Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 271
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 6773)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-2419/15-2 Kako tužitelj osim prilaganja spornog računa (kod čega je tuženik osporio istinitost svog potpisa na tom računu) i saslušanja svjedokinje M. L. (koja nije potvrdila navode tužitelja), nije predložio provođenje bilo kakvog daljnjeg dokaza, ne može se prihvatiti zaključak prvostupanjskog suda da je tuženik dužan tužitelju platiti sporni iznos koji se odnosi na trošak liječenja psa (za kojeg nije dokazano da bi bio u vlasništvu tuženika) i da u tom dijelu valja održati na ... 3.1.2017
Gž Ovr-1294/16-2 Rukovodeći se odredbom čl.180.a st.4. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj: 57/96, 29/99, 42/00 - Odluka USRH, 173/03, 194/03 - ispravak, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08 - dalje u tekstu: OZ) koji određuje da će sud ovrhu obustaviti ako ovrhovoditelj ne bude namiren u skladu s rješenjem o ovrsi u roku od godinu dana od dostave toga rješenja banci i ako u tom roku ne predloži izmjenu sredstva i predmeta ovrhe, a da ovrhovoditelj nije u zakonskom roku predložio izmjenu sredstva i ... 2.1.2017
Gž-42/16-4 st. 5. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 39/09 - nastavno: ZV), ima pravo zastupati suvlasnike u vezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred državnim tijelima, osim ako međuvlasničkim ugovorom nije drugačije određeno, koje zakonsko ovlaštenje je potvrdio Ustavni sud Republike Hrvatske, između ostalih, u odluci broj: U-III-752/2007 od 30. travnja 2008.g. Međutim, budući... 2.1.2017
Gž-2232/15-2 142/12; 103/14 i 118/14) u parničnom postupku koji je iniciran tužbom za izdavanje platnog naloga, imao pravo na jednokratnu nagradu za cijeli prvostupanjski postupak u visini od 50 bodova, dok bi u postupku koji je iniciran podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave i koji je povodom prigovora prešao u parnični postupak, imao pravo na jednokratnu nagrada za cijeli prvostupanjski postupak u visini od 50 bodova, ali i pravo na nagradu za sastav prijedloga za ovrhu, ... 2.1.2017
Gž-2966/16-2 st. 1. ZPP-a osoba koja ima pravni interes da u parnici koja teče među drugim osobama jedna od stranaka uspije može se pridružiti toj stranci, a izjavu o stupanju u parnicu prema st. 3. iste odredbe umješač može dati na ročištu ili pismenim podneskom koji se prema st. 4. iste odredbe dostavlja objema parničnim strankama. nije stranka u ovom postupku i ne može biti obvezan na naknadu troškova postupka uz napomenu da niti kao umješač ne bi bio u obvezi naknaditi trošak ... 29.12.2016
Gž-2013/16-2 I., OIB:… iz D. S., Z. 25, zastupane po punomoćnici D. B. G., odvjetnici u Z. protiv prvoprotustranke V. B., OIB:…, iz D. S., R. 27, drugoprotustranke V. G., OIB:…, iz D. S., O. 3 i trećeprotustranke S. G., OIB:…, iz D. S., O. 3, radi ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju, a povodom žalbe predlagateljice izjavljene protiv rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 19. srpnja 2016. Prema tome, postupanje prvostupanjskog suda je pogrešno iz naprijed navedenih razloga, a ... 28.12.2016
Gž-2646/16-2 Obrazlažući žalbu tuženik navodi da je žalbeni razlog iz čl.354.stav.2.toč.11. Zakona o parničnom postupku (dalje:ZPP - NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-odluka US RH; 84/08, 96/08-odluka US RH, 123/08-ispravak, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14) ostvaren jer prvostupanjski sud uopće nije naveo rješenje kojeg prethodnog pitanja je odlučio pričekati primjenom instituta prekida, a žalbeni razlog iz čl.354.stav.1. u vezi sa čl.213.stav.1. i čl.12.... 28.12.2016
Gž Ovr-1167/16-4 Županijski sud u Varaždinu, po sutkinji Tanji Novak-Premec, kao sucu pojedincu, na prijedlog višeg sudskog savjetnika Zvonimira Biškupa, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja V. B., OIB: …, iz M., K. M. 33, kojeg zastupa punomoćnik M. B., odvjetnik u V., protiv prvoovršenice D. D. A., OIB: …, drugoovršenika M. A., OIB: …, i trećeovršenika P. A., OIB: …, svi iz M., D. K. G. 4, radi ovrhe na novčanoj tražbini, povodom žalbe ovršenika podnesene protiv rješenja o ovrsi ... 28.12.2016
Gž Ovr-1304/16-2 Stoga zaključuje da je predlagatelj osiguranja učinio vjerojatnim postojanje svoje nenovčane tražbine koja se sastoji u njegovom pravu da zahtijeva da mu se omogući pristup javnoj površini i obavljanje ugostiteljske djelatnosti u skladu s postojećim ugovorom i da je učinio vjerojatnim da je mjera potrebna da bi se otklonilo aktualno stanje nasilja, te da bi u slučaju da se ne otkloni takvo stanje predlagatelj ostao bez prihoda čime bi bio doveden u pitanje njegov opstanak na ... 28.12.2016
Gž Zk-394/16-2 Županijski sud u Varaždinu po sutkinji Nadi Krnjak, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnom predmetu predlagatelja T. C., OIB:… iz K. B., M. 53, radi provedbe raskida ugovora o kupoprodaji, povodom žalbe predlagatelja izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalne službe u Zaprešiću broj Z-15833/16, ozn. Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/... 23.12.2016
Gž ZK-539/16-3 Zakona o parničnom postupku (NN.53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14 - odluka US RH - dalje ZPP) jer protustranka (tuženik u toj parnici) nije podnio odgovor na tužbu koju je uredno primio (provjerom kroz E-spis utvrđeno je da žalba protiv presude nije uložena) čime je svojom neaktivnošću de facto priznao tužbeni zahtjev tužitelja te se i prema ocjeni ovog ... 22.12.2016
Gž-26/16-3 1. Zakona o javnom bilježništvu (dalje:ZJB - NN 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) koja normira javnobilježnički akt kao ovršnu ispravu ako je u njemu utvrđena određena obveza na činidbu o kojoj se stranke mogu nagoditi i ako sadrži izjavu obveznika o tome da se na temelju tog akta, može, radi ostvarenja dužne činidbe, nakon dospjelosti obveze, neposredno provesti prisilna ovrha te od stav.6. iste odredbe prema kojem isti učinak kao i javnobilježnički akt ima i privatna isprava koju... 21.12.2016
Gž Ovr-1187/16-2 st. 1. Zakona o sudovima (NN.28/13, 33/15 i 82/15) sudski savjetnici i viši sudski savjetnici sudjeluju u suđenju i ovlašteni su samostalno provoditi određene sudske postupke, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice, a na temelju tako provedenog postupka sudski savjetnik i viši sudski savjetnik podnosi sucu, kojeg na to ovlasti predsjednik suda, nacrt na temelju kojeg sudac donosi odluku, time da po ovlaštenju suca sudski savjetnik, odnosno viši sudski savjetnik objavljuje tako ... 20.12.2016
R2 35/2016-18 Prema nalazu i mišljenju psihijatrijskog vještaka M.K.S., koji nalaz ovaj sud prihvaća u cijelosti, jer je isti logičan i uvjerljiv, dan je na temelju liječničke dokumentacije, a u skladu s pravilima znanosti koja se primjenjuje, proizlazi da mentalna retardacija uz znakove poremećaja u ponašanju zbog čega je protustranka i lišena poslovne sposobnosti može utjecati na trudnoću i porod, te da neprilagođenost ponašanja i potreba za uzimanjem psihofarmakološke terapije također ... 19.12.2016
Gž-2028/16-2 Županijski sud u Varaždinu, u vijeću sastavljenom od sutkinja toga suda Dubravke Bosilj kao predsjednice vijeća, te Tatjane Ledinšćak-Babić kao članice vijeća i sutkinje izvjestiteljice i Dubravke Vinceković, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja K. T., OIB: …, iz Z., G. 112, zastupanog po punomoćniku N. C., odvjetniku iz Z., protiv tuženika M. K., OIB: …, iz Z., I. B. M. 24, zastupanog po punomoćniku D. M., odvjetniku iz Z., radi isplate, povodom žalbe ... 19.12.2016
Gž-2643/15-6 Zagreb, da je tuženik također suvlasnik predmetne zgrade i da visinu mjesečnih iznosa sredstava zajedničke pričuve nije osporio, da je plaćanje s osnova sredstava zajedničke pričuve obveza svakog vlasnika posebnog dijela nekretnine koji je dužan plaćati zajedničku pričuvu razmjerno veličini svog suvlasničkog dijela, te da nije nastupila zastara potraživanja obzirom na zastarni rok od 3 godine propisan čl. Osim toga u prvostupanjskom odlučivanju nije bilo niti mjesta ... 16.12.2016
Gž-2416/16-2 5. st. 1. toč. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama toga Zakona, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove uređuju promet na svom području tako da određuju parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, time da je st. 4. iste odredbe određeno da poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih ... 16.12.2016
Gž Zk-590/16-2 u mirovini (preuzetih s Interneta koje prilaže uz žalbu) u kojima se izražava mišljenje da opravdani razlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka postoji samim time što netko smatra da je neki upis u zemljišnim knjigama pogrešan i da ga treba ispraviti jer je nesporan svačiji interes da se njegova prava u pogledu nekretnina upišu u zemljišne knjige, zbog čega je postavljanje uvjeta "opravdanog interesa" nepotrebno, a pojedinačne ispravne postupke trebalo bi pokretati i ... 14.12.2016
Kž 390/2016-6 K-74/12 Općinskog suda u Bujama-Buie u ukupnom iznosu od 9.100,00 kuna, te nakon što mu je neplaćena kazna zatvora pravomoćno zamijenjena radom za opće dobro u ukupnom iznosu od 100 sati, a koji rad je izvršio samo u trajanju od 16 sati, istome zamijenio neizvršeni rad za opće dobro u trajanju od 84 sata kaznom zatvora u trajanju od 42 dana. Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da, nakon što je osuđenik izvršio 16 sati rada za opće dobro, se više nije javljao, iako uredno ... 14.12.2016
Gž Ovr-515/16-2 37. st. 1. Ovršnog zakona (NN.112/12, 25/13 i 93/14 - dalje: OZ) koji sadrži pravila koja uređuju stvarnu nadležnost sudova za određivanje ovrhe propisano je da su općinski sudovi stvarno nadležni određivati ovrhu i tom odredbom je određena stvarna nadležnost za određivanje ovrhe povodom prijedloga za ovrhu temeljem ovršne isprave, dok je nadležnost za provedbu ovrhe utvrđena odredbom čl. osnova za plaćanje upisana u Očevidniku redoslijeda osnove za plaćanje na 9. mjestu, a ... 13.12.2016
Gž Ovr 763/2016-2 Polazeći od naprijed navedenog nije bilo mjesta za donošenje pobijanog rješenja o obustavi ovrhe u ovom ovršnom predmetu (na novčanim sredstvima ovršenice) pa je stoga valjalo, temeljem odredbe čl.380.t.3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/94, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 - dalje: ZPP) u svezi čl.19.st.1. OZ/08, uvažiti žalbu ovrhovoditelja kao osnovanu i ukinuti pobijano prvostupanjsko rješenje a predmet vratiti ... 12.12.2016
Gž-2618/15-2 , da je čl.3. Dodatka II određeno da tužena kao solidarni jamac izdaje bjanko mjenicu broj 82463605575, mjenično očitovanje, zadužnicu te dozvoljava uknjižbu založnog prava na pobliže u tom dodatku navedenim nekretninama - prvostupanjski sud je zaključio da je sklapanjem Dodatka II došlo do novacije obveza stranaka iz ugovora o kreditu, a u odnosu na tuženicu i do novacije njezine mjenične obveze obzirom da je osnovom sklopljenog Dodatka II predala tužitelju kao vjerovniku i ... 12.12.2016
Gž-1149/16-2 otuđio, izvadio i zadržao optički 96-nitni kabel iz (podzemne) kanalizacije izvedene na relaciji Avenija Dubrovnik od kućnog broja 12 do 32 u ukupnoj dužini od oko cca 1200 m čime je preko 5 sati prekinuo pružanje TK usluga tužitelja, naložena je uspostava ranijeg posjedovnog stanja na način da je tuženik obvezan vratiti tužitelju otuđeni optički kabel i omogućiti mirnu i nesmetanu sanaciju i zamjenu otuđenog kabela na mjestima, trasi i unutar i između kabelskih zdenaca ... 12.12.2016
Gž-734/16-2 st.1. ZPP-a određeno je kad će sud odrediti prekid postupka (ako je odlučio da sam ne rješava o prethodnom pitanju - čl.12.; ako je odlučio podnijeti zahtjev Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije ili o valjanosti akta koje su donijele institucije Europske unije), dok je stavkom 2. istog članka određeno kad sud može odrediti prekid postupka (ako odluka o tužbenom zahtjevu ovisi o tome je li učinjen trgovački prijestup ili je učinjeno kazneno djelo za koje se goni po ... 12.12.2016
Gž. 1369/14 1099/10 od 27. kolovoza 2013, a protivno zaključku prvostupanjskog suda iz pobijane presude, iznesen stav da je predmetno pravomoćno rješenje o eksproprijaciji (doneseno prema Zakonu o eksproprijaciji objavljenim u "Službenom listu FNRJ", broj 12/57) bilo osnova za prijelaz ekspropriranih nekretnina u društveno vlasništvo, i to čak i neovisno je li doneseno rješenje za naknadu ekspropriranih nekretnina i što nije na ovima izvršena promjena u katastarskoj evidenciji i zemljišnim ... 7.12.2016
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 271 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2017(54) 2016(1113) 2015(761) 2014(492)
2013(424) 2012(363) 2011(382) 2010(511)
2009(475) 2008(383) 2007(208) 2006(160)
2005(159) 2004(120) 2003(188) 2002(147)
2001(170) 2000(127) 1999(101) 1998(129)
1997(146) 1996(57) 1995(55) 1994(20)
1993(14) 1992(7) 1991(2) 1990(3)
1988(2)

Vrsta odluke

--(969)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(2523)
Presuda i rješenje(416)
Rješenje(2853)


Naziv odjela

--(2378)
GRAĐANSKI ODJEL(3504)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(861)
MALOLJETNIČKI ODJEL(23)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(558)
Čakovec(9)
Dubrovnik(517)
Gospić(21)
Karlovac(53)
Koprivnica(401)
Osijek(188)
Požega(3)
Pula(113)
Rijeka(463)
Šibenik(68)
Sisak(66)
Slavonski Brod(101)
Split(660)
Varaždin(2346)
Velika Gorica(80)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(90)
Zagreb(805)
Zlatar(18)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite