c S
Izbor dana

Pravo vlasništva

27.01.2012 07:30 Ugovor o razvrgnuću (raskidu) ranijeg Ugovora o zamjeni nekretnina, nije osnova za stjecanje vlasništva, pa stoga na isti nadležno ministarstvo ne treba davati suglasnost.