c S
Izbor dana

Pravo na mirno uživanje vlasništva

24.07.2014 07:30 Pravo prvokupa, kao uvjetno pravo, ne predstavlja tražbinu koja je u dovoljnoj mjeri određena da bi ju se moglo smatrati "vlasništvom" u smislu članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.