c S
Izbor dana

Ponovna prijava tražbine

11.06.2012 07:30 Ako osporavatelj u roku od osam dana od dana primitka rješenja o upućivanju u parnicu ne pokrene parnicu radi dokazivanja osnovanosti svog osporavanja, smatra se da je osporavanje otklonjeno. U tom slučaju, stečajni vjerovnik ne može naknadno podnijeti novu prijavu iste tražbine, a ako je podnese, stečajni sudac tu prijavu mora odbaciti budući da se radi o pravomoćno utvrđenoj tražbini.