Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 246
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 6129)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-1894/15-2 psihijatra, i to - da je tužitelj pretrpio akutnu stresnu reakciju nakon prometne nezgode radi koje se javljao liječniku obiteljske medicine te u jednom navratu psihijatru, da je koristio medicinsku terapiju u svrhu sanacije simptoma anksioznosti, depresivnosti, nesanice i smetnji u sferi gubitka apetita, da je pretrpio primarni strah u trenutku prometne nezgode i sekundarni strah jakog intenziteta u trajanju od šest mjeseci, kao i činjenicu da strah nije ostavio trajnih posljedica, po ... 21.9.2016
Gž-2273/15-5 78. ZN-a), kao i o mjerodavnim materijalnopravnim odredbama u kojima su propisane pretpostavke za ostvarenje prava na nužni dio, a nakon dokaznog postupka tijekom kojeg će provesti sve dokaze relevantne za utvrđenje odlučnih činjenica (eventualno odbijanje dokaznih prijedloga sud je dužan temeljito obrazložiti), sud će donijeti novu odluku o preostalom dijelu tužbenog zahtjeva i istu obrazložiti na jasan i detaljan način, pozivom na odgovarajuće zakonske odredbe, time da će ... 21.9.2016
Gž 846/2014-3 Ovdje treba dodati da je po Zakonu o agrarnoj reformi i kolonizaciji ("Službeni list" DFJ, broj 64/45, te izmjene i dopune "Službeni list" FNRJ, broj 24/46, 101/47, 105/48, 21/56, 55/77 i "Službeni list" SFRJ 10/65) bilo propisano što će oduzeti od dosadašnjih vlasnika (članak 3.), da se u nekim slučajevima oduzima zemlja bez ikakve naknade (članak 4.), te da se tako oduzeta zemlja neće unijeti u zemljišni fond ako je namijenjeno naučnim ustanovama (članak 11. Zakona o ... 21.9.2016
Gž-1090/16-3 Naime, obzirom na nesporno utvrđenu činjenicu da je tužitelj povukao svoju tužbu, iako tuženik nije udovoljio zahtjevu tužitelja, ali je to učinio nakon što je na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju "Narodne novine" broj 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 9/15, 78/15 i 102/15 - dalje ZPK) svoj dužničko-vjerovnički odnos s tuženikom u pogledu novčane tražbine koja je predmetom spora riješio sporazumno izvansudskim putem sklapanjem aneksa - Dodatka navedenog ugovora o kreditu... 21.9.2016
Gž 1529/2014-6 Dakle, da bi se moglo valjano odlučiti o osnovanosti ili djelomičnoj osnovanosti tužbenog zahtjeva potrebno je znati (utvrditi) da li u spornu imovinu (zemljište s onim što je na njemu izgrađeno) unesena posebna imovina tuženika - protutužitelja, a ako jest koliki je omjer vrijednosti te, tada posebne imovine, u odnosu na vrijednost sada zajedničke imovine, i koliki su doprinosi parničnih stranaka u zajedničkoj imovini, odnosno onoj vrijednosti koju čini vrijednost bračne ... 21.9.2016
Gž-134/16 st. 2. supsidijarnog Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 - u daljnjem tekstu: ZPP), ovaj sud je utvrdio da nisu ostvarene bitne povrede odredaba parničnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti niti je pogrešno primijenjeno materijalno pravo. 2. st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, ... 21.9.2016
Gž Ovr 1368/2016-1 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14; dalje: ZPP) u vezi s odredbom iz članka 21. stavak 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13 i 93/14; dalje: OZ-a), uz prijedlog da se pobijano rješenje ukine i prijedlog za ovrhu odbaci. 13. točka 2,Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (“Narodne novine”, broj: 142/12, 103/14, 118/14, 107/15,dalje: Tarife), a koja je za primijeniti temeljem odredbe ... 21.9.2016
Gž Zk-60/16-2 Županijski sud u Varaždinu, po sucu toga suda Zlatku Lodeti, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja A. M. i I. M., oboje iz V. G., S. S. 4, zastupanih po punomoćniku M. D., odvjetniku iz Z., T. 29, radi zabilježbe prigovora treće osobe u ovršnom postupku, povodom žalbe predlagatelja protiv rješenja Općinskog suda u Zadru, od 28. kolovoza 2015 br. Prema tome, i po ocjeni ovog suda, materijalnopravne odredbe Zakona o zemljišnim knjigama ne daju odgovarajuću ... 21.9.2016
Gž-3090/15-2 do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, za tri postotna poena i na iznos imovinske štete s osnove tuđe pomoći i njege od 1.680,00 kn zateznu kamatu po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na ... 20.9.2016
Gž Ovr 1626/2016-2 Protiv tog rješenja pravovremeno se žali ovršenik, ne navodeći izrijekom žalbene razloge iz odredbe članka 46. st. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04. - u daljnjem tekstu: OZ), koji se u ovom postupku primjenjuje, s obzirom na datum pokretanja ovršnog postupka (13. listopada 2004. 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11.... 20.9.2016
Gž-4624/14-2 st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP) jer unatoč utvrđenju da je na nekretnini tužitelja zasijanoj uljanoj repici nastala šteta od divljači odbija njegov tužbeni zahtjev zanemarivši pri tome mjerodavne odredbe materijalnog prava konkretno čl. Daljnjim sadržajem žalbe tužitelj ocjenjuje ... 20.9.2016
Gž-1965/15-2 U ponovnom postupku prvostupanjski sud je dužan utvrditi da li su (svi) navedeni tužitelji suvlasnici predmetne zgrade, jer im slijedom (samo) tog prava pripada svojstvo aktivno legitimirane stranke za vođenje postupka za isplatu zajedničke pričuve od tuženice kao suvlasnice, time da će o tim činjenicama zatražiti izjašnjenje upravitelja zgrade koji je dužan tvrdnje o suvlasništvu tužitelja potkrijepiti valjanim ispravama i dokumentacijom, te će ponovnim provođenjem ... 20.9.2016
2006/2016-2 Nadalje je istim rješenjem odlučeno da će u slučaju ako nasljednici koji su upućeni na parnicu u određenom roku postupe po navedenom rješenju prekid trajati dok parnica ne bude pravomoćno završena (točka V. izreke), odnosno da će se u protivnom slučaju postupak nastaviti i dovršiti bez obzira na zahtjev glede kojega su nasljednici upućeni na parnicu (točka VI. Stoga je ostavinski sud trebao prije donošenja odluke o prekidu ostavinskog postupka i upućivanja nasljednika na ... 19.9.2016
Gž 1794/2016-3 Prvostupanjski sud prekinuo je postupak, s obzirom da se između stranaka vodi drugi parnični postupak, i to isto zbog smetanja posjeda, te da će se stoga u tom predmetu pod poslovnim brojem Psp-223/15 odlučiti o tome tko bi bio posljednji mirni posjednik, a što bi značilo da se radi o prethodnom pitanju. Pružanje posjedovne zaštite u smislu odredaba članaka 21. do 25. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,... 19.9.2016
Gž-1626/16-2 Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07; 84/08; 96/08; 123/08; 57/11; 148/11 i 25/13 - dalje: ZPP), s prijedlogom da se pobijana odluka o troškovima preinači u smislu žalbenih navoda, odnosno ukine i predmet vrati istom sudu na ponovni postupak. Imajući u vidu da je tužbeni zahtjev tužiteljice usmjeren na utvrđenje ništetnosti odredbe ugovora o kreditu kojom je ugovorena promjenjiva kamatna stopa u skladu s Odlukom tuženika o kamatnim stopama... 19.9.2016
Gž Zk 234/2016-3 Zakona o parničnom postupku Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14, dalje: ZPP) i u vezi s člankom 91. stavkom 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13, u daljnjem tekstu: ZZK) ovaj sud je ocijenio da u postupku pred prvostupanjskim sudom nisu počinjene bitne povrede ... 19.9.2016
Gž Ob 499/2016-1 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08,123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 u daljnjem tekstu ZPP), predlažući pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Prvostupanjski sud je, polazeći od navedenih utvrđenja, pobijanim rješenjem odbacio predmetnu tužbu tužitelja smatrajući kako se radi o presuđenoj stvari te je utvrdio da je tužba povučena u odnosu na prvotuženu V. D., s obzirom... 16.9.2016
Gž 1720/2016-2 Navodi kako upravo iz razloga njegova položaja kao stranke u postupku, odnosno tužitelja ne može biti obvezan na podmirenje troškova sudskih pristojbi na odgovor na tužbu, zbog čega da za donošenje rješenja o pristojbi sud prvog stupnja nije imao zakonskog uporišta, pa da je njegov prigovor valjalo uvažiti. Tužitelj se u žalbi samo poziva na bitnu povredu odredaba postupka ali ne konkretizira taj žalbeni razloga, a ovaj sud ispitujući pobijano rješenje nije utvrdio da bi u ... 15.9.2016
Gž Ovr 1259/2016-1 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, dalje: ZPP), koji se primjenjuje temeljem odredbe 19. stavka 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03 i 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, dalje: OZ), predlažući da suda drugog stupnja pobijano rješenje preinači, podredno ukine i predmet vrati na ponovni postupak. Kako u odredbama OZ-a kod ovrhe na stalnim novčanim primanjima nisu propisana bilo kakva ... 15.9.2016
Gž Ob 97/2016-1 Prvostupanjski je sud po provedenom postupku prihvatio postavljeni tužbeni zahtjev nakon što je utvrdio da su predmetne nekretnine kupljene 2006.godine, da je za potrebe kupovine tih nekretnna tuženik podigao kredit u iznosu od 19.000,00 EUR, da je kredit otplaćivan tijekom trajanja bračne zajednice, da je nakon prekida bračne zajednice otplatu kredita nastavio jamac I. J., da je nakon kupovine izvršena adaptacija kuće, da su tijekom trajanja braka tužiteljica i tuženik povremeno ... 15.9.2016
Gž-277/16-2 Sud navodi da u tužbenom zahtjevu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji mora biti naveden iznos tražbine tužitelja jer ukoliko sud prihvati tužbeni zahtjev pravna radnja dužnika gubi učinak samo u dijelu koji je potreban za ispunjenje tužiteljeve tražbine pa kako je upravo na navedeni način i postavljen tužbeni zahtjev u toč.I izreke to ga sud i usvaja, a u odnosu na toč.II petita tužbenog zahtjeva sud ističe da iako tužitelj nije zatražio namirenje iz cijene postignute ... 14.9.2016
Gž-1603/16-2 Prvostupanjski sud konstatira da je tuženik od tužiteljice, temeljem navedene presude, stekao pravo na naplatu novčanog iznosa od 5.480,00 kn (s naslova izvršenja nužnih i korisnih radova na uređenju stana), ali je konstatirao da je tužiteljica umanjila svoj zahtjev za plaćanje naknade za korištenje predmetnog stana po tuženiku nakon prestanka ugovora o najmu, smanjivši za taj iznos svoje zahtjeve za plaćanje naknade (za početne mjesece perioda za koje bi tužiteljica ostvarivala... 14.9.2016
Gž-729/16-2 Županijski sud u Varaždinu u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Nade Krnjak kao predsjednice vijeća Dubravke Bosilj kao sutkinje izvjestiteljice i članice vijeća i Tanje Novak-Premec kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice REPUBLIKE HRVATSKE, OIB: 5263428587 za Ministarstvo financija, zastupane po ODO u Požegi, protiv I-tuženika F. P., OIB: … iz V. 19 i II-tuženice LJ. Sud također nije utvrdio niti tko je vjerovnik tražbine obzirom da se radi o dugu s osnova ... 14.9.2016
Gž 598/2015-2 Županijski sud u Rijeci, u vijeću sastavljenom od sudaca Helene Vlahov Kozomara, kao predsjednice vijeća, Milene Vukelić Margan sutkinje izvjestiteljice i Ingrid Bučković članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Z. B., OIB: …, iz R., …, zastupanog po punomoćniku A. R., odvjetniku iz R., protiv tuženika M. O., OIB: …, vlasnika obrta za građevinske i završne radove M. iz R., …, zastupanog po punomoćnici D. P., odvjetnici iz R., radi isplate, rješavajući žalbu ... 14.9.2016
Gž 2957/2015-2 Naime, da bi stranka mogla iskoristiti svoje pravo na kontradiktorno raspravljanje koje proizlazi iz odredbe članka 5. stavka 1. ZPP-a kojom je propisano da je sud dužan svakoj stranci pružiti mogućnost da se izjasni o zahtjevima i navodima protivne stranke, ona mora biti upoznata sa stavovima suda od kojih zavisi usmjeravanje parnice i njena sudbina, odnosno s tim koje činjenice će sud ocijeniti kao pravno odlučne za odluku u predmetu. U takvoj situaciji, a u okviru savjesnog ... 14.9.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 246 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(650) 2015(708) 2014(461) 2013(384)
2012(361) 2011(382) 2010(511) 2009(475)
2008(383) 2007(208) 2006(160) 2005(158)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(170)
2000(127) 1999(101) 1998(129) 1997(146)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(968)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2276)
Presuda i rješenje(382)
Rješenje(2491)


Naziv odjela

--(1835)
GRAĐANSKI ODJEL(3448)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(816)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(505)
Čakovec(6)
Dubrovnik(507)
Gospić(21)
Karlovac(52)
Koprivnica(400)
Osijek(149)
Požega(2)
Pula(105)
Rijeka(336)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(33)
Split(613)
Varaždin(2178)
Velika Gorica(37)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(730)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite