IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 28 veljače 2013 Broj 9/2013

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Arhiva sentenci
•  Sentence Europskog suda
•  Odluke Upravnih sudova RH
•  Mišljenja i tumačenja


• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović je u predstavio nacrt prijedloga Zakona o zaštiti prirode o kojem će odlučivati Vlada RH te je istaknuo kako se njime "stvara pravni okvir za poboljšanje investicijske klime, kvalitetan suživot čovjeka i prirode i za definiranje zaštite prirode kao platforme razvoja, što će sve izravno utjecati na poboljšavanje kvalitete života". Više.

• Većina sudionika tematske sjednice saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, posvećene Vladinom prijedlogu izmjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, suglasila se u potrebi da ključni, reformski dijelovi tog prijedloga pričekaju donošenje strategije razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja koja se očekuje krajem lipnja. Više.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja primjenjivat će se do daljnjeg jer još nema pravomoćne sudske odluke, budući je zagrebački Općinski radni sud prihvatio sudjelovanje tri sindikata u predmetu koji je protiv države pokrenuo Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi radi utvrđivanja ništetnosti ugovora. Više.

• Nacionalno vijeće za znanost (NVZ) donijelo je novi Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja kojim želi uskladiti znanstvene kriterije s praksom znanstvenog rada inozemnih znanstvenika, ali Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja nove kriterije doživljava kao još jedan udar na funkcioniranje znanstvenog sustava. Više.

• Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja. Više.

• Hrvatski sabor jednoglasno je izmijenio je Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, po kojemu će se 'ad hoc' neposredni izbori za hrvatske članove Europskog parlamenta provesti prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Više.

• Kada na izbore u koaliciji izađe više stranaka, donacije za financiranje troškova izborne kampanje uplaćivat će na jedan, poseban račun, a neće svaka stranka trebati otvarati svoj račun, odlučio je Hrvatski sabor, prihvativši Vladin amandman na izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Više.

• Vladin konačni tekst izmjena Zakona o zaštiti životinja dobio je potporu saborskih klubova, koji su pozvali na snažnije podizanje svijesti u hrvatskoj javnosti o zaštiti svih životinja. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Izmijenjen je i dopunjen Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, čime se, među ostalim, mijenja naslov zakona, koji sada glasi: Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izmjene i dopune stupaju na snagu 1. ožujka 2013.

• Novim Zakonom o trošarinama uređuje se trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije. Zakon stupa na snagu 2. ožujka 2013.

• Novim Zakonom o tržištu električne energije uređuju se pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, prijenos, distribuciju i opskrbu električnom energijom te za trgovinu električnom energijom i organiziranje tržišta električne energije kao dijela elektroenergetskog tržišta Europske unije. Nadalje utvrđuju se pravila koja se odnose na zaštitu krajnjih kupaca, organiziranje i funkcioniranje elektroenergetskog sektora, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca električne energije, a koja uključuju prava krajnjih kupaca, odvojeno vođenje poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa mreži, načela uzajamnosti i prekogranični prijenos električne energije. Zakon stupa na snagu 2. ožujka 2013.

Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru uspostavlja se Hrvatski kvalifikacijski okvir i uređuje njegova primjena te se utvrđuje povezivanje HKO-a s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja i posredno s nacionalnim kvalifikacijskim sustavima drugih zemalja. Zakon stupa na snagu 2. ožujka 2013.

• Dopunom Zakona o cestama omogućava se nastavak započetih poslova građevinskog sektora niskogradnje. Dopuna je stupila na snagu 22. veljače 2013.

• Izmijenjen je i dopunjen Zakon o volonterstvu. Izmjene i dopune stupaju na snagu 2. ožujka 2013. Više.

Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti izmijenjen je i dopunjen, čime se predsjedniku Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti osigurava odgovarajuća radno-pravna zaštita, omogućuje ostvarivanje prava na mirovinu, osigurava pravo na ured, dva državna službenika za obavljanje službeničkih, odnosno administrativnih i ostalih poslova za rad ureda te osobnog vozača i službeno osobno vozilo i neka druga prava. Izmjene i dopune stupaju na snagu 2. ožujka 2013.

• Izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika usklađuje se status ravnatelja, zamjenika i pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ravnatelja Središnjeg registra osiguranika te ravnatelja i zamjenika ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sa statusom drugih dužnosnika javnih ustanova, kao što je primjerice Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Izmjene i dopune stupaju na snagu 2. ožujka 2013.

Uredbom o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija uređuje se izgled i sadržaj standardnih obrazaca obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje, obavijesti o ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije, odluke o davanju koncesije i odluke o poništenju postupka davanja koncesije, te način i uvjeti njihova objavljivanja. Uredba je stupila na snagu 28. veljače 2013.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Sloboda kretanja robe i njezine implikacije određene praksom Europskog suda pravde - sloboda kretanja dobara, uz slobodu kretanja osoba, usluga i kapitala predstavlja jednu od temeljnih sloboda na kojima počiva Europska Unija, budući da jedinstveno i zajedničko unutarnje tržište zemalja članica čine samu srž europskih integracija.

Sklapanje ugovora o elektroničkoj trgovini - Zakonom o elektroničkoj trgovini uređeno je obavljanje djelatnosti informatičkog društva, odgovornost davatelja usluga informatičkog društva i sklapanje ugovora u elektroničkom obliku. Ugovor zaključen u elektroničkom obliku ima neke osobitosti u odnosu na opća načela koja uređuju materiju sklapanja ugovora, pa ćemo u nastavku teksta obraditi način sklapanja ovakve vrste ugovora kao i dati kratki osvrt na pozitivno–pravne propise koji uređuju ovu materiju.

 
Izbor iz sudske prakse

Troškovi sastava odštetnog zahtjeva - tužitelj ima pravo na naknadu troškova sastava odštetnog zahtjeva po osnovi obveznog osiguranja vlasnika od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama koji je dostavio neposredno odgovornom osiguratelju prije pokretanja parničnog postupka - Županijski sud u Varaždinu, broj odluke Gž. 4812/12-2 od 28. siječnja 2013.

Pravo trgovačkih društava – podobnost skupštine da odlučuje - ako su skupštini društva s ograničenom odgovornošću prisustvovali članovi koji predstavljaju najmanje desetinu temeljnog kapitala društva, ali manje od potrebnog broja propisanog društvenim ugovorom, nedostatak kvoruma propisanog društvenim ugovorom nema za posljedicu ništavost donesenih skupštinskih odluka, već eventualno njihovu pobojnost - Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, broj odluke Pž-4436/10 od 14. rujna 2010.

 
Aktualni članci

Uloga monetarnog nominalizma i zaštitnih klauzula u ispunjenju novčanih obveza - odredba članka 21. Zakona o obveznim odnosima izričito određuje da kada obveza ima za činidbu iznos novca, dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koji obveza glasi, osim kada zakon određuje što drugo, odnosno pravilo je da se visina novčane obveze ne usklađuje s promjenama u vrijednosti novca do kojih dođe u vremenu od zasnivanja novčane obveze do vremena njezinog ispunjenja pa tako načelo monetarnog nominalizma isključuje odgovornost dužnika za gubitak vrijednosti novca, odnosno vjerovniku pripada pravo na primitak isplate nominalnog iznosa novca uvećanog za ugovorne ili zatezne kamate, a ne i na naknadu štete zbog gubitka vrijednosti novca.

Provedba rješenja o ovrsi u zemljišnoj knjizi - Zemljišnoknjižni sud provodi odluke drugog suda na način da će se ograničiti na ispitivanje je li upis odredilo za to nadležno tijelo i je li upis provediv s obzirom na stanje zemljišne knjige (članka 108. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama). Autor se u tekstu osvrće na probleme vezane za provedbu rješenja o ovrsi u zemljišnoj knjizi i postupanje zemljišnoknjižnog suda.

 
Najava događanja

Aktualnosti ovršnog prava - od 15. listopada 2012. u primjeni je treći po redu, novi Ovršni zakon. Izmijenjen je i dopunjen i Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Cilj seminara je uputiti na nove odredbe, ali ukazati i na određene nejasnoće i proturječnosti u propisima novog ovršnog prava koje mogu otežati njihovu primjenu pravnicima praktičarima: odvjetnicima, pravnicima u gospodarstvu i sindikatima, državnim odvjetnicima, sucima, javnim bilježnicima i drugima.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).