c S
Izbor dana

Teški invaliditet - naknada

02.05.2012 07:30 Pravo na pravičnu naknadu pripada oštećenom bliskom srodniku ukoliko se oštećenom utvrdi postotak invaliditeta kao i pojavni oblici istoga kroz vanjske, trajne i stalne manifestacije kroz koje se taj invaliditet očituje, odnosno ukoliko se na temelju postotka invalidnosti i manifestacije kroz koje se isti očituje radi o osobito teškom invaliditetu bliske osobe koji kod bliskih srodnika izaziva svakodnevne duševne boli.