Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 264
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 6576)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž Zk-542/16-2 Prigovor protustranke prvostupanjski sud (po drugom sucu istog suda) ocijenio je neosnovanim u bitnome jer činjenica što je u pravomoćno završenom parničnom postupku izjavljena revizija ne znači da se može smatrati kako je pred sudom u tijeku postupak o zemljišnoknjižnom pravu u smislu čl.81. ZZK-a jer bi se tek eventualnim usvajanjem iste i ukidanjem ranije donesenih odluka moglo smatrati da je ponovno postupak u tijeku, dok ishod po podnijetoj Ustavnoj tužbi ne može direktno ... 1.12.2016
Gž-4356/14-2 Tako je u uputi navedeno da će prvostupanjski sud imati u vidu razloge iz kojih su tužitelji (kao ovršenici), upućeni na pokretanje parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, kako bi o tužbenom zahtjevu tužitelja odlučio u okviru tih razloga, kod čega je potrebno raspraviti i na pouzdan način utvrditi pravni odnos između parničnih stranaka odnosno trgovačkih društava koja su (ili su bila) u vlasništvu stranaka (u koju svrhu je proveden dokaz financijsko-knjigovodstvenim ... 1.12.2016
Gž-1014/14 st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 89/14 - u daljnjem tekstu: ZPP) s prijedlogom da se pobijana presuda u pobijanom dijelu preinači i odbije tužbeni zahtjev, a podredno da se presuda u pobijanom dijelu ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovan postupak. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, ... 30.11.2016
Gž.1003/15 stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11- pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 -u daljnjem tekstu: ZPP), te predlažu da se u pobijanom dijelu prvostupanjska presuda preinači, a podredno ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. pa je prihvatio tužbeni zahtjev u dijelu u kojem se odnosi na dio nekretnine na kojem je osnovano pravo služnosti, dok je u preostalom dijelu ... 30.11.2016
Gž Ovr-1169/16-2 Po ocjeni ovog suda, u konkretnoj činjeničnoj i procesnoj situaciji, pri odlučivanju o ovršnom prijedlogu (dakle, prije uspostave litispendencije, obzirom da ovršni prijedlog, odnosno rješenje o ovrsi nije dostavljeno ovršeniku), uz ovrhovoditelja suvlasnica predmetne nekretnine bila je ovršenica, međutim, u trenutku dostave rješenja o ovrsi ovršenici, kao i zemljišnoknjižnom sudu, ovršenica više nije zemljišnoknjižna vlasnica predmetnih nekretnina, što znači da ovrha na ... 30.11.2016
Gž Ovr 1382/2016-2 Županijski sud u Rijeci, po sutkinji Mileni Vukelić Margan, u pravnoj stvari ovrhovoditelja L. G. iz R., I…, zastupanog po punomoćniku M. S., odvjetniku iz R., protiv tuženika S. K. iz R., …, radi naplate, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja, izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci poslovni broj Ovr-1645/00 od 23. svibnja 2006. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13 i 89/14; dalje ZPP), na koje povrede ovaj sud pazi ... 29.11.2016
Gž 262/2015-2 30. st. 3. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, te mjerilima kakvoće elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga ( NN 154/11, dalje Pravilnik) utvrđuje da je obveza i odgovornost pretplatnika da poduzima sve potrebne mjere kako bi se zaštitio od zlouporabe, ali da bi isto mogao učiniti potrebno je da mu operater sukladno gore navedenim odredbama (koje citira), pruži jasne i primjerene upute o postojanju opasnosti, te o ... 29.11.2016
Gž-1073/15 Dakle, ukoliko bi se utvrdilo da je prava volja stranaka iz ugovora o prodaji bila da tužitelj bude kupac, a ne tuženica, spornih nekretnina, tada bi takav ugovor bio prividan (simuliran ili fiktivan), pa s obzirom na odredbu članka 66. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99, 88/01, 35/05 i 41/08 - dalje: ZOO; koji se ima primijeniti u konkretnom slučaju), ne bi imao učinke među ugovorenim strankama, odnosno smatra se... 28.11.2016
Gž Zk-568/16-2 40. Zakona o zemljišnim knjigama (NN.91/96; 68/98; 137/99, 114/01; 100/04; 107/07, 152/08, 126/10 - Odluka US RH; 55/13; 60/13 - ispravak - dalje ZZK) upis dopušten samo protiv osobe koja je u trenutku podnošenja prijedloga bila upisana kao vlasnik zemljišta ili nositelj prava u pogledu kojeg se upis zahtijeva. 3.st. 1), građevinskog zemljišta temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskom zemljištu iz NN.53/90, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o šumama iz NN.41/90... 24.11.2016
Gž 1330/2016-2 Protiv navedene presude žalbu izjavljuju tužitelji zbog svih žalbenih razloga iz odredbe čl.353.st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/94, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP), pa predlažu da ju nadležni drugostupanjski sud uvaži tako da pobijanu presudu preinači i prihvati tužbeni zahtjev uz dosudu tužiteljima parničnog troška, ili da ju ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. ... 24.11.2016
Kž 536/2016-4 stavak 1. ZKP/08, naloženo je okrivljeniku pod 2. D. I. i okrivljeniku pod 3. I. L. podmiriti troškove kaznenog postupka, i to paušalnu svotu u iznosu od 1.000,00 kuna svaki, okrivljenik pod 3. I. L. trošak za svjedoka S. A. u iznosu od 116,00 kuna, te okrivljenik pod 2. D. I. nagradu i nužne izdatke postavljenog branitelja, o visini kojeg troška će sud sukladno članku 148. Nadalje, da je trebalo dovesti u međusobnu vezu navode obrane trećeokrivljenika I. L. i drugookrivljenika D. I... 24.11.2016
Gž Ovr 209/2016-2 ishodio pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi općenito na imovini ovršenice te da ista već pet godina zna za postojanje svoga duga pa da je u navedenom periodu imala priliku podmiriti svoje dugovanje, a kako to nije učinila da se njezino ponašanje svakako kosi s načelom savjesnosti i poštenja. Ovrhovoditelj da je pokušao, prije pokretanja ovršnog postupka na nekretnini ovršenice, sa izvansudskom ovrhom na računima ovršenice koja ovrha je ostala bezuspješna kao što je i utvrdio... 24.11.2016
Gž Ob-11/16-5 pa dok za to budu postojali zakonski uvjeti time da je dospjele iznose uzdržavanja dužan platiti odjednom u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude, a dospijevajuće najkasnije do 15-og u mjesecu za tekući mjesec unaprijed, sve sa zateznom kamatom računatom na svaki dospjeli, a neplaćeni iznos uzdržavanja, isplatom na ruke majke i zakonske zastupnice V. H., rođene J., pod prijetnjom ovrhe, a toč. st. 1. toč. 1.-3.Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03,... 23.11.2016
Gž 729/2015-2 Nakon što je utvrdio da je sjeverno pročelje garaže uz stan tuženika izgrađeno u betonu i neobrađeno, a prema tehničkoj dokumentaciji i opisu svi vanjski zidovi moraju biti obloženi podlogom i toplinskom žbukom, a vanjska pročelja su trebala biti obojena i ožbukana u boji po izboru projektanta, prvostupanjski sud je zaključio da tužitelj nije završio fasadu na zgradi jer je i na tom dijelu pročelja garaže trebao dovršiti fasadu, a kako nije završio fasadu i na dva susjedna ... 23.11.2016
Gž-1298/16-2 do isplate, s naslova naknade materijalne štete (i izgubljene dobiti), obrazlažući osnovu zahtjeva tvrdnjom da je tuženik prouzročio nekontrolirano širenje vatre (koju je upalio) na tužiteljevo poljoprivredno zemljište, konkretizirajući o kojem zemljištu se radi, na kojem je tužitelj uzgajao masline, te jednu smokvu, kojom prilikom je došlo, pod utjecajem vatre, do uništenja 93 stabalca mladih maslina i jednog stabla smokve, time da je tužitelj uz tužbu priložio dokumentaciju ... 23.11.2016
Kž 420/2016-4 48. st. 1. ZKP/08, pri čemu će imati u vidu da su prema tvrdnji optužbe inkriminiranim ponašanjem optuženika oštećeni Republika Hrvatska ali i zaposlenici obrta (koji također nisu individualizirani odnosno određeni kao niti vjerovnici kojima je optuženik inkriminiranim ponašanjem pogodovao premda bi trebali biti iz već navedenih razloga), zatim će ponovno provesti već provedene dokaze na temelju kojih će pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje, na koje će pravilno ... 22.11.2016
Gž Ovr-169/16-7 ) suglasno odredile da se visina i dospijeće tražbina iz tih Sporazuma dokazuje izvodom iz poslovnih knjiga Banke i/ili Izjavom Banke o otkazu (raskidu) ugovora (toč.VIII), odnosno da su izvadci iz poslovnih knjiga dokaz o visini i dospijeću tražbine te da je vjerovnik na temelju svojih poslovnih knjiga ovlašten odrediti visinu i vrijeme dospjelosti i na temelju izvatka iz svojih poslovnih knjiga zatražiti od nadležnog javnog bilježnika da utvrdi ovršnost tog Sporazuma (čl.7.). Iz ... 22.11.2016
Kž 316/2016-6 Županijski sud u Puli-Pola, u vijeću sastavljenom od sudaca tog suda Sene Midžić Putigna, kao predsjednice vijeća, te Dorijane Dolenec Kujundžić i Zdravka Garića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje Adelite Vitasović, kao zapisničarke, u kaznenom predmetu protiv opt.N. P., zbog kaznenog djela iz čl.285.st.1. i 2. Kaznenog zakona (NN-110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11- u daljnjem tekstu KZ/97), odlučujući o žalbi ... 21.11.2016
Kž 312/2016-6 stavak 1. točka 1. ZKP/08, pravomoćnu presudu je moguće preinačiti ako je istom osuđeniku u dvije ili više presuda izrečeno više kazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za djela u stjecaju, na temelju odredbe članka 62. KZ/97. Dakle, za primjenu navedenih odredbi, odnosno za ostvarenje zakonskih uvjeta za njihovu primjenu, potrebno je postojanje pravomoćne presude protiv istog osuđenika, zatim da je kazneno djelo počinjeno prije nego je započelo ... 18.11.2016
Kž 692/2016-4 Protiv citirane presude žalbu je podnio osuđenik Z. B., po branitelju Matku Ćeliću, odvjetniku u Splitu zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, predlažući da se pobijana presuda ukine i "odbije prijedlog oštećenika za opoziv uvjetne osude i postupak obustavi", odnosno da se presuda ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Ispitujući prvostupanjsku presudu povodom žalbenih ... 17.11.2016
Gž R 505/2016-2 Kako ZOPN ne radi razliku između prijavljenih i neprijavljenih tražbina u pogledu pravih posljedica otvaranja predstečajnog postupka već jasno propisuje da iste posljedice nastaju za sve tražbine vjerovnika prema dužniku koje su nastale do otvaranja tog postupka, ukoliko se ne radi o tražbini na koju postupak predstečajne nagodbe ne utječe (tražbini razlučnih i izlučnih vjerovnika te prioritetnoj tražbini), neovisno o činjenici da li je ovdje tuženik prijavio predmetnu ... 17.11.2016
Gž-2134/16-2 24. st. 3. ZSP-a dana su ovlaštenja sudu da po službenoj dužnosti utvrđuje činjenice važne za postupak i u tu svrhu sam pribavlja potrebne dokaze, prikuplja obavijesti, obavlja uvid u javne knjige, registre, upisnike i očevidnike, što prema ocjeni ovog suda prvostupanjskom sudu daje ovlaštenje da sam uvidom u registre utvrdi adrese sjedišta pravnih osoba, pribavlja podatke o imovini potrošača od Porezne uprave i druge podatke u cilju provjere podataka o imovini i obvezama koje je ... 16.11.2016
Gž 1153/2016-2 st. 1. i 2. Stečajnog zakona ( „Narodne novine“ broj 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13, dalje: SZ) prijavljivanje tražbine u stečajnom postupku, a na čemu tužitelj temelji tužbu, da nije obligatorno određeno, kao niti da se prijavljene tražbine, bile one osporene ili neosporene ne mogu ovršavati, već da se ta odredba odnosi samo na vjerovnike koji prijave svoju tražbinu na način da im isključuje mogućnost pokretanja ... 16.11.2016
Gž 790/2016-2 U konkretnom slučaju D.A., S. i J. F. nakon što je na Sjednici Skupštine Udruge donesena odluka o prestanku djelovanja udruge i podnošenja zahtjeva za upis prestanka postojanja po skraćenom postupku, dale su pred javnim bilježnikom i ovjerene izjave da Udruga ne djeluje, da su ispunjene sve obveze udruge i da je preostala imovina raspodijeljena u skladu s člankom 53. Zakona o udrugama, kao i da su upoznate sa solidarnom odgovornošću za obveze udruge pet godina od dana brisanja udruge... 16.11.2016
Gž-120/14 sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 19.10.2013.godine do namirenja ovrhovoditelja, te da mu naknadi trošak ovog postupka, kao i da na troškove plati zakonske zatezne kamate od dana donošenja ovog Rješenja pa do namirenja i to sve u roku od osam dana od dostave ovog Rješenja. OZ-a dodan novi st. 2. koji propisuje da javni bilježnik, pravodoban, dopušten i obrazložen prigovor protiv rješenja koje je izdao prosljeđuje sudu koji bi bio stvarno nadležan u parničnom postupku, ne ... 16.11.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 264 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(21) 2016(958) 2015(756) 2014(490)
2013(424) 2012(361) 2011(382) 2010(511)
2009(475) 2008(383) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

--(968)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2451)
Presuda i rješenje(406)
Rješenje(2739)


Naziv odjela

--(2181)
GRAĐANSKI ODJEL(3504)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(861)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(508)
Čakovec(9)
Dubrovnik(517)
Gospić(21)
Karlovac(53)
Koprivnica(400)
Osijek(188)
Požega(3)
Pula(111)
Rijeka(461)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(45)
Split(659)
Varaždin(2306)
Velika Gorica(38)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(802)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite