Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 167
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4160)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-457/14-2 Naime, obrazloženje žalbenog razloga pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja svedeno je na osporavanje istinitosti činjeničnog supstrata tužbe, isticanje da je prvostupanjski sud zanemario činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o poljoprivrednom - a ne građevinskom zemljištu te na preocjenu svih tijekom postupka provedenih personalnih dokaza u prilog temeljne teze odgovora na tužbu - da lošija kvaliteta kukuruza na prijepornom dijelu oranice tužiteljice nije ... 23.1.2015
Gž-180/15-2 11. st. 4. Zakona o sudovima u slučaju takve delegacije strankama i njihovim punomoćnicima pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, pri čemu odvjetnicima pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na naknadu troškova za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja određenih Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, ako putovanje do drugog suda i natrag do mjesta ureda traje duže od tri sata, sud prvog stupnja je punomoćniku tuženika u ... 22.1.2015
Gž-441/2014-3 , T. 4, C., OIB: …, zastupanog po punomoćnicima Z. G., T. F.-G. i H. M., odvjetnicima Zajedničkog odvjetničkog ureda u B., radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza, isplate i naknade štete, a povodom žalbi tužiteljice i tuženika izjavljenih protiv presude Općinskog suda u Križevcima broj P-465/12-21 od 15.studenog 2013.g. 353 st. 1 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine Republike Hrvatske broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/... 22.1.2015
Gž.1765/12 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Joza Šoletića, kao predsjednika vijeća, te Marije Vetme, kao suca izvjestitelja i Noemi Butorac, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice F. C. iz P., OIB: …, koju zastupa punomoćnica M. M., odvjetnica u D., protiv tuženika D., poljoprivredna zadruga i vinarija, OIB: …. Kako dakle iz prometne dozvole prijepornog vozila, koju je tužiteljica dostavila uz tužbu, proizlazi da je... 21.1.2015
Gž.1552/14 . godine, dakle nakon proteka tri godine od smrti ostaviteljice, pa je pravilno zaključio da je došlo do zastare temeljem odredbe članka 84. Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 48/03 i 163/03 - u daljnjem tekstu: ZN) kojom je propisano da se povrat dara kojim je povrijeđen nužni dio može zahtijevati u roku od tri godine od ostaviteljeve smrti. stavak 1. ZN-a, obavlja po odluci ostavinskog suda kad se ne zna postoje li nasljednici ili gdje borave, kad su nasljednici osobe... 21.1.2015
Gž.1095/14 Člankom 10. ZN-a propisano je pravo predstavljanja po kojem dio ostavine koji bi pripao prije umrlom djetetu da je nadživjelo ostavitelja nasljeđuju njegova djeca, ostaviteljevi unuci, na jednake dijelove, a ako je neki od unuka umro prije ostavitelja, onda dio koji bi njemu pripao da je bio živ u času ostaviteljeve smrti nasljeđuju njegova djeca, praunuci ostaviteljevi, na jednake dijelove, i tako redom sve dokle ima ostaviteljevih potomaka. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima („... 21.1.2015
Gž-5151/14-2 sklopili Ugovor o građenju kojim se ugovorili sve radove na izgradnji športske dvorane Osnovne škole Mate Balota u Bujama za iznos od 14.205.334,64 kn prema usvojenom ugovornom troškovniku po sustavu „ključ u ruke“ - fiksno i nepromijenjeno - što je podrazumijevalo da ugovorena vrijednost radova obuhvaća i vrijednost svih troškovnikom nepredviđenih radova, višak i manjak radova, klizne skale i funkcionalnost građevine te da po završetku radova građevina mora biti funkciji i ... 21.1.2015
Gž-1770/14-2 Tuženici pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje obrazlažu stavom da prvostupanjski sud nije utvrdio odlučnu činjenicu koja se odnosi na tijek postupka pokrenutog od strane prvotuženice (K. K.) protiv tužiteljica radi raskida Ugovora o doživotnom uzdržavanju, jer da je isto prethodno pitanje iz razloga što su nakon smrti davatelja uzdržavanja M. K. (supruga i oca tužiteljica), iste prestale izvršavati prvotuženici obveze uzdržavanja, slijedom čega je ona smatrala da... 20.1.2015
Gž-3445/14-2 Naime, odluku o Općinskom sudu u Križevcima kao mjesno i stvarno nadležnom za postupanje u predmetnoj pravnoj stvari donio je predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske temeljem odredbe čl.11. st.1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/13) kojom je određeno da će predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske odrediti da u pojedinoj vrsti predmeta postupa drugi stvarno i mjesno nadležni sud ako sud koji je po zakonu stvarno i mjesno nadležan, u konkretnom slučaju ... 20.1.2015
Gž-271/14-2 Ovrhovoditelj žalbom pobija prvostupanjsko rješenje iz žalbenih razloga bitne povrede ovršnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja navodeći da je u historijatu podnijetog prijedloga za ovrhu naveo da je prije podnošenja prijedloga sudu pokušao vansudsku ovrhu temeljem rješenja o ovrsi javnog bilježnika na način da je rješenje o ovrsi podnio na naplatu FINI gdje je naplata samo djelomično uspjela pa kako sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i ... 19.1.2015
Gž-4243/14-4 Pravovremeno izjavljenom žalbom tužitelj pobija prvostupanjsko rješenje navodeći da ga pobija iz svih zakonom propisanih razloga, te predlaže da drugostupanjski sud usvoji žalbu i ukine pobijano rješenje, a predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje, uz naknadu troškova žalbenog postupka. 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 i 89/14 - odluka US RH; dalje:... 16.1.2015
Gž-3033/14-2 U pravodobno izjavljenoj žalbi ovršenica, pozivajući se na žalbeni razlog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i „povrede“ materijalnog prava (pravilno:pogrešne primjene materijalnog prava) ističe da je prijedlog za ovrhu neuredan u dijelu određenja visine stope kamate na glavnicu i u odnosu na samu glavnicu te da nije u mogućnosti podmiriti ovrhovoditelju predmetnu tražbinu obzirom da je samohrana majka trogodišnjeg djeteta i ne ostvaruje nikakva primanja. Zbog uočene ... 14.1.2015
Gž-6098/14-2 U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud se - nakon navođenja da je predmetni postupak iniciran podnošenjem prijedloga za ovrhu o kojem je odlučio javni bilježnik rješenjem o ovrsi te iznošenja historijata postupanja ovog suda povodom žalbe ovršenika izjavljene protiv rješenja prvostupanjskog suda broj Povrv-1797/13 od 25.11.2013.g. Imajući dakle u vidu činjenicu da je nad ovršenikom otvoren stečajni postupak to je stvarno nadležan trgovački sud i to osnovom ... 14.1.2015
Gž.1437/14 stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 - dalje: ZPP) koji se kao podredni primjenjuje temeljem odredbe članka 91. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01 i 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 - dalje: ZZK) i predlaže pobijano rješenje poništiti. Neosnovano žaliteljica ukazuje da je time zemljišnoknjižni ... 14.1.2015
Gž.1546/14 Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 - dalje: ZPP) koji se kao podredni primjenjuje temeljem odredbe članka 91. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01 i 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 - dalje: ZZK). Takve isprave predlagatelj nije priložio, niti je u prijedlogu naveo da one postoje, pa dakle ne proizlazi ... 14.1.2015
Gž.362/14 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Jozu Šoletiću, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja 1. S. R. S., 2. D. B. iz S., 3. R. R. iz Z., koje sve kao punomoćnik zastupa N.P., odvjetnik u V. 2, protiv tužene R.H., koju zastupa ODO u M., radi naknade štete, odlučujući o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Metkoviću posl. Naime, tužitelji tvrde da je postupak izvlaštenja proveden, da je naknada isplaćena nekim ... 14.1.2015
Gž-43/15-2 , po službenoj dužnosti određen upis mjere zabrane otuđenja i opterećenja motornog vozila koje je predmet ovrhe koja se vodi kod Općinskog suda u Varaždinu, time da je Služba Upisa nakon dostave rješenja o ovrsi broj: Ovr-16/14-3 po službenoj dužnosti izvršila navedeni upis u glavnu knjigu te je donijela zaključak o glavnom upisu jer su bile ispunjene sve propisane pretpostavke. Očitujući se na sadržaj prigovora protustranke, sud prvog stupnja navodi da protustranka navedenom ... 13.1.2015
Gž-2287/14-2 ), izraze „djelomični uspjeh“ i „razmjerni dio troškova“ potrebno je ocjenjivati ne samo kvantitativno nego i kvalitativno, kako to i tuženik pravilno ukazuje u žalbi, što znači i s obzirom na osnovu i s obzirom na visinu prihvaćenog, odnosno odbijenog dijela tužbenog zahtjeva, što znači da u slučaju kad je tuženik osporavao osnovu tužbenog zahtjeva u potpunosti ili samo osnovu pojedinih samostalnih dijelova zahtjeva, zbog čega su provedena vještačenja i drugi dokazi ... 9.1.2015
Gž-2376/14-2 Iako smatra logičnim i životnim da navođenje neistinitih, a negativnih činjenica u medijima o nekoj osobi dovodi do povrede prava osobnosti te osobe, ocjena je prvostupanjskog suda da saslušanje tužitelja kao stranke predstavlja jedini adekvatan dokaz kojim bi sud mogao utvrditi da li je kod tužitelja konkretno došlo do povrede prava osobnosti, kojeg intenziteta i trajanja obzirom na njegove individualne karakteristike jer i uz činjenicu da su prijeporne informacije koje je tuženik ... 9.1.2015
Gž-1970/13-2 Županijski sud u Varaždinu u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Nade Krnjak kao predsjednice vijeća te Dubravke Bosilj kao sutkinje izvjestiteljice i članice vijeća i Tanje Novak-Premec kao članice vijeća u pravnoj stvari tužitelja I. G. iz V. O. broj 7, zastupan po punomoćniku mr. M. R. odvjetniku iz V., protiv tuženika I. H., vlasnika obrta „T.“, S. K. broj 23, zastupan po punomoćnicima iz Zajedničkog odvjetničkog ureda T. Z. i K. H. odvjetnicima iz V., radi naknade ... 7.1.2015
Gž-5626/2014-2 98 st. 1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku propisano je da će ministar nadležan za poslove pravosuđa donijeti odluku o ispunjavanju uvjeta za isticanje presude na e-oglasnoj ploči sudova u skladu s odredbama ovog zakona, kada se za to ispune uvjeti na pojedinom sudu. Člankom 98 st. 2 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku propisano je da će do donošenja odluke iz st. 1 ovog članka sud stranci koja je bila uredno obaviještena o ročištu na... 7.1.2015
Gž.746/12 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sutkinje tog suda Noemi Butorac, kao predsjednice vijeća, te Emira Čustovića, kao suca izvjestitelja i člana vijeća, i suca Joza Šoletića, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja A. K., O. S. 24, spram tuženice R. H., zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, radi utvrđenja, odlučujući o žalbi tužitelja izjavljenoj protiv presude i rješenja Općinskog suda u Dubrovniku ... 7.1.2015
Gž. 1452/13 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Noemi Butorac kao predsjednice vijeća, Joza Šoletića kao člana vijeća i suca izvjestitelja i predsjednice suda Josite Begović kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice K. M.. iz D., , koju zastupa punomoćnica L. H.., odvjetnica u Z.., protiv tuženice M. B.. iz Z., koju zastupaju odvjetnici u O. društvu J., M. i L. j.t.d. Kad je u pitanju navedena štete prvostupanjski je sud ... 7.1.2015
Gž-3174/14-2 Žalbom ovrhovoditeljica pobija stajalište prvostupanjskog suda tvrdnjom da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo kada se pozvao na odredbu čl.67. OZ-a jer da je istom propisano kako će se ovrha obustaviti po službenoj dužnosti ako je ovršna isprava pravomoćno ukinuta, preinačena, poništena, stavljena izvan snage ili je na drugi način određeno da je bez učinka te ako potvrda ovršnosti bude ukinuta, odnosno ovrha će se obustaviti i ako je ovrha postala ... 2.1.2015
Gž-240/14-2 Pobijajući zauzeto stajalište prvostupanjskog suda tuženik ističe da tužiteljica nije ničim dokazala da bi trošak koji je imala radi brisanja sporne zabilježbe na bilo koji način prešao u imovinu tužene, odnosno da je tužena stekla dio imovine tužiteljice, jer parnične stranke nisu, niti su ikada bile u bilo kakvom obvezno-pravnom odnosu, pa tuženik ne može odgovarati za pravne nedostatke stvari već to mogu osobe od kojih je tužiteljica stekla vlasništvo stana, s time da je... 29.12.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 167 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(74) 2014(213) 2013(222) 2012(248)
2011(306) 2010(453) 2009(463) 2008(376)
2007(206) 2006(154) 2005(157) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(170) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(146) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(968)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1512)
Presuda i rješenje(234)
Rješenje(1434)


Naziv odjela

--(1289)
GRAĐANSKI ODJEL(2342)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(163)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(116)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(243)
Šibenik(46)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(149)
Varaždin(1577)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(521)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite