c S
Izbor dana

Pristupanje dugu u slučaju primanja imovinske cjeline

08.07.2011 07:30 Da bi osoba na koju je prešla neka imovinska cjelina odgovarala za dugove koji se odnose na tu cjelinu zajedno s osobom od koje je tu cjelinu stekla potrebno je da se kumulativno ispune dvije pretpostavke: a) da je ta osoba stekla određenu imovinsku cjelinu (ili dio te cjeline) od osobe koja duguje ispunjenje obveze svom vjerovniku i b) da se dugovi donose na tu stečenu imovinsku cjelinu (odnosno njezin dio).