c S
Izbor dana

Ovršna isprava

30.11.2012 07:30 Ukoliko obračunska lista plaća koje je poslodavac uručio radniku nema sve sastojke propisane Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine tada ista ne predstavlja ovršnu ispravu za pokretanje ovršnog postupka protiv poslodavca.