c S
Izbor dana

Javno dobro

18.08.2011 07:30 Na zemljištu koje se nalazi u režimu javnog dobra u općoj uporabi nije se moglo dosjelošću steći pravo vlasništva niti prema pravilima OGZ-a niti prema čl. 29. ZOVO-a do 8. listopada 1991.g. kada je preuzimanjem ZOVO-a brisana navedena odredba, a niti prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji je stupio na snagu 1.1.1997.g., time da tek nakon što na nekretnini koja predstavlja javno dobro bude ukinut status javnog dobra tada ista može postati stvar podobna za stjecanje prava vlasništva.