Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 169
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4208)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-3611/2014-4 197 Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13). Naime, protekao je trogodišnji rok od časa provedbe spornog upisa (izvršenog na temelju rješenja Općinskog suda u Varaždinu RZ-729/89 od 26.lipnja 1989g. 353 st. 1 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine Republike Hrvatske broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst ... 11.3.2015
Gž.1640/14 Dakle, tek od slijedećeg dana tuženi, kao dužnik, pada u zakašnjenje i od tada duguje zateznu kamatu (članak 29. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima, „Narodne novine“, broj 35/05 i 41/08 - u daljnjem tekstu: ZOO), pa je u tom dijelu valjalo preinačiti pobijanu presudu i odbiti zahtjev za plaćanje zatezne kamate od 16.og do (zaključno s) 30.og u mjesecu, a potvrditi u dijelu u kojem je tuženiku naloženo platiti zateznu kamatu na dosuđene svote od prvog slijedećeg dana nakon 30... 11.3.2015
Gž-3004/14-2 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13, 43/13-Odluka USRH i 89/14-Odluka USRH - dalje: ZPP), navodeći da su navodi prvostupanjskog suda netočni i paušalno navedeni i da je zbog toga presuda nerazumljiva i proturječna sama sebi i razlozima navedenim u obrazloženju iste ujedno pobija stav prvostupanjskog suda da nije dokazao opravdanost premještanja osobnog automobila tuženice, stavom kako je on svoje... 10.3.2015
Gžx-344/2014-2 st. 2. Austrijskog Općeg građanskog zakonika vjerovnik novčane tražbine može tražiti kamatu na kamatu ukoliko su to stranke izričito ugovorile, inače, ukoliko se dospjele kamate utužuju, može potraživati kamate na kamate od dana utuženja pa obzirom da iz odredbi među strankama sklopljenog Ugovora o kreditu ne proizlazi da bi stranke izričito ugovorile pravo tužitelja potraživati kamatu na kamatu, trebalo je pravilnom primjenom citiranog paragrafa Općeg građanskog zakonika ... 6.3.2015
Gž-5906/14-2 Naime, odredbom čl.48. st.3. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 - dalje: OZ) određeno je da će ako ovrhovoditelj ospori postojanje žalbenih razloga iz čl.46. st.1. toč.7. i toč.9. - 11. tog Zakona ili se ne očituje u roku od 8 dana, sud prvog stupnja donijeti rješenje kojim će ovršenika uputiti da u roku od 15 dana od pravomoćnosti tog rješenja pokrene parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom zbog razloga ... 6.3.2015
Gž.1199/14 st. 1. toč. 1. , 2 i 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 - u daljnjem tekstu: ZPP) s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Iako zakonski zastupnik tuženika prilikom saslušanja navodi da radno mjesto tužiteljice nije ukinuto, ali je potreba za tim radnim mjestom faktično prestala zbog stanja na tržištu i ... 4.3.2015
Gž. 1210/14 U ime Republike Hrvatske, Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Noemi Butorac kao predsjednice vijeća, Joza Šoletića kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Emira Čustovića kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S.M., M., kojeg zastupaju punomoćnici iz O.D. K.-O., odvjetnici u D., protiv tuženika I.R. d.o.o. Kad je u pitanju dio tužbenog zahtjeva kojim se traži nedopuštenost otkaza i vraćanje tužitelja na ... 4.3.2015
Gž. 299/15 godine, pozivajući se na obrazloženje prethodno donesene, ukidne odluke ovog drugostupanjskog suda u ovom predmetu, u kojoj je zauzet stav da premda je riječ o otpremnini, a ne plaći za koju je Zakonom o radu („Narodne novine“ , broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13, dalje: ZR) izrijekom navedeno da je to bruto iznos, ovaj (drugostupanjski) sud smatra da se odredba čl.433.a ZPP-a primjenjuje i na isplatu otpremnine, ako premašuje neoporezivu svotu otpremnine i to stoga što se i iz ... 4.3.2015
Gž.234/15 stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 - dalje: ZPP) i predlaže da se presuda preinači tako da se tužbeni zahtjev odbije. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01 - u daljnjem tekstu: ZOO) kojima je propisana odgovornost za štetu bez obzira na krivnju imaoca opasne stvari odnosno osobe koja ... 4.3.2015
Gž-728/15-2 Sukladno odredbi čl.81. i čl.82. ZZK-a zabilježba spora je upis kojim se činim vidljivim da se glede zemljišno knjižnog prava vodi pred sudom ili drugim nadležnim tijelom postupak čiji bi ishod mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje tog prava s time da zabilježbu spora može zahtijevati svaka stranka u postupku kao i svaka druga osoba koja je sudionik postupka a ima za to pravni interes, ako dokaže da se taj postupak vodi s time da će ... 27.2.2015
Gž-5200/14-2 utvrdio da je stvarno nenadležan za postupanje u ovom predmetu“ pozivajući se na odredbu čl.5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) budući se radi o radnom odnosu o kojem se odlučuje rješenjem koje je upravni akt protiv kojeg je prema odredbi čl.6. st.1. istog Zakona dozvoljena žalba o kojoj prema odredbi čl.6. st.2. istog Zakona odlučuje općinski načelnik svojim rješenjem, te da ... 27.2.2015
Gž-442/15-2 dostavljač nije ispisao ime i prezime tužiteljice kao primatelja tog pismena, već je kao napomenu dostavljača u slučaju neisporuke naveo: „dostavnicu ispunio dostavljač, stranka nepismena“, time da, za razliku od drugih dostavnica koje prileže spisu, nije navedeno da je tužiteljica preuzela pismeno, proizlazi da tužiteljica opravdano dovodi u pitanje urednost sporne dostave jer ovako sastavljena dostavnica nije pouzdan temelj za nedvojbeni zaključak da je navedeno pismeno ... 25.2.2015
Gž. 217/15 K. i J.P. u kome će se provesti njihova obrada, pregledi i potrebna testiranja, te će se potom vještaci izjasniti o tome da li V.P. predstavlja opasnost, za svoga sina , mogu li se odvijati njihovi osobni odnosi viđanjem te na koji način, da li kod djeteta postoji otpor za Provesti će se vještačenje po kombiniranom timu psihologu i psihijatru ustanove viđanje s ocem te je li on rezultat induciranog mišljenja majke ili objektivnih okolnosti, te da li je viđanjem s ocem ugrožena ... 25.2.2015
Gž. 1153/14 godine do dana plaćanja prema eskontnoj stopi HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećano za pet postotnih poena, kao i u dijelu kojim je naloženo ovršeniku naknaditi ovrhovoditelju troškove ovršnoga postupka u iznosu od 577,50 kn sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od dana 22. svibnja 2012. Tužitelju ne pripada trošak ovršnog postupka za izdavanje potvrde pravomoćnosti jer taj trošak nije ni nastao, kao ni ... 25.2.2015
Gž-625/15-2 1. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP - NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst) prema kojoj se sud povodom prigovora tuženika može proglasiti mjesno nenadležnim ako je prigovor podnesen najkasnije na pripremnom ročištu ili, ako ono nije održano, do upuštanja tuženika u raspravljanje o glavnoj stvari na prvom ročištu za glavnu raspravu pa se - imajući u vidu da su parnične stranke čl. 17. predmetnog ... 24.2.2015
Gž-4539/14-2 Naime, izneseni razlozi radi kojih prvostupanjski sud odbacuje prijedlog za ovrhu nejasni su i nerazumljivi obzirom da isti odbacuje sukladno odredbi čl.39. st.3. vezi st.1. OZ-a (kojom odredbom je određeno što sve prijedlog za ovrhu mora sadržavati) u vezi st.3. istog članka kojim je određeno da će sud rješenjem odbaciti prijedlog za ovrhu ako ne sadrži sve podatke iz stavka 1. i 2. tog članka, a to zato jer protivno odredbi čl.22. st.3. ZOO-a traži isplatu tražbine u stranoj ... 23.2.2015
Gž-529/15-2 Županijski sud u Varaždinu, po sucu toga suda Milku Samboleku, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari prvo predlagatelja osiguranja D. P., OIB: … i drugo predlagateljice osiguranja M. P., OIB: …, oboje iz S. R. 20b, N. M., zastupanih po punomoćniku T. K., odvjetniku iz V., protiv protivnice osiguranja D. P., OIB: …, iz V., U. k. , u kojoj je odlučeno o izvanrednoj reviziji zbog postupovno-pravnog pitanja koje je važno za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti ... 23.2.2015
Gž-902/14-2 Kao tužitelj evidentno sređenim tužbenim zahtjevom od tuženika potražuje eure što nije potraživao prijedlogom za ovrhu, to se već samo zbog toga tužbeni zahtjev ukazuje neosnovanim jer se ne može održati na snazi platni nalog koji nije ni donijet, pa je slijedom toga valjalo platni nalog ukinuti i odbiti tužbeni zahtjev tužitelja u odnosu na obvezu u kunama, tako i u odnosu na obvezu u eurima, a evidentno je da su stranke dogovorile obvezu u eurima (prema ugovoru o leasingu), a ... 18.2.2015
Gž-293/14-2 Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Nade Krnjak kao predsjednice vijeća te Dubravke Bosilj kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Tanje Novak Premec kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I. K., OIB:…, iz L., V. 28a, zastupan po punomoćniku T. K. odvjetniku iz Zajedničkog odvjetničkog ureda T. K. i D. K. odvjetnicima iz V., protiv I-tuženika B. Z. P. B. I T. K., OIB:… iz K. 1, zastupan po punomoćniku M. G. odvjetniku iz ... 18.2.2015
Gž.47/12 91. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01 i 100/04, 107/07 i 152/08 i 126/10 - u daljnjem tekstu: ZZK), te predlažu pobijano rješenje preinačiti i prihvatiti prijedlog za uknjižbu etažnog vlasništva, a podredno ukinuti pobijano rješenje u cijelosti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovan postupak. 1. i 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11) propisano je da se ... 18.2.2015
Gž. 960/12 stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP) i predlaže da se prvostupanjska presuda preinači i odbije tužbeni zahtjev, podredno da se ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. stavak 6. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a prema tumačenju komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora prema kojem pravo na... 18.2.2015
Gž.1407/14 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Verice Perić Aračić, kao predsjednice vijeća, te Josite Begović, kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Đorđa Benussi, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja 1. D. N. iz B. P., V. M. 5/I, R. S., 2. B. A. iz B. P., M. P. 20, R. S., 3. N. N. iz N. S., B. V. S. 95, koje zastupa punomoćnik B. R., odvjetnik u S., H. mornarice 1/J, protiv tuženika 1. H. Š. stavak 1. Zakona ... 18.2.2015
Gž. 1672/14 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Jozu Šoletiću, kao sucu pojedincu, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja M.R. iz R., kojeg zastupaju odvjetnici iz Z.O.U. V.D. i M.M. R., i ovršenice L.P. iz K., radi naplate novčane tražbine, odlučujući o žalbi ovršenice izjavljene protiv rješenja o ovrsi Općinskog suda u Korčuli posl. To rješenje o ovrsi pravodobnom žalbom pobija ovršenica i to iz razloga iz članka 46. stavak 1. točka 2., 9. i 10. ... 11.2.2015
Gž. 639/13 Također prvostupanjski sud pravilno zaključuje da predlagatelji, a kao stranci - državljani BiH nisu priložili ni ispravu iz koje bi bilo vidljivo da predmetna nekretnina ne spada u izuzeta područja jer iz zemljišne knjige proizlazi da se radi o vrtu, a vrt spada u poljoprivredno zemljište pa člankom 3. stavak 2. tada važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10 i 39/11) dok je članom 2. stavak 2. istog Zakona propisano je da ... 4.2.2015
Gž-1640/13 Nalaže se tuženici ad.1. M.F.P. da tužiteljima ad.1. i ad.2. naknadi parnični trošak u iznosu od 3.150,00 kn, a tuženiku ad.2. B.N.F. da tužiteljima ad.1. i ad.2. naknadi parnični trošak u iznosu od 3.150,00 kn, sve sa zateznim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena, računajući od dana presuđenja, pa do isplate, sve u roku od 15 dana. U odnosu na ... 4.2.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 169 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(116) 2014(218) 2013(223) 2012(248)
2011(306) 2010(453) 2009(463) 2008(376)
2007(206) 2006(154) 2005(157) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(170) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(146) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(969)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1526)
Presuda i rješenje(237)
Rješenje(1464)


Naziv odjela

--(1337)
GRAĐANSKI ODJEL(2342)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(188)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(116)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(243)
Šibenik(46)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(149)
Varaždin(1600)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(521)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite