Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 161
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4013)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž.407/14 105.st.14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama iznimno kad postoji potreba nadležni Ministar može na zahtjev ravnatelja škole rješenjem odobriti izvođenje nastave iz određenog nastavnog predmeta s odgovarajućom razinom obrazovanja neodgovarajuće vrste, ako je završeno obrazovanje iz nastavnog predmeta na nižoj studijskoj razini od propisane razine obrazovanja ili ako je ispunila studijsku obvezu od najmanje četiri semestra istog nastavnog predmeta na ... 7.5.2014
Gž.1313/13 Prema odredbi članka 70. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NNRH 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13 - u daljnjem tekstu: ZFPPN) parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupku utvrđivanja i zlouporabe prava i postupaka vezanih uz tražbine ... 7.5.2014
Gž.1228/13 - da je tuženik, iako je smatrao da je radni odnos tužitelja prestao, nudio sklapanje novog ugovora o radu u dvije varijante, po jednoj varijanti da se sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme od 1. kolovoza 2012.godine do 31. prosinca 2012.godine na radnom mjestu suradnik za pravne i kadrovske poslove, a ukoliko tužitelj u tome razdoblju položi pravosudni ispit i dostavi poslodavcu dokaz o tome, ugovor o radu od 1. siječnja 2013.godine se smatra ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, ... 7.5.2014
Gž-631/14-2 Obrazlažući rješenje za osiguranje u pobijanom dijelu (toč.III/ izreke) prvostupanjski sud navodi da je u ovršnoj ispravi na kojoj predlagatelj osiguranja temelji prijedlog za osiguranje naloženo protivniku osiguranja da u korist državnog proračuna Republike Hrvatske na ime novčane kazne uplati iznos od 30.000,00 kn ali ne i da plati zateznu kamatu na taj iznos, pa imajući u vidu da je odredbom čl.22. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 112/12 i 25/13 - dalje: OZ) propisano... 6.5.2014
Gž-3916/13-2 30. st. 1. i 2. Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (Narodne novine, broj: 121/05 - nastavno: Zakon o Upisniku…) prigovor dopušten samo protiv zaključka o upisu zaključka kojim se odbacuje ili odbija zahtjev za upis i zaključka o plaćanju naknade, odnosno protiv zaključka kojim se obustavlja postupak pokrenut po službenoj dužnosti, pa da stoga protiv zaključka FINA-e kojim ista po službenoj dužnosti ... 30.4.2014
Gž-2786/13-2 Prvostupanjski sud je utvrdio da je potraživanje ovrhovoditelja utemeljeno na ovršnoj ispravi koju predstavlja ovršna javnobilježnička isprava, time da je prvostupanjski sud prihvatio visinu dugovanja glavnog dužnika, a ovršenici su Sporazumom o osiguranju ugovora o kreditu prihvatili odgovornost za cijelo dugovanje glavnog dužnika, kako je ono obračunato po ovrhovoditelju (u njegovim poslovnim knjigama) što se tiče glavnice i dospjele ugovorne kamate, time da je prihvatio i ... 30.4.2014
Gž.416/13 Sama tuženica u svom iskazu (list spisa 22-23) tvrdi među inim ….“među nama kao supružnicima nikada nije bilo podjele u smislu da je ovo moje, a da je ono tvoje“, te ….“da su automobili upisali na moje ime isključivo radi registracije, navodim da tu ne nalazim ništa upitno….“, što bi ukazivalo da je ugovor o darovanju prividan (fiktivni, simulirani) ugovor koji nije sklopljen suglasnošću volje ugovornih strana, već je nastao suglasnošću volje ugovornih strana da samo... 30.4.2014
Gž-3449/13-2 Kako iz iscrpnih iskaza stranaka tijekom postupka proizlazi da je dana 17. ožujka 2012.g tužitelj bio u posljednjem mirnom posjedu prijeporne nekretnine poslovnog prostora što tuženik ne spori niti u svom iskazu niti u odgovoru na tužbu a i nedvojbeno ističe da je upravo on ušao u prijeporni poslovni prostor na način da je ušao sa stražnje strane, oblijepio papirima izloge, stavio željeznu šipku a iz istog se u prenesenom smislu može zaključiti da ju je i zavario a sve u ... 28.4.2014
Gž-2833/13-2 označena točkama A-B-C-D-E-F-G-M-L-K-J-I-H-A, uništivši pri tom tri grma kupina, pokidavši žice brajde označene točkama 6, 7 i 8, iskopavši i porušivši pet drva šljiva označenih točkama š1, š2, š3, š4 i š5, hrast označen točkom h1, oštetivši orah označen točkom o1 i porušivši grm lijeske označen točkom lj1 pa im je naložena uspostava ranijeg posjedovnog stanja navoženjem zemlje na nekretnine tužiteljice u površini koja na skici vještaka Škvorca označena ... 25.4.2014
ŽS Zg Gžr 123/2012 Pošavši od utvrđenja da u provedenom disciplinskom postupku nisu počinjene povrede disciplinskog postupka koje su mogle bitno utjecati na zakonitost disciplinske odluke na koje ukazuje tužitelj, budući da je tužitelju bilo omogućeno zakonito sudjelovanje na disciplinskoj raspravi, da prvostupanjski disciplinski sud pravilno temelji svoju odluku isključivo na zapisnicima o izjavama okrivljenika i svjedoka, budući isti predstavljaju javne isprave, a tužitelj u tom postupku nije ... 24.4.2014
Gž. 433/11 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Marije Vetme, kao predsjednice vijeća, te Joza Šoletića, kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Verice Perić Aračić, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja C. projekt, kojega kao punomoćnici zastupaju odvjetnici ZOU D.U. i D.U.L.iz K., protiv tuženika V. L. pok. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08,... 16.4.2014
Gž.106/14 i st.1.toč.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13), kada je stavio van snage rješenje o ovrsi u dijelu kojim je određena ovrha i ukinuo provedene radnje, a odredio da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga pred trgovačkim sudom u S., jer se u ovom slučaju radi o sporu između pravne osobe i obrtnika u svezi s njihovom djelatnošću. 48. Zakona o ... 16.4.2014
Gž-2671/13-2 Na taj način se očitovala jača pozicija tužitelja, te je isti, iskorištavajući svoj superioran položaj u odnosu na tuženika, ugovorio u svoju korist iznimno povoljne odredbe prema kojima je tuženik dužan platiti sve daljnje iznose minimalno ugovorene potrošnje na koje se tuženik obvezao dok tužitelj istovremeno nije obvezan pružiti nikakvu protučinidbu u vidu usluge radi koje su Ugovori sklopljeni, a što predstavlja očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih ... 14.4.2014
Gžx-235/2014-2 st. 1. ZPP-a te na Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 88/08, 8/09, 126/11 i 120/12) prvostupanjski sud ocjenjuje da je zahtjev imenovanog vještaka za pristup na ročište neosnovan, jer bi prema mišljenju suda vještak eventualno imao pravo potraživati samo materijalni trošak prema Cbr. Člankom 22. st. 1.Pravilnika o stalnim sudskim vještacima propisano je da za obavljeno vještačenje vještak ima pravo na naknadu prema posebnom cjeniku koji je sastavni dio Pravilnika, a ... 14.4.2014
Gž-401/14-4 Činjenica da Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Republike Hrvatske koji je s Vladom Republike Hrvatske zaključio Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, a niti jedan drugi srednjoškolski sindikat nije potpisnik TKU/12 i njegovog Dodatka I (iako je sudjelovao u pregovorima sukladno odredbama Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje - „Narodne novine“ broj: 82/12 i 88/12) nije ni od... 14.4.2014
Gž-2642/14-2 Kako je pobijano rješenje u dijelu u kojem prvostupanjski sud obrazlaže vjerojatnost postojanja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja nejasno (sud navodi da protivnik osiguranja nema potraživanje prema njemu s osnove neizvršenja ugovorenih radova, iako je u ovom postupku odlučno ima li predlagatelj osiguranja nenovčanu tražbinu prema protivniku osiguranja), to se rješenje ne može ispitati u ovom dijelu, jer ostaje nejasno koju nenovčanu tražbinu predlagatelj osiguranja ima ... 9.4.2014
Gž-4674/13-2 Pobijajući prvostupanjsku presudu isključivo iz žalbenog razloga pogrešne primjene materijalnog prava tuženik u žalbi osporava utvrđenje prvostupanjskog suda da je u vrijeme štetnog događaja tužitelj obavljao poslove na uobičajeni način, ukazujući na činjenice utvrđene tijekom postupka koje prema mišljenju tuženika upućuju na zaključak da je poslodavac tužitelja osigurao sve potrebne uvjete za rad na siguran način i da je do ozljeđivanja tužitelja došlo isključivo ... 7.4.2014
Gž-1098/14-2 39. st. 1. i 2. OZ-a, propisano je da ovršni prijedlog, pored ostalih podataka, mora sadržavati i OIB ovršenika, a stavkom 3. istog članka, propisano je da će sud odbaciti prijedlog za ovrhu koji ne sadrži sve podatke iz stavka 1. i 2. tog članka. U odnosu na žalbene navode ovrhovoditelja, ovaj sud još dodaje da nema procesne obveze prvostupanjskog suda da u situaciji kada se ne može pribaviti OIB ovršenika, da ovrhovoditelja pozove na dostavu dodatnih podataka o osobi ovršenika (... 2.4.2014
Gžx-166/14-2 :26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93, 44/94 i 59/96). Naime, sukladno odredbi 5. Navedenog Zakona republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja (prednik tužitelja) osnovan je radi ostvarivanja ustavom i zakonom zajamčenih prava radnika, odnosno drugih radnih ljudi i korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i utvrđenih potreba i interesa društva u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji sukladno danim ovlastima, prema daljnjim ... 2.4.2014
Gž-498/14 Tuženik u podnesku, koji prileži uz list 19.S spisa, naveo je u bitnom da je zbog ukupnog smanjenja prihoda i velikog gubitka u poslovanju te promjene gospodarske djelatnosti, a radi racionalizacije poslovanja, donio odluku koja će radna mjesta ukinuti, da je tuženikov osnivač bio prisiljen na reorganizaciju i prestanak obavljanja poslovne aktivnosti pružanja usluga smještaja i ugostiteljstva, radi čega je donijeta odluka da se dio nekretnina u tuženikovom vlasništvu da u zakup ... 2.4.2014
Gž. 1182/11 stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 - dalje: ZPP) i predlažu da se presuda preinači i tužbeni zahtjev odbije, podredno da se ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09 - dalje: ZV) vlasnik ... 2.4.2014
Gž-319/14 p.76/10 određeno da će malodobna A. D. živjeti s majkom a susreti i druženja s ocem održavati svake nedjelje od 10-18 sati te srijedom od 16-19 sati, da predlagateljica s malodobnom kćeri stanuje u B., gdje živi i otac malodobne A., da su predlagateljica i predloženik odgovorni i brižni roditelji, da je predlagateljica rođena u A. gdje joj živi majka, brat i sestra, te želi odseliti u A. jer smatra da će lakše napredovati u svojoj struci (zubni asistent), i jer je vezana za ... 2.4.2014
Gž-1064/14-2 Zakona o parničnom postupku (dalje:ZPP) kojim je propisano da tužitelj koji povuče tužbu je dužan protivnoj strani nadoknaditi parnične troškove, a u pogledu visine dosuđenog troška odluka je utemeljena na Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12, dalje: Tarifa/12) i to Tbr.7 toč.8 i Tbr.42 te je uz jednokratnu nagradu u visini od 625,00 kn (zajedno sa PDV) tuženik dosuđen i trošak od 100,00 kn na ime sudske pristojbe na prigovor. U pogledu primjene Tbr... 2.4.2014
Gžovr-1317/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu tog suda Dubravki Penić Lukač, kao sucu pojedincu, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Građansko upravni odjel, protiv ovršenika R. P. iz Z., K. 19, OIB: …, kojeg zastupa punomoćnik B. V., odvjetnik u Z., radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovršenika protiv rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrpl-14877/11 od 6. ... 1.4.2014
Gžn-1070/13-2 Kako je nalaz vještaka V. temeljen upravo na procjeni inozemnog vještaka za štete to su neodlučni prigovori tuženika da se vještak nije očitovao da li je pregledao vozilo, da se nije očitovao da li je vozilo popravljeno i na koji način, te u kakvom je stanju vozilo na dan izrade nalaza, jer neovisno o tome da li je tužitelj popravio vozilo ili ne, te u kakvom stanju se vozilo nalazilo na dan izrade nalaza ne otklanja obvezu tuženika da tužitelju naknadi štetu koju je on pretrpio ... 1.4.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 161 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(140) 2013(222) 2012(248) 2011(306)
2010(453) 2009(463) 2008(376) 2007(206)
2006(154) 2005(157) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(971)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1469)
Presuda i rješenje(218)
Rješenje(1343)


Naziv odjela

--(1142)
GRAĐANSKI ODJEL(2342)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(122)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(116)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(243)
Šibenik(46)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(149)
Varaždin(1472)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(520)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite