Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 163
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4055)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-355/14 „u likvidaciji“, OIB: …, kojeg kao punomoćnik zastupa D. A., odvjetnik u D., protiv tuženice N. N. T. iz I., koju zastupa punomoćnik M. O., odvjetnik u D., radi novčane tražbine, odlučujući o žalbi R. B. iz R. I., OIB: …, kojeg zastupa punomoćnik D. A., odvjetnik u D., izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Dubrovniku posl. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, ... 10.9.2014
Gž. 1453/13 stavak 1. točka 3. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 - dalje: ZPP), te se traži da se žalba uvaži i pobijana odluka ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. godine, za navesti je da je tim privremenim rješenjem (ranije citiranim) određena samo akontacija koja će se isplaćivati dok se ne odredi pravo na obiteljsku mirovinu, pa ni to privremeno... 3.9.2014
Gž. 690/11 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Jositi Begović, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja N. P. d.o.o. Osnovano žalitelj ukazuje da međuvlasničkim ugovorom nije predlagatelju dano ovlaštenje da se uknjiži kao suvlasnik nekretnine za 1/6 dijela prava vlasništva, već kao vlasnik posebnog dijela nekretnine povezanog sa suvlasničkim dijelom 1/6 dijela cijele nekretnine. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne ... 3.9.2014
Gž. 1072/11 stavak 2. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 - dalje: ZPP), koji se kao podredni primjenjuje temeljem odredbe članka 91. stavak 1. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 - dalje: ZZK) ovaj sud je našao da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio pravo kada je reviziju kao ... 3.9.2014
Gž.1247/13 Rješenjem o ovrsi, donesenim na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Korčuli poslovni broj P.613/06 od 16. svibnja 2007.godine i ugovora o doživotnom uzdržavanju od 17. srpnja 2006.godine solemniziranog od strane javnog bilježnika M.V. pod brojem OU-78/2006 dana 18. srpnja 2006.godine i rješenja Općinskog suda u Korčuli poslovni broj Z.539/12 od 14. lipnja 2012.godine, određena je ovrha udaljenjem ovršenika i uklanjanjem svih njegovih stvari iz stare i nove kuće ... 3.9.2014
Gž-5513/13-2 8. Općih uvjeta ugovorile da u slučaju prijevremenog prestanka ugovora davatelj leasinga ima pravo na neplaćenu naknadu za leasing od prijevremenog završetka ugovora do ugovorenog roka trajanja ugovora, naknada za leasing dospijeva 01. u mjesecu unaprijed za svaki mjesec, a u slučaju zakašnjenja u plaćanju korisnik leasinga duguje davatelju leasinga zateznu kamatu po stopi od 1,25% mjesečno uvećanu za porez na dodanu vrijednost, pri čemu se kamate mjesečno kapitaliziraju i ... 2.9.2014
Gž-5510/13-2 Županijski sud u Varaždinu u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Dijane Hofer kao predsjednice vijeća, te Dubravke Vinceković kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Dubravke Bosilj kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I. B., OIB:…, iz J., B. R. 57-a, zastupanog po punomoćnicima iz ZOU T. R. i I. L., odvjetnicima u V., protiv tuženika PBZ C. d.o.o. st. 1. toč. 1. - 3. Zakona o parničnom postupku Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01... 2.9.2014
Gž-30/11 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Đorđa Benussi kao predsjednika vijeća, Srđana Kuzmanića kao suca izvjestitelja i člana vijeća i Josite Begović kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja J. P. iz K., D., kojeg zastupa punomoćnik Z. T., odvjetnik u K., protiv tuženice E. R. iz R., koju zastupa punomoćnik V. A., odvjetnik u R., radi utvrđenja prava vlasništva, odlučujući o tuženičinoj žalbi izjavljenoj ... 27.8.2014
Gž-11/14-2 Kako pravilnost zauzetog stajališta prvostupanjskog suda nije dovedena u sumnju žalbenim navodima ovrhovoditelja i kako prvostupanjski sud u svom postupanju nije ostvario niti jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka na koje ovaj sud u žalbenom stadiju sukladno odredbi čl.365.stav.2.ZPP-a i čl.381.ZPP-a u vezi sa čl.19.stav.1 OZ-a pazi po službenoj dužnosti, valjalo je žalbu ovrhovoditelja odbiti kao neosnovanu i potvrditi pobijano rješenje prvostupanjskog suda sukladno ... 26.8.2014
Gž-276/2014-2 tužitelja i tuženika te imajući u vidu prosječnu plaću koju je tuženik ostvarivao u razdoblju od pet godina, te imajući u vidu da je tuženik u razdoblju na koje se odnosi zahtjev za uskraćeno uzdržavanje djelomično doprinosio za uzdržavanje u čemu mu je pomagao i njegov otac na koji način je na ime naknade za uskraćeno uzdržavanje svim tužiteljima otac tuženika isplatio ukupno 15.450,00 kn, a tuženik osobno 3.556,44 kn, sud, po istim kriterijima kao i u odnosu na obvezu ... 21.8.2014
Gž-774/14 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Đorđa Benussi kao predsjednika vijeća, Marije Vetme kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Srđana Kuzmanića kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice - protutuženice B.-D. N. iz K. OIB…, koju zastupa punomoćnica D. U. L., odvjetnica u Z. odvjetničkom uredu D. U. i D. U. L. iz K., protiv tuženika - protutužitelja Hrvatske elektroprivrede d.d. Ocjenjuje je potrebnim ... 6.8.2014
Gž. 1054/13 P. 526/00 po tužbi D.B. iz D., protiv N.T., M.V. i N.M., radi naplate tražbine po ugovoru o kreditu, N.M. (tamo trećetuženik) u odgovoru na tužbu nije tvrdio da nije potpisao ugovor o kreditu već je tvrdio da ne postoji njegova solidarna odgovornost iz razloga što je tuženik N.T., korisnik kredita, u postupku protesta mjenica u cijelosti priznao dug po izdanoj mjenici. Budući je tužitelj u cijelosti izgubio spor dužan je naknaditi parnične troškove tuženiku i to troškove za ... 23.7.2014
Gž.571/14 Predmet spora bili su zahtjevi za isplatama vrijednosti šećera oduzetog tužiteljima u tri prekršajna postupka i to u jednom postupku tužitelju J. u drugom postupku tužitelju A., a u trećem postupku tužiteljima J. i A. Tužitelji su tvrdili da je u svakom od postupaka oduzeto po 2.500 kg šećera, da su rješenja tuženika suprotna pozitivnim zakonskim propisima budući je tuženik u istovjetnim slučajevima različito donosio upravne akte, da je u svim slučajevima pravomoćno ... 16.7.2014
Gž.923/14 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Verici Perić Aračić kao sucu pojedincu, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja Stečajna masa A iz M., OIB…, koga zastupa stečajni upravitelj M.L., a njega punomoćnik D.A. odvjetnik u D., protiv ovršenika M.B. iz M., OIB…,radi naplate novčane tražbine, odlučujući o žalbi ovrhovoditelja izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Metkoviću posl. 19. istog Zakona („Narodne novine“, broj 57/96, 29/99, 42/... 16.7.2014
Gžx-192/14-2 Nije jasno zbog čega tužitelj traži primjenu Ovršnog zakona prilikom donošenja odluke o troškovima u parničnom postupku, no u svakom slučaju ne može doći do primjene ove zakonske odredbe s obzirom da se zatraženi trošak tužitelja sastoji od troškova zastupanja po punomoćniku odvjetniku čija se visina i opravdanost utvrđuje tek sudskom odlukom, a niti tužitelj dokazuje da je bilo koji zatraženi parnični trošak platio ili da je učinjen prije donošenja presude suda prvog ... 9.7.2014
Gž.106/13 U situaciji kada ovršnom ispravom nije naloženo plaćanje zateznih kamata, a dužnik dobrovoljno ispuni tu tražbinu prije podnošenja prijedloga za ovrhu time je dužnik ispunio svoju obvezu a ovrhovoditelju ne pripadaju zatezne kamate ni po čl. 27.st.2. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 67/08 - dalje: OZ) jer se zatezne kamate u smislu te odredbe OZ-a mogu naplatiti samo u ovršnom postupku u kojem se ostvaruju troškovi ... 18.6.2014
Gž-9/11-2 1. i 2. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Službeni list FNRJ broj 52/58 - dalje u tekstu: Zakon o nacionalizaciji), prema kojoj se stupanjem na snagu tog zakona nacionaliziraju najamne stambene zgrade u vlasništvu građana s više od dva stana ili s više od tri mala stana, i pri tome nije odlučno da li je u tom pravcu doneseno posebno rješenje kao i izvršen upis nacionalizacije u zemljišne knjige, jer takav upis ima deklaratorni karakter. Kako je ... 10.6.2014
Gž-757/13-2 M. H.-H. (supruga i oca tužitelja) tužitelji kao korisnici upisani u katastru - prvostupanjski sud je prihvatio tvrdnju tužitelja da je došlo do diobe nekretnina, što potvrđuje i činjenica da su predmetne čestice i fizički odijeljene od ostalih nekretnina ogradom ili živicom koje su postavljene prema stanju u katastru, da iz iskaza tuženika proizlazi da već dugi niz godina ne uživaju predmetne nekretnine, što je još jedan dokaz da su te nekretnine prilikom diobe pripale pravnom... 9.6.2014
Gž. 717/14 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Đorđa Benussi kao predsjednika vijeća, Srđana Kuzmanića kao suca izvjestitelja i člana vijeća i Joza Šoletića kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja K. M. iz M., kojeg kao punomoćnik zastupa S. C., odvjetnik u M., protiv tuženice Z. M. iz M., radi utvrđenja bračne stečevine, odlučujući tužiteljevoj žalbi izjavljenoj protiv točke III izreke presude Općinskog suda u ... 4.6.2014
Gž.5/14 Ovršnog zakona ako se pri pljenidbi ne nađu pokretnine koje mogu biti predmet ovrhe, sud će o tome obavijestiti ovrhovoditelja koji nije bio nazočan pljenidbi (st.1.), a ovrhovoditelj može u roku od 3 mjeseca od dana dostave obavijesti odnosno od dana pokušane pljenidbe kojoj je bio nazočan predložiti da se pljenidba ponovno provede (st.2.), a sud će obustaviti ovrhu ako ovrhovoditelj u roku od 3 mjeseca od dana dostave obavijesti odnosno od dana pokušane pljenidbe kojoj je bio ... 4.6.2014
Gž-5211/13-2 sa održanog očevida ne proizlazi da bi prvostupanjski sud donio rješenje kojim bi uredio među prema katastarskim nacrtima između predmetnih nekretnina stranaka iako je točno da je označio katastarsku među na način da je na liniju katastarske međe zabio međašne oznake u pravcu točaka A-B-C-D-E nakon što je ista utvrđena i pokazana po mjerničkom vještaku te da su predlagatelji nakon toga povukli svoju suglasnost za uređenje međe prema katastarskim nacrtima i predložili ... 30.5.2014
Gž-477/14-2 Ne sporeći da nalog službene osobe koji je izdan temeljem ovlaštenja iz čl.84. st.1 ZSPC-a predstavlja javnu ispravu, valja reći tužitelju da je prvostupanjski sud na temelju provedenog dokaznog postupka utvrdio da činjenice u toj javnoj ispravi nisu istinite jer na suprotno ukazuje presuda prekršajnog suda kao i fotografije parkiranog vozila tuženika iz kojih se ne može zaključiti da bi vozilo bilo parkirano na način da ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa ... 29.5.2014
Gž-5632/13-2 Suprotno ovom žalbenom navodu umješača sud ne nalazi da bi zahtjev za utvrđenjem da je raskinut Ugovor o kupoprodaji nekretnina zaključen između parničnih stranaka i priznanje takvog zahtjeva od strane tuženika bilo u suprotnosti sa bilo kojim prisilnim propisom, a niti suprotno moralu, bez obzira na tvrdnje umješača na strani tuženika da je novčana tražbina ovdje tužitelja prema tuženiku iz navedenog Ugovora o kupoprodaji nekretnina zaplijenjena u ovršnom postupku koji ... 28.5.2014
Gžovr-2001/12-2 67. st. 2. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08, u daljnjem tekstu: OZ), navodeći kako je potraživanje ovrhovoditelja namireno u cijelosti. Naime, kako Ovršni zakon nema izravne odredbe koja bi dozvoljavala promjenu ovrhovoditelja tijekom trajanja ovršnog postupka, a Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, u daljnjem ... 27.5.2014
Gž-3163/14-2 Obzirom da je ovrhovoditeljica, u svom troškovniku sadržanom u ovršnom prijedlogu zatražila isplatu iznosa od 1.625,00 kuna, time da se trošak od 1.000,00 kuna odnosi na sastav prijedloga, 50,00 kuna na materijalni trošak i 250,00 kuna na klauzulu pravomoćnosti te da je s naslova PDV-a na zbroj tih iznosa (zbog iznosi 1.300,00 kuna) zatražila 325,00 kuna proizlazi da je prvostupanjski sud dosuđenjem iznosa od 1.562,50 kuna ovrhovoditeljici priznao trošak sastava prijedloga uz PDV u ... 26.5.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 163 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(16) 2014(166) 2013(222) 2012(248)
2011(306) 2010(453) 2009(463) 2008(376)
2007(206) 2006(154) 2005(157) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(170) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(146) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(971)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1481)
Presuda i rješenje(224)
Rješenje(1367)


Naziv odjela

--(1184)
GRAĐANSKI ODJEL(2342)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(142)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(116)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(243)
Šibenik(46)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(149)
Varaždin(1494)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(520)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite