c S
Izbor dana

Podugovor o javnoj nabavi

21.06.2013 07:30 Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011) u članku 86., između ostalog, propisuje da ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor.