Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 216
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 5396)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-138/16-2 1.potvrđuje u dijelu pod toč.I izreke kojim je utvrđeno da je tužiteljica vlasnica u 9643/10000 dijelova stana u V. u Z. ulici broj 17, etaža 32, u naravi stambeni prostor na V katu koji se sastoji od kupaonice sa 3,40 m2, sobe sa 11,10 m2, hodnika sa 7,45 m2, kuhinje i blagovaone sa 11,20 m2, izbe sa 1,25 m2, WC sa 1,25 m2, dnevnog boravka sa 20,15 m2, balkona sa 1,40 m2, spremišta sa 1,60 m2, ukupne površine 58,80 m2 koji se stan nalazi u zgradi sagrađenoj na čkbr.2723/4 zgrada u Z... 16.3.2016
Gž Ovr-217/16-2 Imajući u vidu da je prijedlog za osiguranje podnijela Republika Hrvatska, koju po samom zakonu u svim sudskim postupcima zastupa nadležno državno odvjetništvo, te da Porezna uprava, a niti Ministarstvo financija nema pravnu osobnost, niti može biti stranka u postupku, već je stranka u postupku Republika Hrvatska, to nije bilo osnove prihvatiti prijedlog Porezne uprave za obustavu postupka i brisanja upisa založnog prava na nekretninama protivnice osiguranja, pa time nisu ispunjene ... 16.3.2016
Gž-2997/15-3 u st. 1. i 2. odnosi na odgovornost za štetu po osnovi krivnje, a u st. 3. i 4. na odgovornost za štetu bez obzira na krivnju, a uz činjenicu da iz sadržaja spisa proizlazi da se neposredno prije nastanka štetnog događaja pas tuženika kretao po cesti bez nadzora vlasnika, očigledno je da se u konkretnom slučaju radi o odgovornosti za štetu po kriteriju uzročnosti (objektivne odgovornosti) budući da se prema općeprihvaćenom stajalištu sudske prakse pas koji se kreće javnim ... 10.3.2016
Gž-352/15 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Đorđu Benussi, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja D. M. iz V., kojega zastupaju punomoćnici, odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu P. B. i M. B., odvjetnici u M., protiv predloženika ad.1. T. d.o.o. Zakonodavac je prijelaznom i završnom odredbom članka 86 ZID ZZK/13 odredio brisanje stavka 7. u članku 57. ZP, te propisao da će se do sada zaprimljeni upisi plombe zamijeniti ... 9.3.2016
Gž-121/13 No, pored toga valja navesti i to da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da postoje i druge zapreke zahtijevanom upisu jer je zemljišnoknjižni postupak strogo formalan postupak, u kojem se odluka donosi na temelju podastrijetih isprava, stanja zemljišne knjige u trenutku podnošenja prijedloga, a iz tih isprava se ne može sa sigurnošću zaključiti da je nasljednica T. A.. pok. Okolnost da su na temelju istih isprava izvršene određene uknjižbe nije relevantna u ovom predmetu jer... 9.3.2016
Gž-2113/15-2 Obrazlažući svoju odluku prvostupanjski sud navodi da je djelomično utvrđena ostavinska imovina te da su nasljednici prihvatili svoje zakonske nasljedne dijelove, ali žalitelj osporava sunasljednici M. M. pravo na nasljedni dio i traži uračunavanje nekretnine u njezin nasljedni dio, dok nasljednica M. M. smatra da u ostavinsku imovinu spadaju i grobno mjesto te novčani iznos od oko 10.000,00 EUR te zahtjeva da se u nasljedni dio žalitelja uračuna osobni automobil koji je primio od ... 8.3.2016
Gž Ovr-189/16-2 I. izreke, treća osoba V. H. upućena je da u roku od 15 dana po dostavi ovoga rješenja pokrene parnicu protiv stranaka u ovom postupku radi proglašenja da nije dopuštena ovrha na pokretninama ovršenika i to: ovalnog stola sa šest stolica (zeleni tapecirung) peterodjelnog ormara za dnevni boravak + 1 dio u drugom uglu sobe, trosjed + dvosjed + fotelje + tabure + niski stolić, mikrovalne pećnice Moulinex, hladnjaka Zanussi visine cca 150 cm, kompjutora s monitorom LG17 + tipkovnica MS ... 7.3.2016
Gž-281/16-2 T., OIB:…, iz Z., N. 9, protiv tuženika K. B. C. Z., OIB:…, Z., K. 12, radi naknade štete, povodom žalbe tužitelja izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu, broj: 5 Pn-195/15-81 od 27. siječnja 2016.g. st. 1 i 2 istog Zakona dostavio sudu pisani (obrazloženi) nalaz i mišljenje a na poziv suda pristupio i na ročište, pa je po ocjeni ovoga suda prvostupanjski sud pravilno isplatio vještaku predujmljeni iznos (po tužitelju) na ime nagrade za obavljeno ... 7.3.2016
Gž Zk-18/16-3 st. 6 ZZK-a (i st. 7.) neuredan prijedlog i prijedlog kojem nisu priloženi svi prilozi nužni za donošenje odluke o osnovanosti prijedloga sud će odbaciti, a iznimno, može pozvati predlagatelja nepotpunog prijedloga da dostavi isprave koje ne predstavljaju tabularne isprave ako je nedostatak takvog priloga jedina zapreka da se ne udovolji prijedlogu za upis. U svakom slučaju, navedena manjkavost u prilaganju isprava propisane kvalitete ne može se otkloniti navodom da predlagatelji ne ... 3.3.2016
Gž-12/16-2 Prvostupanjski sud konstatira da je odlučno za ocjenu postoji li ili ne postoji tuženikova obveza isplatiti tužitelju zatraženi novčani iznos, odrediti kriterij prema kojem, u smislu primjene mjerodavnih propisa, tužitelj, kao pravna osoba koja upravlja javnim parkiralištima na području Grada Ivanca, može usmjeriti svoj zahtjev za naplatu parkiranja osobi korisnika tog parkiranja, dakle, u konkretnom slučaju odlučno je zauzeti pravno stajalište u vezi postojanja ili nepostojanja ... 3.3.2016
Gž-2927/14-2 st. 1 ObZ-a, kojom je normirano da će sud do donošenja odluke o glavnoj stvari obustaviti izvanparnični postupak, ako utvrdi da bi postupak trebalo provesti po pravilima parničnog postupka te da temeljem st. 2. istog članka radnje koje je proveo izvanparnični sud nisu bez važnosti samo zato što su poduzete u izvanparničnom postupku te će te radnje sud ponoviti samo ako je izvanparnični sud učinio neku od bitnih povreda odredaba parničnog postupka, smatra da nije bilo zakonske ... 2.3.2016
Gž-469/13 490 bez drugog kata uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine, vodi kao općenarodna imovina sa nositeljem prava korištenja S. bolnica za dječje bolesti N. V. C., te etaža pod rednim brojem 2. - drugi kat sa dva dvosobna stana i jednom garsonijerom uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine vodi se kao društveno vlasništvo čiji je nosilac prava korištenja D. lječilište S.R. B i H, a etaža pod rednim brojem 14. je samo evidentirana u zemljišnoj knjizi, a nije ni ... 2.3.2016
Gž-746/14-2 Predlaže da drugostupanjski sud preinači pobijano rješenje na način da usvoji prijedlog u cijelosti i naloži protustranci da nadoknadi predlagatelju troškove postupka prema troškovniku, uvećano za trošak sastava žalbe, podredno, da ukine rješenje i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak i obveže protustranku da naknadi prouzročeni parnični trošak u cijelosti. 16. st. 3. ZPP-a. Prema toj odredbi, kad se u tijeku postupka, do pravomoćnosti odluke, utvrdi da za ... 24.2.2016
Gž-424/13 Člankom 15. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 - u daljnjem tekstu: ZV) propisano je: "Samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju može posjed prijeći na njega tako da dotadašnji posjednik zadrži stvar, a stjecatelju se prenese ili se za njega osnuje pravo da mu dotadašnji posjednik preda tu stvar; isto tako i da se stvar preda nekoj ... 24.2.2016
Gž 483/13 57. st. 7. Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik, „Narodne novine“, broj 81/97, 109/02, 153/02, 123/02, 14/05, 60/10, 60/10 i 55/2013) ne odlučuje rješenjem, već se plombom na mjestu gdje bi u zemljišnoknjižnom ulošku trebalo provesti upis čini vidljivim dan i vrijeme kad je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, te broj dnevnika zemljišnoknjižnih ... 24.2.2016
Gž-974/15 Prvostupanjski sud iz navedenog iskaza zaključuje da njegova volja nije bila zaključenje kupoprodajnog ugovora, a kako se počeo bojati S. A., koji mu je počeo i prijetiti, da je stoga zaključivao više ugovora za isti stan s istom osobom, onako kako je to S. A. tražio, da je sve to činio iz straha i da se bojao, da mu ne oduzmu stan i stoga da bi zaštitio sebe od S. A. odlučio stan darovati supruzi, i da je to bila njegova prava volja, a da je za kupoprodajni ugovor njegova supruga ... 24.2.2016
Gž-1557/14 Prvostupanjski sud temeljem raspravne građe zaključuje da su nedostaci koji postoje na stvarima (stolariji PVC), te nedostaci koji su posljedica montaže otvora u svojoj sveukupnosti predstavljaju materijalne nedostatke koje tužitelj nije otklonio niti po pozivu tuženika (osim netipičnog improviziranog otklanjanja nedostataka propusnosti na način da je na krilima persijana postavljena pločica), tako da brojnost nedostataka, te da ti nedostaci proizlaze iz samih svojstava izvedbe stvari... 24.2.2016
Gž-2122/15-6 64/97) određuje da se zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade smatraju i (čl.3. st.1. alineja 7.) dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi … te da se sredstva zajedničke pričuve koriste za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju u što između ostaloga spada i čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge) što je propisano čl.4. navedene Uredbe, dok je čl.5. propisano da se hitnim popravcima ... 24.2.2016
Gž - 765/13 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu tog suda, Srđanu Kuzmaniću, kao sucu pojedincu,u zemljišnoknjižnom predmetu predlagateljice M. S. Krpan iz Zagreba, OIB:…, koju zastupa punomoćnica V. K., odvjetnica iz D., radi brisanja upisa, odlučujući o predlagateljičinoj žalbi izjavljenoj protiv dijela rješenja Općinskog suda u Dubrovniku posl. 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84... 24.2.2016
Gž-1676/14 Prvostupanjski sud prihvaća tužbeni zahtjev, te u izreci samo navodi odnosno utvrđuje čin smetanja tužiteljičinog posjeda, a protiv te odluke tužiteljica nije u roku za žalbu izjavila žalbu niti je zatražila donošenje dopunskog rješenja kojim će se odlučiti i o kondemnatornom dijelu tužbenog zahtjeva da se zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće - članak 22. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,... 24.2.2016
Gž. 153/13 J., kojeg zastupaju punomoćnici P. B. i M. B., odvjetnici iz Zajedničkog odvjetničkog ureda P. B. & M. B. iz M., protiv tužene Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj, Građansko-upravni odjel, radi ispravka uknjižbe, odlučujući o tuženičinoj žalbi izjavljenoj protiv presude Općinskog suda u Metkoviću posl. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, ... 24.2.2016
Gž-12/15-2 prema kojoj se ukupni troškovi toplinske energije sastoje od troškova snage i troškova energije i kojom je određen način obračuna tih troškova sukladno odredbama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju - prvostupanjski sud je odbio prigovor tuženika da zbog činjenice što je isključen iz sustava grijanja i ne koristi uslugu grijanja nije u obvezi podmirivanja troškove snage i održao na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog ... 23.2.2016
Gž-115/16-2 Navedeno rješenje pobija tuženik pravodobno izjavljenom žalbom iz svih zakonskih žalbenih razloga i s prijedlogom ovom sudu da pobijano rješenje ukine, u bitnom ističući da je prigovor ugovorene mjesne nadležnosti (kojeg da prvostupanjski sud neosnovano tretira prigovorom stvarne nenadležnosti) istaknut prekasno jer je istaknut nakon što se tužitelj već upustio u raspravljanje o glavnoj stvari čime da je ostvarena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl.354.stav.1. u ... 23.2.2016
Gžovr 1147/2013-1 Protiv tog rješenja žali se ovršenica ne navodeći izrijekom žalbene razloge, ali sadržaj žalbe upućuje da ističe žalbeni razlog iz članka 353.st. 1. toč. 3. Zakona o parničnom postupku («Narodne novine» broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 2/07, 96/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13,43/13 i 89/14 - u daljnjem tekstu: ZPP) u svezi s člankom 19. Ovršnog zakona («Narodne novine» broj 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 - u daljnjem... 22.2.2016
Gž Ovr-909/15-3 Obzirom na izneseno razlikovanje, stajalište je prvostupanjskog suda da ovrhovoditelji ne mogu zahtijevati naknadu troškova postupka izravne naplate pozivom na Tbr.11. Tarife (toviše što se izravna naplata pokreće ispunjavanjem obrasca, čiji oblik i sadržaj su propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu), dok u odnosu na zahtjev za naknadu troškova pribave klauzule pravomoćnosti i ovršnosti presude i rješenja nije svrsishodno određivati troškove jer je ... 19.2.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 216 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(156) 2015(586) 2014(439) 2013(345)
2012(336) 2011(373) 2010(500) 2009(472)
2008(381) 2007(208) 2006(155) 2005(157)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(170)
2000(127) 1999(101) 1998(129) 1997(146)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(971)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1996)
Presuda i rješenja(1)
Presuda i rješenje(340)
Rješenje(2076)


Naziv odjela

--(1708)
GRAĐANSKI ODJEL(2974)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(688)
MALOLJETNIČKI ODJEL(19)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(477)
Čakovec(6)
Dubrovnik(434)
Gospić(21)
Karlovac(49)
Koprivnica(399)
Osijek(141)
Požega(1)
Pula(89)
Rijeka(263)
Šibenik(61)
Sisak(64)
Slavonski Brod(32)
Split(349)
Varaždin(2003)
Velika Gorica(36)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(88)
Zagreb(652)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite