c S
Izbor dana

Zapreke za odobrenje stalnog boravka

12.07.2012 07:30 Smatra se da stranac predstavlja opasnost za javni poredak, ako se utvrdi krivim za prekršaj iz Zakona o strancima i za prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.