c S
Izbor dana

Zatezne kamate

09.11.2012 07:30 Iako je visina naknade imovinske štete utvrđena prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, tužitelj ima pravo na isplatu kamate od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.