c S
Izbor dana

Prekid parničnog postupka

12.08.2013 07:30 Ako nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka za koju od stranaka u parničnom postupku, sud ne određuje prekid postupka već samo utvrđuje da je nastupila zakonska pretpostavka zbog koje je nastupio prekid postupka.