c S
Izbor dana

Autorska moralna prava

24.04.2014 07:30 Autorska moralna prava su neprenosiva. Prenosiva su samo autorska imovinska prava. Proizvođač fonograma nema pravo na naknadu zbog povrede autorskih moralnih prava.