Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Županijski sud Republike Hrvatske
 

Odluke Županijskih sudova RH

Stranica 3 / 161
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 4003)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž-2833/13-2 označena točkama A-B-C-D-E-F-G-M-L-K-J-I-H-A, uništivši pri tom tri grma kupina, pokidavši žice brajde označene točkama 6, 7 i 8, iskopavši i porušivši pet drva šljiva označenih točkama š1, š2, š3, š4 i š5, hrast označen točkom h1, oštetivši orah označen točkom o1 i porušivši grm lijeske označen točkom lj1 pa im je naložena uspostava ranijeg posjedovnog stanja navoženjem zemlje na nekretnine tužiteljice u površini koja na skici vještaka Škvorca označena ... 25.4.2014
ŽS Zg Gžr 123/2012 Pošavši od utvrđenja da u provedenom disciplinskom postupku nisu počinjene povrede disciplinskog postupka koje su mogle bitno utjecati na zakonitost disciplinske odluke na koje ukazuje tužitelj, budući da je tužitelju bilo omogućeno zakonito sudjelovanje na disciplinskoj raspravi, da prvostupanjski disciplinski sud pravilno temelji svoju odluku isključivo na zapisnicima o izjavama okrivljenika i svjedoka, budući isti predstavljaju javne isprave, a tužitelj u tom postupku nije ... 24.4.2014
Gž. 433/11 Županijski sud u Dubrovniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda, Marije Vetme, kao predsjednice vijeća, te Joza Šoletića, kao člana vijeća i suca izvjestitelja i Verice Perić Aračić, kao članice vijeća, u pravnoj stvari tužitelja C. projekt, kojega kao punomoćnici zastupaju odvjetnici ZOU D.U. i D.U.L.iz K., protiv tuženika V. L. pok. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08,... 16.4.2014
Gž.106/14 i st.1.toč.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13), kada je stavio van snage rješenje o ovrsi u dijelu kojim je određena ovrha i ukinuo provedene radnje, a odredio da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga pred trgovačkim sudom u S., jer se u ovom slučaju radi o sporu između pravne osobe i obrtnika u svezi s njihovom djelatnošću. 48. Zakona o ... 16.4.2014
Gžx-235/2014-2 st. 1. ZPP-a te na Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 88/08, 8/09, 126/11 i 120/12) prvostupanjski sud ocjenjuje da je zahtjev imenovanog vještaka za pristup na ročište neosnovan, jer bi prema mišljenju suda vještak eventualno imao pravo potraživati samo materijalni trošak prema Cbr. Člankom 22. st. 1.Pravilnika o stalnim sudskim vještacima propisano je da za obavljeno vještačenje vještak ima pravo na naknadu prema posebnom cjeniku koji je sastavni dio Pravilnika, a ... 14.4.2014
Gž-401/14-4 Činjenica da Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Republike Hrvatske koji je s Vladom Republike Hrvatske zaključio Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, a niti jedan drugi srednjoškolski sindikat nije potpisnik TKU/12 i njegovog Dodatka I (iako je sudjelovao u pregovorima sukladno odredbama Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje - „Narodne novine“ broj: 82/12 i 88/12) nije ni od... 14.4.2014
Gž-2671/13-2 Na taj način se očitovala jača pozicija tužitelja, te je isti, iskorištavajući svoj superioran položaj u odnosu na tuženika, ugovorio u svoju korist iznimno povoljne odredbe prema kojima je tuženik dužan platiti sve daljnje iznose minimalno ugovorene potrošnje na koje se tuženik obvezao dok tužitelj istovremeno nije obvezan pružiti nikakvu protučinidbu u vidu usluge radi koje su Ugovori sklopljeni, a što predstavlja očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih ... 14.4.2014
Gž-2642/14-2 Kako je pobijano rješenje u dijelu u kojem prvostupanjski sud obrazlaže vjerojatnost postojanja nenovčane tražbine predlagatelja osiguranja nejasno (sud navodi da protivnik osiguranja nema potraživanje prema njemu s osnove neizvršenja ugovorenih radova, iako je u ovom postupku odlučno ima li predlagatelj osiguranja nenovčanu tražbinu prema protivniku osiguranja), to se rješenje ne može ispitati u ovom dijelu, jer ostaje nejasno koju nenovčanu tražbinu predlagatelj osiguranja ima ... 9.4.2014
Gž-4674/13-2 Pobijajući prvostupanjsku presudu isključivo iz žalbenog razloga pogrešne primjene materijalnog prava tuženik u žalbi osporava utvrđenje prvostupanjskog suda da je u vrijeme štetnog događaja tužitelj obavljao poslove na uobičajeni način, ukazujući na činjenice utvrđene tijekom postupka koje prema mišljenju tuženika upućuju na zaključak da je poslodavac tužitelja osigurao sve potrebne uvjete za rad na siguran način i da je do ozljeđivanja tužitelja došlo isključivo ... 7.4.2014
Gžx-166/14-2 :26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91, 26/93, 96/93, 44/94 i 59/96). Naime, sukladno odredbi 5. Navedenog Zakona republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja (prednik tužitelja) osnovan je radi ostvarivanja ustavom i zakonom zajamčenih prava radnika, odnosno drugih radnih ljudi i korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i utvrđenih potreba i interesa društva u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji sukladno danim ovlastima, prema daljnjim ... 2.4.2014
Gž-1064/14-2 Zakona o parničnom postupku (dalje:ZPP) kojim je propisano da tužitelj koji povuče tužbu je dužan protivnoj strani nadoknaditi parnične troškove, a u pogledu visine dosuđenog troška odluka je utemeljena na Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12, dalje: Tarifa/12) i to Tbr.7 toč.8 i Tbr.42 te je uz jednokratnu nagradu u visini od 625,00 kn (zajedno sa PDV) tuženik dosuđen i trošak od 100,00 kn na ime sudske pristojbe na prigovor. U pogledu primjene Tbr... 2.4.2014
Gž. 1182/11 stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 - dalje: ZPP) i predlažu da se presuda preinači i tužbeni zahtjev odbije, podredno da se ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09 - dalje: ZV) vlasnik ... 2.4.2014
Gž-1098/14-2 39. st. 1. i 2. OZ-a, propisano je da ovršni prijedlog, pored ostalih podataka, mora sadržavati i OIB ovršenika, a stavkom 3. istog članka, propisano je da će sud odbaciti prijedlog za ovrhu koji ne sadrži sve podatke iz stavka 1. i 2. tog članka. U odnosu na žalbene navode ovrhovoditelja, ovaj sud još dodaje da nema procesne obveze prvostupanjskog suda da u situaciji kada se ne može pribaviti OIB ovršenika, da ovrhovoditelja pozove na dostavu dodatnih podataka o osobi ovršenika (... 2.4.2014
Gž-319/14 p.76/10 određeno da će malodobna A. D. živjeti s majkom a susreti i druženja s ocem održavati svake nedjelje od 10-18 sati te srijedom od 16-19 sati, da predlagateljica s malodobnom kćeri stanuje u B., gdje živi i otac malodobne A., da su predlagateljica i predloženik odgovorni i brižni roditelji, da je predlagateljica rođena u A. gdje joj živi majka, brat i sestra, te želi odseliti u A. jer smatra da će lakše napredovati u svojoj struci (zubni asistent), i jer je vezana za ... 2.4.2014
Gž-498/14 Tuženik u podnesku, koji prileži uz list 19.S spisa, naveo je u bitnom da je zbog ukupnog smanjenja prihoda i velikog gubitka u poslovanju te promjene gospodarske djelatnosti, a radi racionalizacije poslovanja, donio odluku koja će radna mjesta ukinuti, da je tuženikov osnivač bio prisiljen na reorganizaciju i prestanak obavljanja poslovne aktivnosti pružanja usluga smještaja i ugostiteljstva, radi čega je donijeta odluka da se dio nekretnina u tuženikovom vlasništvu da u zakup ... 2.4.2014
Gžovr-1317/13-2 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu tog suda Dubravki Penić Lukač, kao sucu pojedincu, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja Republike Hrvatske, zastupane po Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Građansko upravni odjel, protiv ovršenika R. P. iz Z., K. 19, OIB: …, kojeg zastupa punomoćnik B. V., odvjetnik u Z., radi ovrhe, odlučujući o žalbi ovršenika protiv rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovrpl-14877/11 od 6. ... 1.4.2014
Gžn-1070/13-2 Kako je nalaz vještaka V. temeljen upravo na procjeni inozemnog vještaka za štete to su neodlučni prigovori tuženika da se vještak nije očitovao da li je pregledao vozilo, da se nije očitovao da li je vozilo popravljeno i na koji način, te u kakvom je stanju vozilo na dan izrade nalaza, jer neovisno o tome da li je tužitelj popravio vozilo ili ne, te u kakvom stanju se vozilo nalazilo na dan izrade nalaza ne otklanja obvezu tuženika da tužitelju naknadi štetu koju je on pretrpio ... 1.4.2014
Gž-11305/11-2 Žalbenim navodima kojima zainteresirana stranka ističe da je sud, kada je dopustio upis, propustio ispitati da li sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj: 91/96, 39/99, 92/99, 80/02 i 81/02-u daljnjem tekstu Zakon o naknadi) postoje prava bivših vlasnika predmetne nekretnine, odnosno da je predlagatelj bio dužan dokazati da ne postoji sukob s pravima koja pripadaju drugim osobama na temelju propisa o ... 1.4.2014
Gž-5705/13-2 164.a st. 1. Stečajnog zakona kojom je određeno da će ovršni sud, nakon što unovči stvar ili pravo na kojem postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi i nakon što iz iznosa ostvarenog prodajom namiri troškove do tada provedenog ovršnog postupka, preostali iznos predati stečajnom sucu, pa je prvostupanjski sud u postupku namirenja ispitao okolnosti koje se odnose na tražbine vjerovnika s osnove troškova ovršnog postupka, utvrdivši da egzistira jedino tražbina ovrhovoditelja... 28.3.2014
Gž-4459/13-2 Pravovremeno podnesenom žalbom ovršenik pobija prvostupanjsko rješenje o ovrsi, time da uvodno reproducira sadržaj izreke pobijanog rješenja o ovrsi, a nadalje navodi da ovrhu radi predaje u posjed predmetne prikolice smatra nezakonitom, jer da je ovršenik upisan kao vlasnik prikolice u registru koji se vodi u upravnom tijelu MUP-a RH, te da ovrhovoditelj nema nikakvog osnova prenijeti vlasništvo predmetne prikolice na svoje ime i u svoju korist. 22. st. 2 Zakona o vlasništvu i drugim... 28.3.2014
Gž-1215/14-2 No iz razloga pravičnosti pravnu pomoć može odobriti i sud nadležan za odlučivanje u predmetnom sporu na prijedlog stranke čiji je zahtjev za odobravanje pravne pomoći, zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi ili zahtjev za oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka nadležni ured odbio (odredba čl.38.ZID ZBPP no pri tom je sukladno izmijenjenoj odredbi čl. 44. stav.1. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći traži te određeno navesti i obrazložiti razloge zbog... 26.3.2014
Gž. 211/12 „I.Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi donesenog po Javnom bilježniku L.Š.S. iz Z., kojim se nalaže ovršeniku u roku 8 dana od dana dostave rješenja, namiriti tražbinu od 6.989,53 kuna (šesttisućadevestoosamdesetdevetkunaipedesttrilipe) zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana dospjelosti svakog pojedinog iznosa pa do isplate po stopi od 14 % godišnje, a u slučaju promjene zateznih kamata prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja ... 26.3.2014
Gžr-92/14-2 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08, 96/08 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/08, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst i 25/13, u daljnjem tekstu: ZPP) propisano je da će se, ako stranka nije pristupila na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno je obaviještena o ročištu, smatrati da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje. st. 1. ZPP-a. Naime, ... 25.3.2014
Gž-1842/13-2 izreke razvrgnuta je suvlasnička zajednica na gore citiranoj nekretnini i to civilnom diobom - sudskom javnom prodajom tako da se postignuta prodajna vrijednost podijeli između stranaka prema suvlasničkim omjerima i to tužiteljici M. R. 4/6 dijela, a tuženicama J. P. i V. R. svakoj 1/6 dijela, te je naloženo tuženicama da solidarno isplate tužiteljici parnični trošak u iznosu od 19.573,50 kn, dok je odbijen zahtjev I i II-tuženica da im tužiteljica nadoknadi parnični trošak (... 25.3.2014
Gž-1338/14-12 Županijski sud u Zagrebu, kao sud drugog stupnja, po sucu toga suda Kseniji Grgić, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja B. S. iz D., P. Z. 2, OIB …, protiv tuženice Republike Hrvatske, OIB …. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 28/13 - dalje: ZPP), uz prijedlog da se isto ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na daljnji postupak. 53/91, 9/92, 77/92 - dalje: ZUS), koji u vrijeme podnošenja tužbe više nije bio na snazi,... 24.3.2014
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 161 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2014(132) 2013(222) 2012(246) 2011(306)
2010(453) 2009(463) 2008(376) 2007(206)
2006(154) 2005(157) 2004(120) 2003(188)
2002(147) 2001(170) 2000(127) 1999(101)
1998(129) 1997(146) 1996(57) 1995(55)
1994(20) 1993(14) 1992(7) 1991(2)
1990(3) 1988(2)

Vrsta odluke

--(971)
Dopunska presuda(1)
Načelni stav sjednice odjela(1)
Odluka(10)
Presuda(1466)
Presuda i rješenje(216)
Rješenje(1338)


Naziv odjela

--(1134)
GRAĐANSKI ODJEL(2340)
ISTRAŽNI ODJEL(2)
KAZNENI ODJEL(510)
MALOLJETNIČKI ODJEL(12)
URED PREDSJEDNIKA(5)


Grad

--(2)
Bjelovar(396)
Čakovec(4)
Dubrovnik(114)
Gospić(21)
Karlovac(47)
Koprivnica(398)
Osijek(115)
Požega(1)
Pula(78)
Rijeka(243)
Šibenik(46)
Sisak(62)
Slavonski Brod(12)
Split(149)
Varaždin(1472)
Velika Gorica(35)
Virovitica(72)
Vukovar(141)
Zadar(61)
Zagreb(517)
Zlatar(17)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite