Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

25.4.2019

Donesen novi Zakon o državnom inspektoratu

Ovim člankom dajemo skraćeni prikaz novog Zakona o državnom inspektoratu koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 115/18. i primjenjuje se od 1. travnja 2019. godine.

I. Uvod

Nakon više od pet godina od prestanka djelovanja dosadašnjeg Državnog inspektorata, u sklopu realizacije reformske mjere objedinjavanja inspekcijskih službi iz Nacionalnog programa reformi za 2018. godinu, radi funkcionalnijeg i učinkovitijeg obavljanja inspekcijskih poslova donesen je novi Zakon o Državnom inspektoratu kojim se uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost.

Temeljnim propisom kojim se uređuje djelokrug ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u obavljanju inspekcijskih poslova Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 93/16., 104/16. i 116/18.) stvoreni su preduvjeti da se novim Zakonom o Državnom inspektoratu preuzmu inspekcijski poslovi iz djelokruga Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva zdravstva, Ministarstva poljoprivrede, te dio poslova iz djelokruga Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija.

Kako su preuzeti inspekcijski poslovi bili uređeni Zakonom o inspekcijama u gospodarstvu („Narodne novine“, br. 14/14. i 56/16.), Zakonom o turističkoj inspekciji („Narodne novine“, br. 19/14.), Zakonom o Inspektoratu rada („Narodne novine“, br. 19/14.), Zakonom o carinskoj službi („Narodne novine“, br. 68/13., 30/14. i 115/16.), Zakonom o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, br. 113/08. i 88/10.), kao i drugim zakonima kojima je uređeno pojedino upravno područje i obavljanje inspekcijskih poslova, novim Zakonom o Državnom inspektoratu provedeno je objedinjavanje navedenih inspekcijskih poslova nad primjenom propisa kojima se uređuju obavljanje djelatnosti trgovine, ugostiteljske djelatnosti, pružanja usluga u turizmu, te drugih uslužnih djelatnosti.

II. Nadležnost

Također ističemo da je do donošenja novog Zakona o Državnom inspektoratu kod obavljanja inspekcijskih poslova u organizacijskom smislu bilo prisutno načelo organizacije gdje su inspekcije bile organizirane unutar pojedinog tijela državne uprave što je dovodilo do ponavljanja nadzora ili provedbe nadzora nad primjenom istog propisa od strane različitih inspekcija te rezultiralo ometanjem subjekata nadzora u njihovom redovitom poslovanju.

Rad inspekcijskih službi, sukladno odredbama novog Zakona o Državnom inspektoratu, provodi se primjenom funkcionalnog načela i to kroz obavljanje inspekcijskih poslova unutar organizacijski neovisnog tijela od drugih tijela državne uprave što pridonosi učinkovitijem obavljanju inspekcijskih poslova te racionalnijem korištenju financijskih i drugih sredstava rada.

III. Djelokrug inspekcijskih poslova Državnog inspektorata

Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove u području:

– trgovine, usluga, zaštite potrošača, sigurnosti neprehrambenih proizvoda

– hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu, genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih proizvoda, zaštite od buke i zaštite od neionizirajućeg zračenja, ograničavanja uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija te gospodarenja otrovnim kemikalijama

– veterinarstva i sigurnosti hrane, što uključuje zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, reprodukciju, držanje, uzgoj životinja, promet i označivanje životinja, hranu i hranu za životinje, veterinarsko-medicinske proizvode, nusproizvode životinjskog podrijetla i veterinarsku zaštitu okoliša

– poljoprivrede, lovstva, šumarstva, biljnog zdravstva, sredstava za zaštitu bilja, održive uporabe pesticida i ostataka pesticida

– sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, šumskog reprodukcijskog materijala, sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima

– ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanja usluga u turizmu, boravišne odnosno turističke pristojbe

– rudarstva, opreme pod tlakom, energetike (elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida)

– rada i zaštite na radu

– građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina

– zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju.

IV. Inspekcije Državnog inspektorata

Pojedine inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata obavljaju: tr­žišna inspekcija, sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, lovna inspek­cija, šumarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, turistička inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, energetska inspekcija, inspekci­ja gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoli­ša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija, s time da svaka pojedina inspekcija ima svoj djelokrug rada, dok neke od njih imaju i posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru odnosno službenoj kontroli.

Djelokrug tržišne inspekcije

Inspekcijske poslove u području trgovine, usluga, zaštite potrošača i sigurnosti neprehrambenih proizvoda, ako posebnim ili ovim Zakonom nije drugačije propisano, obavlja tržišna inspekcija.

Djelokrug sanitarne inspekcije

Inspekcijske poslove odnosno službene kontrole u području zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, GMO-a, vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, duhanskih i srodnih proizvoda, buke, kemikalija i biocidnih proizvoda te neionizirajućeg zračenja obavljaju sanitarna inspekcija i granična sanitarna inspekcija.

Djelokrug veterinarske inspekcije

Inspekcijske i druge poslove u području veterinarstva i sigurnosti hrane obavlja veterinarska inspekcija i granična veterinarska inspekcija.

Djelokrug poljoprivredne inspekcije

Inspekcijske poslove i pojedine poslove službenih kontrola u poljoprivredi obavlja poljoprivredna inspekcija u području poljoprivrede, stočarstva, kvalitete hrane i vinarstva.

Djelokrug lovne inspekcije

Inspekcijske poslove u području lovstva obavlja lovna inspekcija.

Djelokrug šumarske inspekcije

Inspekcijske poslove u području šumarstva obavlja šumarska inspekcija.

Djelokrug fitosanitarne inspekcije

Inspekcijske poslove i poslove službenih kontrola u području biljnog zdravstva obavlja fitosanitarna inspekcija.

Djelokrug turističke inspekcije

Inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i boravišne odnosno turističke pristojbe obavlja turistička inspekcija.

Djelokrug rudarske inspekcije

Inspekcijske poslove u području rudarstva obavlja rudarska inspekcija.

Djelokrug inspekcije opreme pod tlakom

Inspekcijske poslove u području opreme pod tlakom obavlja inspekcija opreme pod tlakom.

Djelokrug energetske inspekcije

Inspekcijske poslove u području energetike obavlja energetska inspekcija.

Djelokrug inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama

Inspekcijske poslove u području gospodarenja otrovnim kemikalijama obavlja inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama.

Djelokrug inspekcije rada

Inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim ili ovim Zakonom nije drugačije propisano, obavlja inspekcija rada.

Djelokrug građevinske inspekcije

Inspekcijske poslove nadzora građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina obavlja građevinska inspekcija.

Djelokrug inspekcije zaštite okoliša

Inspekcijske poslove u području zaštite okoliša obavlja inspekcija zaštite okoliša.

Djelokrug inspekcije zaštite prirode

Inspekcijske poslove u području zaštite prirode obavlja inspekcija zaštite prirode.

Djelokrug vodopravne inspekcije

Inspekcijske poslove u području vodnog gospodarstva obavlja vodopravna inspekcija.

V. Dužnosti i ovlasti inspektora

Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog in­spektorata obavljaju: glavni državni inspektor, zamje­nik glavnoga državnog inspektora, pomoćnik glavno­ga državnog inspektora, načelnik sektora, pročelnik područnog ureda, voditelj službe, voditelj odjela, voditelj ispostave područnog ureda, viši inspektor-specijalist, viši inspektor, inspektor i inspektor II. vr­ste, s time da se svi navedeni poslovi smatraju poslovima s po­sebnim uvjetima rada u državnoj službi.

VI. Tajnost podataka u inspekcijskom nadzoru

Inspektor kod provedbe inspekcijskog nadzora ima određene obveze glede čuvanja tajnosti podataka te  ne smije u neslužbene svrhe koristiti informacije, podatke ili saznanja koja ima ili su mu dostupna prilikom obavljanja poslova inspekcijskog nadzora niti smije koristiti i davati obavijesti, podatke ili saznanja za ostvarivanje bilo kakve imovinske ili druge koristi za sebe ili za drugu osobu.

Inspektor je obvezan u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke, a iznimno inspektor odnosno drugi državni službenik nije obvezan čuvati identitet podnositelja predstavke koji sudjeluje u postupku kao zainteresirana osoba radi zaštite svojih prava i pravnih interesa ako to po prirodi stvari nije moguće ili je tako propisano poseb­nim zakonom.

Državni je inspektorat obvezan kao inspekcijsku tajnu čuvati svu dokumentaciju (zabilješku, zapi­snik, nacrt rješenja, rješenje, zaključak, prekršajni akt, kaznenu prijavu, uputu za rad, izjavu stranke, predstavku, pritužbu) te sve druge podatke i doka­ze utvrđene odnosno nastale u vezi s inspekcijskim postupkom. Čest je slučaj da prijavitelji, stranke u postupku i druge zainteresirane osobe traže da im se dostavi zapisnik o inspekcijskom nadzoru, pred­stavka, pritužba i druga dokumentacija, međutim, navedenu dokumentaciju i podatke prikupljene ili utvrđene u inspekcijskom nadzoru te identitet pod­nositelja predstavke Državni inspektorat može dati samo sudovima, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, na njihov obrazloženi pisani za­htjev u postupcima iz njihove nadležnosti.

VII. Zahtjev za pretragu stana

Sukladno odredbama Zakona o Državnom inspektoratu, ako inspektor izvidnom radnjom ili tijekom provedbe inspekcijskog nadzora utvrdi da postoje osnove sumnje da se u stanu ili drugom prostoru obavlja djelatnost ili pružaju uslu­ge koje nisu obuhvaćene rješenjem odnosno odobre­njem nadležnog tijela, a nadzirana osoba ne dopusti inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora u tom prostoru, inspektor će, ako postoji opasnost od od­gode, zatražiti od nadležnoga prekršajnog suda da po žurnom postupku izda pisani nalog za pretragu stana ili drugog prostora, u kojoj sudjeluje inspek­tor. Dakle, inspektor može ući u stan ili drugi prostor i bez pisanog naloga za pretragu stana, a zatražit će ga samo ako nadzirana osoba ne dopusti inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora.

VIII. Ovlasti inspektora

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten fotografirati ili snimiti osobe, pregledati, fotografirati ili snimiti zgrade, objekte, poslovne prostorije i druge prostorije i prostore, luke, privremena radilišta, izvođenje radova, objekte namijenjene za rad s pripadajućim prostorima, prostorijama i instalacijama; stambene prostorije i prostore u kućanstvima ili stambene zgrade u kojima se obavlja djelatnost odnosno rad, proizvode, uređaje, opremu, sredstva rada, vozila, poslovne knjige, registre, evidencije, audio i video zapise, mrežne stranice, računalne programe, dokumente, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje pravne i fizičke osobe te obavljati i druge radnje u skladu s posebnim propisom.

Inspektor je ovlašten u postupku inspekcijskog nadzora zatražiti i pregledati javnu ispravu na temelju koje se može provjeriti i utvrditi identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica i sl.), a osoba koja podliježe nadzoru i/ili sudionik zatečen u nadzoru i/ili druga osoba zatečena na mjestu nadzora, na njegov zahtjev, dužna mu je takvu ispravu predočiti.

Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može uzimati izjave od predstavnika nadziranih pravnih, fizičkih osoba, kao i od sudionika zatečenih u nadzoru i/ili drugih osoba zatečenih na mjestu nadzora, svjedoka koji su na njegovo traženje dužni dati izjave s točnim pojedinostima važnim za utvrđenje činjenica u započetom inspekcijskom nadzoru.

IX. Iznimke kod pokretanja prekršajnog postupka

Iznimno, inspekcija neće pokrenuti prekršajni postupak ako joj je to dopušteno posebnim zakonom ili ako:

– nadzirana pravna ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru

– za utvrđene nepravilnosti doneseno je rješenje i nadzirana osoba postupila je po izvršnom rješenju inspektora ili je postupila po rješenju prije nego što je ono postalo izvršno

– nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u određenom roku otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru za koje nije propisana upravna mjera, a inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj.

Radi ispunjenja prethodno naveden obveze inspektor će nadziranoj osobi izdati pisanu naredbu u kojoj će točno odrediti preuzetu obvezu i rok za izvršenje, ovisno o prirodi preuzete obveze.

Ako nadzirana osoba ne postupi na opisan način odnosno ne ispuni obvezu u određenom roku iz naredbe, inspektor je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora odnosno u roku od 15 dana od isteka roka za ispunjenje obveze iz naredbe podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog.

Iznimno, ako inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj kojim se ugrožava život, sigurnost i zdravlje ljudi, imovina veće vrijednosti, okoliš, u svim slučajevima kada je propisana upravna mjera zabrane te ponovnog utvrđenja istog prekršaja u roku od godinu dana, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora, podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog.

Alan Vajda, mag. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2019

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite