za ... 27.5.2008
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2008 Svibanj

Vrsta odluke

< SviRješenje

Vrsta predmeta

--(10)
Izvanparnični(1)
osiguranje(2)
ovršni(175)
parnični (sve vrste)(115)
radni spor(1)
registarski(4)
stečajni(18)


Pravni učinak

--(8)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje(4)
djelomično potvrđuje, djelomično preinačuje, djelomično odbacuje žalbu(1)
djelomično potvrđuje, djelomično ukida(15)
djelomično preinačuje, djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(2)
djelomično ukida, djelomično odbacuje žalbu(4)
ispravak(1)
potvrđuje(128)
preinačuje(3)
ukida(151)
Žalba odbačena kao nepravovremena(3)
Žalba se odbacuje kao nedopuštena(6)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite