c S
Izbor dana

Zakonska zatezna kamata

09.07.2015 07:30 Radnik ima pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđenu bruto plaću od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate.