Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 155
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3873)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-4576/13-3 Ovaj sud slaže se sa navodima žalbe da je prvostupanjski sud trebao primijeniti odredbe Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj:110/97) ispravljenim Ispravkom objavljenim u „Narodnim novinama“ broj:27/98 sa svim izmjenama i dopuna objavljenim u „Narodnim novinama“ broj:58/99., broj:112/99., i broj:58/02, a ove potonje ispravljene Ispravkom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku obavljenim u „Narodnim novinama“ broj:143/02, te Izmjene i dopune ... 5.3.2014
Gž-790/11 st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 - u daljnjem tekstu: ZPP), s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i prihvati tužbeni zahtjev u cijelosti, a tužitelju dosude troškovi postupka uvećani za troškove žalbe u iznosu od 2.537,50 kn, ili da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Time što je tužitelju uskraćen dio ... 5.3.2014
Gž-7052/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan, kao predsjednika vijeća, Dubravke Burcar, kao Člana vijeća i suca izvjestitelja i Ksenije Jakovčević, kao člana vijeća, u pravnoj stvari I, tužiteljice D. P. i II. Međutim, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda navedenu odredbu potrebno je tumačiti povezano sa st. 10. čl. 335. ZPP/13, koji propisuje da će u slučaju iz st. 9. toga članka sud istaknuti presude na internetskoj... 4.3.2014
Gž-428/2014-2 , nakon što je sakupila potrebni broj ECTS bodova redovno upisala drugu godinu tog studija zadržavši status redovnog studenta, prvostupanjski sud zaključio je da je tužena u razdoblju nakon podnošenja tužbe redovno i uredno ispunjavala svoje studentske obaveze, pri čemu je sud ujedno stajališta da i gubitak jedne godine studija u konkretnom slučaju, obzirom da je tužena nakon toga uredno nastavila sa ispunjavanjem svojih studentskih obaveza, ne znači prestanak redovnog studiranja ... 26.2.2014
Gž-399/2014-2 P. V., OIB:…, oboje iz N. P., B. M. 70, zastupani po majci i zakonskoj zastupnici K. G., koju zastupaju punomoćnici M. R.-F. i D. R., odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda u K., protiv tuženika M. V. iz N. P., G. 110, OIB:…, zastupanog po punomoćniku Z. K., odvjetniku Zajedničkog odvjetničkog ureda K., K. u K., radi povišenja uzdržavanja, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude i rješenja Općinskog suda u Koprivnici broj P-717/13-13 od 05. prosinca 2013.godine, u ... 26.2.2014
Gž-4314/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Darije Horvat, predsjednika vijeća, Karmen Strmoli-Jelavić, člana vijeća i suca izvjestitelja, te Nevenke Pažić, člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Grada Z., zastupanog po punomoćnici Z. K., dip. I u ovoj fazi postupka sporno je, može li u postupcima izdavanja platnog naloga,nakon prigovora tuženika, tužitelj promijeniti pravnu osnovu, te tražiti da sud prihvati njegov zahtjev ... 25.2.2014
Gž-772/14-2 Tuženik u žalbi ističe da rješenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, da je izreka nerazumljiva, da proturječi sama sebi i razlozima rješenja, da rješenje uopće nema razloga, da su razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i proturječni, odnosno da postoji proturječnost između onoga što se u razlozima rješenja navodi o sadržaju isprava, odnosno dokaza danih u postupku i samih tih isprava, odnosno zapisnika, što ukazuje na žalbeni razlog bitne povrede odredaba ... 20.2.2014
Gž-4831/13-2 Navodima prijedloga za odgodu, po ocjeni ovog suda, ovršenik nije dokazao da bi provedbom ovrhe pretrpio nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu budući se poremećaj likvidnosti do koje bi došlo provedbom ovrhe i ukoliko se, kako navodi, nalazi u teškom financijskom stanju zbog recesije u drvnoj industriji koja traje već godinama, a za koje tvrdnje, uzgred, nije priložio niti jedan dokaz, ne smatra niti nenadoknadivom niti teško naknadivom štetom, pa već samim time nije učinio ... 20.2.2014
Gž. 215/14 Međutim, imajući u vidu da je to napisano u podnesku, a za potrebe parnice koja je u tijeku, te da je tijekom parnice između samih tužitelja došlo do razlike u iznošenju relevantnih činjenica, odnosno da o tim činjenicama isti drugačije navode, ovaj sud smatra da bez obzira što je u konkretnom slučaju mogao tužitelj ad.5. upotrijebiti i drugi izraz, samo iznašanje tužitelja ad.5. u predmetnom podnesku, uvažavajući i u kojem kontekstu je to navedeno ne iziskuje da se tužitelj ... 19.2.2014
Gž-5109/13-2 Obrazlažući prvostupanjsku presudu u pobijanom dijelu, kojim je djelomično ukinut platni nalog prvostupanjskog suda za iznos od 686,00 kn, uz zakonsku zateznu kamatu (predmet spora bio je zahtjev za isplatu ukupnog iznosa od 700,00 kn, a za iznos od 14,00 kn uz pripadajuću zateznu kamatu pravomoćno je odlučeno održavanjem na snazi platnog naloga u ranijem tijeku postupka) prvostupanjski sud navodi da je tužitelj u ovom predmetu (koji postupak je inicirao kao ovrhovoditelj, temeljem ... 19.2.2014
Gž-5435/12-2 , a od točke B do točke D izvan linije međe u koso po livadi tužitelja po dužini od 29,20 m zahvativši u točci D nekretninu tužitelja od 1,25 m zabetoniravši na tom pravcu 8 betonskih stupova s proširenim podnožjima svojatajući time posjed nekretnine tužitelja označenim u istoj skici slovima B-D-D1-B u površini od 17 m2, pa je slijedom toga uspostaviti prijašnje posjedovno stanje uklanjanjem betonskih stupova s betoniranim podnožjima, te se i kloniti ubuduće takvog i ... 19.2.2014
Gž-1696/13-4 V. 37, protiv ovršenika Grada Z., Z., Trg S. R. 1, kojeg zastupa punomoćnik M. R., odvjetnik u Z., P. G. D. 37, radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovršenika protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Povrv-16858/12-2 od 22. studenoga 2012. Budući da je ovršenik u ovom predmetu podnio prigovor protiv predmetnog rješenja o ovrsi, kojim osporava osnovanost i visinu ovrhovoditeljeve tražbine, to je prvostupanjski sud, kao stvarno nadležan sud, stavio izvan snage ... 18.2.2014
Gž-5731/13-2 Nakon popisa i procjene pokretnina zatečenih u stanu nakon iseljenja ovršenice (regala od tri dijela, kuhinjskih elemenata koji se sastoji od gornjeg elementa - 2 ormarića 100 cm x 40cm x 30cm, 40cm x 40 cm x 30cm i donjeg elementa sa ladicama 40 cm x 60 cm x 40 cm, ormarića 100 cm x 60 cm x 40 cm, dvostrukog sudopera sa ormarićem 60 cm x 60 cm x 40 cm i ormarićem 60 cm x 60 cm x 40 cm, te garderobnog ormara za hodnik, niskog ormarića i kauča) navedene pokretnine su prodane na prvom ... 18.2.2014
Gž-7063/12-3 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Goranke Barać-Ručević, kao predsjednice vijeća, Željka Pajalića kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Vesne Žulj, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N. N. iz Z., M. 18, kojeg zastupa punomoćnica M. B., odvjetnica u Z., protiv tuženice Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi ... 18.2.2014
Gž-2253/13-3 st.2. toč.11. ZPP-a jer da pobijana presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati a posebno iz razloga što u obrazloženju presude uopće nisu ocijenjeni iskazi svjedoka, te da postoji proturječnost između izreke presude i navedenih razloga a čime da je i činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno što je rezultiralo i pogrešnom primjenom materijalnog prava. Konačno ta činjenica je potvrđena izjavama svjedoka, gdje su saslušani svjedoci prvi susjedi, pa do ... 18.2.2014
Gž-235/14-2 F. Z. O. P. I K. Z., OIB:… iz Z., M. 22, zastupana po OD „H. & p.“ iz Z., protiv tužene T. I., OIB:…, iz Z., B. M. 62, radi isplate, povodom žalbe REPUBLIKE HRVATSKE, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici, broj Ip-DO-170/13-2, izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Križevcima, broj 10 Povrv-824/12-11 od 22. listopada 2013.g. Isto tako nije sporno i razvidno je iz stanja prvostupanjskog spisa da je punomoćnik, odvjetnik tužitelja dana 23. travnja 2013... 17.2.2014
Gž-544/14-2 U odnosu na žalbeni prigovor ovršenika o preuranjenosti ovrhe za buduće, nedospjele obroke uzdržavanja valja navesti da ukoliko obveznik plaćanja uzdržavanja ne postupi po pravomoćnoj ovršnoj presudi kojom je ta obveza utvrđena, ovlaštenik uzdržavanja može u ovršnom postupku, temeljem navedene presude tražiti donošenje rješenja o ovrsi kojim će sud odrediti ovrhu na plaći ovršenika i za one obroke uzdržavanja koji još nisu dospjeli, budući da se radi o mjesečnim ... 17.2.2014
Gž-3687/12-2 Kad se kod prednje rečenog ima u vidu da je Gradsko poglavarstvo tuženog donijelo odluku o pokretanju aktivnosti na uređenju spornog puta određujući točnu širinu (2,5 m) i dužinu na kojoj će se isto vršiti, a da su radovi izvršeni u znatno većoj širini i to u dijelu ispred nekretnine tužiteljice u širini od 4,40 do 3,11 m tada je očito da su tim radovima u vidu šljunčanja i podizanja nivoa dotadašnjeg puta za pola metra zahvaćeni i dijelovi susjednih nekretnina i to ... 14.2.2014
Gž-576/14-2 Zbog navedenog „vrsta postupka i subjektivna struktura stranaka“ kako se iznosi u žalbi, u ovom predmetu mogu imat utjecaja jedino na stvarnu nadležnosti suda za suđenje u ovom postupku, no kako tijekom prvostupanjskog postupka niti je bilo prigovora stranaka na stvarnu nadležnost prvostupanjskog suda niti se sud prvog stupnja po službenoj dužnosti u rokovima propisanim čl.17. ZPP-a oglasio stvarno nadležnim to je u žalbi bespredmetno pozivati se na „subjektivnu strukturu ... 12.2.2014
Gžn-2819/13-2 Prihvativši djelomično tužbeni zahtjev, sud prvog stupnja polazi od utvrđenja temeljenog na nalazu i mišljenju liječnika vještaka dr. Z. V. da je tužitelj u štetnom događaju zadobio prijelom desnog ručnog zgloba, natučenje glave, potres mozga, natučenje slabinske regije, leziju medijalnog kolateralnog ligamenta lijevog koljena, leziju križnih ligamenata lijevog koljena sa posljedičnom nestabilnošću i trzajnu ozljedu vrata, slijedom kojih ozljeda su kod tužitelja zaostale ... 11.2.2014
Gžovr-7547/13-2 Pobijanim rješenjem određeno je osiguranje predbilježbom založnog prava u korist predlagatelja osiguranja na nekretninama protivnice osiguranja pobliže opisanim u samom rješenju, a radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 234.792,39 kn sa pripadajućom zateznom kamatom, te novčane tražbine u iznosu od 40.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke sa pripadajućom zateznom kamatom, kao i radi osiguranja tražbine ... 11.2.2014
Gžovr-252/14-2 u Z., protiv ovršenika Z. Z. iz Z., A. A. A. 16, radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja izjavljenoj protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrj-12022/12-58 od 1. srpnja 2013. st. 1. toč. 1.-3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP) koji se primjenjuje temeljem odredbe čl. 19. st. 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine", broj: 57/96, 29/99, 173/03,... 11.2.2014
Gž-4122/13-2 ZPP-a određeno da o naknadi troškova odlučuje sud na određeni zahtjev stranke bez raspravljanja te da je stranka dužna u zahtjevu određeno navesti troškove za koje traži naknadu pri čemu je takav zahtjev dužna staviti najkasnije do završetka raspravljanja koje prethodi odlučivanju o troškovima, a ako je riječ o donošenju odluke bez prethodnog raspravljanja, onda je takav zahtjev dužna staviti u prijedlogu o kojem sud treba odlučiti, a da u tužbi tužiteljica zahtijevajući ... 10.2.2014
Gž-752/12-2 Prvostupanjski sud zaključuje da je u postupku bio ovlašten raspravljati i o materijalnopravnim prigovorima iz osnovnog pravnog posla stranaka, te utvrđuje da su stranke bile u poslovnom odnosu, konkretno da je tužitelj prodavao, a tuženik kupovao robu za svoj kafić, ali da temeljem provedenih dokaza (pa i nakon provedenog financijskog vještačenja), nije bilo moguće utvrditi postoji li između stranaka vjerovničko-dužnički odnos, odnosno postoji li dugovanje tuženika prema ... 6.2.2014
Gž. 1507/13 U ime Republike Hrvatske, Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Mariji Vetmi, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja G.B. na M., kojega kao punomoćnik zastupa M.B., odvjetnik u M., protiv tuženice J.M. iz M., radi novčane tražbine, odlučujući o tužiteljevoj žalbi izjavljenoj protiv presude Općinskog suda u Metkoviću, poslovni broj Povrv. -u preostalom dijelu izreke kojim je ukinuto rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog ... 5.2.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 155 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(100) 2013(216) 2012(233) 2011(304)
2010(410) 2009(436) 2008(368) 2007(206)
2006(154) 2005(157) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) nema(1)

Vrsta odluke

--(968)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1372)
Presuda i rješenje(202)
Rješenje(1319)


Naziv odjela

--(1103)
GRAĐANSKI ODJEL(2241)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(389)
Čakovec(4)
Dubrovnik(88)
Gospić(20)
Karlovac(44)
Koprivnica(397)
Osijek(112)
Požega(1)
Pula(65)
Rijeka(234)
Šibenik(43)
Sisak(60)
Slavonski Brod(12)
Split(138)
Varaždin(1468)
Velika Gorica(32)
Virovitica(71)
Vukovar(140)
Zadar(58)
Zagreb(480)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite