Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske > Zagreb
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 23
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 573)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gžn-1469/13-2 Nesporno je da u konkretnom slučaju smrt bliske osobe predstavlja osnov za dosudu pravične novčane naknade tužiteljici kao članu uže obitelji, međutim specifične okolnosti nastanka štete u kojima je tuženik koji je maloljetno dijete prednika tužiteljice i koji je istovremeno i teško oštećen opisanim kaznenim djelom, upućuje na to da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da bi dosuda zatražene naknade bila nespojiva sa njezinom naravi i društvenom svrhom, u konkretnom ... 17.9.2013
Gžn-1982/13-2 st. 1. ZPP stranke su dužne već u tužbi i odgovoru na tužbu, na pripremnom ročištu ili najkasnije na prvom ročištu za glavnu raspravu ako pripremno ročište nije održano, iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve, predložiti dokaze potrebne za utvrđivanje iznijetih činjenica, te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima protivne stranke. Stoga, predlaganje novog dokaza - oftalmološkim vještačenjem nakon što je u postupku već bilo provedeno ... 19.12.2013
Gžn-2152/11-2 Prema stanju spisa proizlazi da tužitelj temelji tužbeni zahtjev za naknadu štete na činjenici da mu je nadležno Ministarstvo za državljanstvo i imigracije Republike K. izdalo dokument „Record of landing“ kojim mu je omogućeno trajno nastanjenje u K., a da je u navedenom dokumentu netočno naveden podatak da je država rođenja tužitelja B. i H., zbog čega trpi štetu. U konkretnom slučaju izdavanje dokumenta od strane nadležnog ministarstva kojim se tužitelju, kao stranom ... 12.3.2013
Gžn-2819/13-2 Prihvativši djelomično tužbeni zahtjev, sud prvog stupnja polazi od utvrđenja temeljenog na nalazu i mišljenju liječnika vještaka dr. Z. V. da je tužitelj u štetnom događaju zadobio prijelom desnog ručnog zgloba, natučenje glave, potres mozga, natučenje slabinske regije, leziju medijalnog kolateralnog ligamenta lijevog koljena, leziju križnih ligamenata lijevog koljena sa posljedičnom nestabilnošću i trzajnu ozljedu vrata, slijedom kojih ozljeda su kod tužitelja zaostale ... 11.2.2014
Gžn-3094/05-2 Županijski sud u Zagrebu kao sud drugog stupnja u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Kariote Posavec kao predsjednice vijeća, Suzane Kapustić i Jadranke Travaš, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice S. V. iz Z., D. 72, zastupane po punomoćnici B. M., odvjetnici u Z., protiv tuženika I-"C. o. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" broj: 53/91, 73/91. 3/94, 7/96 i 112/99 - dalje: ZOO) temeljem svih relevantnih okolnosti koje utječu na visinu naknade za ... 4.10.2005
Gžn-3275/12-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugoga stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan kao predsjednika vijeća, Jadranke Matić kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Dubravke Burcar, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja R. B. iz S., B. Z. 13, kojeg zastupa punomoćnik A. P., odvjetnik u Z., B. 6d, protiv tuženice Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi naknade štete, odlučujući o žalbi tuženice protiv presude... 17.12.2013
Gžn-432/09-2 11, zastupanog po punomoćniku N. D., odvjetniku iz Z., D. 3, protiv tuženika Republike Hrvatske zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu, radi naknade štete, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pn-6823/05-25 od 14. listopada 2008. 51/01, 16/17 i 146/08 -dalje: ZDO) Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih dijela... 26.11.2013
Gžovr 252/2014-4 u Z., protiv ovršenika Z. Z. iz Z., …, radi ovrhe, po službenoj dužnosti odlučujući o ispravku rješenja Županijskog suda u Zagrebu, poslovni broj Gžovr-252/14-2 od 11. veljače 2014. st. 1. Zakona o parničnom postupku (''Narodne novine'', broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 84/08, 57/11, 25/13 dalje: ZPP) u vezi čl. 19. st. 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine", broj: 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05 i 67/08, dalje u tekstu: OZ), riješiti kao u izreci ovog ... 29.4.2014
Gžovr 5598/2012-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Nevenke Pažić, predsjednika vijeća, Karmen Strmoli-Jelavić, člana vijeća i suca izvjestitelja, te Ksenije Grgić, člana vijeća, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Z. h. Tijekom postupka ovrhe, nakon donošenja rješenja o ovrsi u odnosu na jednog ovršenika, sud ne može izvršiti subjektivnu preinaku rješenje o ovrsi te izmijeniti naziv ovršenika, već se postupak može samo nastaviti ... 2.10.2012
Gžovr-1317/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu tog suda Dubravki Penić Lukač, kao sucu pojedincu, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Građansko upravni odjel, protiv ovršenika R. P. iz Z., K. 19, OIB: …, kojeg zastupa punomoćnik B. V., odvjetnik u Z., radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovršenika protiv rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrpl-14877/11 od 6. ... 1.4.2014
Gžovr-1951/14-2 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 i 88/05, 121/05 i 67/08, dalje OZ) na koju se poziva žalitelj, nakon upisa zabilježbe ovrhe ne može se za namirenje druge tražbine istoga ili drugoga ovrhovoditelja na toj nekretnini provesti poseban ovršni postupak. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 28/13, dalje ZPP), te na pravilnu primjenu materijalnog prava, nije našao ni postojanje ovih razloga i okolnosti niti povrede odredaba postupka, ... 13.5.2014
Gžovr-2001/12-2 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, u daljnjem tekstu: OZ), navodeći kako je potraživanje ovrhovoditelja namireno u cijelosti. Naime, kako Ovršni zakon nema izravne odredbe koja bi dozvoljavala promjenu ovrhovoditelja tijekom trajanja ovršnog postupka, a Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, u daljnjem ... 27.5.2014
Gžovr-252/14-2 u Z., protiv ovršenika Z. Z. iz Z., A. A. A. 16, radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja izjavljenoj protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrj-12022/12-58 od 1. srpnja 2013. st. 1. toč. 1.-3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP) koji se primjenjuje temeljem odredbe čl. 19. st. 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine", broj: 57/96, 29/99, 173/03,... 11.2.2014
Gžovr-4879/13-2 56. st. 1. OZ određeno da ukoliko se ovrhovoditelj u propisanom roku ne očituje o prigovoru ili ako se usprotivi prigovoru, sud će podnositelja prigovora uputiti da protiv stranaka u roku od petnaest dana pokrene parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena, osim ako podnositelj ne dokaže opravdanost svoga prigovora pravomoćnom presudom ili drugom javnom ispravom, ili javno ovjerovljenom privatnom ispravom, odnosno ako činjenice na kojima se temelji prigovor ... 11.3.2014
Gžovr-7547/13-2 Pobijanim rješenjem određeno je osiguranje predbilježbom založnog prava u korist predlagatelja osiguranja na nekretninama protivnice osiguranja pobliže opisanim u samom rješenju, a radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 234.792,39 kn sa pripadajućom zateznom kamatom, te novčane tražbine u iznosu od 40.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke sa pripadajućom zateznom kamatom, kao i radi osiguranja tražbine ... 11.2.2014
Gžovr-808/14-2 16. st. 4. OZ propisuje: ako fizička osoba kojoj je izrečena novčana kazna ne plati tu kaznu u roku koji je određen odlukom suda, ta će se kazna zamijeniti zatvorskom kaznom po pravilima kaznenoga prava o zamjeni novčane kazne zatvorskom kaznom. - (stavak 2.) ako se novčana kazna ne može ni prisilno naplatiti u roku od tri mjeseca, sud će uz pristanak osuđenika donijeti odluku o zamjeni novčane kazne radom za opće dobro, na način da se jedan dnevni iznos zamijeni s dva sata rada,... 13.5.2014
Gžr 1311/2012-2 godine (list 34 spisa) nakon što je uveden informacijski ERP sustav o organizacijskoj promjeni ustroja u PC-1 i PC-4, a s tim u vezi došlo je i do nužnog smanjenja broja izvršenika, te je izvršena reorganizacija poslovanja i organizacijske sheme, te je nakon analize donijeta odluka o otkazu ugovora o radu, sa čime se suglasilo i Radničko vijeće o poslovno uvjetovanom otkazu tužitelju (list 54 spisa), a kada je još nekim radnicima iz poslovno uvjetovanih razloga otkazan ugovor o radu... 16.10.2012
Gžr 1351/2013-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Darije Horvat, kao predsjednika vijeća, Karmen Strmoli-Jelavić, kao člana vijeća i suca izvjestitelja, te Nevenke Pažić, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Z. M. iz Z., …., kojeg zastupa B. L., odvjetnik u Z., protiv tuženika "24 S." d.o.o. Kako je ovaj sud, slijedom izloženog, prihvatio utvrđenje prvostupanjskog suda o tome da su razlozi tuženika o kojima obavještava ... 10.9.2013
Gžr 1415/2010-2 Z., zastupanog po punomoćniku H. L., odvjetniku u Odvjetničkom društvu M. & L. u Z., protiv tuženika M. A. M. iz L., T., zastupanog po punomoćniku N. A. odvjetniku u Z., radi naknade štete, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Pr-3654/05 od 23. travnja 2010. Činjenica da je odlukom suda u T. naloženo tužitelju isplatiti predmetnim radnicima određene iznose s osnova radnog odnosa ne znači samo po sebi da je tužitelj u ... 12.4.2011
Gžr 166/2014-2 godine u kojem da su samo paušalno navedeni problemi s radom tužiteljice, a da nisu decidirano navedeni, slijedom čega se ne mogu dovesti u svezu s propustima iz odluke o otkazu ugovora o radu uzrokovanim skrivljenim ponašanjem tužiteljice, pa da time tužiteljica nije pravilno upozorena na kršenje svojih obveza, te nadalje zaključuje da poslodavac nije dao mogućnost tužiteljici da iznese svoju obranu, obzirom da se ista nalazila na bolovanju, te da joj opomena pred otkaz nikad nije ... 11.2.2014
Gžr 1840/2012-2 bila provedena izvanredna inventura na skladištu Prodajnog centra tuženika u B. te je istom utvrđen manjak artikala, a za što je tuženik smatrao odgovornim tužitelja, - da su djelatnici tuženika tužitelju u razgovoru koji je prethodio zaključivanju Sporazuma postavljali pitanja koja se tiču nastalog manjka, rečeno je da je to za kazneno gonjenje i slično, ali se nije spominjao niti otkaz niti sporazumni raskid ugovora o radu, - da ga je djelatnica tuženika, zadužena za ljudske ... 18.12.2012
Gžr 545/2010-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Željka Pajalića kao predsjednika vijeća, Slavka Pavkovića i Goranke Barač Ručević, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja-protutuženika A. G. iz O., kojega zastupa punomoćnik M. O., odvjetnik iz Z., protiv tuženika-protutužitelja A.-Z. d.o.o. Kada je kod tuženika-protutužitelja prestala potreba za radom tužitelja na poslovima voditelja smjene u poslovnici (gdje je bio jedini ... 16.3.2010
Gžr 726/2011-2 Naime, upućivanje na dijelove iskaza direktora "kada sam mu rekao da nažalost više neću imati potrebu za njegovim radom zbog smanjenja posla te da ću mu otkazati ugovor o radu" te na dio iskaza tužitelja "direktor tuženika usmeno je obavijestio tužitelja da s obzirom na smanjeni opseg posla nije dužan dolaziti na posao te da će mu dostaviti pisani otkaz ugovora o radu sa obrazloženjem i otkaznim rokom od 30 dana" iz čega se izvlači zaključak kako je pogrešan zaključak ... 7.6.2011
Gžr-1087/11-2 83. Zakona o radu (Narodne novine broj 38/95, 54/95, 65/95, 102/98, 17/01, 82/01, 114/03, 123/03, 142/03, 30/04 i 68/05, dalje: ZR) smatra bruto iznos slijedom čega je ovaj sud ponovno odlučivao o žalbi tuženika protiv točke II izreke presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Pr-4186/08 od 19. veljače 2009. st. 2. t. 11. ZPP-a, s obzirom da su razlozi prvostupanjske presude jasni i neproturječni, te o odlučnim činjenicama ne postoji proturječnost između onoga što... 30.8.2011
Gžr-1164/13-2 48. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93 i 35/08) kandidatima omogući pregled natječajne dokumentacije, a davanjem na uvid izvoda iz zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća tuženika na kojoj je odlučeno o izboru ravnatelja kao i uvida u prijave kandidata, tuženik je postupio po čl. Dakle, tužitelj se na zaštitu od diskriminacije temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije u ovom postupku nije ovlašten pozivati s obzirom da on odredbom Statuta tuženika kojom je propisano... 26.11.2013
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 23 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(1) 2015(6) 2014(33) 2013(35)
2012(50) 2011(49) 2010(70) 2009(62)
2008(18) 2007(4) 2006(22) 2005(30)
2004(34) 2003(20) 2002(25) 2001(21)
2000(15) 1999(16) 1998(16) 1997(22)
1996(10) 1995(3) 1994(1) 1993(1)
1992(2) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(138)
Odluka(1)
Presuda(292)
Presuda i rješenje(41)
Rješenje(101)


Naziv odjela

--(56)
GRAĐANSKI ODJEL(473)
KAZNENI ODJEL(44)


Grad

< SviZagreb
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite