c S
Izbor dana

Odlaganje otpadnih tvari

24.02.2012 07:30 Upravna mjera određuje se odredbama posebnog materijalnog zakona, pa nije bitno što nije predviđena odredbama općeg procesnog propisa.