c S
Izbor dana

Isplata plaće temeljem sudske presude

15.05.2015 07:30 U postupku izdavanja platnog naloga rješenje kojim se prihvaća tužbeni zahtjev donosi se u obliku platnog naloga. Prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku, kad utužuje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koje se utvrđuju u bruto iznosu, radnik ih je dužan utužiti u tom iznosu. Ako utužuje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa, ne navodeći da zahtijeva bruto iznos, smatra se da je utužio bruto-iznos. Primjerak pravomoćne presude kojom je odlučio o zahtjevu radnika sud će dostaviti i Poreznoj upravi. Iznimno, ako su plaćeni porez, prirez i doprinosi, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju, radnik je dužan izrijekom navesti da zahtijeva neto-iznos.