c S
Izbor dana

Objava presude

26.09.2012 07:30 Radi se o relativno bitnoj povredi odredaba parničnog postupka ukoliko je sud donio prvostupanjsku presudu izvan ročišta za objavu iste.