c S
Izbor dana

Potraživanja u stečaju

21.07.2014 07:30 U slučaju prekida radnog odnosa radi njege djeteta, u neprekidni radni odnos kod poslodavca uračunava se samo radni odnos koji je ponovo zasnovan nakon toga prekida.