Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 147
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3655)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-4273/12-2 I. izreke, naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 398,00 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama u visini eskontne stope HNB-a uvećanoj za osam postotnih poena, tekućim od dospijeća svakog pojedinačno naznačenog iznosa do isplate, zatim iznos ovršnog postupka od 405,90 kn, također sa zakonskim zateznim kamatama u visini eskontne stope HNB-a uvećanoj za osam postotnih poena, kao i da naknadi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 407,50 kn, u roku od 8 ... 21.10.2013
Gž-2200/13-2 pa dok za to budu postojali zakonski uvjeti sa zateznom kamatom tekućom od dospijeća svakog pojedinačnog mjesečnog iznosa pa do isplate po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poen, time da je dospjele a neisplaćene obroke uzdržavanja obvezan platiti odjednom u roku od 15 dana, a dospjevajuće do svakog 15-og u mjesecu za tekući mjesec sve na tekući račun predlagateljice... 21.10.2013
Gž-4945/12-2 Županijski sud u Varaždinu, po sucu toga suda Milku Samboleku, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja OPĆINE R., R. bb, zastupanog po punomoćnici K. J., odvjetnici u R., protiv tuženika Z. D. iz S., P. P. 21, radi isplate, povodom žalbe tužitelja, protiv presude Općinskog suda u Samoboru, br. 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst i 25/13; dalje: ZPP), jer vrijednost ... 16.10.2013
Gž-3632/13-2 Zakona o parničnom postupku („Narodne Novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 i 25/13, dalje: ZPP) u svezi odredbe čl.19. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj:57/96, 29/99, 42/00 -USRH, 178/03, 194/03 - ispravak, 151/05, 88/05, 121/05 i 67/08 - u daljnjem tekstu:OZ) s prijedlogom ovom sudu da preinači pobijano rješenje u smislu žalbenih navoda, odnosno da isto ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno ... 14.10.2013
Gž-1808/11-2 ) ZPP-a, kojima je propisano da sud može tijekom postupka, kad ocijeni da je to svrsishodno za pravilno rješenje spora, upozoriti stranke na njihovu dužnost da iznesu činjenice i predlože dokaze na kojima temelje svoje zahtjeve ili kojima pobijaju navode i dokaze protivnika, te da će sud postavljanjem pitanja i na drugi svrsishodan način nastojati da se tijekom pripremnog ročišta iznesu sve odlučne činjenice, da se dopune nepotpuni navodi stranaka o važnim činjenicama, da se ... 10.10.2013
Gž-4888/12-2 -na uvidu u zk.ul.br.2569/E-4 iz kojeg proizlazi da je na čkbr.170/2 upisana kuća u Ulici K. D. 12 i dvorište sa 385 m2 povezano sa vlasništvom posebnog dijela i to stan oznake „1“ na I. katu koji se sastoji od 2 sobe i dnevne sobe sa sporednim prostorijama tlocrtne površine P=98,22 m2 a kojemu pripadaju sporedni dijelovi: pomoćne prostorije spremišta 1, kotlovnice, zatvoreno stubište 1 u podrumu tlocrtne površine P=32,29 m2, zatvoreno stubište 2 u prizemlju tlocrtne površine P... 10.10.2013
Gž-2032/13-2 Djelomično je točno žalbeno stajalište prema kojem, osobito u slučaju uznemiravanja posjeda, nije nužno da se uz utvrđenje čina smetanja (uznemiravanje posjeda) traži (i u postupku ostvari) uspostava ranijeg posjedovnog stanja, iz raznovrsnih razloga, a naročito iz razloga što je koji puta uspostava nemoguća, ili je ona već izvršena, no u takvim slučajevima dovoljno je da se traži zabrana takvog ili sličnog smetanja da bi se takav tužbeni zahtjev mogao prihvatiti kao zahtjev... 9.10.2013
Gž-1431/13-2 , budući da mu kao korisniku proračunskih sredstava nisu osigurana sredstva, pa su odredbe kolektivnog ugovora na koji se tužitelj poziva bez pravnog učinka jer su u suprotnosti s prinudnim odredbama zakona, a u postupku nema niti jednog dokaza iz kojeg bi bilo vidljivo da su sredstva za tu namjenu u državnom proračunu za navedene godine osigurana, pa drugačije utvrđenje prvostupanjskog suda smatra protivnim sadržaju spisa ukazujući na bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz ... 9.10.2013
Gž-1747/13-2 -temeljem navedenih obvezno-pravnih odnosa tužitelj je tuženici izdao račune i to broj 55/06/05 i 56/06/05 koji se odnose na trošak odvjetničkih usluga u prvostupanjskim predmetima (Općinskog suda u Ludbregu broj P-535/09 u kojem su utužene naknade za zastupanje u predmetima P-221/04 i P-58/02, radi se o sporovima radi smetanja posjeda i radi raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora); nadalje je tužitelj izdao i račune broj 50/05/07 i 83/08/07 u vezi kojeg je pokrenut parnični ... 3.10.2013
Gžx-120/13-2 Isto tako, činjeničnu osnovu odlučivanja ne čine samo one činjenice na koje se tijekom postupka pozove tužiteljica, nego i činjenični navodi odgovora na tužbu, odnosno oni koje tijekom postupka iznese protivna strana, ali su od utjecaja i propusti tužiteljice u iznošenju relevantnih činjenica (i dokaza u vezi njihova utvrđenja), bez kojih se ne može prihvatiti osnovanost tužbenog zahtjeva, pa je prvostupanjski sud o tužbenom zahtjevu tužiteljice odlučio na procesno pravilan ... 26.9.2013
Gž-5313/11-2 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst i 25/13; dalje: ZPP), kao i u odluci o parničnom trošku, uz prijedlog da drugostupanjski sud usvoji žalbu i preinači presudu, tako da u cijelosti usvoji tužbeni zahtjev, te da tuženika ujedno obveže da tužitelju nadoknadi cjelokupne troškove parničnog postupka, uključujući i trošak žalbe, odnosno da usvoji žalbu tužitelja, te ... 26.9.2013
Gž 3792/13-2 Iz naprijed navedenoga proizlazi i da je prvostupanjski sud jasno oglasio vrijednost predmetne nekretnine, a tu vrijednost prvostupanjski sud je ovlašten odrediti po slobodnoj ocjeni, nakon što strankama omogući izjašnjenje i prilaganje odgovarajućih dokaza, a u konkretnom slučaju prvostupanjski sud je, radi utvrđenja vrijednosti nekretnina, prethodno proveo i građevinsko vještačenje (list 151-163 prvostupanjskog spisa). Prema tome, ovršenici, koji su uredno pozvani na ročište na... 25.9.2013
Gž 3874/11-5 1. Općih uvjeta (očito se radi se o Općim uvjetima VBL-a za zaključenje ugovora o financijskom leasingu na listu 16 prvostupanjskog spisa), prema kojoj je primatelj leasinga obvezan voditi brigu o stalnom besprijekornom funkcionalnom i za promet sigurnom stanju vozila, da preuzima za sebe i snosi sve s vlasništvom, posjedom i pogonom vozila povezane rizike, davanja, troškove i koristi, te odgovara za sve štete, obveze i tražbine, koje bi mogle nastati bilo VBL-u kao vlasniku vozila ... 25.9.2013
Gž-2221/13-2 , te iako je ovrhovoditelj u roku iz čl.14. st.6 Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ) podnio zahtjev za naknadu daljnjeg ovršnog troška u iznosu od 117,20 kn sud zatraženi trošak ovrhovoditelju ne priznaje jer je ovršni postupak pravomoćno obustavljen iz razloga što ovrhovoditelj nije postupio po nalogu suda i nije dostavio točnu adresu ovršenika. ovrhovoditelj zatražio od suda izdavanje rješenja o ovrsi na pokretninama ... 23.9.2013
Gž-883/13-2 Zakona o obveznim odnosima (dalje:ZOO - NN 35/05 i 41/08) prema kojoj kada je ispunjenje obveze jedne strane u dvostrano-obveznom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, njezina obveza se gasi no ona zadržava svoju tražbinu prema drugoj strani time što se ista smanjuje za onoliko koliko je ona mogla imati koristi od oslobođenja od vlastite obveze, prvostupanjski sud je utvrdio da tužitelj nije polučio nikakvu korist zbog činjenice što nije preuzimao i ... 23.9.2013
Gž 3472/13-2 D. M. Z., obje iz R. B. 29, drugoovršenica zastupana po majci i zakonskoj zastupnici V. Z., a ona po punomoćniku I. K., odvjetniku iz I., radi ovrhe oduzimanjem pokretnina, povodom žalbe ovršenica, protiv rješenja Općinskog suda u Varaždinu, Stalne službe u Ivancu od 06. lipnja 2013.g. Pravovremeno izjavljenom žalbom ovršenice pobijaju navedeno rješenje u cijelosti, navodeći da ga pobijaju iz svih zakonom predviđenih razloga, uz prijedlog da drugostupanjski sud usvoji žalbu, te ... 20.9.2013
Gž-994/13-2 , a temeljem kojeg je u zemljišnim knjigama zabilježena ovrha na istim nekretninama, pa je sukladno odredbi čl.79. Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00 - odluka Ustavnog suda, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, dalje: OZ), za koji ističe da se u ovom slučaju primjenjuje kao mjerodavni propis, predlagatelj osiguranja takvom ovršnom radnjom (provedenim upisom zabilježbe ovrhe stekao pravo da se namiri iz tih nekretnina (pravo namirenja). toč.3. Zakona o parničnom postupku... 18.9.2013
Gžn-1469/13-2 Nesporno je da u konkretnom slučaju smrt bliske osobe predstavlja osnov za dosudu pravične novčane naknade tužiteljici kao članu uže obitelji, međutim specifične okolnosti nastanka štete u kojima je tuženik koji je maloljetno dijete prednika tužiteljice i koji je istovremeno i teško oštećen opisanim kaznenim djelom, upućuje na to da je pravilan zaključak prvostupanjskog suda da bi dosuda zatražene naknade bila nespojiva sa njezinom naravi i društvenom svrhom, u konkretnom ... 17.9.2013
Gž-2153/13-2 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 43/13-Odluka Ustavnog suda, dalje: ZPP), u slučaju kad se radi o neurednom podnesku (koji je nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti). Osim svega ista ima naznačenu vrijednost predmeta spora, tužbi su priloženi i odgovarajući računi kao dokazi, tako da u formalnom smislu se radi o podnesku koji je podesan za ... 16.9.2013
Gž-2601/12-2 Treba samo dodati da, i po ocjeni ovog suda, raskidom ugovora nastupaju okolnosti prema kojima je tužitelj mogao obračunati svoje potraživanje i zatražiti naplatu od tuženice, na što ne utječe činjenica što se on, kasnije, jednim dijelom namirio iz prodaje vozila koje je bilo predmetom raskinutog ugovora o leasingu (i koje, slijedom posljedica raskida ugovora, ostaje u vlasništvu tužitelja (u tom smislu sadašnji Zakon o leasingu (NN.135/06) regulira financijski leasing na način ... 12.9.2013
Gž 3479/13-2 Zbog necjelovitog pravnog pristupa konkretnoj procesnoj situaciji (u kojoj ovršenik predlaže prekid postupka zbog otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a ovrhovoditelj tvrdi da je razlučni vjerovnik u smislu odredbi Zakona o financijskom …), izostalo je utvrđenje relevantnog činjeničnog stanja koje je od odlučnog značaja u ovoj pravnoj stvari (prvostupanjski sud samo utvrđuje da je nad tuženikom otvoreni postupak predstečajne nagodbe), slijedom čega se ne može ispitati niti... 12.9.2013
Gž-1471/13-3 izreke, utvrđeno da je tražbina drugoovrhovoditelja, i to s osnova troškova ovršnog postupka koji se tiču sudskih pristojbi i plaćenih predujmova za provedbu ovršnih radnji u iznosu od 5.171,20 kn, s osnova ostalih troškova ovršnog postupka i pripadajuće zakonske zatezne kamate u iznosu od 197.098,29 kn, s osnova ugovorne kamate na glavnično potraživanje u iznosu od 516.299,75 kn, s osnova zatezne kamate na glavnično potraživanje u iznosu od 413.039,72 kn i s osnova glavničnog ... 11.9.2013
Gžx-145/13-3 Naime bilo je tijekom postupka nesporno da je na spornom stanu stanarsko pravo imao tužitelj prije zaključenja braka s tuženom, a kako je nakon zaključenja braka i tužena kao njegov bračni drug koji je sa tužiteljem stanovala u predmetnom stanu stekla stanarsko pravo sukladno čl.64. st.2. Zakona o stambenim odnosima (NN broj 51/85, 42/86,22/92 i 70/93) koji je i bio mjerodavan u pogledu propisa o stanovanju u vrijeme stjecanja stanarskog prava obije parnične stranke, koje pravo ih je... 11.9.2013
Gžr-1263/13-2 do isplate (točka I izreke), dok je odbijen tužbeni zahtjev u dijelu kojim tužitelj traži da sud naloži tuženiku da mu naknadi po osnovi naknade štete isplati daljnji iznos od 151.148,00 kn (točka II izreke) od čega se 146.148,00 kn odnosi na naknadu izgubljene zarade, a 5.400,00 kn na neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti. U obrazloženju je navedeno da, iako formalno udovoljava uvjetima iz natječaja, iz molbe tužitelja proizlazi da već godinama ne radi u struci niti na... 10.9.2013
Gž-550/13-2 U konkretnom slučaju nije sporno da ovrhovoditelj nije u roku godinu računajući od dana dostave rješenja o ovrsi Financijskoj agenciji, Podružnica Varaždin, podnio prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe, dok drugu pretpostavku koja mora biti kumulativno ispunjena s ovom prethodno navedenom, prvostupanjski sud nije niti utvrđivao, niti ista proizlazi iz stanja spisa, a niti je prvostupanjski sud u pobijanom rješenju iznio valjane razloge zbog kojih smatra da je ostvarena i ta ... 10.9.2013
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 147 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(16) 2013(198) 2012(183) 2011(241)
2010(409) 2009(436) 2008(368) 2007(205)
2006(154) 2005(157) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(967)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1237)
Presuda i rješenje(178)
Rješenje(1262)


Naziv odjela

--(1010)
GRAĐANSKI ODJEL(2116)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

--(4)
Bjelovar(387)
Čakovec(2)
Dubrovnik(65)
Gospić(20)
Karlovac(41)
Koprivnica(395)
Osijek(111)
Požega(1)
Pula(55)
Rijeka(223)
Šibenik(42)
Sisak(57)
Slavonski Brod(10)
Split(121)
Varaždin(1402)
Velika Gorica(26)
Virovitica(71)
Vukovar(137)
Zadar(41)
Zagreb(428)
Zlatar(16)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite