c S
Izbor dana

Parnični postupak – međupresuda

05.12.2011 07:30 Međupresuda može biti samo pozitivna deklaratorna odluka kojom sud utvrđuje da je osnova tužbenog zahtjeva osnovana. Međutim, ako sud zaključi da bi na temelju parcijalnog raspravljanja o osnovanosti osnove tužbenog zahtjeva trebalo donijeti negativnu odluku, tada neće donijeti međupresudu već presudu kojom će odbiti tužbeni zahtjev kao neosnovan.