Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 154
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3847)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž. 215/14 Međutim, imajući u vidu da je to napisano u podnesku, a za potrebe parnice koja je u tijeku, te da je tijekom parnice između samih tužitelja došlo do razlike u iznošenju relevantnih činjenica, odnosno da o tim činjenicama isti drugačije navode, ovaj sud smatra da bez obzira što je u konkretnom slučaju mogao tužitelj ad.5. upotrijebiti i drugi izraz, samo iznašanje tužitelja ad.5. u predmetnom podnesku, uvažavajući i u kojem kontekstu je to navedeno ne iziskuje da se tužitelj ... 19.2.2014
Gž-5435/12-2 , a od točke B do točke D izvan linije međe u koso po livadi tužitelja po dužini od 29,20 m zahvativši u točci D nekretninu tužitelja od 1,25 m zabetoniravši na tom pravcu 8 betonskih stupova s proširenim podnožjima svojatajući time posjed nekretnine tužitelja označenim u istoj skici slovima B-D-D1-B u površini od 17 m2, pa je slijedom toga uspostaviti prijašnje posjedovno stanje uklanjanjem betonskih stupova s betoniranim podnožjima, te se i kloniti ubuduće takvog i ... 19.2.2014
Gž-5109/13-2 Obrazlažući prvostupanjsku presudu u pobijanom dijelu, kojim je djelomično ukinut platni nalog prvostupanjskog suda za iznos od 686,00 kn, uz zakonsku zateznu kamatu (predmet spora bio je zahtjev za isplatu ukupnog iznosa od 700,00 kn, a za iznos od 14,00 kn uz pripadajuću zateznu kamatu pravomoćno je odlučeno održavanjem na snazi platnog naloga u ranijem tijeku postupka) prvostupanjski sud navodi da je tužitelj u ovom predmetu (koji postupak je inicirao kao ovrhovoditelj, temeljem ... 19.2.2014
Gž-5731/13-2 Nakon popisa i procjene pokretnina zatečenih u stanu nakon iseljenja ovršenice (regala od tri dijela, kuhinjskih elemenata koji se sastoji od gornjeg elementa - 2 ormarića 100 cm x 40cm x 30cm, 40cm x 40 cm x 30cm i donjeg elementa sa ladicama 40 cm x 60 cm x 40 cm, ormarića 100 cm x 60 cm x 40 cm, dvostrukog sudopera sa ormarićem 60 cm x 60 cm x 40 cm i ormarićem 60 cm x 60 cm x 40 cm, te garderobnog ormara za hodnik, niskog ormarića i kauča) navedene pokretnine su prodane na prvom ... 18.2.2014
Gž-7063/12-3 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Goranke Barać-Ručević, kao predsjednice vijeća, Željka Pajalića kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Vesne Žulj, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N. N. iz Z., M. 18, kojeg zastupa punomoćnica M. B., odvjetnica u Z., protiv tuženice Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi ... 18.2.2014
Gž-1696/13-4 V. 37, protiv ovršenika Grada Z., Z., Trg S. R. 1, kojeg zastupa punomoćnik M. R., odvjetnik u Z., P. G. D. 37, radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovršenika protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Povrv-16858/12-2 od 22. studenoga 2012. Budući da je ovršenik u ovom predmetu podnio prigovor protiv predmetnog rješenja o ovrsi, kojim osporava osnovanost i visinu ovrhovoditeljeve tražbine, to je prvostupanjski sud, kao stvarno nadležan sud, stavio izvan snage ... 18.2.2014
Gž-2253/13-3 st.2. toč.11. ZPP-a jer da pobijana presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati a posebno iz razloga što u obrazloženju presude uopće nisu ocijenjeni iskazi svjedoka, te da postoji proturječnost između izreke presude i navedenih razloga a čime da je i činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno što je rezultiralo i pogrešnom primjenom materijalnog prava. Konačno ta činjenica je potvrđena izjavama svjedoka, gdje su saslušani svjedoci prvi susjedi, pa do ... 18.2.2014
Gž-235/14-2 F. Z. O. P. I K. Z., OIB:… iz Z., M. 22, zastupana po OD „H. & p.“ iz Z., protiv tužene T. I., OIB:…, iz Z., B. M. 62, radi isplate, povodom žalbe REPUBLIKE HRVATSKE, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici, broj Ip-DO-170/13-2, izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Križevcima, broj 10 Povrv-824/12-11 od 22. listopada 2013.g. Isto tako nije sporno i razvidno je iz stanja prvostupanjskog spisa da je punomoćnik, odvjetnik tužitelja dana 23. travnja 2013... 17.2.2014
Gž-544/14-2 U odnosu na žalbeni prigovor ovršenika o preuranjenosti ovrhe za buduće, nedospjele obroke uzdržavanja valja navesti da ukoliko obveznik plaćanja uzdržavanja ne postupi po pravomoćnoj ovršnoj presudi kojom je ta obveza utvrđena, ovlaštenik uzdržavanja može u ovršnom postupku, temeljem navedene presude tražiti donošenje rješenja o ovrsi kojim će sud odrediti ovrhu na plaći ovršenika i za one obroke uzdržavanja koji još nisu dospjeli, budući da se radi o mjesečnim ... 17.2.2014
Gž-3687/12-2 Kad se kod prednje rečenog ima u vidu da je Gradsko poglavarstvo tuženog donijelo odluku o pokretanju aktivnosti na uređenju spornog puta određujući točnu širinu (2,5 m) i dužinu na kojoj će se isto vršiti, a da su radovi izvršeni u znatno većoj širini i to u dijelu ispred nekretnine tužiteljice u širini od 4,40 do 3,11 m tada je očito da su tim radovima u vidu šljunčanja i podizanja nivoa dotadašnjeg puta za pola metra zahvaćeni i dijelovi susjednih nekretnina i to ... 14.2.2014
Gž-576/14-2 Zbog navedenog „vrsta postupka i subjektivna struktura stranaka“ kako se iznosi u žalbi, u ovom predmetu mogu imat utjecaja jedino na stvarnu nadležnosti suda za suđenje u ovom postupku, no kako tijekom prvostupanjskog postupka niti je bilo prigovora stranaka na stvarnu nadležnost prvostupanjskog suda niti se sud prvog stupnja po službenoj dužnosti u rokovima propisanim čl.17. ZPP-a oglasio stvarno nadležnim to je u žalbi bespredmetno pozivati se na „subjektivnu strukturu ... 12.2.2014
Gžn-2819/13-2 Prihvativši djelomično tužbeni zahtjev, sud prvog stupnja polazi od utvrđenja temeljenog na nalazu i mišljenju liječnika vještaka dr. Z. V. da je tužitelj u štetnom događaju zadobio prijelom desnog ručnog zgloba, natučenje glave, potres mozga, natučenje slabinske regije, leziju medijalnog kolateralnog ligamenta lijevog koljena, leziju križnih ligamenata lijevog koljena sa posljedičnom nestabilnošću i trzajnu ozljedu vrata, slijedom kojih ozljeda su kod tužitelja zaostale ... 11.2.2014
Gžovr-252/14-2 u Z., protiv ovršenika Z. Z. iz Z., A. A. A. 16, radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja izjavljenoj protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrj-12022/12-58 od 1. srpnja 2013. st. 1. toč. 1.-3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP) koji se primjenjuje temeljem odredbe čl. 19. st. 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine", broj: 57/96, 29/99, 173/03,... 11.2.2014
Gžovr-7547/13-2 Pobijanim rješenjem određeno je osiguranje predbilježbom založnog prava u korist predlagatelja osiguranja na nekretninama protivnice osiguranja pobliže opisanim u samom rješenju, a radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 234.792,39 kn sa pripadajućom zateznom kamatom, te novčane tražbine u iznosu od 40.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke sa pripadajućom zateznom kamatom, kao i radi osiguranja tražbine ... 11.2.2014
Gž-4122/13-2 ZPP-a određeno da o naknadi troškova odlučuje sud na određeni zahtjev stranke bez raspravljanja te da je stranka dužna u zahtjevu određeno navesti troškove za koje traži naknadu pri čemu je takav zahtjev dužna staviti najkasnije do završetka raspravljanja koje prethodi odlučivanju o troškovima, a ako je riječ o donošenju odluke bez prethodnog raspravljanja, onda je takav zahtjev dužna staviti u prijedlogu o kojem sud treba odlučiti, a da u tužbi tužiteljica zahtijevajući ... 10.2.2014
Gž-752/12-2 Prvostupanjski sud zaključuje da je u postupku bio ovlašten raspravljati i o materijalnopravnim prigovorima iz osnovnog pravnog posla stranaka, te utvrđuje da su stranke bile u poslovnom odnosu, konkretno da je tužitelj prodavao, a tuženik kupovao robu za svoj kafić, ali da temeljem provedenih dokaza (pa i nakon provedenog financijskog vještačenja), nije bilo moguće utvrditi postoji li između stranaka vjerovničko-dužnički odnos, odnosno postoji li dugovanje tuženika prema ... 6.2.2014
Gž-2305/13-2 Stoga polazeći od odredbe čl.35. st.1 OZ koji propisuje obvezatni sadržaj prijedloga za ovrhu na ovršnoj ispravi te čl.37. istog Zakona koji propisuje obvezatni sadržaj rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave, taj sud je zaključio da isti nije dopušten, obzirom da je već ovršnom ispravom dan nalog ovršenicima namiriti tražbinu ovrhovoditeljima čime bi u ovršnom postupku postojala istovjetna odluka o zahtjevu o kojem je već odlučeno ovršnom ispravom, pa je temeljem čl.37... 29.1.2014
Gž-3978/13-2 Obzirom na citirane odredbe OZ-a kojima je uređena zapljena računa na temelju zadužnice i koje odredbe zadužnici daju svojstvo ovršne isprave s učinkom pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja, odnosno ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika na drugim predmetima ovrhe, to se ne može prihvatiti stajalište ovrhovoditelja da i ovjerena preslika zadužnice predstavlja ovršnu ispravu, a koje ... 28.1.2014
Gž-5738/13-2 čl.46.stav.5. Ovršnog zakona (dalje:OZ - NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08) koji svoju primjenu u konkretnom slučaju nalazi osnovom odredbe čl.369.stav.1. OZ-a objavljenog u NN 112/12 te je utvrdio da je ostvaren žalbeni razlog iz odredbe čl.46.stav.1. toč.1. OZ-a na koji pazi po službenoj dužnosti jer u spis priložene obračunske isprave za isplatu plaće naslovljene Platni listić nisu ovršne isprave. Pravilnicima o sadržaju obračuna plaće, ... 28.1.2014
Gž-221/2014-2 godine (list 23) ovrhovoditelj je obavijestio sud da se ovršenik nalazi u mirovini, priložena je potvrda HZMO-a Područna služba V. da se ovršeniku isplaćuje starosna mirovina, te je predloženo od strane ovrhovoditelja da se rješenje o ovrsi na plaći dostavi na provedbu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Područna služba u V. Obzirom na tako utvrđene činjenice, odlaska ovršenika u mirovinu, prvostupanjski je sud ocijenio da je ovrha na plaći postala nemoguća te je ovrha ... 27.1.2014
Gž-191/14-2 Prije svega valja istaknuti da se u konkretnom slučaju, osnovom odredbe čl.369.stav.1. Ovršnog zakona (dalje:OZ/12 - NN 112/12) primjenjuje Ovršni zakona objavljen u Narodnim novinama NN 57/96, 29/99 i 42/00, 173/03, 194/03, 151/04 - dalje:OZ, obzirom na činjenicu što je rješenje o ovrsi doneseno dana 01.03.2005.g. novčana tražbina ovrhovoditelja izražena u dinarima, da je ovrhovoditelj u svom prijedlogu za ovrhu predložio odrediti ovrhu radi naplate novčane tražbine označene ... 23.1.2014
Gž-4120/13-2 st.1. ZOO-a koja propisuje:“Ako je tužba protiv dužnika odbačena zbog nenadležnosti suda ili kojeg drugog uzroka koji se ne tiče biti stvari, pa vjerovnik ponovno podnese tužbu u roku od tri mjeseca od dana pravomoćnosti odluke o odbacivanju tužbe, smatra se da je zastara prekinuta prvom tužbom.“, a prema stavku drugom isto vrijedi i za pozivanje na zaštitu i za isticanje prijeboja tražbine u sporu, te u slučaju kad je sud ili drugo tijelo uputilo dužnika da svoju prijavljenu... 22.1.2014
Gž-33/2014-2 Županijski sud u Varaždinu, Stalna služba u Čakovcu, po sucu toga suda Juraju Novaku, kao sucu pojedincu, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Republika Hrvatska zastupana po Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, Građansko-upravni odjel, protiv ovršenika T. C. iz S., R. 22, radi ovrhe na plaći, povodom žalbe ovršenika podnijete protiv rješenja Općinskog suda u Varaždinu broj Ovr-3234/11-9 od 3.listopada 2013.g. pa do isplate po stopi od 12% godišnje, a u slučaju ... 21.1.2014
Gž-5706/13-2 Na koncu valja naglasiti - obzirom da tuženik u žalbi navodi da prvostupanjsku presudu pobija u -toč.III/, -toč.IV/ i toč.V/izreke i iz razloga „ odluke o troškovima“ - da pobijanje odluke o troškovima postupka ulazi u opseg pobijanja presude (normiranog odredbom čl.350.stav.2. ZPP-a) a navođenje da se presuda u određenom dijelu pobija zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog ... 20.1.2014
Gž-3393/13-2 Pravovremeno podnesenom žalbom M. S., koja je bivši izvanbračni drug ostavitelja, koja se u postupku legitimira kao oporučna nasljednica cjelokupne ostavinske imovine, pobija prvostupanjsko rješenje navodeći da je ostavitelj oporukom raspolagao ostavinskom imovinom u njenu korist, a oporuku nije opozvao, iako je za to imao dovoljno vremena, pa je u tim okolnostima proizvoljan i neutemeljen prvostupanjski zaključak o pravoj volji oporučitelja, prema kojoj je on želio, ali to nije ... 17.1.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 154 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(86) 2013(212) 2012(230) 2011(300)
2010(410) 2009(436) 2008(368) 2007(205)
2006(154) 2005(157) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) nema(1)

Vrsta odluke

--(968)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1358)
Presuda i rješenje(199)
Rješenje(1310)


Naziv odjela

--(1084)
GRAĐANSKI ODJEL(2234)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

--(6)
Bjelovar(388)
Čakovec(4)
Dubrovnik(71)
Gospić(20)
Karlovac(44)
Koprivnica(397)
Osijek(112)
Požega(1)
Pula(65)
Rijeka(233)
Šibenik(43)
Sisak(59)
Slavonski Brod(12)
Split(138)
Varaždin(1463)
Velika Gorica(32)
Virovitica(71)
Vukovar(139)
Zadar(57)
Zagreb(475)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite