c S
Izbor dana

Pravni interes umješača

09.09.2013 07:30 Ovlaštenica prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine kao ranija vlasnica stambene nacionalizirane zgrade u kojoj se nalazi stan u vezi kojeg se vodi parnični postupak radi sklapanja ugovora o prodaji tog stana, ima pravo sudjelovati u toj parnici kao umješač na strani tuženika s položajem jedinstvenog suparničara.