c S
Izbor dana

Pristupni put

18.06.2013 07:30 Pristup na javno prometnu površinu nije osiguran ako postoji služnost puta, ali u korist drugih parcela, a ne parcele na kojoj se gradi bazna stanica.