Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 233
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 5824)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Ovr-348/16-2 Županijski sud u Varaždinu po sucu toga suda Milku Samboleku, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari predlagateljice osiguranja REPUBLIKE HRVATSKE, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured V., zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u V., Građansko-upravni odjel, protiv protivnice osiguranja N. J. iz G. K., V. 2H, radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, povodom žalbe predlagateljice osiguranja protiv rješenja Općinskog suda u ... 14.6.2016
Gž 2201/2016-1 stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14, dalje: ZPP), uz prijedlog da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14 - dalje: ZV) pravo... 14.6.2016
Gž-882/13 st. 1. toč. 1. do 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 - u daljnjem tekstu: ZPP) s prijedlogom da se žalba uvaži prvostupanjska presuda preinači i prihvati tužbeni zahtjev, a podredno da se prvostupanjska presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovan postupak. 49. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/... 8.6.2016
Gž 1824/2016-1 Županijski sud u Splitu, po sutkinji Nataši Jerković, u pravnoj stvari tužitelja: pod 1.) G. I., I., OIB: … i pod 2.) F. samostana I., I., koje zastupaju punomoćnici M. P. i M. P., odvjetnici u I., protiv tuženice A. J., iz V. G., OIB: …, koju zastupa punomoćnik M. Š. Prvostupanjski sud je donio pobijano rješenje temeljeći isto na utvrđenjima: - da je tužena u više navrata podnijela zahtjeve za izuzeće raspravnog suca kojim zahtjevima nije udovoljeno, - da je nakon više ... 8.6.2016
Gž Ob 261/2016-1 Županijski sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Tihane Pivac, kao predsjednice vijeća, Ane Grbavac kao suca izvjestitelja, člana vijeća te Marka Pribisalića, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja K. V., OIB:…, iz V., S. V. 8a, protiv tužene A. V., OIB:…, iz B., S. R. 2, S.. I., radi promjene prezimena, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog suda u Varaždinu, poslovni broj 6 P Ob-172/15-8 od 10. ožujka 2016. Na temelju tako ... 8.6.2016
Kž 82/2016-3 Glede odluke o kaznenoj sankciji se ističe i tvrdi da je sud na strani okrivljenika nepravilno kao otegotnu okolnost cijenio okolnosti počinjenja djela, a također je nedostatno cijenio i nepravilno vrednovao čitav niz olakotnih okolnosti i to činjenicu da je okrivljenik bio napadnut od strane oštećenika, njegovu dosadašnju neosuđivanost, stariju životnu dob, 85% invalidnost, kao i činjenicu da je tempore criminis bio smanjeno ubrojiv, pa je zbog toga okrivljenika osudio na ... 8.6.2016
Gž 198/2015-3 Presudom suda prvog stupnja nalaže se tuženici isplata glavnice u iznosu od 23.960,00 CHF u kunskoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju tužitelja na dan plaćanja, sa zateznim kamatama u visini i s tijekom kao u tom dijelu izreke, na ime dospjelih zateznih kamata iznos od 16.879,08 CHF u kunskoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju tužitelja na dan plaćanja te da nadoknadi tužitelju troškove ovršnog i parničnog postupka u ukupnom iznosu od 31.005,00 kn. U podnesenoj žalbi na ... 8.6.2016
Gž.347/16 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od suca Đorđa Benussi, kao predsjednika vijeća, Josite Begović, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i suca Srđana Kuzmanića, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja P. F. iz D., kojeg zastupa punomoćnica M. P. - Z., odvjetnica u D., protiv tuženika: 1. D. P. "K." iz N., E.N. i 2. N. R. - C. iz D., koju zastupa V. K., odvjetnica u D., radi utvrđenja i uknjižbe, odlučujući o žalbi ... 8.6.2016
Gž.433/16 Ovaj sud smatra da činjenica da je doneseno pravomoćno rješenje kojim se ovdje tužitelju nalaže vraćanje ovdje tuženima posjeda prava stvarne služnosti prolaza i provoza preko asfaltiranog puta koji ide dijelom sve četiri utužene čestice zemlje, nema i ne može imati utjecaja na činjenično utvrđenje u ovoj pravnoj stvari (a identično je činjeničnom utvrđenju u parnici radi smetanja posjeda), da se sporni put nalazi samo na jednoj od četiri utužene nekretnine i to čestici ... 8.6.2016
Kž 56/2016-2 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od suca toga suda Pera Miloglava, kao predsjednika vijeća, te sudaca Sveta Vićana i Marije Donatović-Dabelić, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Mirande Hodžić, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenika I.D. A, zbog kaznenog djela iz čl. Oštećenik kao tužitelj pravilno u svojoj žalbi ističe i tvrdi kako okrivljenik nije osoba ovlaštena za izdavanje izvatka iz poslovnih knjiga, jer ... 7.6.2016
Gž Ovr-787/15-2 toč.3 Zakona o parničnom postupku u svezi čl.21. OZ-a i neovisno o sadržaju žalbe ovršenika koja ne upire na počinjenje niti jednog žalbenog razloga iz čl.50. OZ-a u svezi sa čl.5. st.6 istog Zakona zbog kojih se može podnijeti žalba na rješenje o ovrsi donijetog na temelju ovršne isprave, povodom iste žalbe, zbog pogrešne primjene materijalnog prava i počinjenja bitnih povreda ovršnog postupka, djelomično preinačiti prvostupanjsko rješenje o ovrsi u dijelu u kojem ono ... 7.6.2016
Gž Zk 141/2016-1 stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 94/08, 123/08, 57/11, 25/13 dalje: ZPP), a koja odredba se primjenjuje na temelju odredbe članka 91. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 - dalje: ZZK),s prijedlogom da se rješenje ukine. stavka 2. ZZK-a propisano je da kad zemljišnoknjižni upis određuje drugi sud ili drugo ... 7.6.2016
Gž 887/2016-1 Županijski sud u Splitu, kao sud drugog stupnja, po sucu ovog suda Andrei Boras-Ivanišević, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja HRT, Javna ustanova, P. 3, Z., OIB: …, zastupan po punomoćnicima iz O. društva M. & P. u Z., protiv tuženika V. M. iz S., B. P. , OIB: …, radi isplate, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog suda u Splitu, broj Povrv-2536/15 od 29. prosinca 2015. po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope HNB... 7.6.2016
Gž-859/16-2 Ovaj sud ocjenjuje neosnovanim dio žalbenih navoda prema kojima korisnik HRT usluga može odjaviti svoj prijamnik isključivo na službenom obrascu HRT-a i uz ovjeru svog potpisa kod javnog bilježnika, jer takva forma odjave nije propisana niti jednim pozitivnim propisom, nego tužiteljevom Odlukom o načinu odjave prijamnika, koja je objavljena u oglasnom dijelu Narodnih novina, te time ne predstavlja obvezujuću pravnu normu, odnosno, po ocjeni ovog suda, valjana odjava prijamnika ne ... 2.6.2016
Gž 553/2015-1 Senije Ledić kao člana vijeća u građanskopravnoj stvari tužitelja Z. P. iz S., N. 28, koga zastupa punomoćnica I. I. R., odvjetnica u S., protiv tužene Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Splitu, Ispostava Kaštela, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Građansko upravni odjel Splitu, radi proglašenja postupka osiguranja nedopuštenim, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog suda u Splitu od 18. ožujka 2015.... 2.6.2016
Kž 341/2016-1 Ističući kako iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je prijedlog obrane za ukidanjem i vraćanjem jamstva odbijen iz razloga što kazneni postupak u kojem je određeno jamstvo i potvrđena optužnica nije okončan te da nisu osnovani razlozi za vraćanjem jamstva jer da bi to značilo da bi se jamstvo uvijek vraćalo u situaciji kada postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio novo kazneno djelo i vezano za isto protiv njega bude određen istražni zatvor, žalitelj ... 2.6.2016
Gž Ovr-392/16-2 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 i 89/14 - odluka US RH; dalje: ZPP) u vezi čl. Iz sadržaja prijedloga za ovrhu može se zaključiti da je ovrhovoditelju određen trošak u iznosu od 580,00 kn, koji se odnosi na sudske pristojbe za prijedlog i rješenje, dok mu nije određen daljnji trošak u iznosu od 500,00 kn, koji je ovrhovoditelj zatražio na ime predvidivih ... 2.6.2016
Gž-1395/13 st. 2. Zakona o nasljeđivanju („Narodne novine“, broj 48/03, 163/03 i 35/05 - u daljnjem tekstu: ZN) koji glasi: " Sud neće prekinuti postupak u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ako su sporne činjenice koje može utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerovljenih isprava, nego će na temelju predmnjeve da je sadržaj tih isprava istinit donijeti rješenje o nasljeđivanju, a onoga koji tvrdi suprotno uputit će da to dokaže u parnici, odnosno u upravnom postupku. Pogrešna je ... 1.6.2016
Gž-281/16 - koliko to svetih misa, po kojoj cijeni i što je to slično svetim misama; 50.000,00 kuna za kupnju i izgradnju grobnice i nadgrobnog spomenika, bez i da je makar navedeno gdje i kakve grobnice i spomenika, pa čak i pogrebne usluge i troškove koji se odnose na treće osobe - aranžmani sestra C.i brat I.. Prvostupanjski je sud, po mišljenju ovog suda, propustio provesti i dokaze koje su parnične stranke predlagale (saslušanje tužitelja, posebno na okolnosti događaja koji su ... 1.6.2016
Gž-112/16 Temeljem tih utvrđenja prvostupanjski sud zaključuje da je činjenica da je tužitelj dijabetičar nije bila odlučna činjenica u izboru načina liječenja tužitelja u vezi prijeloma petne kosti, odnosno da je odlučno to što ta ozljeda nije dijagnosticirana odmah po dolasku tužitelja u bolnicu, a u čemu je učinjen propust, te uslijed toga nije provedena detaljna rendgenološka analiza prijeloma, CT ili MR petne kosti, te je time i nastala greška u liječenju pacijenta kod tuženika,... 1.6.2016
Gž Ovr 707/2016-2 st. 1. i 2. ZPP-a propisano je da će sud, ako podnesak nije razumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, podnositelju naložiti da podnesak ispravi, odnosno dopuni u skladu s danom uputom te da mu u tu svrhu može vratiti podnesak radi ispravka ili dopune, u kojem slučaju će odrediti rok za ponovno podnošenje podneska. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, u nastavku teksta: ZOO) koja propisuje način ... 1.6.2016
Gž-2929/15-3 kao i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji je usklađen s tom Direktivom kao lex specialis u odnosu na ZOO u dijelu koji se odnosi na uređenje prava oštećene osobe na podnošenje odštetnog zahtjeva neposredno odgovornom osiguratelju (čl.11.), a u čl.12. postupak i rokove za rješavanje odštetnih zahtjeva te pravo oštećene osobe na podnošenje tužbe (povećanje zaštite žrtava automobilskih nezgoda kao slabije strane u postupku, pravično izvršenje obveze odgovornog ... 31.5.2016
Gž Ovr-92/16-2 , OIB: …, iz V., P. P. 29, zastupane po punomoćnici I. P., odvjetnici iz V., protiv ovršenika P. S., OIB: …, iz D., K. Z. 5, zastupanog po punomoćnicima iz ZOU D.B. i V. B., odvjetnicima iz K., radi ovrhe na nekretninama ovršenika, povodom žalbe ovršenika protiv rješenja Općinskog suda u Čakovcu od 4. studenog 2015. Međutim, žalbenim navodima da je pred prvostupanjskim sudom u tijeku ovršni postupak koji se vodi pod brojem Ovr-873/15, između istih stranaka, temeljem iste ... 30.5.2016
Gž Zk 471/2015-1 stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14, dalje: ZPP) u svezi s odredbom članka 91. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13, dalje: ZZK) s prijedlogom da se prvostupanjsko rješenje preinači shodno žalbenim navodima. stavak 1. ZZK-a zemljišnoknjižni sud će nakon što ... 30.5.2016
Gž Ovr 111/2016-1 stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 28/13, u daljnjem tekstu: ZPP) u svezi članka 19. stavak 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08 dalje: OZ-a), koji se u ovom slučaju primjenjuje na temelju odredbe članka 369. stavka 3. OZ-a, vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka namiruju se po... 30.5.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 233 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(425) 2015(644) 2014(454) 2013(377)
2012(360) 2011(382) 2010(510) 2009(475)
2008(383) 2007(208) 2006(160) 2005(158)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(170)
2000(127) 1999(101) 1998(129) 1997(146)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(969)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2170)
Presuda i rješenje(367)
Rješenje(2306)


Naziv odjela

--(1743)
GRAĐANSKI ODJEL(3327)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(726)
MALOLJETNIČKI ODJEL(21)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(485)
Čakovec(6)
Dubrovnik(471)
Gospić(21)
Karlovac(52)
Koprivnica(399)
Osijek(149)
Požega(2)
Pula(93)
Rijeka(323)
Šibenik(67)
Sisak(65)
Slavonski Brod(33)
Split(555)
Varaždin(2064)
Velika Gorica(36)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(88)
Zagreb(684)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite