c S
Izbor dana

Naknada za isporučenu toplinsku energiju

18.11.2011 07:30 Vlasnik nekretnine jamči na naplatu komunalnih usluga u vezi sa uporabom posebnog dijela nekretnine – stana, bez obzira što je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika nekretnine.