c S
Izbor dana

Stjecanje vlasništva

10.05.2012 07:30 Stjecanje prava vlasništva na nekretnini od strane treće osobe, zapreka je za povrat nekretnine, samo ako je treća osoba nekretninu stekla od općine (grada) koji je bio vlasnik nekretnine.