Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 259
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 6451)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-1482/16-2 Financijskoj agenciji podnio zahtjev za izravnu naplatu zadužnice na računima tužitelja kao jamca platca te izvršio blokadu njegovih računa radi naplate cjelokupne tražbine u visini od 81.633,25 kn, te je po zadužnici i naplatio iznos od 20.659,93 kn, kojim činom je tužitelj, po njegovu stavu, kao jamac stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na samog glavnog dužnika, dok je aktiviranjem zadužnice tuženik u povoljnijoj poziciji u odnosu na ostale vjerovnike koji se pojavljuju u ... 27.10.2016
Gž 166/2016-2 stavak 1. ZV je propisano da onoga tko u postupku pred sudom dokaže pravni temelj i istinit način stjecanja stvari smatrati će se vlasnikom te stvari (predmnijevani vlasnik) prema osobi koja stvar posjeduje bez pravnog temelja ili na slabijem pravnom temelju, a stavkom 2. istog članka je propisano da će predmnijevanom vlasniku na njegov zahtjev predati posjed stvari posjednik koji nema pravni temelj posjedovanja ili je slabiji time što mu je posjed nepošten ili nezakonit, ili što ne ... 27.10.2016
Gž Ovr-937/16-2 U postupku koji je ovrhovoditelj vodi protiv ovršenika radi prisilne naplate njegovih (ovrhovoditeljevih) potraživanja, zbog ovršne naplate plaće i određenih troškova, izravnom naplatom putem FINA-e, ovršenik je istaknuo prigovor prvostupanjskom sudu (žalbu) kojim je osporavao osnovanost naplate dijela ovrhovoditeljevih potraživanja, ističući da za njihovu izravnu naplatu temeljem ovršenikovih isplatnih lista plaće nema osnove, jer se dio tih potraživanja ne odnosi na plaću, ... 27.10.2016
Gž-644/16-2 st.1. toč.1. - 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka USRH, 84/08., 96/08. - Odluka USRH, 123/08. - ispravak, 57/11., 148/11. - pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14. - Odluka USRH - dalje u tekstu: ZPP) i predlaže nadležnom drugostupanjskom sudu da istu preinači na način da prihvati njegov tužbeni zahtjev i obveže tuženika na snašanje troškova parničnog postupka kao i troškova sastava žalbe, a ... 26.10.2016
Gž 2639/2014-2 U bitnome navodi da je sud prvog stupnja zaključio kako se u ovoj ovršnoj stvari radi o naplati duga po osnovi javnog davanja, a za koju ovrhu da je nadležno tijelo koje i donosi upravni akt, odnosno u konkretnom slučaju ovrhovoditelj, dok su sudovi apsolutno nenadležni određivati i provoditi ovrhu u ovršnim predmetima, međutim, ističe da je čl. 71. st. 1. ZFVG-a (ovrhe na novčanim sredstvima na poslovnim računima protiv pravnih osoba, obrtnika i osoba koje obavljaju djelatnost u ... 26.10.2016
Kž 175/2016-7 Županijski sud u Puli - Pola, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Zdravka Garića, kao predsjednika vijeća, te Dorijane Dolenec Kujundžić i Sene Midžić Putigna, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Adelite Vitasović, kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv opt.D. A., zbog kaznenog djela iz čl.247.st.2.Kaznenog zakona (NN-125/11, 144/12, 56/15 i 61/15 - u daljnjem tekstu KZ/11) i dr., odlučujući o žalbi Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu podnesenoj protiv ... 25.10.2016
Kžzd 49/2016-4 st. 2. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98,50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03-Odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07,152/08, 57/11, 125/11 i 143/12, u daljnjem tekstu KZ/97) i dr., odlučujući o žalbi Općinskog državnog odvjetništva u Puli-Pola protiv presude Općinskog suda u Puli-Pola broj K-149/09 od 27. svibnja 2016. Protiv te presude je Općinsko državno odvjetništvo u Puli-Pola ( u daljnjem tekstu ODO) pravovremeno podnijelo žalbu zbog bitne ... 25.10.2016
Gž R 39/2016-2 Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine" broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 179/04, 92/05, 43/07, 79/07, 35/08,) ugovor o radu ne prestaje dostavom pravomoćnog rješenja o mirovini zbog profesionalne nesposobnosti za rad, a kod tužitelja se radi upravo o profesionalnoj nesposobnosti za rad, a ne o općoj nesposobnosti za rad, kada temeljem samog zakona prestaje radni odnos, što znači da u slučaju da odluka o otkazu ugovora o radu nije bila donesena, ... 24.10.2016
Gž Zk-303/16-2 Stoga je prvostupanjski sud pravilno zaključio da se iz zemljišne knjige ne može utvrditi da predmetne nekretnine predstavljaju nerazvrstanu cestu i da je za provedbu zatraženog upisa bilo potrebno dostaviti prijavni list zajedno sa snimkom izvedenog stanja čijom usporedbom s katastarskim česticama koje su evidentirane na katastarskom planu se utvrđuje da je cesta izvedena unutar katastarske čestice koja postoji na katastarskom planu ili ukoliko se utvrdi da granice zemljišta na ... 24.10.2016
Gž Ovr-926/16-2 Ovrhovoditelj u žalbi navodi da se ovaj postupak ne može smatrati dovršenim, jer njegova tražbina nije u cijelosti naplaćena, ukazujući da Financijska agencija nije dostavila podatke na temelju kojih bi se mogla provjeriti pravilnost obračuna njegove tražbine, što je ovrhovoditelj višekratno isticao u svojim podnescima te je prvostupanjski sud trebao primijeniti odredbe Zakona o parničnom postupku te spornu činjenicu da li je njegova tražbina u cijelosti namirena riješiti u ovom... 24.10.2016
Gž Ovr 610/2016-2 Ispitujući prvostupanjsko rješenje u granicama razloga navedenih u ovršenikovoj žalbi te pazeći i po službenoj dužnosti na zakonom propisane bitne povrede odredaba ovršnog postupka kada se na njih tako pazi prema Zakonu o parničnom postupku ("Narodne novine" 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 57/11 i 25/13 - dalje u tekstu: ZPP) i na pravilnu primjenu materijalnoga prava te na sve druge razloge propisane u odredbi članka 50. stavka 5. Ovršnog zakona ("Narodne novine... 21.10.2016
Gž Ovr-568/16-2 J. radi prisilne naplate iste tražbine, pa obzirom na vrijednost nekretnina ovršenik smatra da ovrhovoditelj nema pravni interes za vođenje ovog postupka i da se radi o očitoj zlouporabi procesnih ovlaštenja jer se ovrhovoditelj može namiriti prodajom nekretnina koje su predmet ovrhe u ranije pokrenutom ovršnom postupku. Slijedom navedenog, a uz činjenicu da tražbina ovrhovoditelja nije namirena koju niti ovršenik ne osporava u žalbi, provođenje ovrhe na drugom predmetu i sredstvu... 20.10.2016
Gž Zk 203/2016-2 Dakle, raniji upis predmetnih nekretnina u B listu na ovlaštenika općenarodne imovine - Mjesni Narodni odbor S. u smislu naprijed spomenutih tranzicijskih propisa može se i treba izjednačiti sa kategorijom prava vlasništva kakvo je konstituirano u RH donošenjem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, u kojem smislu je žalitelj potkrijepio sadržaj svojih žalbenih navoda mjerodavnim stajalištima sudske prakse i mišljenjima pravnih stručnjaka, kao i logičnom interpretacijom ... 20.10.2016
Gž Ovr-802/16-3 u iznosu od 100.000,00 kn koju visinu određuje na temelju Tbr.12. t.1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“ broj: 142/12., 103/14. i 118/14. - dalje u tekstu: Tarifa) uvećanom za PDV od 25.000,00 kn jer je prvoovrhovoditelj mogao ranijim obavještavanjem suda o ustupu tražbine odgoditi to ročište i time spriječiti nastanak tog troška ovršeniku. Također ističe da mu je ovrhovoditelj pokretanjem i vođenjem ovršnog postupka koji je ... 20.10.2016
Gž Ovr Ob 18/2016-2 Odredbom čl 20. Uredbe propisano je da u žurnim predmetima odredbe Uredbe ne sprječavaju sudove države članice da poduzmu takve privremene, uključujući i zaštitne mjere, u odnosu na osobe i imovinu u toj državi, koje im omogućuje pravo te države članice, čak i ako je, u skladu s Uredbom, stvarno nadležan sud druge države članice, ali se te mjere prestaju primjenjivati nakon što sud države članice koji je stvarno nadležan u skladu s Uredbom poduzme mjere koje smatra ... 20.10.2016
Gž-2298/15-2 Pobijanom presudom naloženo je tuženiku da isplati tužitelju po osnovi jednokratnog godišnjeg dodatka, uskrsnica i božićnica ukupno 5.000,00 kn i po osnovi jubilarne nagrade iznos od 3.000,00 kn, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od dospijeća svakog pojedinačno naznačenog iznosa do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak u iznosu od 2.343,75 kn u roku od 8 dana. 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ... 19.10.2016
Gž-1651/14 29. Zakona o obveznim odnosima, koja se određuje za svako polugodište uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za 5 postotnih poena na svotu plaćenog troška od dana donošenja ovog rješenja pa do namirenja ovrhovoditelja, kao i budućih troškova koje će nastati u toku ovrhe. Odredbom članka 39. stavak 1. OZ-a, propisano je da prijedlog za ovrhu mora sadržavati zahtjev na ovrhu u kojem će ... 19.10.2016
Gž 572/2016-2 Uostalom, bez obzira na to što se reklame po uklanjanju u pravilu ne vraćaju klijentima i da se prilikom skidanja uglavnom unište tako da više nisu za upotrebu, stavljajući na stranu i to što tužiteljica nije bila pozvana da preuzme skinutu i uklonjenu reklamnu konstrukciju, prvostupanjski sud zaključuje da je ona dokazala da je sama snosila troškove narudžbe, izrade i montiranja navedenih reklamnih natpisa, koji nisu vraćeni naručiteljima oglasnog prostora i da stoga ima pravo na... 19.10.2016
Gž-730/16-2 Odredba čl.49. Zakona o upravljanju državnom imovinom na koju se tužitelj poziva propisuje u st.1 između ostalog da je neprocijenjena imovina u smislu tog Zakona i poslovni prostori koji nisu u cijelosti ili u dijelu procijenjeni u vrijednost društvenog kapitala društvenog poduzeća u postupku pretvorbe na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (NN 19/91) odnosno koji nisu uneseni u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku privatizacije na temelju Zakona o ... 19.10.2016
Gž-366/16-3 st. 2. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07; 84/08; 96/08; 123/08; 57/11; 148/11 i 25/13 - dalje: ZPP) odredio prekid postupka jer smatra da odluka o tužbenom zahtjevu tužitelja ovisi o tome da li je počinjeno kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Prema tome, tužitelj u ovom postupku zahtijeva naknadu štete od tuženika na osnovi građansko-pravne odgovornosti, pa odluka o tužbenom zahtjevu tužitelja ne ovisi o tome da li je... 19.10.2016
Gž-1483/16-2 st. 1. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP), prethodno navodeći da je rješenjem istog suda broj 14 Povrv-1205/13-17 zbog smrti tuženika J. S. postupak prekinut te da je uvidom u rješenje o nasljeđivanju javnog bilježnika K. V. iz Z. broj O-1298/14 od 17. lipnja 2014.g. ZPP-a ovaj sud utvrdio je da u ... 18.10.2016
Gž Ovr 1181/2016-2 godine određena ovrha na novčanim sredstvima po računima u vlasništvu ovršenice, radi naplate novčane tražbine u iznosu od 3.857,82 kn sa zakonskom zateznom kamatom na svaki pojedini od tri računa od dospijeća do isplate, radi naplate ovršnog troška u iznosu od 580,00 kn u predmetu poslovni broj Ovrv-III-159/03 te troška ovog ovršnog postupka u iznosu od 732,20 kn, sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja rješenja do isplate. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2... 18.10.2016
Gž-1683/2016-2 Člankom 11 st. 1 Pravila i tehničkih uvjeta za ophodnju javnih cesta (Narodne novine Republike Hrvatske broj 111/99) određeno je da učestalost ophodnje ophodarske dionice ovisi o vrsti javne ceste, intenzitetu i strukturi prometa na njoj, odnosno strukturi i intenzitetu prometa na pojedinom njenom dijelu, a na autocesti se obavlja u pravilu od 0,00 do 24,00 sati, s time da je člankom 10 citiranih Pravila određeno da duljina ophodarske dionice ovisi o vrsti javne ceste te intenzitetu i ... 17.10.2016
Gž 1887/2016-2 st. 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. - pročišćeni tekst, 25/13., 28/13. i 89/14., dalje ZPP) s prijedlogom da se presuda u pobijanom dijelu (toč. st. 3. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15., dalje ZOO) solidarno odgovorni tužitelju za štetu, jer su radili nezavisno jedan od drugoga, jer se ne mogu utvrditi njihovi udjeli u ... 17.10.2016
Gž 1137/2014-2 Donoseći pobijano rješenje, sud prvog stupnja utvrdio je da ovrhovoditelj raspolaže pravomoćnim i ovršnim rješenjem o ovrsi kojim je određena ovrha općenito na imovini ovršenika, stoga da je ovrhovoditelj mogao izravno od Financijske Agencije zatražiti da izda nalog banci da iznos za koji je određena ovrha prenese sa ovršenikovih računa na ovrhovoditeljev račun, a sve to sukladno članku 252.g stavku 1. i 2. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/... 17.10.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 259 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2016(888) 2015(734) 2014(481) 2013(421)
2012(361) 2011(382) 2010(511) 2009(475)
2008(383) 2007(208) 2006(160) 2005(159)
2004(120) 2003(188) 2002(147) 2001(170)
2000(127) 1999(101) 1998(129) 1997(146)
1996(57) 1995(55) 1994(20) 1993(14)
1992(7) 1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(969)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2403)
Presuda i rješenje(402)
Rješenje(2665)


Naziv odjela

--(2081)
GRAĐANSKI ODJEL(3489)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(851)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(508)
Čakovec(9)
Dubrovnik(514)
Gospić(21)
Karlovac(52)
Koprivnica(400)
Osijek(187)
Požega(3)
Pula(109)
Rijeka(454)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(40)
Split(647)
Varaždin(2234)
Velika Gorica(38)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(780)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite