c S
Izbor dana

Legalnost objekta

02.07.2015 07:30 Izvadak iz zemljišne knjige za katastarsku česticu, u kojem je u teretnom listu upisano da za objekt na toj katastarskoj čestici nije priložena lokacijska, građevinska, niti uporabna dozvola, dokaz je da se radi o bespravnom objektu.