Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 261
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 6523)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-2134/16-2 24. st. 3. ZSP-a dana su ovlaštenja sudu da po službenoj dužnosti utvrđuje činjenice važne za postupak i u tu svrhu sam pribavlja potrebne dokaze, prikuplja obavijesti, obavlja uvid u javne knjige, registre, upisnike i očevidnike, što prema ocjeni ovog suda prvostupanjskom sudu daje ovlaštenje da sam uvidom u registre utvrdi adrese sjedišta pravnih osoba, pribavlja podatke o imovini potrošača od Porezne uprave i druge podatke u cilju provjere podataka o imovini i obvezama koje je ... 16.11.2016
Gž 1153/2016-2 st. 1. i 2. Stečajnog zakona ( „Narodne novine“ broj 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, dalje: SZ) prijavljivanje tražbine u stečajnom postupku, a na čemu tužitelj temelji tužbu, da nije obligatorno određeno, kao niti da se prijavljene tražbine, bile one osporene ili neosporene ne mogu ovršavati, već da se ta odredba odnosi samo na vjerovnike koji prijave svoju tražbinu na način da im isključuje mogućnost pokretanja ... 16.11.2016
Gž-120/14 sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19.10.2013.godine do namirenja ovrhovoditelja, te da mu naknadi trošak ovog postupka, kao i da na troškove plati zakonske zatezne kamate od dana donošenja ovog Rješenja pa do namirenja i to sve u roku od osam dana od dostave ovog Rješenja. OZ-a dodan novi st. 2. koji propisuje da javni bilježnik, pravodoban, dopušten i obrazložen prigovor protiv rješenja koje je izdao prosljeđuje sudu koji bi bio stvarno nadležan u parničnom postupku, ne ... 16.11.2016
Gž-1478/14 Protiv navedenog rješenja žalbu je izjavilo Općinsko državno odvjetništvo u M., Građansko-upravni odjel, navodeći da su predmetne nekretnine poljoprivredno zemljište i kao takve nisu mogle biti procijenjene u kapital bilo kojeg poduzeća, jer na poljoprivrednom zemljištu isključivo pravo vlasništva ima R.H.. godine, pa se u konkretnom slučaju imaju primijeniti odredbe Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 126/... 16.11.2016
Gž 790/2016-2 U konkretnom slučaju D.A., S. i J. F. nakon što je na Sjednici Skupštine Udruge donesena odluka o prestanku djelovanja udruge i podnošenja zahtjeva za upis prestanka postojanja po skraćenom postupku, dale su pred javnim bilježnikom i ovjerene izjave da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina raspodijeljena u skladu s člankom 53. Zakona o udrugama, kao i da su upoznate sa solidarnom odgovornošću za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge... 16.11.2016
Kž 444/2016-3 st. 1. Kaznenog zakona („Narodne novine" broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 - odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11 - dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o žalbi oštećenika kao tužitelja M. S. protiv rješenja Općinskog suda u Varaždinu broj Kov-95/16-5 od 15. lipnja 2016. Protiv tog rješenja žalbu je podnio oštećenik kao tužitelj M. S. putem punomoćnika Z. V., odvjetnika iz V., zbog bitne povrede odredaba kaznenog zakona, ... 16.11.2016
Gž-2049/16-2 : 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, u daljnjem tekstu: ZPP), predlažući ovome sudu da pobijanu presudu preinači u skladu sa žalbenim navodima na način da ukine platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi i dosudi tuženici troškove postupka uključujući i trošak sastava žalbe, odnosno podredno da presudu u pobijanom dijelu ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. : 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96... 15.11.2016
Gž R-2219/16-2 st. 4. ZR prema kojoj ako kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati ne postignu sporazum o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, spor će se riješiti odgovarajućom primjenom odredbi ZR-a o izborima za radničko vijeće, nije osnovano jer iz provedenog postupka ne proizlazi da sindikati takav sporazum nisu postigli, a isto tako ne proizlazi da postoji bilo kakav spor sindikata oko ovog pitanja. st. 4. ZR da riješi nastali ... 15.11.2016
Gž 1665/2016-3 U ostavinskom postupku koji se vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu iza pok.I. B., žaliteljica M., K. je tvrdila da je ostaviteljeva izvanbračna supruga, pa kako je utvrđeno da M. K. ima prijavljeno prebivalište u Z. na adresi …… što je različito od prebivališta ostavitelja, sud prvog stupnja smatra da temeljem tih javnih isprava postoji presumpcija da ostavitelj nije živio s njom. 8. ZN-a propisano je da na temelju zakona ostavitelja nasljeđuju svi njegovi potomci, ... 15.11.2016
Gž-2662/16-4 st. 1. toč. 1.-4. ZPP-a presudu zbog ogluhe, kojom se prihvaća tužbeni zahtjev tužitelja, sud donosi ukoliko su ispunjene pretpostavke propisane citiranom zakonskom odredbom - da su tuženiku tužba i poziv za davanje odgovora na tužbu uredno dostavljeni, ako osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi, ako činjenice na kojima se temelji tužbeni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je sam tužitelj podnio ili s činjenicama koje su općepoznate, te ... 14.11.2016
Gž 1350/2016-2 12. st. 1. ZN-a propisano je da ako je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja koji nije ostavio bračnog druga, dio ostavine koji bi mu pripao da je nadživio ostavitelja nasljeđuju njegova djeca (ostaviteljeva braća i sestre), njegovi unuci i praunuci i njegovi daljnji potomci, po pravilima za slučaj kad ostavitelja nasljeđuju njegova djeca i ostali potomci. U konkretnom slučaju, ostaviteljica iza sebe nije ostavila bračnog druga, slijedom čega istu nasljeđuju njezini ... 14.11.2016
Gž 1485/2016-2 godine podnio tužbu protiv tuženika M. B. iz Z., …, OIB: …, te da je u odnosu na tako označenog tuženika prvostupanjski sud i donio presudu zbog ogluhe, te odbio prijedlog tužitelja za ispravak navedene presude, ne uzimajući u obzir izvadak podataka o osobnom identifikacijskom broju, koji tužitelj dostavlja uz prijedlog za ispravak, iz kojeg proizlazi da OIB: …, a koji OIB se navodi u tužbi i tijekom postupka kao OIB tuženika, pripada upravo osobi M. B., a u kojem smislu je ... 14.11.2016
Gž Zk-488/16-2 Odbivši prigovor predlagatelja prvostupanjski sud navodi da prijedlog za obnovu postupka nije dokaz da se doista i vodi upravni postupak u odnosu na kojega je ranije donijeto pravomoćno rješenje obzirom da povodom prijedloga za obnovu postupka nadležno upravno tijelo sukladno odredbi čl.126.stav.1. Zakona o općem upravnom postupku ponajprije ispituje pravodobnost istog kao i da li je izjavljen od ovlaštene osobe, da li je okolnost na kojoj se takav prijedlog temelji učinjena ... 11.11.2016
Gž 3612/2015-3 U konkretnom slučaju predmetni spor proizlazi iz garancije koju je tuženik dao H. S. M., ovdje tužitelja za namirenje svih potraživanja i prava iz glavnih i sporednih obveza u vezi s ugovorom o leasingu privatnog motornog vozila zaključenog između tužitelja i N. A.. Tužitelj u ovoj parnici zahtijeva plaćanje po osnovi garancije, pa su se stranke mogle sporazumjeti o nadležnosti stranog suda u skladu sa citiranom odredbom čl. 49. ZRSZ-a, a u kojem slučaju ne bi postojala ... 10.11.2016
Gž-2484/15-2 Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka USRH, 84/08., 96/08. - Odluka USRH, 123/08.-ispravak, 57/11., 148/11. - pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14. - Odluka USRH - dalje: ZPP) drugostupanjski sud ispituje prvostupanjsko rješenje u onom dijelu u kojemu se pobija žalbom, a ako se iz žalbe ne vidi u kojem se dijelu rješenje pobija, drugostupanjski sud uzet će da se rješenje pobija u dijelu u kojemu stranka ... 10.11.2016
Gž-656/16 Dakle, sud polazi sa stajališta da odluka o vraćanju dara može ovisiti o poštenju daroprimatelja, jer daroprimatelj se smatra poštenim posjednikom do trenutka kada je saznao za zahtjev za vraćanje dara, a takav posjednik ne odgovara za oštećenje stvari nastale do trenutka saznanja zahtjeva za vraćanje dara, ako je stvar propala nije ju je dužan vratiti, te isto tako daroprimatelj koji je do trenutka saznanja za zahtjev za vraćanje dara otuđio stvar, ne odgovara za stvar i nije ... 9.11.2016
Gž 793/2016-2 Prvostupanjskim rješenjem odbijen je tužiteljev prijedlog za oslobođenjem od plaćanja sudskih pristojbi u ovoj pravnoj stvari pozivom na odredbu članka 13. i 14. stavak 2. Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“, broj 74/95, 57/96, 137/02 i 125/11 - u daljnjem tekstu: ZSP) iz razloga što je tužitelj propustio uz prijedlog za oslobođenje od plaćanja pristojbi priložiti potvrdu o imovnom stanju koju izdaje Porezna uprava Ministarstva financija, te dati izjavu na sudski ... 9.11.2016
Gž 951/2014-2 Prvostupanjski sud, analizirajući provedene dokaze, zaključuje da su životno neuvjerljivi navodi tužitelja da je usprkos teškoj ozljedi oka devet dana radio na radnom mjestu mesara, koje radno mjesto podrazumijeva korištenje opasnih predmeta, noževa i slično, da je liječničku pomoć zatražio tek devet dana nakon ozljede usprkos činjenici da je od prije imao zdravstvenih problema sa okom, a u prilog takvom zaključku, po mišljenju prvostupanjsko suda, ide i činjenica da je ... 9.11.2016
Gž 612/2014-2 stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - dalje: ZPP), s prijedlogom da se žalba uvaži i presuda u pobijanom dijelu preinači na način da se prihvati njegov tužbeni zahtjev u cijelosti, ili podredno da se presuda u tom dijelu ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. godine sklopili Sporazum o uvjetima i načinu korištenja prava iz ... 9.11.2016
Gž 1005/2014-6 21. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine „ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 - dalje : ZV) i zaključio da su tuženi u posjedu prava stvarne služnosti prolaska preko predmetne nekretnine zbog čega tužitelju ne pripada pravo na posjedovnu zaštitu. To proizlazi iz samih navoda tužbe, kao što je to dobro primijetio prvostupanjski sud, ali i stanja cjelokupne raspravne građe (tako je u parnici P. 174/02 ... 9.11.2016
Gž-974/15-4 Pritom se ističe da prvo i drugoprotustranke imaju pravo na punu novčanu naknadu za sve što će trpjeti i za što će biti oštećeni osnovanom služnošću nužnog prolaza, pa su stoga bitne činjenice što u naravi predstavljaju njihove nekretnine, kao što je i bitno što u naravi predstavljaju nekretnine prvo do devetopredlagatelja u čiju korist je nužni prolaz osnovan, te u kojem opsegu se nužni prolaz koristi, jer sve te činjenice predstavljaju odlučne činjenice koje ... 9.11.2016
Gž-1699/15-2 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj: 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09. i 52/11. - dalje: ZTD) trgovac pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu, pogrešno zaključuje tužitelj u svojoj žalbi da je isti fizička osoba i subjekt koji kao nositelj prava i obveza OPG-a nije trgovac, u smislu odredaba ZTD-a, jer ... 8.11.2016
Gž Zk-4/2015-2 Županijski sud u Varaždinu, Stalna služba u Čakovcu, po sucu toga suda Draženu Munđaru, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagateljice S. V., OIB:…, Z., M. G. 2 a, zastupane po punomoćnici N. M. B., odvjetnici u Z. protiv protustranke G. V., OIB:…, Z., M. G. 2 a, radi zabilježbe činjenice postojanja braka, a povodom žalbe predlagateljice izjavljene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Z-4245/13, Ozn.Z-45351/11, Ozn.Z-28435/09 od 1.... 7.11.2016
Gž Zk-247/16-2 st.2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka USRH, 84/08., 96/08. - Odluka USRH, 123/08. - ispravak, 57/11., 148/11. - pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14. - Odluka USRH - dalje: ZPP) u vezi čl.91. st.1. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj: 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13. -ispravak - dalje: ZZK) u okviru koje ovlasti je utvrdio da je ... 7.11.2016
Kž 205/2016-6 Županijski sud u Puli-Pola, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Serđa Ferenčića, kao predsjednika vijeća, te Dorijane Dolenec Kujundžić i Gabrijele Marčeta Ferić, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Adelite Vitasović, kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv opt.M. L. D., zbog kaznenog djela iz čl.217.st.1.t.1.Kaznenog zakona (NN-110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11- u daljnjem tekstu KZ/97) i dr., ... 4.11.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 261 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(2) 2016(948) 2015(742) 2014(483)
2013(421) 2012(361) 2011(382) 2010(511)
2009(475) 2008(383) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

--(968)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2424)
Presuda i rješenje(405)
Rješenje(2714)


Naziv odjela

--(2127)
GRAĐANSKI ODJEL(3505)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(861)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(508)
Čakovec(9)
Dubrovnik(517)
Gospić(21)
Karlovac(52)
Koprivnica(400)
Osijek(187)
Požega(3)
Pula(111)
Rijeka(456)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(45)
Split(657)
Varaždin(2276)
Velika Gorica(38)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(788)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite