Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Gradnja > 2011
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 3
Dokumenti od 51 do 65 (od ukupno 65)
Naslov Datum
Kriteriji cijepanja propisanih urbanističkih planova uređenja 8.11.2011
nov., br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11 - u nastavku teksta: ZPUG), koja glasi:»Odlukom o izradi provedbenog dokumenta prostornog uređenja može se odrediti uži ili širi obuhvat tog dokumenta od obuhvata određenog dokumentom prostornog uređenja šireg područja te se može odrediti obuhvat provedbenog dokumenta prostornog uređenja i za područje za koje obuhvat nije određen dokumentom prostornog uređenja.«Temeljni cilj navedene odredbe je omogućavanje promjene granice obuhvata UPU-a ...
Rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja 9.11.2011
Rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja 9.11.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg pitanja izdaje li nadležno upravno tijelo potvrdu iz članka 268. potvrdu da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu, za građevine za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju ili izdana potvrda izvedenog stanja na temelju ZPUG-a, u svrhu evidentiranja spomenutih građevina u katastru i zemljišnim knjigama, obavještavamo vas da se...
Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 15.11.2011
Za provođenje ovog elaborata u katastarskom operatu, nakon ishođenja rješenja o izvedenom stanju, potrebno je podnijeti poseban zahtjev.«Geodetski elaborat uslijed kojeg će doći, nakon izdavanja rješenja o izvedenom stanju, samo do upisivanja odnosno promjene podataka o zgradi u zemljišnoj knjizi (riječ je o zgradi koja je upisana u katastarski operat sukladno odredbama propisanim Pravilnikom o katastru zemljišta, a nije upisana u zemljišnu knjigu sukladno odredbama tog Pravilnika)...
Crpna stanica na izvorištu vode nije zgrada 15.11.2011
Crpna stanica na izvorištu vode nije zgrada 15.11.2011 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U svezi s vašim zahtjevom za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu rekonstrukcije crpne stanice na izvorištu R., obavještavamo vas da crpna stanica nije zgrada, pa je za njezinu rekonstrukciju potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, ako se predmetnom rekonstrukcijom mijenjaju lokacijski uvjeti, što iz upita prijedloga i drugih ...
Stranka u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja 16.11.2011
stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) - u daljem tekstu: ZPUG-a, propisano da je stranka u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje rješenje o uvjetima građenja i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje rješenje, te javna ustanova za ...
Ruševina nije postojeća građevina 18.11.2011
Ruševina nije postojeća građevina 18.11.2011 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg upita u vezi s pojmom ruševine te mogućnosti rekonstrukcije ruševine, obavještavamo vas da propisima koji uređuju upravno područje prostornog uređenja i gradnje nije propisana definicija pojma ruševine. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) rekonstruirati se može samo postojeća građevina, a koja u smislu odredbe članka 2. podstavka 36. i 41. Zakona o prostornom ...
Projektant idejnog projekta ne mora biti projektant glavnog projekta 18.11.2011
Projektant idejnog projekta ne mora biti projektant glavnog projekta 18.11.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita glede izrade kompletne projektne dokumentacije od strane jednog odnosno više projektanata, a sve vezano uz raspisivanje javnog natječaja za izradu glavnog i izvedbenog projekta, obavještavamo vas kako slijedi. stavka 3. ZPUG-a, kojom je propisana dužnost investitora da u slučaju da glavni projekt nije izradio projektant ...
Dokaz da investitor ima pravo graditi 29.11.2011
stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.-)u daljem tekstu: ZPUG-a, propisano da se dokazom da investitor ima pravo graditi za javne ceste, nerazvrstane ceste, plinovode, vodovode, odvodnju i niskonaponske električne vodove smatra se i odluka Vlade o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili poziv na odredbu zakona kojom je određen interes Republike Hrvatske za građenje građevine za koju je zatražena potvrda glavnog ...
Važenje lokacijske dozvole za građenje u fazama 2.12.2011
PREDMET: važenje lokacijske dozvole za građenje u fazama- odgovor, daje se Povodom vašeg upita o važenju lokacijske dozvole za građenje u fazama obavještavamo vas da je prema dosadašnjem pravnom shvaćanju ovoga Ministarstva izraženom u upravno-pravnoj praksi prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 90/11), rok važenja od dvije godine određen lokacijskom dozvolom, rok u kojem je bilo potrebno zatražiti...
Definicija podruma 9.12.2011
PREDMET: definicija podruma- mišljenje, daje se Temeljem vašeg upita smatra li se podrumom etaža ispod prizemlja koja je s više od 50% volumena ukopana u zemlju, a ima jedno pročelje izvan terena, daje se mišljenje kako slijedi:Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07, 38/09 i 55/11) na način da se podrumom smatra dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno ...
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita o tome treba li prilikom utvrđivanja građevne čestice rješenjem o utvrđivanju građevne čestice uvažavati odredbe važećeg dokumenta prostornog uređenja koje se odnose na građevnu česticu i na građevinu, dajemo sljedeće mišljenje. Dakle, pri donošenju rješenja o utvrđivanju građevne čestice treba »uvažavati odredbe i voditi računa ...
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011
Dakle, kod donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice treba „uvažavati odredbe voditi računa o odredbama važećeg dokumenta prostornog uređenja koje se odnose na građevnu česticu i građevinu“, ako je to moguće obzirom na prostorne mogućnosti, a ako nije tada se predmetno rješenje donosi u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine. 3.) Pitanje:„Tko na presliku ...
Pristup do zgrade s pomorskog dobra 13.12.2011
Pristup do zgrade s pomorskog dobra 13.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita vezanog uz pristup s prometne površine u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, dajemo sljedeće mišljenje. Budući da je pomorsko dobro (more i obala) opće dobro koje je, isto kao i druge površine javne namjene, na uporabi svih, mišljenja smo da se pristup s pomorskog dobra do zgrade koja se ozakonjuje, može smatrati pristupom kojega ima na umu...
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 14.12.2011
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 14.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita o nadležnosti za primjenu odredbe članka 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11) kojom je propisano da se bez lokacijske dozvole, a u skladu s potvrđenim glavnim projektom izrađenim u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje ...
Uputa u izreci lokacijske dozvole 19.12.2011
Povodom vašeg pitanja na ishođenje kojeg akta za građenje u izreci lokacijske dozvole treba uputiti investitora koji je podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgrađenu baznu stanicu VIPnet mreže na krovu postojeće poslovne zgrade, skrećemo vam pozornost da se s obzirom na predmet postupka izdavanja lokacijske dozvole propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u izreci lokacijske dozvole ne odlučuje o potrebi ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2011(65)
> Siječanj(4) > Veljača(5) > Ožujak(5) > Travanj(2) > Lipanj(2) > Srpanj(2) > Kolovoz(1) > Rujan(9) > Listopad(16) > Studeni(12) > Prosinac(7)

Područje

< SviGradnja

Izvor

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(25)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(40)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite