Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 202
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 5031)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-279/14 Naime, u pravu je prvostupanjski sud kada navodi da zabilježba postupka legalizacije pred tijelom državne uprave nije predviđen Zakonom o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/10 - dalje: ZZK - koji je tada bio na snazi), a niti kojim drugim propisima u smislu članka 70. stavak 1. tog Zakona, pa iz tog razloga prijedlog za zabilježbu nije osnovan, a ne radi se o zabilježbi spora čiji ishod bi mogao utjecati na promjenu ... 20.1.2016
Gž 2024/2015-1 st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 43/13 i 89/14 dalje: ZPP), s prijedlogom da ovaj sud žalbu uvaži i preinači pobijanu presudu, podredno da presudu ukine i predmet vrati na ponovni postupak. Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu troškova koje je imala u izvansudskom, mirnom postupku radi isplate osigurnine, a kada je u njeno ime punomoćnik u ovom postupku dostavio ... 18.1.2016
Gžx 17/2015-1 Iz citiranih zakonskih odredbi proizlazi da je pravo zadržanja akcesorno pravo ovisno o dospjelom i utuživom potraživanju posjednika stvari, prema zahtjevu vlasnika da mu stvar preda u posjed i da se na pravo zadržanja može osnovano pozvati samo pošteni posjednik stvari. Osim toga, iz citiranih zakonskih odredbi proizlazi da pravo zadržanja ima dvojaki učinak: a) služi kao sredstvo prinude da se uredno podmiri dospjelo potraživanje koje ima prema dužniku i b) kao sredstvo namirenja... 14.1.2016
Gž-580/15-2 U nastavku postupka sud je proveo dokaz saslušanjem stranaka, te uz čitanje ranije provedenih dokaza (iskaza svjedoka, nalaza vještaka) donosi presudu kojom djelomično usvaja stvarno pravni zahtjev tužitelja na način da svakog od tužitelja utvrđuje suvlasnikom sporne nekretnine u omjeru od 1/16 dijela, dok ih u preostalom dijelu odbija, uz zaključak da su sve parnične stranke zajednički ulagale u okviru zajedničkog domaćinstva kroz razdoblje od 14 godina, da ni jedna stranka nije... 13.1.2016
Gž-3678/14-2 Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Dubravke Bosilj, kao predsjednice vijeća te Nade Krnjak, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Tanje Novak-Premec, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice N. K., OIB:… iz V., B. R. 17, zastupane po punomoćniku T. J., odvjetniku u Zajedničkom odvjetničkom uredu T. J. i V. J. iz V., protiv tuženika M. K., OIB:… zastupanog po punomoćnici R. M., odvjetnici iz G. K., radi stjecanja bez osnove... 13.1.2016
Gž Ovr-923/15-3 dostavljenim po ovrhovoditelju kao i u izvadak iz terminala MUP-a za ovršenika, utvrđeno da ispravno ime i prezime ovršenika glasi M. M., a ne M. M., pa obzirom da je rješenje o ovrsi doneseno protiv M. M. i da se predmetni postupak može provesti protiv M. M. a ne i ovršenika M. M. te da ime ovršenika u smislu odredbe čl.35. st.1. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96., 29/99., 42/00. - Odluka USRH, 173/03., 194/03. - ispravak, 151/04., 88/05. i 121/05. - dalje: OZ) ... 13.1.2016
Gž. 491/15 slijedom čega je zaključio da su sporne nekretnine prodane I. V., koji je bio samostalan i pošten posjednik svih spornih nekretnina jer nije znao niti mogao znati da nema pravo na posjed istih, a osobito stoga što su uknjiženi suvlasnici bili upoznati s njegovim posjedovanjem, da je posjedovati sporne nekretnine nastavio I. sin C., a poslije njegove smrti tužena - protutužiteljica, koja je u posjedu spornih nekretnina, putem svojih prednika, preko 40 godina, pa je, pozivajući se na ... 13.1.2016
Gž. 140/15 Ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio činjenično stanje, koje tužitelj pobija u dijelu u kojem prvostupanjski sud utvrđuje da su parnične stranke podijelile i zemljište, a ne samo kuće izgrađene na tom zemljištu, pozivajući se pri tom na tuženikovo neprihvaćanje provođenja parcelaciju jer bi mu trebalo pripasti 26 m2 zemlje manje nego tužitelju, te tuženikove tvrdnje o tome da dogovor oko diobe zemljišta nije bio,budući ovaj sud nalazi da je za utvrđeno ... 13.1.2016
Gž-1082/13 Iako tužitelj u tužbi i tijekom postupka nije naveo da bi stekao nekretnine temeljem zakona - građenjem, sud je u obrazloženju pobijane presude naveo doslovce: "Što se tiče građenja, tužitelj u postupku ne tvrdi da je na predmetnom zemljištu izgradio građevinski objekt, navodi nešto različito od građevinskog objekta odnosno opisuje namjenu i uređenost zemljišta-pomoćna prostorija za plin, parkiralište i sportsko (košarkaško) igralište, koje tužitelj koristi u obavljanju ... 13.1.2016
Gž-2707/15-2 st.3. mjerodavnog Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96. i 29/99. - dalje: OZ) koji se primjenjivao obzirom na vrijeme kada je ovršni postupak pokrenut, po ocjeni ovog suda činjenica da je ovršni postupak obustavljen nakon što se nekretnina ovršenika koja je bila predmet ovršnog postupka nije mogla prodati u nastavljenom postupku na prvom ročištu ni za polovinu utvrđene vrijednosti, ne može se izjednačiti sa slučajevima iz čl.389, ZOO/91 kojim su određene okolnosti ... 13.1.2016
Gž Zk 46/2015-2 S. nije upisan kao nositelj knjižnog prava na predmetnoj nekretnini, jer je knjižno pravo na predmetnoj nekretnini u međuvremenu upisano u korist treće osobe (A. B.) na temelju prijedloga za upis u vezi kojega je stavljena plomba pod brojem Z-8450/12, pravilno primijenio materijalno pravo kada je, s obzirom na stanje zemljišne knjige, odbio provedbu navedenog upisa, budući da u konkretnom slučaju za provedbu upisa nije ispunjena zakonska pretpostavka iz članka 40. ZZK-a koja uređuje ... 12.1.2016
Gž-4692/14-2 st.2. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP) prilikom kojeg ispitivanje je utvrđeno da nije ostvarena niti jedna od bitnih povreda odredaba parničnog postupka na koje se pazi po službenoj dužnosti. Imajući u vidu da je predmet ugovora pružanje usluge isporuke radiotelevizijskih ili sličnih usluga putem DTH ... 7.1.2016
Gž-1507/15-3 , OIB: …, iz S., P. T. 10, zastupanog po punomoćniku V. T., odvjetniku u Z., protiv ovršenice H. M., OIB:…, iz Z., L. 9, radi ovrhe općenito na imovini ovršenice, a povodom žalbe ovršenice izjavljene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 23. rujna 2014. U konkretnom slučaju ovrhovoditelj uz ovršni prijedlog nije priložio Opće uvjete poslovanja na koje se poziva prvostupanjski sud, niti je predložio da se u slučaju spora postupak vodi pred mjesno nadležnim ... 7.1.2016
Gž.112/13 st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01 i 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 - u daljnjem tekstu: ZZK) kada zemljišnoknjižni upis određuje drugi sud ili drugo nadležno tijelo, a ne zemljišnoknjižni sud, zemljišnoknjižni sud će se ograničiti na ispitivanje je li upis odredilo za to nadležno tijelo te je li upis provediv s obzirom na stanje zemljišne knjige, a glede ostalih pretpostavki odlučuje ovaj sud ili drugo ... 7.1.2016
Gž Zk-88/15-2 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 i 89/14 - odluka US RH; dalje: ZPP) u vezi čl. Gračani, kao put od 61 m2 ili 17 čhv) kategorizirana kao nerazvrstana cesta u privatnom vlasništvu, to i prema mišljenju ovog suda, nije moguće sa sigurnošću utvrditi da je predmetna nekretnina nerazvrstana cesta koja podliježe upisu u smislu odredbi Zakona o cestama kao javno dobro u... 5.1.2016
Gž Zk-87/15-2 st. 1. toč. 1-3. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP) u svezi s čl.91. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/09, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13, dalje ZZK) s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači i odbije prijedlog, a podredno ukine i predmet vrati ... 4.1.2016
Gž 709/2015-1 S obzirom na djelomičan neuspjeh ovrhovoditelja u ovom postupku, te cijeneći okolnost da je sudska praksa zauzela pravno shvaćanje kako prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe ne predstavlja u smislu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ("Narodne novine" broj 142/12, 103/14 i 118/14) podnesak koji se naplaćuje kao da se radi o podnesku kojem se podnosi prijedlog za ovrhu, te s obzirom na djelomičan uspjeh ovršenika u žalbi, valjalo je supsidijarnom primjenom... 4.1.2016
Gž Ovr-726/15-2 u toč.I/, II/ i III/ izreke dok je u nepobijanoj toč.IV/ izreke kojom je utvrđeno da je ostalo nenamireno potraživanje ovrhovoditeljice i to glavnica po rješenju o ovrsi broj: Ovr-572/07 u iznosu od 7.068,19 kn i glavnica po rješenju o ovrsi broj: Ovr-143/10 u iznosu od 35.575,77 kn isto ostalo neizmijenjeno, a radi namirenja tražbine ovrhovoditeljice u naprijed navedenim nenamirenim iznosima tražbine sa zateznom kamatom od 28. studenog 2013.g. Odredbom čl.68. st.1. Ovršnog zakona (... 4.1.2016
Gž-1513/15-3 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu propisana je obveza odgovornog osiguratelja da u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrdi osnovanost i visinu toga zahtjeva i dostavi podnositelju zahtjeva obrazloženu ponudu za naknadu štete ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni ili utemeljeni odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva u slučaju ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni (st. 1.). Ukoliko osiguratelj ne izvrši ... 4.1.2016
Gž 3598/2015-1 U smislu odredbe iz članka 74. stavak 1. ZV-a je li suvlasnički dio nekretnine one osobe koja zahtijeva uspostavu vlasništva na nekom određenom posebnom dijelu nekretnine za to odgovarajući, prosuđuje se prema tome je li taj suvlasnički dio u odnosu prema vlasništvu cijele nekretnine jednak ili veći od odnosa korisne vrijednosti stana, odnosno druge samostalne prostorije glede koje se traži uspostava vlasništva posebnog dijela prema korisnoj vrijednosti svih stanova i ostalih ... 29.12.2015
Gž-3358/15-2 Banka poslovala kao banka s međunarodnim obilježjem bez odobrenja za rad u Republici Hrvatskoj zbog čega je taj ugovor ništetan, a što prema tvrdnjama predlagatelja osiguranja povlači i ukidanje svih pravnih radnji koje su imale za posljedicu da je izgubio imovinu na dražbi u ovršnom postupku broj: Ovr-231/08, a koju imovinu je stekao protivnik osiguranja rješenjem o dosudi, te sadržaja prijedloga za osiguranje kojim tvrdi da je donošenje predložene privremene mjere potrebno radi ... 28.12.2015
Gžzk 338/2015-4 godine, pozivom na odredbu članka 1. Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjiga položenih ugovora ("Narodne novine" broj 42/91, 16/94), iz kojeg proizlazi da se u knjigu položenih ugovora mogu upisati samo stanovi isključivo kada nekretnina nije upisana u zemljišnim knjigama, vodeći računa da je knjiga položenih ugovora osnovana samo kako bi se premostio problem nastao kupnjom stanova od strane osoba, a na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne ... 28.12.2015
Gžzk 338/2015-3 godine, pozivom na odredbu članka 1. Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjiga položenih ugovora ("Narodne novine" broj 42/91, 16/94), iz kojeg proizlazi da se u knjigu položenih ugovora mogu upisati samo stanovi isključivo kada nekretnina nije upisana u zemljišnim knjigama, vodeći računa da je knjiga položenih ugovora osnovana samo kako bi se premostio problem nastao kupnjom stanova od strane osoba, a na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne ... 28.12.2015
Gž-1594/15-2 izbacivala iz prijeporne nekretnine uz prijetnju pozivanja policije pa je pitanje na koji je to način sud zaključio da im tuženica nije branila suposjed predmetne nekretnine pri čemu ukazuju i na sadržaj presude Općinskog suda u Varaždinu broj: P-205/01 iz koje je razvidno da su drugo i trećetužitelji te pravna prednica prvotužitelja u toč.III/ izreke odbijeni sa zahtjevom kojim traže da se tuženica Ivana Kos, dakle tuženica i u ovom predmetu, iseli iz predmetne nekretnine i ... 21.12.2015
Gž Ovr-948/15-3 , F. 20, 17800 O., kojeg zastupaju punomoćnici V. K. i dr., odvjetnici u Zajedničkom odvjetničkom uredu V. K., E. B., M. H. M., I. R., B. P., S. P. i N. K. u R., protiv ovršenika „H. A. V. K. M.“, OIB: …, Z., J. 5, radi ovrhe na novčanoj tražbini, povodom žalbe ovrhovoditelja podnesene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 7 Ovr-8776/15-2 od 04. rujna 2015.g. S obzirom da tražbina utvrđena u rješenju o predstečajnoj nagodbi ne može steći svojstvo ... 17.12.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 202 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(69) 2015(577) 2014(356) 2013(276)
2012(281) 2011(336) 2010(479) 2009(470)
2008(379) 2007(208) 2006(155) 2005(157)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(170)
2000(127) 1999(101) 1998(129) 1997(146)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(970)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1849)
Presuda i rješenja(1)
Presuda i rješenje(320)
Rješenje(1879)


Naziv odjela

--(1617)
GRAĐANSKI ODJEL(2804)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(588)
MALOLJETNIČKI ODJEL(15)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(434)
Čakovec(4)
Dubrovnik(349)
Gospić(21)
Karlovac(49)
Koprivnica(399)
Osijek(138)
Požega(1)
Pula(89)
Rijeka(254)
Šibenik(55)
Sisak(62)
Slavonski Brod(18)
Split(335)
Varaždin(1904)
Velika Gorica(36)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(80)
Zagreb(573)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite