IUS-INFO CRO
Pretplati se na IUS-INFO Isprobaj uslugu IUS-INFO Pošalji prijatelju


Glasnik IUS NEWS           Datum: 23. siječnja 2014 Broj 4/2014

• Propisi
• Sudska praksa
• Članci


• IUS-INFO


•  Stečajne i likvidacijske postupke
•  Predstečajne nagodbe
•  EU sadržaji
•  Mišljenja i tumačenja
•  Izračun zateznih kamata

• Izračun plaća
• Izračun autorskog honorara
• Izračun ugovora o djelu
• Izračun poreza i prireza kod iznajmljivanja stana


• Prijava
• Odjava
  
Aktualno

Za Vas izdvajamo najvažnije pravne novosti.

• Okoliš se truje velikim količinama agrokemikalija, suglasni su u toj ocjeni bili saborski klubovi tijekom rasprave o Zakonu o održivoj uporabi pesticida, no HDSSB-ovci su imali zamjerke na cijenu koju će zbog provođenje tog zakona platiti obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). Više.

• Hrvatski sabor zasjedanje nastavlja raspravom o Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata kojim bi se trebali stvoriti uvjeti za slobodno formiranje cijena nafte i naftnih derivata na tržišnim principima. Više.

• Saborski Odbor za zakonodavstvo je, uz dva suzdržana glasa zastupnika HDZ-a, u prvom čitanju podržao Vladin prijedlog Zakona o životnom partnerstvu. Više.

• Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u Rijeci je predstavio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić, a tijekom javne rasprave najviše primjedaba dano je u vezi s odredbama o uvođenju instituta koncesije na zahtjev i koncesija za sportske luke, te s odredbama kojima bi se svakoj županiji omogućilo postojanje samo jedne županijske lučke uprave. Više.

• Bolnički liječnik koji želi dodatno raditi u privatnom sektoru ubuduće će morati prebaciti normu za 20 posto, te dobiti odobrenje ravnatelja i suglasnost ministra zdravlja, propisuje novi Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca o dvostrukom radu liječnika koji stupa na snagu 22. siječnja, a već je izazvao žestoke reakcije liječnika i privatnika u zdravstvu. Više.

• Do kraja godine u domaće medijsko zakonodavstvo ugradit će se nova pravna stečevina Europske unije, zaključuje se iz Plana usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Unije za 2014. o kojem će uskoro svoje mišljenje dati Hrvatski sabor. Više.

• Spor Srbije i Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Den Haagu počet će 3. ožujka obrazlaganjem hrvatske tužbe. Više.

• Hrvatska je podnijela tužbu pred Arbitražnim međunarodnim sudom UN-a u Ženevi protiv mađarskog MOL-a, potvrđeno je u Ministarstvu gospodarstva. Više.

• Vlada je sa sjednice u četvrtak u Sabor poslala prijedlog Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata kojim se propisuju kriteriji i postupak utvrđivanja reprezentativnosti tih udruga za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, kao i za sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju. Više.

• Vlada je na sjednici u četvrtak utvrdila prijedloga Zakona o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, kojim po riječima ministra pravosuđa Orsata Miljenića, uvodi realne cijene i miče crno tržište, čime štiti interese vjerovnika i dužnika. Više.

 
Novosti iz zakonodavstva

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu stupa na snagu 28. siječnja 2014.

• Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom donesena je Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije. Uredba je stupila na snagu 18. siječnja 2014.

Pravilnikom o određivanju službenog mjesta propisuju se opći i posebni uvjeti za određivanje službenog mjesta te postupak izdavanja odobrenja o ispunjavanju uvjeta za utvrđivanje službenog mjesta za poslovne prostorije, prostore i objekte u zračnoj, pomorskoj i riječnoj luci, poštanskom uredu, željezničkom kolodvoru, čvorištima i instalacijama ili drugom mjestu ako se na njima obavlja promet robom koja podliježe primjeni carinskih propisa i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva financija, Carinske ili promet putnika između Europske unije i trećih zemalja. Pravilnik je stupio na snagu 16. siječnja 2014.

Poslovnikom državnog odvjetništva propisuju se pravila o unutarnjem ustroju, uredskom poslovanju, vođenju upisnika i pomoćnih knjiga, vođenju evidencija, obrascima za rad, priopćenjima za javnost, zaštiti tajnosti podataka, provedbenim pravilima o vođenju postupka, dostavljanju odluka na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine, nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja i redovitog obavljanja poslova u državnim odvjetništvima, radu odjela i odsjeka, rasporedu radnog vremena u tijeku radnog dana ili tjedna, vođenju statistike, standardima poslovnog prostora i opreme te drugim pitanjima od značenja za unutarnje poslovanje državnih odvjetništava. Poslovnik je stupio na snagu 23. siječnja 2014.

Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka utvrđuju se pravila prihvatljivosti izdataka u okviru projekata sufinanciranih sredstvima strukturnih instrumenata Europske unije iz članka 2. točka 8. ovoga Pravilnika, a time i uvjeti pod kojima izdaci mogu biti uključeni u Izjavu o izdacima koju priprema Tijelo za ovjeravanje. Pravilnik je stupio na snagu 23. siječnja 2014.

 
Aktualno iz rubrike v središtu

Opća i posebna zdravstvena sposobnost - svaki poslodavac prije nego što zasnuje radni odnos s budućim radnikom, ali i tijekom trajanja radnog odnosa s radnikom, ima pravo dobiti uvid u njegovu zdravstvenu sposobnost.

Reorganizacija pravosudnog sustava - razdvajanje pravosudnih i administrativnih ovlasti odnosno uvođenje radnog mjesta ravnatelja pravosudne uprave, koje je kao pilot-projekt britanskog veleposlanstva i ministarstva pravosuđa započelo još 2009. godine na Općinskom sudu u Rijeci, predstavljeno je 15. ovog mjeseca kao dio nove reforme pravosudnog sustava.

 
Iz EU sadržaja

• Europska komisija tužila je Italiju te je Europski sud u predmetu 39/72 Commission v. Italy pojasnio obveze države kada primjenjuje uredbe i dao primjer kažnjavanja države u slučaju da nije poduzela mjere nužne za njenu djelotvornu primjenu na svom teritoriju, kao ni u propisanom roku, čime je povrijedila obveze koje su joj tom uredbom nametnute.

EP protiv ograničavanja slobode kretanja - Europski parlament je u četvrtak na plenarnoj sjednici u Strasbourgu usvojio rezoluciju u kojoj je pozvao zemlje članice da poštuju slobodu kretanja i usprotivio se najavi mjera u nekim zemljama članicama kojima žele ograničiti to pravo.

 
Izbor iz sudske prakse

Parnični postupak – ovjera punomoći - sud može rješenjem naložiti punomoćniku da podnese ovjerenu punomoć. To će sud učiniti ako posumnja u istinitost pismene punomoći. Međutim, ako zbog toga što je opunomoćitelj strano trgovačko društvo sud posumnja u stranačku sposobnost opunomoćitelja, tada neće pozivati punomoćnika na ovjeru punomoći već će pozvati stranku da dostavi inozemnu ispravu (izvadak iz registra) iz koje je vidljivo da je to društvo upisano u odgovarajućem stranom registru i time dokaže da po propisima države kod koje je osnovano ima svojstvo pravne osobe - Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, broj odluke Pž-285/09 od 23. travnja 2010.

Trošak ročišta za donošenje i objavu presude - zahtjev za naknadu troška za pristup na ročište za donošenje i objavu presude stranka je dužna (također) staviti najkasnije do završetka raspravljanja koje prethodi odlučivanju o troškovima - Županijski sud u Zagrebu, broj odluke Gž-5329/13 od 27. kolovoza 2013.

 
Aktualni članci

Postupak po pravnim lijekovima i novela Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine – autor iznosi kratku raspravu o novelama Zakona o parničnom postupku uz napomenu da u ovom trenutku još nema dovoljno relevantne sudske prakse koja bi dala odgovore na sve moguće nedoumice i probleme koje su te novele otvorile.

Kako formulirati tužbeni zahtjev u upravnom sporu – autor u članku, nakon generalnih uvodnih napomena vezanih za tužbeni zahtjev u novome upravnom sporu, nudi i ogledne primjere formuliranja tužbenih zahtjeva u varijantama tipičnima za pojedine vrste predmeta upravnog spora.

 
Najava događanja

IUS-INFO Praktikum - Osobitosti pokretanja i provedbe predstečajne nagodbe i stečajnog postupka - pitanja vezana uz predstečajnu nagodbu i stečajni postupak u vrijeme gospodarske krize od iznimne su važnosti kako za gospodarstvenike koji se nalaze u poslovnim teškoćama tako i za njihove vjerovnike, ali i poslovne partnere. Stoga će iskusna predavačica i praktičar u području stečajnog prava dr. sc. Jelena Čuveljak, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu, uz tumačenje važećih propisa iz područja predstečajne nagodbe i stečajnog postupka poseban naglasak staviti i na probleme iz sudske prakse koji se javljaju u njihovoj primjeni.

Sve najave seminara i savjetovanja pogledajte na portalu IUS-INFO.

 
 

© 2009-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Sva prava zadržana

Odjavu za primanje glasnika IUS NEWS možete obaviti klikom ovdje(link).