c S
Izbor dana

Upis u posjedovni list

14.01.2013 07:30 Tvrdnje da se na sudu vodi postupak u vezi prava vlasništva koji je razlog za prekid postupka katastarskog upisa, treba dokazati.