c S
Izbor dana

Namjerno oštećenje

20.09.2012 07:30 Namjera stečajnog dužnika da ošteti svoje vjerovnike kao jedna od pretpostavki za pobojnu radnju namjernog oštećenja postoji ako su u vrijeme sklapanja pravnog posla zasnivanjem založnog prava na nekretnini postojala dospjela potraživanja njegovih vjerovnika koja zbog nesposobnosti za plaćanje stečajni dužnik nije mogao namiriti, a u zalog je dao svoje nekretnine radi osiguranja tražbine koju je treća osoba imala prema svom dužniku.