Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 170
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4238)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž.1461/12 -2 Iz zapisnika o očevidu na licu mjesta proizlazi da predlagateljeva nekretnina u naravi predstavlja obiteljsku kuću s okućnicom, dok nekretnina predloženika ad.2. i ad.3. je također obiteljska kuća s okućnicom, a „sporni prostor“ se nalazi između obiteljskih kuća predlagatelja i predloženika pod ad.2. i ad.3. Stranke (predlagatelj i predloženici ad.2.i ad.3. ) su na licu mjesta pokazali kuda se proteže međa između dijelova nekretnina koje svojataju, pa tako predlagatelj tvrdi... 1.4.2015
Gž-4733/14-2 kako to pravilno navodi i prvostupanjski sud i to nakon što je sud na njihov prijedlog tuženiku postavio privremenog zastupnika temeljem odredbe čl.84. st.1. i st.2. toč.5. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05 i 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 - Odluka USRH, 123/08-ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - Odluka USRH - dalje: ZPP) te ih pozvao na plaćanje troškova objave oglasa u „Narodnim novinama... 1.4.2015
Gž-2172/14-4 Naime, naknada štete zbog potrebe tuđe pomoći i njege koju su tužiteljici pružali ukućani, imovinska je nenovčana šteta jer se tužbom niti tijekom postupka ne tvrdi da bi tužiteljica i kada bilo koji novčani iznos platila svojim ukućanima zbog pružane joj pomoći i njege po njima, pa visinu u vidu novčanog ekvivalenta utvrđuje sud tek svojom presudom, te zatezna kamata na ovaj vid štete može teći tek od dana donošenja presude, zbog čega je valjalo žalbu tuženika ... 30.3.2015
Gž-6014/14-5 Prvostupanjski sud zaključuje da samom odlukom o razvrgnuću ne dolazi do razvrgnuća i ne mijenjaju se suvlasnički omjeri stranaka (koji se ne mijenjaju niti ako se utvrdi da ugovor o darovanju gubi učinak u odnosu na neku osobu), već se predmetno ostvaruje u ovršnom postupku, slijedom čega nisu ostvareni uvjeti za prekid postupka. 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 ... 27.3.2015
Gž-2068/14-2 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13, 43/13 - Odluka USRH i 89/14 - Odluka USRH - dalje: ZPP) obrazlaže tvrdnjom da pobijana presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a izreka presude je u pobijanom dijelu proturječna sama sebi i razlozima presude (za pobijani dio pod toč.III. st.2. ZPP-a, dakle po službenoj dužnosti i u preostalom dijelu ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud ... 27.3.2015
Gž-1010/15-2 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN.112/10). Prvostupanjski sud zaključuje da postoji obveza tuženika namiriti tužiteljevo potraživanje koje se odnosi na tuženikovih 6 posebnih stambenih jedinica, neovisno o činjenici da u određenom periodu tuženik nije ostvarivao potrošnju i to neovisno da li tužiteljevu uslugu prima ili ju je u mogućnosti primati putem jednog ili više vodomjera, obzirom da se obveza ... 26.3.2015
Gž-3583/14-2 st.1. ZZK-a, jer kada bi i prigovor bio dostavljen u zakonom određenom roku o istome sukladno navedenoj odredbi ne bi odlučivao zemljišnoknjižni sud već bi isti sud također odbacio bez provođenja rasprave, obzirom da se radi o izmjeni upisa o površini katastarske čestice u posjedovnici, a za što nije nadležan sud. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-Odluka USRH, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13, 43/13-Odluka USRH i 89/14-Odluka USRH) u ... 26.3.2015
Gž-4396/14-3 A. L. iznos do 550,00 kn mjesečno ili za oboje 1.000,00 kn mjesečno, počev od 01. ožujka 2014.g.pa nadalje sve dok za to budu postojali zakonski uvjeti, time da je dospjele a neplaćene iznose uzdržavanja dužna platiti odjednom u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude zajedno sa zakonskom zateznom kamatom, tekućom od njihovog dospijeća do isplate, a dospijevajuće najkasnije do svakog 15-og u mjesecu za tekući mjesec sve sa zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog... 25.3.2015
Gž-3460/14-2 Županijski sud u Varaždinu, po sucu toga suda Dubravki Bosilj, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužiteljice B. R., OIB:…, iz V. B., H. 6, s boravištem u V. B., M. v. 261 c, zastupana po punomoćnici R. M. odvjetnici iz G. K., protiv I-tužene V. P., OIB:…, iz V. B., H. 6 i II-tužene B. P., OIB:…, iz V. B., H. 6, obje zastupane po punomoćnici M. M.-O. odvjetnici iz V., radi iseljenja i predaje u posjed nekretnine, povodom žalbe tuženica, protiv rješenja Općinskog suda u ... 25.3.2015
Gž-2304/14-2 Prema daljnjoj odredbi čl.44.stav.1. toč.6. ZOOP Garancijski fond je imovina Hrvatskog ureda za osiguranje namijenjena izvršenju obveza po osnovi šteta nastalih na teritoriju Republike Hrvatske od vozila inozemne registracije iz članka 34., 36. i 37. istog Zakona, time da prema stav.5. citirane odredbe čl.44. ZOOP zavodi za zdravstveno-, mirovinsko - i invalidsko osiguranje te društva za osiguranje sa subrogacijskim potraživanjima kao i druge fizičke i pravne osobe koje su na bilo ... 23.3.2015
Gž-5417/14-2 Polazeći od navoda prijedloga i žalbe protiv rješenja ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta u kojoj se isti ponavljaju, te da je u zemljišnoknjižnom postupku utvrđeno da je predlagateljica u zemljišne knjige upisana temeljem dvaju različitih rješenja zemljišnoknjižnog suda i temeljem dvaju različitih isprava kao suvlasnik predmetne nekretnine, svaki puta u 1/2 dijela ,prvostupanjski sud je ocijenio da takva vrsta upisa nije predviđena Zakonom o zemljišnim knjigama (NN 91/96,... 23.3.2015
Gž-515/13-7 Međutim, tuženik propušta uočiti da je ovaj sud u obrazloženju svoje presude naveo da prvostupanjsko elaboriranje i zaključivanje o ispunjenju zakonom propisanih pretpostavki ništetnosti predmetnih ugovora nije bilo predmet žalbenog razmatranja, jer eventualno stajalište ovoga suda o pravilnosti ili nepravilnosti stajališta koje je zauzeo prvostupanjski sud nije od utjecaja u odnosu na pravilnost činjeničnih utvrđenja na osnovu kojih je prvostupanjski sud odlučio o neosnovanosti... 19.3.2015
Gž-2520/2014-2 Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Dubravke Bosilj, kao predsjednice vijeća, Dražena Munđara, kao člana vijeća i suca izvjestitelja, te Milka Samboleka, kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja I. P., Z., I. H. 6, zastupanog po punomoćniku A. B., odvjetniku u Z., protiv tuženika „C. osiguranje“ d.d. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja I. P., kojim traži utvrđenje nedopuštenosti ovrhe u predmetu Općinskog građanskog suda u Zagrebu... 19.3.2015
Gž.381/15 Ovdje jest riječ o zahtjevu koji se temelji na tvrdnji o postojanju obveze iz radnog odnosa kod tužene (ustanove), cijeli postupak vođen je upravo po pravilima postupka u radnom sporu, pa je tako prije podnošenja tužbe podnesen zahtjev za zaštitu prava, a i sama je tužiteljica u tužbi navela da je riječ o takvom (radnom) sporu. No ZOO se kao supsidijaran primjenjuje i na radne odnose (članak 6. stavak 4. zakona o radu, „Narodne novine“ 149/09, 61/11, 82/12, 73/13), pa je ovdje ... 18.3.2015
Gž.389/15 zbog kojih joj je amputirana lijeva potkoljenica,a smrt nastupila nakon proteka roka više od godine dana kojom prilikom obdukcija nije izvršena i nije utvrđen točan uzrok smrti, onda njezina smrt, i pored činjenice da se radilo o zdravoj ženi i da joj se zdravstveno stanje nakon amputacije pogoršalo, se ne može dovesti u adekvatnu uzročnu vezu u odnosu na štetni događaj, pa je posve logičan i uvjerljiv zaključak prvostupanjskog suda da tužitelju nisu dokazali postojanje te ... 18.3.2015
Gž. 362/15 N. iz D., B. J. J. 5, koju zastupaju odvjetnici u Z. odvjetničkom uredu I. P. i C. R. u D., protiv ovršenika S. masa H. L. d.d „u stečaju“ iz L., kojega zastupa stečajni upravitelj M. M., a njega punomoćnik D. A., odvjetnik u D., radi predaje u posjed, odlučujući o žalbi ovrhovoditeljice proti rješenja o protuovrsi Općinskog suda u Dubrovniku br. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/... 18.3.2015
Gž. 471/15 Radi naplate troškova ovog postupka u iznosu iz rješenja o ovrsi uvećanom za zatezne kamate prema eskontnoj stopi HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za pet postotnih poena, a koje teku od donošenja ovoga rješenja do isplate određuje se Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika provodi se na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika... 18.3.2015
Gž-928/12 L., koju kao osobu odsutnu i nepoznata boravišta zastupa privremeni zastupnik J. K., odvjetnik u C., radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva, a povodom prijedloga za ponavljanje postupka R. G. i A. L., koje zastupa punomoćnica B. S.-R., odvjetnica u D., odlučujući o tužiteljičinoj žalbi izjavljenoj protiv rješenja Općinskog suda u Dubrovniku posl. st. 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123... 18.3.2015
Gž-2552/14-3 i gdje je čl.22. izmijenjen čl.48. KU te je određeno da zaposlenicima za koje se temeljem procjene opasnosti iz čl.52. st.1. tog ugovora i Popisa radnih mjesta iz čl.52. st.3. tog ugovora utvrdi da rade u posebnim uvjetima rada izloženi izvorima opasnosti štetnim utjecajima rada pripada dodatak na plaću u visini 7% do 15% osnovice za izračun plaće u javnim službama, tako da je prvostupanjski sud utvrdio da tužiteljici pripada dodatak na plaću u visini od 10% sve temeljem odredbe ... 17.3.2015
Gž-975/14-8 Obzirom na činjenicu što je tuženik tijekom trajanja prvostupanjskog postupka podnio odgovor na tužbu (što je ujedno i jedina procesna radnja koju je poduzeo) u kojoj je istaknuo prigovor nedostatka pravnog interesa tužiteljice za podnošenje tužbe predmetnog sadržaja, prigovorio je da nije dostavila u spis ugovor o radu i osporio osnov i visinu tužbenog zahtjeva to valja tek kratko navesti da su stranke parničnog postupka dužne sukladno odredbi čl. 85. stav.4 ZR-a upućuje u ... 16.3.2015
Gž-5507/14-2 137/10, 76/12) propisano je odredbom čl.34.st.1 da je svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa na području Republike Hrvatske koje je pokriveno prijenosnim signalom dužan HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu utvrđenu čl.35. st.2. ovoga Zakona, osim ako tim Zakonom nije drugačije određeno, s time da prema čl.36. istog Zakona jedino osoba iz čl.34. st.1. nije dužna plaćati mjesečnu ... 16.3.2015
Gž-2712/14-4 Z-52728/07 u prvom prvenstvenom redu, da u postupku preoblikovanja ovaj uknjiženi teret uopće nije bio prenesen u novi zk.ul s time da tijekom postupka preoblikovanja zemljišne knjige predlagatelj uopće nije bio pozvan na ročište pa je saznanje o tom postupku dobio tek zaprimanjem zaključka u predmetu Ovr-1973/10 kada je nakon njegove intervencije sam zemljišnoknjižni sud svojim rješenjem izvršio ispravak i dopunu pogrešnog upisa do kojeg je došlo u postupku preoblikovanja, ali ... 16.3.2015
Gž-5928/14-4 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03; 88/05; 2/07 - odluka US RH; 84/08; 96/08 - odluka US RH; 123/08 - ispravak; 57/11; 148/11 - pročišćeni tekst; 25/13 i 89/14 - odluka US RH; dalje: ZPP) u vezi čl. U tom kontekstu, valjalo je ocijeniti je li uplatom iznosa od 2.255,67 kn (uzimajući u obzir relevantno vremensko razdoblje u kojem je taj iznos plaćen), smanjen ukupni iznos tražbine ovrhovoditelja (ako da, u kojem iznosu), ili je iznos tražbine povećan, kao što to tvrdi ovrhovoditelj ... 16.3.2015
Gž-2189/13-2 G. Z. pod tijelom I i to: z.k.č.6996/1 D. i pašnjak sa 36227 čm i to u dijelu koji odgovara 444 čm odnosno samovlasništvo novoformiranih z.k.č.6996/24 D. sa 405 čm, z.k.č.6996/25 dvorište sa 39 čm te dozvoliti da predmetne nekretnine temeljem te presude u zemljišnim knjigama prenese na svoje ime i vlasništvo kao i naknaditi prouzročeni parnični trošak, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom ovrhe.“ Toč.II izreke naloženo je tužiteljici da naknadi tuženiku trošak toga ... 11.3.2015
Gž-1149/12 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Mariji Vetmi, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužiteljice L. B. udove N. iz G., OIB: …, koju zastupa punomoćnik D. A., odvjetnik u D., protiv tuženika: 1. V. S.-M. pok. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 i 25/13 - u daljnjem tekstu: ZPP), pogrešne primjene materijalnog prava i pogrešno i ... 11.3.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 170 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(146) 2014(218) 2013(223) 2012(248)
2011(306) 2010(453) 2009(463) 2008(376)
2007(206) 2006(154) 2005(157) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(170) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(146) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(970)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1532)
Presuda i rješenje(238)
Rješenje(1486)


Naziv odjela

--(1367)
GRAĐANSKI ODJEL(2342)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(201)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(116)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(243)
Šibenik(46)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(149)
Varaždin(1617)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(521)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite