c S
Izbor dana

Troškovi vještačenja

23.05.2013 07:30 Visinu naknade troškova i nagrade za obavljeno vještačenje sud određuje prema Pravilniku o stalnim sudskim vještacima. Prilikom odmjeravanja visine naknade troškova za obavljeno vještačenje, sud vještaku može priznati naknadu samo onih troškova za koje je vještak dokazao da ih je imao, ali i to također sukladno Pravilniku o stalnim sudskim vještacima.