c S
Izbor dana

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

13.08.2012 07:30 Ukoliko ugovor o zajmu nije u cijelosti dospio u vrijeme kada je dužnik sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnina, tada se smatra da dužniku u vrijeme sklapanja ugovora o kreditu i upisa prava vlasništva na nekretninama nije moglo biti poznato da time nanosi štetu vjerovniku iz ugovora o zajmu.