c S
Izbor dana

Imovinska šteta - tuđa pomoć i njega

28.05.2015 07:30 Zakonska zatezna kamata na imovinsku štetu s osnova tuđe pomoći i njege počinje teći prvog sljedećeg dana po završetku liječenja.