c S
Izbor dana

Obvezno pravo – sporedna prava

27.02.2013 07:30 Zakonska odredba da se cesijom glavnog potraživanja prenose i sporedna prava, kao na primjer kamate, dispozitivne je naravi. To znači da stranke ugovorom o cesiji mogu ugovoriti da se kamate ne prenose na cesionara.