c S
Izbor dana

Naknada putnih troškova

09.09.2011 07:30 Budući da je Pravilnikom o naknadi troškova regulirano pravo djelatnih vojnih osoba na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, to nema nikakve osnove primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u pogledu prava na naknadu troškova prijevoza s posla i na posao djelatnim vojnim osobama.