IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 17. travnja 2014 Broj 16/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Stečajne i likvidacijske postupke
•  Predstečajne nagodbe
•  EU sadržaji
•  Mišljenja i tumačenja
•  Izračun zateznih kamata

• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava


  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Sindikalni predstavnici iznijeli su primjedbe na prijedlog izmjena Zakona o radu (ZOR), u idućem krugu to će učiniti poslodavci, a nakon toga trebali bi dobiti čistopis zakonskog teksta koji će biti ključ pregovora, izjavio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever nakon sastanka u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Više.

• Gradovi i općine Vukovarsko-srijemske županije na području od posebne državne skrbi protive se ukidanju Zakona o područjima posebne državne skrbi najavljenom krajem godine, čime bi te lokalne jedinice, kako je upozoreno na konferenciji za novinare u Vukovaru, ostale bez 35 milijuna kuna prihoda na godinu. Više.

• Novi Zakon o mirovinskom osiguranju, koji je stupio na snagu 1. siječnja, neće smanjivati mirovine ratnih stradalnika i njihovih obitelji, već će se te mirovine usklađivati na nov način od početka iduće godine, poručeno je s javne tribine "Mirovine ratnih stradalnika - zašto i kako dalje". Više.

• Ministar branitelja Predrag Matić rekao je da novi Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu donosi adekvatno rješenje za sve žrtve bez obzira na spol i nacionalnost ocijenivši kako je krajnje vrijeme da se takav zakon donese jer žrtve više ne smiju čekati. Više.

• Zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova Joško Klisović potpisao je u Bruxellesu sporazum o hrvatskom sudjelovanju u Europskom gospodarskom prostoru, priopćio je MVEP. Više.

• U Ministarstvu zdravlja nastavljaju se pregovori o izmjenama Kolektivnog ugovora (KU) za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, kojima bi se omogućilo vraćanje 24-satnih dežurstava u bolnice i na odjele gdje je smjenski rad izazvao povećanje listi čekanja. Više.

• Ministar pravosuđa Orsat Miljenić izjavio je da se analizira primjena odredbe o "sramoćenju" u Kaznenom zakonu te da će ministarstvo tu odredbu mijenjati ako se utvrdi da se ona na bilo koji način koristi za ograničavanje ili otežavanje rada novinara. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

• Na temelju Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske donesen je Izborni etički kodeks. Kodeks je stupio na snagu 11. travnja 2014.

Pravilnikom o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja utvrđuju se kriteriji za dodjelu novčanih nagrada sportašima za sportska ostvarenja, sportaši kojima se nagrada može dodijeliti, sportske udruge koje dodjeljuju nagrade, uvjeti i način dodjele nagrada te druga pitanja značajna za dodjelu nagrada. Pravilnik stupa na snagu 19. travnja 2014.

• Na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti donesen je Pravilnik o aerosolnim raspršivačima. Pravilnik je stupio na snagu 9. travnja 2014.

Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora i Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora doneseni su na temelju Zakona o turističkoj inspekciji. Pravilnici su stupili na snagu 17. travnja 2014.

• Izmijenjen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa. Izmjene su stupile na snagu 17. travnja 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Ususret Uredbi o procjeni vrijednosti nekretnina - zainteresirana i stručna javnost bila je u mogućnosti dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina, od 13. siječnja do 13. veljače 2014. Navedena Uredba, koju je pripremilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, uskoro će se naći pred Vladom RH budući da do sada u RH nije postojao propis koji bi jedinstveno uređivao metode procjene vrijednosti nekretnina, što je prepoznato i u Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine.

Usklađenost hrvatskog prava intelektualnog vlasništva s pravom EU i međunarodnom ugovorima - intelektualno vlasništvo u Republici Hrvatskoj uređeno je nizom zakona i propisa koji su tijekom pregovora o pristupanju Europskoj uniji često mijenjani i prilagođavani, kako bi se ostvario cilj usklađivanja posebnih aspekata prava intelektualnog vlasništva i osiguranje zaštite tog prava na teritoriju EU, stvaranjem jedinstvenih europskih pravnih instrumenata. U članku ćemo ukratko predstaviti pravo intelektualnog vlasništva u RH i njegovo usklađenje s pravom EU i međunarodnim ugovorima.

 
Iz EU sadržaja

• Za odgovornost države za naknadu štete pojedincu nastalu uslijed neprimjene ili nepravilne primjene europskog prava, Europski sud pravde u predmetima (C-5/94 te spojenim predmetima C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 i C-190/94) navodi tri osnovna kriterija: - da je povrijeđena norma EU prava sa svrhom dodjele subjektivnog prava čiji se sadržaj tom normom može utvrditi; - da je povreda dovoljno ozbiljna, a ona će to biti uvijek kada država u primjeni prekršene norme nije imala nikakvu ili je imala samo minimalnu diskreciju, dok će u situaciji u kojoj je diskrecija postojala povreda biti dovoljno ozbiljna ako je država očito i teško prekoračila granice te diskrecije; - da postoji izravna uzročna veza između povrede norme i štete nastale pojedincu.

Europski parlament izglasao uspostavu bankovne unije - Europski parlament izglasao je u utorak na plenarnoj sjednici u Strasbourgu tri zakonska teksta kojima se uspostavlja bankovna unija koja bi trebala spriječiti nove bankarske krize.

 
Izbor iz sudske prakse

Ovrha radi namirenja tražbine izražene u nepostojećoj novčanoj valuti - nije podoban prijedlog za ovrhu kojim se traži naplata tražbine izražene u nepostojećem platežnom sredstvu (dinarima) - Županijski sud u Varaždinu, broj odluke Gž-191/14-2 od 23. siječnja 2014.

Prekoračenje optužnog prijedloga - sud je ovlašten samoinicijativno vršiti intervencije u činjenični opis iz optužnog prijedloga na način da može izmijeniti nebitne okolnosti u opisu djela poput detalja prostora, vremena, detaljnijeg opisa uzroka i drugih podataka koji nisu sami za sebe zakonska obilježja djela, a u konkretnom slučaju sud je činjenični opis djela dopunio bitnim obilježjima djela koji se odnosi na radno iskustvo, pa se radi o prekoračenju optužbe odnosno o bitnoj povredi postupka iz čl. 195. st. 1. t. 6. Prekršajnog zakona - Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, broj odluke Gž - 4757/11 od 8. siječnja 2014.

 
Aktualni članci

Nedozvoljena trgovina duhanom - odraz siromaštva kroz kazneni delikt - nedozvoljena trgovina nije novo kazneno djelo u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu, ali takva trgovina duhanom u posljednje vrijeme poprima zabrinjavajuće razmjere u onim krajevima naše države gdje je uzgoj duhana jedna od glavnih poljoprivrednih djelatnosti. Bit tog kaznenog djela, propisanog čl. 264. st. 1. Kaznenog zakona, jest neovlaštena kupoprodaja ili nezakonito razmjenjivanje odgovarajućih predmeta ili robe čiji je promet apsolutno zabranjen ili ograničen, pod daljnjim uvjetom da time počinitelj ne ostvaruje zakonska obilježja nekog drugog kaznenog djela, za koje je zapriječena teža kazna.

Prikaz poticajnih mjera za poduzetništvo i obrtništvo - poduzetnički impuls 2014. - u radu autor obrađuje problematiku koja se odnosi na dodjelu bespovratnih poticaja u sklopu Plana poticanja poduzetništva i obrtništva za 2014. godinu pod nazivom Poduzetnički impuls zainteresiranim gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Službenički odnosi u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe lokalnoga javnog sektora (prije svega lokalne ustanove) u svojoj praksi susreću se s nizom dilema na području službeničkih (radnih) odnosa. Dvojbe su naročito prisutne u manjim jedinicama, koje nemaju mogućnosti ustrojiti specijalizirano obavljanje spomenutih poslova, ali broj upita vezanih uz ovo pravno područje pokazuje da se i veće jedinice suočavaju s nizom prijepornih pitanja. Odabrane teme s ovog područja izložit će te na Vaša pitanja odgovarati dr. sc. Alen Rajko, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci, a ranije pročelnik u lokalnoj samoupravi specijaliziran za službeničke odnose.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).