Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 176
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4395)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-857/15 godine (list spisa 56), a prvostupanjski sud odlučuje o zahtjevu u kojem se traži donošenje odluke koja nadomješta ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom i to između tužiteljice ad.1. i tuženika ad.1, ad.2. i ad.3., u kojem su kao osobe koje će zajedno sa najmoprimcem koristiti stan navedene tužiteljica ad.2. i tužitelj ad.3., s tim da u odnosu na tužiteljicu ad.1. i tužitelja ad.2. prihvaća tužbeni zahtjev, a u odnosu na tužiteljicu ad.3. odbija tužbeni zahtjev. Ovo ... 30.9.2015
Gž.1055/13 Radi osiguranja nenovčane tražbine može se odrediti privremena mjera ako predlagatelj osiguranja učini vjerojatnim postojanje svoje tražbine i ako učini vjerojatnim i opasnost da bi bez takve mjere protivnika osiguranja spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine, osobito time što bi promijenio postojeće stanje stvari ili ako učini vjerojatnim da je mjera potrebna da bi se spriječilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete koja prijeti (čl.298.st.1. Ovršnog zakona "... 30.9.2015
Gž-154/15-2 C. T. radi osiguranja novčane tražbine iz tog Ugovora o kreditu u korist protustranke, utvrde ništetnima, to ne bi imalo neposredan utjecaj na knjižno pravo, međutim prvostupanjski sud ispušta iz vida se spor vodi i radi brisanja tereta na toj nekretnini upisanog temeljem isprava za koje se traži utvrđenje njihove ništetnosti i zbog čega bi ishod predmetnog spora mogao utjecati na postojanje prava zaloga protustranke kao stvarnog prava na nekretnini upisanog u zemljišnoj knjizi pod... 29.9.2015
Gž-5396/14-2 U konkretnom slučaju uknjižba je zatražena na temelju pravomoćne i ovršne sudske presude kojom se utvrđuje da je ovdje predlagateljica temeljem dosjelosti stekla vlasništvo nekretnine na kojoj i predlaže uknjižbu prava vlasništva na svoje ime te se ujedno nalaže zk.odjelu suda da provede u zemljišnim knjigama upis prava vlasništva tužiteljice uz brisanje prava vlasništva dosadašnjeg vlasnika S. zadruge N. Z., pa bez obzira što se u konkretnom slučaju radi o presudi na ... 28.9.2015
Gž-2520/15-2 Županijski sud u Varaždinu, po sutkinji toga suda Tanji Novak-Premec, kao sucu pojedincu, na prijedlog sudskog savjetnika Zvonimira Biškupa, u pravnoj stvari tužitelja I. Z., OIB: …, iz O. 16, kojeg zastupa punomoćnik S. G., odvjetnik u V., protiv tuženika V. P., OIB: . Tužitelj u žalbi navodi da to što u tužbi nije naznačio VPS ne predstavlja prepreku za postupanje po istoj jer VPS može na prikladan način odrediti sam sud, a tome tužitelj dodaje da je predmet spora ... 28.9.2015
Gž-2254/14-2 kada su stupile na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 81/11) prema sada važećim odredbama toga Zakona (NN 62/08 i 81/11 - dalje: ZBPP) nadležan za odlučivanje Ured državne uprave u županijama i Ured Grada Zagreba, a to sukladno čl.1 st.3 i čl.15 ZBPP-a te je odredbama ZBPP-a dana prednost pred odredbama drugih Zakona a to u smislu čl.2. st.5 istog Zakona. Smatra pogrešno primijenjenom i odredbu čl.16. st.2 ZPP-a budući ista kao ... 25.9.2015
Gž-2138/15-2 Nakon provedenog parničnog postupka prvostupanjski sud je donio pobijanu presudu kojom je u cijelosti ukinuo javnobilježnički platni nalog, te tužitelja obvezao na naknadu parničnog troška tuženiku, temeljem utvrđenja da je tuženik, koji je vlasnik bicikla kojim je oštećen automobil za koji je tužitelj naknadio štetu (u ovom postupku je postavio regresni zahtjev prema osobi koju smatra odgovornom za nastalu štetu), ostavio svoj bicikl u kritično vrijeme na parkirališnom ... 24.9.2015
Gž.864/13 Na temelju ovakvih činjeničnih utvrđenja prvostupanjski sud je pravilno odbio tužbeni zahtjev tužitelja jer je zaključio da tužitelj nije mogao nasljeđivanjem steći ½ dijela predmetnih nekretnina s obzirom da je tuženik te nekretnine stekao na izvoran način, na temelju odluke Komisije za uzurpacije Skupštine općine D.. Isto tako, pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da tužitelj nije mogao steći suvlasnički dio predmetnih nekretnina građenjem kuće jer je ona ... 23.9.2015
Gž Zk-15/15-2 Odredbom čl.70 ZZK-a propisano je da se zabilježbe mogu odrediti kad je to predviđeno tim ili drugim Zakonom, s time da kada zakon predviđa mogućnost zabilježbe nju na prijedlog ovlaštene osobe, suda ili drugog nadležnog tijela rješenjem određuje zemljišnoknjižni sud, s time da je zabilježba a prema odredbi čl.30. st.4 ZZK-a takova vrsta zemljišno knjižnog upisa kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim... 21.9.2015
Gž Ovr-683/15-2 Županijski sud u Varaždinu po sucu toga suda Jadranki Majcen-Horvat kao sucu pojedincu u ovršnom predmetu ovrhovoditelja S. B., OIB …, iz V., O. 4, zastupanog po punomoćnicima iz ZOU J. K. i M. R., odvjetnicima iz V., protiv ovršenika Z. B., OIB …, iz R., I. 12, radi ovrhe na pokretninama, povodom žalbe ovrhovoditelja izjavljene protiv rješenja Općinskog suda u Koprivnici br. ne proizlaze postupci ovršenice na koje upućuje žalba, već da je ista zatečena na svojoj adresi i da ... 17.9.2015
Gž Ovr-533/15-2 Navodi da je i u ovom postupku isticao prigovor da Ugovor o zajmu s ovrhovoditeljem nije potpisao, niti je ikada primio novac s naslova zajma, pa je sud trebao pozvati ovrhovoditelja da se na tu tvrdnju očituje, odnosno naložiti mu da se očituje na tu tvrdnju, kao i da dostavi dokaze da je novac s naslova zajma stvarno i isplaćen ovršenicima. , 151/04; 88/05, 121/05; 67/08; 139/10; 150/11; 154/11; 12/12; 70/12; 80/12 ; 112/12; 25/13; 93/14 - dalje OZ), vrijednost utvrditi na način kako ... 16.9.2015
Gž-278/15 3. Dužan je tuženik trpjeti da tužitelj na temelju ove presude i geodetskog elaborata provede parcelaciju čest.zem.1554, 1555 i zgr.50 k.o.V. te izdvajanja dijela čest.zem.1554, 1555 i zgr.50 k.o.V. u novoformiranu nekretninu, opisanu u točki I. izreke ove presude, te trpjeti da tužitelj na temelju ove presude i provedene parcelacije u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku na svoje ime provede upis prava vlasništva novoformirane nekretnine na svoje ime, nastale formiranjem... 16.9.2015
Gž-899/15-2 decidirano izjasnile niti o veličini suvlasničkih dijelova za koje tvrde da ih svaki od suvlasnika ima, već su navele da su oni vlasnici pojedinog objekata na nekretnini (kuće) u većem omjeru nego što to proizlazi iz zemljišne knjige (zbog ulaganja), iako na nekretnini nije uspostavljeno vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (etažno vlasništvo), a uopće se nisu izjasnile o spornom pitanju izvršavanja posjeda među suvlasnicima, (što je jedno od vlasničkih ovlasti) što je ... 16.9.2015
Gž-699/15-2 Prema tome iako je doista za ovaj spor bio nadležan sud u mjestu prebivališta tuženika, što je Općinski građanski sud u Zagrebu, u ovom postupku je Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske svojim rješenje čiji broj i tuženik u žalbi navodi odredio da u ovom predmetu postupa drugi stvarno i mjesno nadležni sud (u konkretnom slučaju Općinski sud u Križevcima), jer sud koji je po zakonu stvarno i mjesno nadležan zbog velikog broja predmeta koje ima u radu ne može u razumnom ... 16.9.2015
Gž-1142/15-2 st. 2. toč. 11. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 - dalje: ZPP) te relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. st. 2. toč. 11. ZPP-a na koju ukazuje tužitelj ne obrazlažući taj razlog, ovaj sud je utvrdio da nije ostvarena navedena povreda jer je prvostupanjski sud svoj zaključak o neosnovanosti tužbenog zahtjeva obrazložio jasnim, neproturječnim, činjenično ... 15.9.2015
Gž R-19/15-2 napuštao svoje radno mjesto - zaključio da je priroda radnog mjesta tužitelja takva da isti tijekom cijelog radnog vremena mora biti kod stroja-linije te da iako postoje periodi od cca desetak minuta tijekom kojih radnik na liniji ne mora ništa fizički raditi osim da nadzire njegov rad kako ne bi došlo do štete no da se u svakom slučaju radnik prilikom napuštanja stroja mora javiti poslovođi, prvom radniku ili radniku do sebe da ga zamijeni odnosno nadzire stroj kao i da u ... 14.9.2015
Gž-5355/14-2 Obzirom da predmetnom presudom nije određeno na kojem svojem od više suvlasničkih dijelova je svaka od protustranaka dužna trpjeti upis prava vlasništva predlagateljice od ukupnog njezinog udjela u 1/9 u cijeloj nekretnini, tada su sukladno naprijed citiranim odredbama ZOO-a dužne trpjeti upis vlasništva predlagateljice u jednakom dijelu, a što imajući u vidu razmjere njihovog suvlasništva za svakog od njih iznosi 15/810 dijela i na koji način predlagateljica stječe pravo ... 11.9.2015
Gž Ovr-650/15-2 Iz sadržaja te odluke o troškovima postupka proizlazi da su nastali oni troškovi koji ovrhovoditelju pripadaju ukoliko ovršenica podnese prigovor protiv rješenja o ovrsi (u kojem slučaju o tim troškovima treba voditi računa nadležni sud, pri odlučivanju o glavnoj stvari), a predvidivi troškovi su oni koji će nastati u provedbi ovrhe, ukoliko rješenje o ovrsi postane pravomoćno bez ulaganja pravnog lijeka ovršenice. Pri tome treba navesti da prigovor predstavlja redovni pravni ... 10.9.2015
Gž Ovr-623/15-2 Obzirom na izneseno, kraj činjenice što ovaj sud, ispitivanjem pobijanog rješenja i u smislu odredbe čl.365.stav.2. Zakona o parničnom postupku (dalje:ZPP- NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07-odluka US RH; 84/08, 96/08-odluka US RH, 123/08-ispravak, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13) koji svoju primjenu u postupcima ovrhe nalazi osnovom odredbe čl.19.stav.1. OZ-a nije našao da bi prvostupanjski sud ostvario i jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka na ... 10.9.2015
Gž-287/13 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, po sucu toga suda Đorđu Benussi, kao sucu pojedincu, u ovršnom predmetu ovrhovoditelja ad.1. J.D. iz D., ad.2. I.R.iz D., ad.3. M.K. iz D. i ad.4. M.M.iz D., svi zastupani po punomoćnicima, odvjetnicima u O.D. K. & . O. j.t.d. točka 3. supsidijarnog Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14), u vezi sa člankom 19.... 9.9.2015
Gž-172/15-2 sina za kojeg samo za izvanškolske aktivnosti mjesečno troši između 350,00 do 400,00 kn, što ukazuje da su njegove imovinske prilike bolje nego ih on nastoji prikazati te da okolnost rođenja još jednog djeteta uz nesporno značajno povećane potrebe uzdržavanja tužene ne daje osnova za smanjenje njegove obveze uzdržavanja tužene već naprotiv daje osnova za zaključak o njegovim mogućnostima plaćanja povišenog doprinosa uzdržavanja u dosuđenom apsolutnom iznosu, pa kako ovaj ... 9.9.2015
Gž-418/15-2 pa nadalje, dok za to budu postojali zakonski uvjeti, time da je dospjele, a neplaćene iznose uzdržavanja dužan platiti odjednom u roku 15 dana od pravomoćnosti presude, a dospijevajuće najkasnije do svakog 15-og u mjesecu za tekući mjesec sa zakonskom zateznom kamatom računatom o dospijeća svakog pojedinog mjesečnog iznosa do isplate, na ruke majke i zakonske zastupnice M. Š. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, ... 9.9.2015
Gž.1676/12 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Josite Begović kao predsjednice vijeća, Srđana Kuzmanića kao suca izvjestitelja i člana vijeća i Đorđa Benussi kao člana vijeća, u pravnoj stvari tužitelja 1. M M., 2. M. M., 3.J. M. i 4. V. M., svih iz R., M. br.6, koje sve zastupa punomoćnik D. G., odvjetnik u Odvjetničkom društvu P. & G., Z., protiv tuženice Republike Hrvatske, koju zastupa Općinsko državno odvjetništvo u ... 9.9.2015
Gž-872/15-2 kojom je odbijen prigovor tužiteljice na Odluku Sanacijskog upravitelja od 26.lipnja 2014.g, pri čemu se tužbeni zahtjev tužiteljice temelji na tvrdnji da je povodom objavljenog natječaja izabrana kandidatkinja koja ne ispunjava posebne uvjete iz natječaja kojim je bilo propisano da za rukovoditelje odjela ne može biti izabrana osoba koja ima manje od četiri godine do prestanka radnog odnosa po sili zakona, jer joj u vrijeme donošenja odluke o izboru kandidata (26. lipnja 2014.g. ... 9.9.2015
Gž-2336/15-2 Na temelju citiranih zakonskih i ugovornih odredbi prvostupanjski sud je utvrdio pasivnu legitimaciju tuženika u ovom sporu budući da se osiguranik tuženika ugovorom obvezao održavati ceste u stanju podobnom za siguran promet, preuzimajući odgovornost za štetu nastalu neredovitim obavljanjem poslova preuzetih ugovorom, a odgovornost tuženika temelji se na propustu osiguranika tuženika u pogledu dovođenja ceste u stanje sigurno za promet, pri čemu se prema mišljenju prvostupanjskog ... 3.9.2015
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 176 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2015(289) 2014(218) 2013(223) 2012(248)
2011(313) 2010(458) 2009(465) 2008(376)
2007(206) 2006(154) 2005(157) 2004(120)
2003(188) 2002(147) 2001(170) 2000(127)
1999(101) 1998(129) 1997(146) 1996(57)
1995(55) 1994(20) 1993(14) 1992(7)
1991(2) 1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(969)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1574)
Presuda i rješenja(1)
Presuda i rješenje(257)
Rješenje(1582)


Naziv odjela

--(1510)
GRAĐANSKI ODJEL(2356)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(245)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(399)
Osijek(117)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(245)
Šibenik(47)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(152)
Varaždin(1714)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(529)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite