Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 172
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4295)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-2201/14-2 1-3 Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 - dalje: ZPP) pobija tuženik u toč.I i III izreke uz prijedlog da se ista ukine ili preinači u smislu žalbenih navoda glede glavne stvari, a jednako tako i glede odluke o troškovima postupka. tužitelj u štetnom događaju zadobio natučenje glave, ranu razderotinu čela i natučenje obje potkoljenice te je trpio jake boli u ... 8.6.2015
Gž-1030/15-6 st. 4. ZZK-a sastav zemljišnoknjižnog tijela ne mijenja se upisom promjene oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta, pa će upis takve promjene zemljišnoknjižni sud provesti na temelju prijavnoga lista katastra o promjeni u katastru zemljišta, a ako bi promjena utjecala na knjižna prava, tada i na temelju isprave prikladne za uknjižbu kojom se upisani nositelji prava na tom zemljištu slažu s tom promjenom. 91/96; 68/98; 137/99; 22/00; 73/00; 114/01; 79/06; 141/06; 146/08; 38/09... 8.6.2015
Gž-5239/14-2 Na temelju svih provedenih dokaza već predloženih po parničnim strankama i umješaču tijekom prethodnog prvostupanjskog postupka kao i drugih dokaza ukoliko ih eventualno u nastavku predlože na pripremnom ročištu, prvostupanjski sud biti će dužan utvrditi da li su ispunjene pretpostavke odgovornosti za štetu vodeći računa da je odgovornost za štetu obveznopravni odnos u kojem je jedna strana dužna drugoj popraviti štetu, a druga je od prve ovlaštena zahtijevati popravljanje ... 8.6.2015
Gž Ovr-183/15-2 Prema stavku 2. istog članka, na prijedlog za odgodu prijenosa iz stavka 1. tog članka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe tog Zakona o odgodi ovrhe, a na prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim iz stavka 1. tog članka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe tog Zakona o žalbi protiv rješenja o ovrsi (čl. U protivnom, ukoliko bi se prihvatilo drugačije tumačenje relevantnih zakonskih odredbi (kako je to očito učinio prvostupanjski sud), ... 8.6.2015
Gž.375/12 st.1. toč.1., 2. i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 -u daljnjem tekstu : ZPP) izjavili zakonski nasljednici P. P. i M. P. s prijedlogom da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje, podredno preinači na način da se dopusti traženi upis i provede rješenje o nasljeđivanju posl. U odnosu na navode žalitelja da je u rješavanju ove pravne ... 3.6.2015
Gž-R.10/15 Dakle, u nastavku će postupka, nakon što tužbeni zahtjev bude dovoljno određen, prvostupanjski sud utvrditi relevantne činjenice a to su: je li tužitelj počinio onu povredu koja mu se stavlja na teret, je li riječ o takvoj povredi zbog koje je moguć izvanredni otkaz ugovora o radu, je li poštivan zakonom propisani rok za izvanredno otkazivanje ugovora o radu, je li tužitelju omogućeno iznošenje obrane (o tome u spornoj odluci nije ništa rečeno, a niti se o tome tuženik ... 3.6.2015
Gž-1125/12 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Jozu Šoletiću, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja I. N. iz Z., kojega zastupa punomoćnica V. K., odvjetnica u D., radi brisanja zabilježbe upisane na nekretninama u zk.ul. Razlozi prvostupanjskog suda za donošenje odluke su da se ne radi o zabilježbi tijeka spora koja bi se prema odredbi članka 84. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, ... 3.6.2015
Gž. 622/14 S obzirom da je nad dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe prvostupanjski sud prekida postupak s pozivom na članak 70. stavak 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 i 81/13) prema kojoj odredbi parnični, ovršni i upravni postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, ... 3.6.2015
Gž-1184/15-2 st. 1. toč. 1.-3. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13-dalje ZPP), ukazujući tekstom žalbe na bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. Rasprava toga dana nije održana već mu je uručena pobijana presuda uz obrazloženje da je dokaze kojima osporava tužbeni zahtjev bio dužan sudu dostaviti u roku 30 dana od primitka tužbe, na koji način dopis suda ... 3.6.2015
Gž-779/15-2 Županijski sud u Varaždinu, po sucu toga suda Jadranki Majcen-Horvat kao sucu pojedincu, na prijedlog više sudske savjetnice Ruth Kanešić, u pravnoj stvari tužitelja V. P. iz S., V. 227, zastupanog po punomoćniku S. G., odvjetniku iz V., protiv tuženika M. S. iz K., M. 199a, radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, povodom žalbe tužitelja podnesene protiv rješenja Općinskog suda u Varaždinu od 24. prosinca 2014.g. , a kojim rješenjem se poziva na dopunu tužbe u roku od osam dana ... 2.6.2015
Gž 752/15-2 istog Zakona koji određuje sadržaj prijedloga za ovrhu te čl.39. st.3 toga Zakona koji propisuje posljedice za slučaj da prijedlog za ovrhu odnosno osiguranje ne sadrži sve podatke iz spomenutog čl.39. st.1 OZ/12 odbacio je prijedlog predlagatelja osiguranja ne pozivajući ga u smislu st.3 toga Zakona da ga dopuni ili ispravi. ZOO-a sud pogrešno primijenio i materijalno pravo pozivajući se na postojanje efektivne klauzule, jer je istoj svrha da pravo na isplatu s naslova Garancije ... 1.6.2015
Gž-2555/14-2 81. st. 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN.108/12 i 144/12) u kontekstu žalbenih navoda da nije u obvezi podmiriti tražbinu tužitelja potpuno je promašeno jer se prema sadržaju te odredbe dužnik oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi, a rokovi plaćanja odgađaju se u skladu s predstečajnom nagodbom, što upućuje na zaključak da se ta odredba odnosi samo na vjerovnike koji su prijavili... 1.6.2015
Gž-5678/14-2 Dakle, članovi udruge (autonomno) propisuju prava, obveze i odgovornosti svojih članova i uređuju način pružanja zaštite njihovih članskih prava, što se regulira Pravilnikom, a u konkretnom slučaju, tužitelj u tužbi potvrđuje postojanje tuženikova Pravilnika o lovnom redu lovačkog društva, te potvrđuje da su prava lovočuvara regulirana Pravilnikom o lovočuvarskoj službi (NN-63/06). 2 Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US... 27.5.2015
Gž-760/14-6 st.1. toč.1. - 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05 i 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08-ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - Odluka USRH - dalje: ZPP) predviđenih žalbenih razloga s prijedlogom ovom sudu da usvoji žalbu i preinači pobijanu presudu na način da odbije tužbeni zahtjev u cijelosti uz naknadu prouzročenog parničnog troška, podredno da istu ukine i predmet ... 27.5.2015
Gž.8/14 stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), te traži da se žalba uvaži, pobijana odluka ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Mada žalba i dalje navodi da je za utvrđenje potpunog i pravilnog činjeničnog stanja potrebno provesti financijsko-računovodstveno vještačenje, a sve kako bi se razlučila ... 27.5.2015
Gž Ovr-127/15-3 S obzirom da u navedenom rješenju kao ovrhovoditelj nije određena fizička osoba, niti se može smatrati da je rješenje o ovrsi doneseno za korist više fizičkih ili pravnih osoba kao ovrhovoditelja, s obzirom da bi u tom slučaju sve te osobe već u rješenju o ovrsi morale biti jasno naznačene i određene pojedinačno, kao i da ovrhovoditelj koji je određen u rješenju o ovrsi nije niti pravna osoba jer "suvlasnici stambene zgrade" nisu pravna osoba, već samo vlasnici iste stvari, a ... 22.5.2015
Gž Ovr-140/15-3 Županijski sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Tanji Novak-Premec, kao sucu pojedincu, na prijedlog sudskog savjetnika Zvonimira Biškupa, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja M. R., OIB: …, iz Z., F. A. 45, kojeg zastupa punomoćnica V. J., odvjetnica u Z., protiv ovršenika S. R., OIB: …, iz Z., T. 44, radi ovrhe na plaći, povodom žalbe ovrhovoditelja podnesene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 5 Ovrpl-750/15-2 od 09. veljače 2015.g. 61. Zakona o ... 21.5.2015
Gž.159/14 stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), te traži da se žalba uvaži,pobijana odluka preinači na način da se odbije tužbeni zahtjev ili podredno ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. „Narodne novine“, broj 35/05, 41/08 i 125/11) u stavku 1. je određeno što su tražbine povremenih davanja, a to su ... 20.5.2015
Gž.1636/13 godine pa do konačne isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu, uvećanoj za pet postotnih poena i troškova ovog ovršnog postupka u iznosu od 2.091,00 kn, Radi navedenog žalbu ovršenika je valjalo djelomično prihvatiti i rješenje o ovrsi preinačiti u dijelu kojim je određena ovrha radi ostvarenja troškova ovršnog postupka koji se vodio ... 20.5.2015
Gž Ovr-126/15-3 Županijski sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Tanji Novak-Premec kao sucu pojedincu, na prijedlog sudskog savjetnika Zvonimira Biškupa, u ovršnom predmetu ovrhovoditeljice L. V., OIB: …, iz K., P. M. 19, koju zastupa punomoćnik D. G., odvjetnik u S., protiv ovršenika „A. P.“ d.o.o. Naime, budući da doista nije sporno da je ovršenik, kao pravna osoba, postojao u vrijeme podnošenja prijedloga za ovrhu te je tek nakon toga, zbog pripajanja drugoj pravnoj osobi prestao ... 20.5.2015
Gž-517/15-2 Naime, prema odredbi čl.39.stav.3. OZ-a prijedlog za ovrhu koji ne sadrži sve podatke normirane stav.1. citirane odredbe (zahtjev za ovrhu u kojemu će biti naznačena ovršna isprava na temelju koje se traži ovrha, ovrhovoditelj i ovršenik, osobni identifikacijski brojevi ovrhovoditelja i ovršenika, tražbina čije se ostvarenje traži te sredstvo kojim ovrhu treba provesti i po potrebi, predmet u odnosu na koji ovrhu treba provesti) sud će odbaciti što u svijetlu činjenice što stav... 19.5.2015
Gž-2970/14-2 kojom je ovršenici, kao tuženici, naloženo da ovrhovoditelju, kao tužitelju, isplati neto plaću u iznosu od 87.021,93 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, dakle radi se o radnom sporu radi isplate plaće u kojoj vrsti spora su radnici kao tužitelji oslobođeni plaćanja sudskih pristojbi temeljem samog zakona, koje oslobođenje se primjenjuje u parničnom, kao i u ovršnom postupku pokrenutom na osnovu ovršne isprave donijete u takvoj vrsti spora. 68. Ovršnog zakona (NN 57/... 15.5.2015
Gž-5244/14-2 Stajalište o djelomičnoj osnovanosti zahtjeva ovrhovoditeljice za naknadu troškova ovršnog postupka koji se odnose na zastupanje po punomoćniku u iznosu od 7.500,00 kn, prvostupanjski sud temelji na odredbi čl.14. st.4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12 - dalje: OZ) prema kojoj su ovršenik odnosno protivnik osiguranja dužni ovrhovoditelju odnosno predlagatelju osiguranja naknaditi troškove koji su bili potrebni za ovrhu ili osiguranje. Zakona o parničnom postupku (... 15.5.2015
Gž.379/15 353 st. 1. toč 1.i 3. Zakona o parničnom postupku („ Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08 , 123/08 , 57/11, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), s prijedlogom drugostupanjskom sudu preinačiti prvostupanjsku presudu na način da u cijelosti održi na snazi rješenje o ovrsi tj. Tužitelju ne pripada trošak ovršnog postupka za izdavanje potvrde pravomoćnosti jer taj trošak nije ni nastao, kao ni administrativni troškovi dostave i administrativni trošak ... 13.5.2015
Gž-2154/14-2 Kako u konkretnom slučaju ne može doći do primjene odredbe o zakonskoj subrogaciji jer osiguranik tužitelja kao poslodavac radnika koji je ozlijeđen na radu nije neposredni oštećenik, a niti jednim propisom nije određeno da posredni oštećenik ima pravo na regres, to je prvostupanjski sud na zapravo nesporno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo pri čemu nije počinio niti jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka na koju po službenoj dužnosti pazi ovaj ... 11.5.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 172 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(203) 2014(218) 2013(223) 2012(248)
2011(306) 2010(453) 2009(463) 2008(376)
2007(206) 2006(154) 2005(157) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(170) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(146) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(971)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1543)
Presuda i rješenje(243)
Rješenje(1526)


Naziv odjela

--(1424)
GRAĐANSKI ODJEL(2342)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(219)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(116)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(243)
Šibenik(46)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(149)
Varaždin(1655)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(522)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite