IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 2. siječnja 2014 Broj 1/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Arhiva sentenci
•  Sentence Europskog suda
•  Odluke Upravnih sudova RH
•  Mišljenja i tumačenja


• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava


  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• S početkom ove godine turizam i ugostiteljstvo, dječja hrana, šećer i ulje i neki slični proizvodi, koji su se do sada oporezivali stopom PDV-a od 10 posto, oporezuju se međustopom PDV-a od 13 posto, porezni obveznici za sve vrste dohodaka morat će primjenjivati novi jedinstveni obrazac poreza, prireza i doprinosa - JOPPD obrazac, građani sa stambenim kreditima vezanim uz švicarski franak mogu očekivati nešto nižu ratu, a u slučaju gradnje jednostavnije bi trebali doći do potrebne građevinske dozvole. Više.

• Prema novom Zakonu o mirovinskom osiguranju, nakon 2030. godine produžit će se dobna granica za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina starosti i to svake godine za po tri mjeseca tako da bi se prijelazno razdoblje završilo 2038. Više.

• Hrvatski građani lakše mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć, a olakšano im je i plaćanje prekršajnih kazni koje će biti upola manje ako ih plate odmah ili tri dana nakon dobivanja kazne, no ako ne plate na vrijeme ulaze u posebni registar. Više.

• Europska komisija poručila je u srijedu nakon niza uhićenja u Hrvatskoj da će pratiti provedbu Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, kojim je ukinuto vremensko ograničenje za njegovu primjenu. Više.

• Ustavni sud obustavio je u godini na zalazu neke od strateških projekata izvršne vlasti i upozorio vladajuće da se, donoseći odluke, moraju pridržavati zakona i demokratske procedure te štititi temeljna ljudska prava i slobode. Više.

• S prvim danom 2014. godine na snagu stupaju novi Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju i Zakon o građevinskoj inspekciji, koji donose jednostavnije administrativne korake koji prethode gradnji, a doneseni su s namjerom poticanja investicija u građevinskom sektoru. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Novim Zakonom o kreditnim institucijama uređuju se uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te supervizija njihova poslovanja, uvjeti pod kojima pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske mogu pružati bankovne i/ili financijske usluge u Republici Hrvatskoj i javna objava od strane Hrvatske narodne banke na području bonitetne regulative i supervizije kreditnih institucija. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost uređuje pitanja iz područja financijske stabilnosti, oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike i njezine ciljeve, osnivanje, način rada i nadležnost Vijeća za financijsku stabilnost te druga pitanja bitna za oblikovanje i provođenje makrobonitetne politike. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakonom o Središnjem registru osiguranika propisuje se pravni položaj, tijela, poslovanje, ovlasti i poslovi iz djelokruga Središnjeg registra osiguranika, način vođenja registra, izvješćivanje i korištenje podataka iz registra te druga pitanja značajna za poslovanje Središnjeg registra osiguranika. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

• Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

• Uredbom je izmijenjen i dopunjen članak prijelaznih i završnih odredbi u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13). Izmjena i dopuna stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

• Državnim i javnim službenicima produljuje se uskrata isplate pojedinih materijalnih prava i u 2014. godini izmjenama i dopunom Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama. Izmjene i dopuna stupile su na snagu 31. prosinca 2013.

• Uredbom je izmijenjen Zakon o boravišnoj pristojbi u dijelu koji se odnosi na nautičare. Izmjene su stupile na snagu 1. siječnja 2014.

Zakon o igrama na sreću dopunjen je Uredbom čime se produžuje pravo priređivanja igara na sreću na automatima do 31.12.2014. Dopuna je stupila na snagu 28. prosinca 2013.

• Izmjenom Zakona o prebivalištu mijenjaju se pojedini rokovi. Izmjena je stupila na snagu 28. prosinca 2013.

• Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-323/2009 i dr. od 20. prosinca 2013.ukidaju se članak 2. stavak 1. točka 67., članak 221. i članak 285. stavak 1. točka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama u dijelovima koji se odnose na vozače za koje su do 17. lipnja 2008. prestale dvogodišnje zabrane i ograničenja propisani člankom 221. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i kojima je upravljanje vozilom zanimanje. Izmjena je stupila na snagu 20. prosinca 2013.

• Novim Zakonom o socijalnoj skrbi uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje socijalne skrbi, prava i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje, korisnici, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u socijalnoj skrbi, zbirke podataka, inspekcijski i upravni nadzor te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi. Zakon je stupio na snagu1. siječnja 2014.

• Donesen je novi Zakon o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakonom o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima uređuje se prikupljanje i obrada podataka putem jedinstvenog obrasca – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja o primicima, te s njima povezanim obračunanim i uplaćenim javnim davanjima po osiguranicima, povezivanje, razmjena i korištenje podataka između nositelja prikupljanja podataka i drugih javnopravnih tijela. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

• Radi zaštite osoba s invaliditetom Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisuju prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, zapošljavanje i rad te uređuje zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, osnivanje, djelatnost te upravna i stručna tijela u centru za profesionalnu rehabilitaciju, integrativnoj radionici i zaštitnoj radionici, mjere za poticanje zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, djelatnost i nadležnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te odgovornost za povrede odredaba ovoga Zakona. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

• Izmjenom i dopunama Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju proširuje se krug korisnika prava iz mirovinskog osiguranja, čije se mirovine smanjuju njegovom primjenom od 1. siječnja 2014. Izmjena i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

• Izmjene i dopune Prekršajnog zakona donesene su radi pravilnog i učinkovitog funkcioniranja Registra pravomoćno izrečenih, a neuplaćenih novčanih kazni te poboljšanja normativnog okvira sprječavanja nereda na sportskim natjecanjima. Izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

Zakon o sudskom registru izmijenjen je i dopunjen, čime se, među ostalim, postupak postupanja po prigovoru skratio i ubrzao te se propisuje jedinstveni zastarni rok od pet godina za naplatu pristojbe. Izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

• Izmjenom i dopunom Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara precizira se propis koji uređuje zastaru za obvezu plaćanja spomeničke rente i produljuje se rok važenja odredbe kojom se smanjuje broj obveznika plaćanja spomeničke rente do 31. prosinca 2014. godine. Izmjena i dopuna stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

Zakon o prostornom uređenju uređuje sustav prostornog uređenja: ciljeve, načela i subjekte prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjete planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorne planove, provedbu prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinske institute uređenja građevinskog zemljišta i nadzor. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevina te provedba upravnih i drugih postupaka s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i posebnim propisima. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

Zakonom o građevinskoj inspekciji uređuje se ustrojstvo građevinske inspekcije, obavljanje inspekcijskog nadzora građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina, te obavljanje nadzora građenja, provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje i održavanja građevina od strane jedinice lokalne samouprave, u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju upravna područja gradnje i prostornoga uređenja. Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014.

• Dokup mirovine te osnivanje i poslovanje društava koja provode dokup mirovine uređen je Zakonom o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine. Zakon je stupio na snagu 26. prosinca 2013.

• Zbog usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije izmijenjeni su Zakon o poštanskim uslugama i Zakon o zaštiti od buke. Izmjene su stupile na snagu 19. prosinca 2013.

• Izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti omogućava se, na jednak način kao i za radnike u radnom odnosu, osiguranje za slučaj nezaposlenosti i osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost. Izmjene i dopune stupile su na snagu 1. siječnja 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Prijava i odjava na mirovinsko osiguranje u roku 24 sata! - novi Zakon o mirovinskom osiguranju donio je, među ostalim, i veliku novost u pogledu rokova za prijavu odnosno odjavu s mirovinskog osiguranja. Naime, dosadašnji je rok sa 15 dana skraćen na samo 24 sata. Ta regulativa primjenjuje se od 1. siječnja 2014. i u stručnoj javnosti nije prošla bez kritike.

Nepodnošenje godišnjeg financijskog izvješća kao razlog brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra - u članku ćemo se osvrnuti na brisanje trgovačkih društava iz sudskog registra zbog nedostavljanja godišnjih financijskih izvješća. Radi se o pravnom rješenju koje smatramo vrlo dvojbenim i čija dosljedna primjena u praksi može dovesti do štetnih posljedica po vjerovnike takvog društva.

 
Iz EU sadržaja

• Predmet 43/75 Defrenne II ima dvostruku važnost. Njime se, naime, omogućila primjena doktrine izravnog učinka pojedinih normi, odnosno propisa europskog prava, s jedne strane te se njime postavlja temelj antidiskriminacijske politike odnosno politike ravnopravnosti spolova u sferi radnog prava.

Hrvatska i EU u 2014. - Hrvatska će uspješnost svoga članstva u Europskoj uniji sljedeće godine moći mjeriti time hoće li i koliko će iz europskog proračuna dobiti više nego što će u njega uplatiti, što nije nimalo laka zadaća budući da je samo manji dio od raspoloživih europskih sredstava zajamčen, dok se najveći dio može povući tek na temelju dobro pripremljenih projekata.

 
Izbor iz sudske prakse

Pravo punomoćnika na nagradu - ako nalogodavac nije dokazao da nalogoprimac nije svoje obveze izvršio prema primljenim uputama, s pažnjom dobrog privrednika, tada nalogoprimac ima pravo na nagradu sukladno odvjetničkoj tarifi - Vrhovni sud Republike Hrvatske, broj odluke Rev 1673/12-2 od 12. rujna 2012.

Zakon o hrvatskoj radioteleviziji - teret dokazivanja je na podnositelju optužnog prijedloga - pravilno je prvostupanjski sud okrivljenika oslobodio od optužbe u slučaju kada saslušani svjedok (kontrolor) nije okolnosno svjedočio o odlučnim činjenicama, dok je optužnom prijedlogu priložen Zapisnik o izvršenoj kontroli koji nije sačinjen sukladno odredbama članka 158. st. 6. i st. 7. Prekršajnog zakona i kao takav se prema odredbi st. 8. istog članka ne može koristiti kao dokaz u prekršajnom postupku - Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, broj odluke Gž-3861/10 od 23. srpnja 2013.

 
Aktualni članci

Manjak kao razlog za otkaz ugovora o radu – autorica u članku obrađuje temu manjka koji se najčešće pojavljuje kao razlog otkaza ugovora o radu radnicima s posebnim zaduženjima.

Stvarnost i perspektiva ovršne prodaje pokretnina - s ciljem povećanja učinkovitosti ovrhe na pokretninama i u tom njezinom segmentu, autor analizira stanje u praksi i iznosi prijedloge de lege ferenda, a dotiču se i ključni pravno-politički aspekti te problematike.

 
Aktualni članci

Donosimo prikaz zakona koji su stupili na snagu tijekom proteklog mjeseca.

Naziv zakona

Napomena

Datum stupanja na snagu

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

izmjene i dopune

3.12.2013.

Zakon o leasingu

novi zakon

5.12.2013.

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

novi zakon

5.12.2013.

Zakon o državnim potporama

izmjena i dopune

5.12.2013.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

izmjene i dopune

5.12.2013.

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

izmjena

7.12.2013.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

izmjene i dopune

7.12.2013.

Zakon o obrtu

novi zakon

10.12.2013.

Zakon o azilu

izmjene i dopune

10.12.2013.

Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

izmjene i dopune

10.12.2013.

Zakon o javnoj nabavi

izmjene i dopune

10.12.2013.

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

izmjene i dopune

10.12.2013.

Zakon o izvršavanju kazne zatvora

izmjene i dopune

15.12.2013.

Zakon o preuzimanju dioničkih društava

izmjene i dopune

15.12.2013.

Zakon o kaznenom postupku

izmjene i dopune

15.12.2013.

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

izmjene i dopune

15.12.2013.

Zakon o državnom odvjetništvu

izmjene i dopune

15.12.2013.

Zakon o sudovima za mladež

izmjene i dopune

15.12.2013.

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

novi zakon

19.12.2013.

Zakon o Poreznoj upravi

novi zakon

19.12.2013.

Zakon o poštanskim uslugama

izmjene

19.12.2013.

Zakon o savjetodavnoj službi

izmjene

19.12.2013.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi

izmjene

19.12.2013.

Zakon o zaštiti od buke

izmjene i dopuna

19.12.2013.

Zakon o sudskom registru

izmjene i dopune

19.12.2013.

Zakon o slobodnim zonama

izmjene i dopune

19.12.2013.

Zakon o porezu na dobit

izmjene i dopune

19.12.2013.

Zakon o porezu na dohodak

izmjene i dopune

19.12.2013.

Zakon o doprinosima

izmjene i dopune

19.12.2013.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

izmjene i dopune

19.12.2013.

Zakon o veterinarstvu

izmjene i dopune

19.12.2013.

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

novi zakon

26.12.2013.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Osobitosti pokretanja i provedbe predstečajne nagodbe i stečajnog postupka - pitanja vezana uz predstečajnu nagodbu i stečajni postupak u vrijeme gospodarske krize od iznimne su važnosti kako za gospodarstvenike koji se nalaze u poslovnim teškoćama tako i za njihove vjerovnike, ali i poslovne partnere. Stoga će iskusna predavačica i praktičar u području stečajnog prava dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, uz tumačenje važećih propisa iz područja predstečajne nagodbe i stečajnog postupka poseban naglasak staviti i na probleme iz sudske prakse koji se javljaju u njihovoj primjeni.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).