Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 172
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4278)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr-140/15-3 Županijski sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Tanji Novak-Premec, kao sucu pojedincu, na prijedlog sudskog savjetnika Zvonimira Biškupa, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja M. R., OIB: …, iz Z., F. A. 45, kojeg zastupa punomoćnica V. J., odvjetnica u Z., protiv ovršenika S. R., OIB: …, iz Z., T. 44, radi ovrhe na plaći, povodom žalbe ovrhovoditelja podnesene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 5 Ovrpl-750/15-2 od 09. veljače 2015.g. 61. Zakona o ... 21.5.2015
Gž Ovr-126/15-3 Županijski sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Tanji Novak-Premec kao sucu pojedincu, na prijedlog sudskog savjetnika Zvonimira Biškupa, u ovršnom predmetu ovrhovoditeljice L. V., OIB: …, iz K., P. M. 19, koju zastupa punomoćnik D. G., odvjetnik u S., protiv ovršenika „A. P.“ d.o.o. Naime, budući da doista nije sporno da je ovršenik, kao pravna osoba, postojao u vrijeme podnošenja prijedloga za ovrhu te je tek nakon toga, zbog pripajanja drugoj pravnoj osobi prestao ... 20.5.2015
Gž.159/14 stavak 1. točke 1. - 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), te traži da se žalba uvaži,pobijana odluka preinači na način da se odbije tužbeni zahtjev ili podredno ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. „Narodne novine“, broj 35/05, 41/08 i 125/11) u stavku 1. je određeno što su tražbine povremenih davanja, a to su ... 20.5.2015
Gž.1636/13 godine pa do konačne isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu, uvećanoj za pet postotnih poena i troškova ovog ovršnog postupka u iznosu od 2.091,00 kn, Radi navedenog žalbu ovršenika je valjalo djelomično prihvatiti i rješenje o ovrsi preinačiti u dijelu kojim je određena ovrha radi ostvarenja troškova ovršnog postupka koji se vodio ... 20.5.2015
Gž-517/15-2 Naime, prema odredbi čl.39.stav.3. OZ-a prijedlog za ovrhu koji ne sadrži sve podatke normirane stav.1. citirane odredbe (zahtjev za ovrhu u kojemu će biti naznačena ovršna isprava na temelju koje se traži ovrha, ovrhovoditelj i ovršenik, osobni identifikacijski brojevi ovrhovoditelja i ovršenika, tražbina čije se ostvarenje traži te sredstvo kojim ovrhu treba provesti i po potrebi, predmet u odnosu na koji ovrhu treba provesti) sud će odbaciti što u svijetlu činjenice što stav... 19.5.2015
Gž-5244/14-2 Stajalište o djelomičnoj osnovanosti zahtjeva ovrhovoditeljice za naknadu troškova ovršnog postupka koji se odnose na zastupanje po punomoćniku u iznosu od 7.500,00 kn, prvostupanjski sud temelji na odredbi čl.14. st.4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12 - dalje: OZ) prema kojoj su ovršenik odnosno protivnik osiguranja dužni ovrhovoditelju odnosno predlagatelju osiguranja naknaditi troškove koji su bili potrebni za ovrhu ili osiguranje. Zakona o parničnom postupku (... 15.5.2015
Gž-2970/14-2 kojom je ovršenici, kao tuženici, naloženo da ovrhovoditelju, kao tužitelju, isplati neto plaću u iznosu od 87.021,93 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, dakle radi se o radnom sporu radi isplate plaće u kojoj vrsti spora su radnici kao tužitelji oslobođeni plaćanja sudskih pristojbi temeljem samog zakona, koje oslobođenje se primjenjuje u parničnom, kao i u ovršnom postupku pokrenutom na osnovu ovršne isprave donijete u takvoj vrsti spora. 68. Ovršnog zakona (NN 57/... 15.5.2015
Gž.379/15 353 st. 1. toč 1.i 3. Zakona o parničnom postupku („ Narodne novine“, broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08 , 123/08 , 57/11, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), s prijedlogom drugostupanjskom sudu preinačiti prvostupanjsku presudu na način da u cijelosti održi na snazi rješenje o ovrsi tj. Tužitelju ne pripada trošak ovršnog postupka za izdavanje potvrde pravomoćnosti jer taj trošak nije ni nastao, kao ni administrativni troškovi dostave i administrativni trošak ... 13.5.2015
Gž-2154/14-2 Kako u konkretnom slučaju ne može doći do primjene odredbe o zakonskoj subrogaciji jer osiguranik tužitelja kao poslodavac radnika koji je ozlijeđen na radu nije neposredni oštećenik, a niti jednim propisom nije određeno da posredni oštećenik ima pravo na regres, to je prvostupanjski sud na zapravo nesporno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo pri čemu nije počinio niti jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka na koju po službenoj dužnosti pazi ovaj ... 11.5.2015
Gž-139/2014-2 Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Dubravke Bosilj, kao predsjednice vijeća, Dražena Munđara, kao člana vijeća i suca izvjestitelja, te Milka Samboleka, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja „B. p. , kojim je rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika R. B. stavljeno izvan snage u dijelu u kojem je određena ovrha, te je određeno da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga. ... 7.5.2015
Gž-4016/14-2 Imajući u vidu da sukladno odredbi čl.29. st.1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj:35/05, 41/08 i 125/11 - dalje:ZOO) tuženik kao dužnik koji je zakasnio s ispunjenjem novčane tražbine duguje i zatezne kamate na glavnični iznos od dana zakašnjenja do isplate, to je tuženik temeljem citirane zakonske obveze dužan tužitelju platiti zateznu kamatu u iznosu od 53,47 kn, dakle u iznosu koji tužitelj i zahtjeva od tuženika i na koji iznos ima pravo zahtijevati ... 4.5.2015
Gž Ovr-242/15-2 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 i 89/14 - odluka US RH; dalje: ZPP) u vezi čl. Iz stanja prvostupanjskog spisa može se zaključiti da je predmetna ovrha pokrenuta po prijedlogu Općinskog suda u Čakovcu, radi naplate troškova kaznenog postupka i troškova paušala u ukupnom iznosu od 3.948,80 kn, a prema pravomoćnoj i ovršnoj presudi istog suda br. 19. st. 1. OZ-a ... 4.5.2015
Gž. 273/12 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Jozu Šoletiću kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagateljice S.M.R.F. pok. stavak 7. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13) bio dužan pozvati predlagateljicu da dostavi ispravu koja nedostaje, ne može se prihvatiti. točka 2. podrednog Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99,... 29.4.2015
Gž.533/15 J. K. sina A., kao i da ostavitelj nije oporučno raspolagao svojom imovinom, te da je njegov isključivi zakonski nasljednik sin W. M. K. B.. Prvostupanjski sud je činjenicu da je W. M. K. B. ostaviteljev sin utvrdio pregledom dostavljenog rodnog lista za W. M. K. B. (list spisa 143, čiji je ovjereni prijevod na listu spisa 142), te je na temelju predmnjeve da je sadržaj te isprave istinit donio pobijano rješenje o nasljeđivanju, dok je ostaviteljeve nećakinje M. M. i A.N., koje tvrde ... 29.4.2015
Gž-4453/14-2 Odlučujući o prigovoru tužene sud prvog stupnja pozivom na odredbe Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13) i to čl.1 st.2 navedenog Zakona kojim je određeno da osobe koje se bave slobodnim zanimanjem uređenim posebnim propisima se smatraju trgovcima u smislu tog Zakona samo ako je to tim propisima određeno, a tužitelj je odvjetnik, pa kako Zakonom o odvjetništvu nije određeno da se odvjetnik ... 27.4.2015
Gž-901/15-2 Obzirom da je istovjetni prigovor (isključive mjesne nadležnosti) ovršenik isticao i u prigovoru protiv rješenja o ovrsi, valjalo je usvajanjem žalbe ovršenika zbog pogrešne primjene materijalnog prava, pobijano rješenje preinačiti sukladno odredbi čl.380.toč.3. Zakona o parničnom postupku (dalje:ZPP - NN broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08 i 57/11 i 148/11 -pročišćeni tekst i 25/13) koji svoju primjenu u postupcima ovrhe nalazi osnovom ... 24.4.2015
Gž-3829/14-2 Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj: 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01 - dalje: ZOO) važećim u vrijeme zaključenja kupoprodajnog ugovora između parničnih stranaka prema kojoj je kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari (skriveni nedostatak), kupac dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavaoca u roku ... 23.4.2015
Gž Ovr-59/15-3 , 151/04; 88/05, 121/05; 67/08; 139/10; 150/11; 154/11; 12/12; 70/12; 80/12 ; 112/12; 25/13; 93/14 - dalje OZ), neovisno o činjenici što je prvostupanjski sud prethodno donio rješenje o obustavi ovrhe na plaći ovršenika, na što nije bio ovlašten, obzirom da je izostala prethodna obavijest prvostupanjskog suda ovrhovoditelju o nemogućnosti provedbe ovrhe, čime bi ovrhovoditelju na procesno pravilan način bio otvoren rok od 2 mjeseca za podnošenje prijedloga za provođenje ovrhe na ... 23.4.2015
Gž-415/15-2 Pravodobno podnesenom žalbom ovršenica pobija prvostupanjsko rješenje iz svih zakonskih žalbenih razloga, iako obrazlaže samo žalbeni razlog pogrešne primjene materijalnog prava, smatrajući da je sud pravilnom primjenom odredbama Ovršnog zakona i to odredbe na koju se i prvostupanjski sud poziva odnosno čl.62. st.1 toč.2 te čl.63 i 64 OZ-a trebao usvojiti njezin prijedlog jer je iz dokaza koje je dostavila uz prijedlog jasno da se ovrhovoditelj dvostruko namirio i to po rješenju ... 22.4.2015
Gž Ovr-65/15-3 Tuženik tijekom prvostupanjskog postupka, niti u žalbi, nije dokumentirao da je podnio pravovremeni zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, a pravovremeno podnesen zahtjev, kako prema ranijoj regulaciji oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi, dok je to oslobođenje bilo u sudskoj nadležnosti, tako i zahtjev za ostvarenje sekundarne pravne pomoći u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, je samo onaj zahtjev koji je podnesen prije nastanka obveze oslobađa od ... 22.4.2015
Gž-1182/12 D. su bile procijenjene i nekretnine koje su predmet ovog postupka, a da je žalitelj podnio tužbu Upravnom sudu u S. da se to rješenje poništi i odlukom utvrdi da je nekretnina, koja je predmet ovog postupka, u naravi zgrada i dvorište u D., prigodom pretvorbe društvenog poduzeća T. s p.o. 23. st. 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu („Narodne novine“, broj 92/10) primjenjivale i na nekretnine koje su predmet ovog postupka, pa predlaže da se pobijano ... 22.4.2015
Gž.113/15 Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prijedlog za osiguranje privremenom mjerom kojim se nalaže tuženici vratiti tužiteljicu na rad do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, a odbijen je i podredni prijedlog za osiguranje privremenom mjerom kojom se nalaže tuženiku isplaćivati tužiteljici mjesečnu naknadu plaće koju bi ostvarivala da je u radnom odnosu do pravomoćnog okončanja parničnog postupka, dok je dopunskom presudom odbijen tužbeni zahtjev za raskid ugovora o... 22.4.2015
Gž-491/14 Prijedlogom za ovrhu na ovršenikovim novčanim sredstvima ovrhovoditelj je zatražio prisilno ostvarenje i novčane tražbine - zakonskih zateznih kamata koje na plaćeni dio glavnice u iznosu od 989,81 kn, i troškova ovrhe iz postupka koji je pravomoćno obustavljen u svoti od 627,00 kn, te troškova ovog ovršnog postupka. 32. st. 1. OZ-a propisano je: „Ovrha se određuje na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom... 22.4.2015
Gž-2603/14-4 Na temelju provedenog prometnog vještačenja kojeg je u cijelosti prihvatio, a kojem niti stranke nisu prigovarale, prvostupanjski sud je utvrdio da oštećenja i tragovi na prednjem dijelu vozila tužitelja ukazuju da se radilo o naletu na najmanje dvije životinje, da je do naleta došlo pred ulazom u naselje G. V. (iz smjera V. prema M.), da na tom dijelu ceste vrijedi opće ograničenje brzine od 90 km/h, da prometni znak "divljač na cesti" obzirom na udaljenost od mjesta nezgode (više... 21.4.2015
Gž-2566/14-2 Na temelju iskaza svjedoka J. V. i D. A. prvostupanjski sud je utvrdio postojanje nedostataka izvedenih radova - nisu postavljene rešetke na vratima radi ventilacije prostora, prekratka dimovodna cijev i nepravilno postavljen bojler na dimnjak na koji je bila priključena kalijeva peć, radi čega je postojala opasnost od trovanja plinom i eksplozije, time da su radovi obavljeni bez atesta kojeg izdaje dimnjačar na zahtjev investitora, pri čemu prvostupanjski sud ističe kao nespornu ... 20.4.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 172 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(186) 2014(218) 2013(223) 2012(248)
2011(306) 2010(453) 2009(463) 2008(376)
2007(206) 2006(154) 2005(157) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(170) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(146) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(971)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1539)
Presuda i rješenje(240)
Rješenje(1516)


Naziv odjela

--(1407)
GRAĐANSKI ODJEL(2342)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(210)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(116)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(243)
Šibenik(46)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(149)
Varaždin(1647)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(522)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite