c S
Izbor dana

Teret dokazivanja

04.07.2011 07:30 Svaka stranka treba dokazati istinitost tvrdnje o postojanju činjenice koja je za nju povoljna. Ako tužitelj svoj tužbeni zahtjev temelji na činjenici da je tuženik potpisao nagodbu o podmirenju duga (čime bi priznao dug), a tuženik to poriče, na tužitelju je teret dokaza te činjenice.