c S
Izbor dana

Odobrenje za pojedine oblike trgovine na malo

12.10.2012 07:30 Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja ma površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je tijelo lokalne samouprave dalo odobrenje.