c S
Izbor dana

Stalni boravak - zapreke

09.02.2016 07:30 Smatra se da predstavlja opasnost za javni poredak stranac koji je počinio više prekršaja propisa o sigurnosti prometa na cestama, propisa o radu, propisa o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju i dr., što je zapreka za odobrenje stalnog boravka.