Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 159
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3963)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-4459/13-2 Pravovremeno podnesenom žalbom ovršenik pobija prvostupanjsko rješenje o ovrsi, time da uvodno reproducira sadržaj izreke pobijanog rješenja o ovrsi, a nadalje navodi da ovrhu radi predaje u posjed predmetne prikolice smatra nezakonitom, jer da je ovršenik upisan kao vlasnik prikolice u registru koji se vodi u upravnom tijelu MUP-a RH, te da ovrhovoditelj nema nikakvog osnova prenijeti vlasništvo predmetne prikolice na svoje ime i u svoju korist. 22. st. 2 Zakona o vlasništvu i drugim... 28.3.2014
Gž. 211/12 „I.Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi donesenog po Javnom bilježniku L.Š.S. iz Z., kojim se nalaže ovršeniku u roku 8 dana od dana dostave rješenja, namiriti tražbinu od 6.989,53 kuna (šesttisućadevestoosamdesetdevetkunaipedesttrilipe) zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana dospjelosti svakog pojedinog iznosa pa do isplate po stopi od 14 % godišnje, a u slučaju promjene zateznih kamata prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja ... 26.3.2014
Gž-1215/14-2 No iz razloga pravičnosti pravnu pomoć može odobriti i sud nadležan za odlučivanje u predmetnom sporu na prijedlog stranke čiji je zahtjev za odobravanje pravne pomoći, zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi ili zahtjev za oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka nadležni ured odbio (odredba čl.38.ZID ZBPP no pri tom je sukladno izmijenjenoj odredbi čl. 44. stav.1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći traži te određeno navesti i obrazložiti razloge zbog... 26.3.2014
Gž-1842/13-2 izreke razvrgnuta je suvlasnička zajednica na gore citiranoj nekretnini i to civilnom diobom - sudskom javnom prodajom tako da se postignuta prodajna vrijednost podijeli između stranaka prema suvlasničkim omjerima i to tužiteljici M. R. 4/6 dijela, a tuženicama J. P. i V. R. svakoj 1/6 dijela, te je naloženo tuženicama da solidarno isplate tužiteljici parnični trošak u iznosu od 19.573,50 kn, dok je odbijen zahtjev I i II-tuženica da im tužiteljica nadoknadi parnični trošak (... 25.3.2014
Gž-1338/14-12 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu toga suda Kseniji Grgić, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja B. S. iz D., P. Z. 2, OIB …, protiv tuženice Republike Hrvatske, OIB …. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 - dalje: ZPP), uz prijedlog da se isto ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na daljnji postupak. 53/91, 9/92, 77/92 - dalje: ZUS), koji u vrijeme podnošenja tužbe više nije bio na snazi,... 24.3.2014
Gž-4506/13-2 Razmatrajući pitanje tuženikove odgovornosti za naknadu predmetne štete prvostupanjski sud navodi da je prema Zakonu o javnim cestama (NN.180/04; 138/06; 146/08 i 38/09 - dalje ZJC), što je detaljno normirano Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN.25/98; 168/98), tuženik (svi pravni subjekti koji se bave tom vrstom djelatnosti na cestama za koje su za to nadležni) dužan poduzimati sve potrebne mjere, radnje i aktivnosti za redovno i za izvanredno održavanje javnih cesta... 14.3.2014
Gž-757/2014-3 Protiv tog rješenja pravodobnu žalbu podnio je tuženik zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnog prava i propusta u postupku s prijedlogom da se to rješenje poništi, naloži prvostupanjskom sudu da mu dosudi pravo na zaštitu imovine ostavitelja, odnosno usvoji prijedlog o zabrani prometovanja sporne imovine te naloži tužiteljici dostaviti dokumentaciju sa procjenom vrijednosti ovlaštenog vještaka kako bi drugostupanjski sud mogao postupati u ... 14.3.2014
Gž-4983/13-2 kojom se tuženik obvezao tužitelju isplatiti iznos od 450,00 kn, a tužitelj se obvezao povući predmetnu tužbu i tužbu u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: P-1672/10 i u vezi koje se vodi parnični postupak pred Općinskim sudom u Križevcima povodom tužbe tužitelja protiv tuženika radi poništenja te sudske nagodbe, prvostupanjski sud zauzeo je stajalište da stoga što je u sudskoj nagodbi umjesto iznosa od 450.000,00 kn koji su stranke imale na umu prilikom ... 12.3.2014
Gžovr-4879/13-2 56. st. 1. OZ određeno da ukoliko se ovrhovoditelj u propisanom roku ne očituje o prigovoru ili ako se usprotivi prigovoru, sud će podnositelja prigovora uputiti da protiv stranaka u roku od petnaest dana pokrene parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena, osim ako podnositelj ne dokaže opravdanost svoga prigovora pravomoćnom presudom ili drugom javnom ispravom, ili javno ovjerovljenom privatnom ispravom, odnosno ako činjenice na kojima se temelji prigovor ... 11.3.2014
Gž-2027/13-2 , oko 21,05 sati, prouzročio prometnu nesreću time da je u oštrom desnom i nepreglednom zavoju i blagoj nizbrdici započeo radnju pretjecanja vozila preko pune uzdužne linije na kolniku, iako prometna traka kojom je vršio pretjecanje nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti, te se pri izbjegavanju vozila koje je dolazilo iz suprotnog smjera naglo vratio na desnu prometnu traku ispred vozila kojeg je pretjecao, kojom prilikom je zahvatio rubni kamen i meki teren uz desni rub kolnika, ... 6.3.2014
Gž-4576/13-3 Ovaj sud slaže se sa navodima žalbe da je prvostupanjski sud trebao primijeniti odredbe Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj:110/97) ispravljenim Ispravkom objavljenim u „Narodnim novinama“ broj:27/98 sa svim izmjenama i dopuna objavljenim u „Narodnim novinama“ broj:58/99., broj:112/99., i broj:58/02, a ove potonje ispravljene Ispravkom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku obavljenim u „Narodnim novinama“ broj:143/02, te Izmjene i dopune ... 5.3.2014
Gž-790/11 st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 - u daljnjem tekstu: ZPP), s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i prihvati tužbeni zahtjev u cijelosti, a tužitelju dosude troškovi postupka uvećani za troškove žalbe u iznosu od 2.537,50 kn, ili da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Time što je tužitelju uskraćen dio ... 5.3.2014
Gž-7052/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ines Smoljan, kao predsjednika vijeća, Dubravke Burcar, kao Člana vijeća i suca izvjestitelja i Ksenije Jakovčević, kao člana vijeća, u pravnoj stvari I, tužiteljice D. P. i II. Međutim, po ocjeni ovog drugostupanjskog suda navedenu odredbu potrebno je tumačiti povezano sa st. 10. čl. 335. ZPP/13, koji propisuje da će u slučaju iz st. 9. toga članka sud istaknuti presude na internetskoj... 4.3.2014
Gž-428/2014-2 , nakon što je sakupila potrebni broj ECTS bodova redovno upisala drugu godinu tog studija zadržavši status redovnog studenta, prvostupanjski sud zaključio je da je tužena u razdoblju nakon podnošenja tužbe redovno i uredno ispunjavala svoje studentske obaveze, pri čemu je sud ujedno stajališta da i gubitak jedne godine studija u konkretnom slučaju, obzirom da je tužena nakon toga uredno nastavila sa ispunjavanjem svojih studentskih obaveza, ne znači prestanak redovnog studiranja ... 26.2.2014
Gž-399/2014-2 P. V., OIB:…, oboje iz N. P., B. M. 70, zastupani po majci i zakonskoj zastupnici K. G., koju zastupaju punomoćnici M. R.-F. i D. R., odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda u K., protiv tuženika M. V. iz N. P., G. 110, OIB:…, zastupanog po punomoćniku Z. K., odvjetniku Zajedničkog odvjetničkog ureda K., K. u K., radi povišenja uzdržavanja, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude i rješenja Općinskog suda u Koprivnici broj P-717/13-13 od 05. prosinca 2013.godine, u ... 26.2.2014
Gž-4314/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Darije Horvat, predsjednika vijeća, Karmen Strmoli-Jelavić, člana vijeća i suca izvjestitelja, te Nevenke Pažić, člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Grada Z., zastupanog po punomoćnici Z. K., dip. I u ovoj fazi postupka sporno je, može li u postupcima izdavanja platnog naloga,nakon prigovora tuženika, tužitelj promijeniti pravnu osnovu, te tražiti da sud prihvati njegov zahtjev ... 25.2.2014
Gž-4831/13-2 Navodima prijedloga za odgodu, po ocjeni ovog suda, ovršenik nije dokazao da bi provedbom ovrhe pretrpio nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu budući se poremećaj likvidnosti do koje bi došlo provedbom ovrhe i ukoliko se, kako navodi, nalazi u teškom financijskom stanju zbog recesije u drvnoj industriji koja traje već godinama, a za koje tvrdnje, uzgred, nije priložio niti jedan dokaz, ne smatra niti nenadoknadivom niti teško naknadivom štetom, pa već samim time nije učinio ... 20.2.2014
Gž-772/14-2 Tuženik u žalbi ističe da rješenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, da je izreka nerazumljiva, da proturječi sama sebi i razlozima rješenja, da rješenje uopće nema razloga, da su razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i proturječni, odnosno da postoji proturječnost između onoga što se u razlozima rješenja navodi o sadržaju isprava, odnosno dokaza danih u postupku i samih tih isprava, odnosno zapisnika, što ukazuje na žalbeni razlog bitne povrede odredaba ... 20.2.2014
Gž-5435/12-2 , a od točke B do točke D izvan linije međe u koso po livadi tužitelja po dužini od 29,20 m zahvativši u točci D nekretninu tužitelja od 1,25 m zabetoniravši na tom pravcu 8 betonskih stupova s proširenim podnožjima svojatajući time posjed nekretnine tužitelja označenim u istoj skici slovima B-D-D1-B u površini od 17 m2, pa je slijedom toga uspostaviti prijašnje posjedovno stanje uklanjanjem betonskih stupova s betoniranim podnožjima, te se i kloniti ubuduće takvog i ... 19.2.2014
Gž. 215/14 Međutim, imajući u vidu da je to napisano u podnesku, a za potrebe parnice koja je u tijeku, te da je tijekom parnice između samih tužitelja došlo do razlike u iznošenju relevantnih činjenica, odnosno da o tim činjenicama isti drugačije navode, ovaj sud smatra da bez obzira što je u konkretnom slučaju mogao tužitelj ad.5. upotrijebiti i drugi izraz, samo iznašanje tužitelja ad.5. u predmetnom podnesku, uvažavajući i u kojem kontekstu je to navedeno ne iziskuje da se tužitelj ... 19.2.2014
Gž-5109/13-2 Obrazlažući prvostupanjsku presudu u pobijanom dijelu, kojim je djelomično ukinut platni nalog prvostupanjskog suda za iznos od 686,00 kn, uz zakonsku zateznu kamatu (predmet spora bio je zahtjev za isplatu ukupnog iznosa od 700,00 kn, a za iznos od 14,00 kn uz pripadajuću zateznu kamatu pravomoćno je odlučeno održavanjem na snazi platnog naloga u ranijem tijeku postupka) prvostupanjski sud navodi da je tužitelj u ovom predmetu (koji postupak je inicirao kao ovrhovoditelj, temeljem ... 19.2.2014
Gž-7063/12-3 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Goranke Barać-Ručević, kao predsjednice vijeća, Željka Pajalića kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Vesne Žulj, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja N. N. iz Z., M. 18, kojeg zastupa punomoćnica M. B., odvjetnica u Z., protiv tuženice Republike Hrvatske, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, radi ... 18.2.2014
Gž-2253/13-3 st.2. toč.11. ZPP-a jer da pobijana presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati a posebno iz razloga što u obrazloženju presude uopće nisu ocijenjeni iskazi svjedoka, te da postoji proturječnost između izreke presude i navedenih razloga a čime da je i činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno što je rezultiralo i pogrešnom primjenom materijalnog prava. Konačno ta činjenica je potvrđena izjavama svjedoka, gdje su saslušani svjedoci prvi susjedi, pa do ... 18.2.2014
Gž-1696/13-4 V. 37, protiv ovršenika Grada Z., Z., Trg S. R. 1, kojeg zastupa punomoćnik M. R., odvjetnik u Z., P. G. D. 37, radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovršenika protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Povrv-16858/12-2 od 22. studenoga 2012. Budući da je ovršenik u ovom predmetu podnio prigovor protiv predmetnog rješenja o ovrsi, kojim osporava osnovanost i visinu ovrhovoditeljeve tražbine, to je prvostupanjski sud, kao stvarno nadležan sud, stavio izvan snage ... 18.2.2014
Gž-5731/13-2 Nakon popisa i procjene pokretnina zatečenih u stanu nakon iseljenja ovršenice (regala od tri dijela, kuhinjskih elemenata koji se sastoji od gornjeg elementa - 2 ormarića 100 cm x 40cm x 30cm, 40cm x 40 cm x 30cm i donjeg elementa sa ladicama 40 cm x 60 cm x 40 cm, ormarića 100 cm x 60 cm x 40 cm, dvostrukog sudopera sa ormarićem 60 cm x 60 cm x 40 cm i ormarićem 60 cm x 60 cm x 40 cm, te garderobnog ormara za hodnik, niskog ormarića i kauča) navedene pokretnine su prodane na prvom ... 18.2.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 159 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(110) 2013(216) 2012(233) 2011(306)
2010(453) 2009(463) 2008(376) 2007(206)
2006(154) 2005(157) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2) nema(1)

Vrsta odluke

--(967)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1446)
Presuda i rješenje(213)
Rješenje(1325)


Naziv odjela

--(1113)
GRAĐANSKI ODJEL(2321)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

--(2)
Bjelovar(395)
Čakovec(4)
Dubrovnik(99)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(115)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(242)
Šibenik(45)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(148)
Varaždin(1472)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(60)
Zagreb(497)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite