c S
Dnevne novosti
Odluke sa sjednice Vlade RH 16.09.2011 07:24 ZAGREB, 15. rujna 2011.(Hina), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici ukazala na određene manjkavosti u pojedinim dijelovima Izvješća o pojavama diskriminacije za 2010. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio pučki pravobranitelj, aktom od 5. srpnja 2011., izvijestio je vladin Ured za odnose s javnošću.

Prihvaćeno je Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za 2010., u tekstu koji je Vladi dostavila ta komora. Izmijenjena je Uredba o Carinskoj tarifi za 2011. godinu. Poljoprivredni dio izmjena odnosi se na Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Turske te se predlaže izmjena carinskih stopa, a industrijski dio izmjena odnosi se na izmjenu osnovne stope carine za slojevito sigurnosno staklo veličine i oblika prikladnog za ugradnju u motorna vozila te se predlaže sniženje carine s 14 posto na tri posto.

Donesena je Odluka o preferencijalnim carinskim kvotama pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda. Tom se odlukom predlaže uvođenje bescarinskih kvota za uvoz svježih svinjskih butova i ječma. U nedostatku domaće proizvodnje predlaže se da se za uvoz sirovine za proizvodnju pršuta, tj. svježeg buta sa kostima odredi bescarinska kvota u količini od ukupno 3.500 tona i to za uvoz iz zemalja Europske unije (EU). Na taj način omogućila bi se konkurentnost pršuta iz registriranih pogona u RH na domaćem i inozemnom tržištu nakon ulaska RH u EU, smanjio bi se devizni odliv zbog manjeg uvoza gotovog pršuta, a omogućilo bi se i bolje korištenje domaćih kapaciteta.

Otvaranjem bescarinske kvote za ječam omogućuje se konkurentna proizvodnja stočne hrane, a time mesa i mlijeka te ravnopravnost u tržišnoj utakmici s proizvođačima EU, navodi se u priopćenju. Vlada je donijela Odluku o iznimnom produljenju mogućnosti obavljanja djelatnosti uzgoja riba i drugih vodenih organizama. S ciljem sprječavanja gospodarske štete koja može nastati zbog nemogućnosti nastavka obavljanja djelatnosti uzgoja riba i drugih vodenih organizama uslijed isteka roka trajanja koncesija za gospodarsko korištenje kopnenih voda, te iznimnog omogućavanja nastavka obavljanja rečene djelatnosti, stupanjem na snagu ove Odluke, koncesije za gospodarsko korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama za koje se su zahtjevi za produljenje roka na koji je dana koncesija podneseni ili će biti podneseni do 31. prosinca 2011., smatra se da su privremeno produljenje do najkasnije 31. prosinca 2012.

S ciljem sprječavanja gospodarske štete koja može nastati zbog nemogućnosti nastavka obavljanja djelatnosti uzgoja riba i drugih morskih organizama uslijed isteka roka trajanja koncesija na pomorskom dobru te iznimnog omogućavanja nastavka obavljanja djelatnosti, na lokacijama za koje je u tijeku izrada dokumenata prostornog uređenja, stupanjem na snagu ove Odluke, smatra se da je u postupcima produženja razdoblja trajanja koncesije pomorskog dobra za marikulturu, za koje su zahtjevi za produženje roka na koji je dana koncesija podneseni do stupanja na snagu ove Odluke, Vlada RH dala je suglasnost za produljenje koncesija postojećim koncesionarima, na postojećim lokacijama i pod istim uvjetima do najkasnije 31. prosinca 2012.

Dana je suglasnost Agenciji za upravljanje državnom imovinom za odgodu vraćanja kratkoročnog revolving kredita odobrenog kod Erste&Steiermärkiche bank d.d., Rijeka, u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 kuna, po Ugovoru o kratkoročnom revolving kreditu, zaključenom 7. listopada 2010., za naredno razdoblje do 7. listopada 2012. Također, dana je suglasnost Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“, za sklapanje Ugovora s trgovačkim društvom TROMONT d.o.o. iz Splita, o dobavi i montaži termotehničkih i drugih instalacija u Posjetiteljskom centru Paklenica, u vrijednosti od 4.035.789,25 kuna.

Izmijenjen je i dopunjen Operativni program razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011.-2014. godine. Izmjene se odnose na dodjelu državne potpore i na promjenu kategorije državne potpore. Mijenja se i razdoblje provedbe Operativnog programa zaključno s 2013. godinom. Procjena sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske za provedbu Operativnog programa smanjuje se za 95 milijuna kuna predviđenih za proračunsku 2014. i sada sveukupno iznose 189,50 milijuna kuna za novo trogodišnje razdoblje. Prihvaćen je Ugovor o financiranju i projektu kao izmjena i dopuna Ugovora o financiranju i projektu od 23. ožujka 2005. između KfW-a, Frankfurt na Majni, RH koju zastupa Ministarstvo financija i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Izmjenama i dopunama Ugovora utvrđuje se prenamjena sredstava darovnice za financiranje popratnih mjera pri realizaciji faze I. na realizaciju faze III. projekta, zatim produljenje roka korištenja sredstava do 30. lipnja 2017. i primjena Zakona o javnoj nabavi, uz poštivanje osnovnih načela KfW-ovih smjernica za angažiranje savjetnika u financijskoj suradnji sa zemljama u razvoju. Doneseno je Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna RH za 2011. Naime, Rješenjem od 19. svibnja 2011. se Općini Bilje odobrava iznos od 2.300.000,00 kuna za nastavak izgradnje Doma kulture u naselju Lug u Općini Bilje.

Kako zbog nemogućnosti održavanja sjednice Općinskog vijeća Općine Bilje nisu donesene neophodne odluke, onemogućena je provedba javne nabave za nastavak izgradnje te se navedeno Rješenje stavlja izvan snage. Prihvaćen je tekst nacrta Deklaracije Sedme ministarske konferencije „Okoliš za Europu“, koja će se održati u Astani u Kazahstanu, 23. rujna 2011. Nacrt je pripremio Odbor za politiku zaštite okoliša UNECE-a(CEP), a Deklaracija se bavi temama „Održivo upravljanje vodama i ekosustavima vezanima za vode“ i „Ozelenjavanje gospodarstva-uključivanje okoliša u gospodarski razvoj“.

Vlada je upoznata s Izjavom o namjeri između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH, Ministarstva kulture RH i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Francuske Republike, Ministarstva kulture i komunikacija Francuske Republike, potpisanim u Parizu, 8. lipnja i 12. srpnja 2011. i u Zagrebu, 18. kolovoza 2011. Naime, nastojeći u budućnosti produbiti veze koje postoje između francuskog i hrvatskog naroda, navedene institucije najavile su organizaciju Festivala hrvatske kulture u Francuskoj, u jesen 2012. godine.

Vlada je upoznata s Programom kulturne suradnje između hrvatskog i makedonskog ministarstva kulture za godine 2012.-2015., potpisanim u Dubrovniku, 10. srpnja 2011. godine. Programom se podržava uspostavljanje i razvijanje uzajamne suradnje između ustanova i strukovnih udruga u svim područjima kulture i umjetnosti, navodi se u priopćenju sa sjednice Vlade RH.