c S
Izbor dana

Ovršna isprava

09.05.2012 07:30 Ako je ugovorom o zajmu (javnobilježnički akt) određeno da su radi osiguranja novčane tražbine dužnici suglasni da se u vjerovnikovu korist upiše hipoteka na nekretninama, to nije isprava na temelju koje se može odrediti ovrha sudskom prodajom broda.