c S
Izbor dana

Rok za pravodobno podnošenje žalbe

26.11.2015 07:30 S obzirom da okrivljenik u prvostupanjskom postupku nije imao branitelja, datum dostave presude okrivljeniku osobno računa se kao dan primitka presude i od koje dostave teče rok za žalbu. Okolnost da je okrivljenik nakon proteka roka za žalbu angažirao branitelja koji je potom primio presudu, nije razlog za primjenu odredbe čl. 146. st. 6. Prekršajnog zakona koja propisuje da ako okrivljenik ima branitelja u postupku, sve odluke od čije dostave teče rok za podnošenje pravnog lijeka, dostaviti će se, osim okrivljeniku, i njegovom branitelju, u kojem slučaju rok za podnošenje pravnog lijeka teče od kasnije dostave.