c S
Izbor dana

Zakonska zatezna kamata

24.04.2012 07:30 Bankama i drugim financijskim institucijama dopušteno je ugovoriti da će na ugovornu kamatu nakon dospijeća teći zakonska zatezna kamata.