c S
Izbor dana

Predujam troškova posebnog ispitnog ročišta

28.06.2011 07:30 Vjerovnici koji su u roku od tri mjeseca nakon održanog prvog ispitnog ročišta prijavili svoje tražbine (ali ne poslije objavljivanja poziva za završno ročište) moraju solidarno u roku od 15 dana uplatiti predujam za pokriće troškova posebnog ispitnog ročišta čiju visinu određuje stečajni sudac. Taj iznos predujma mora biti u cijelosti uplaćen u navedenom zakonskom roku, dakle u roku koji se na prijedlog stečajnog vjerovnika ne može produljiti. Sud će odbaciti sve prijave podnesene nakon održanog prvog ispitnog ročišta ako predujam nije uplaćen ili je samo djelomično uplaćen.